Kolosserne 1 – LB & SNC

En Levende Bok

Kolosserne 1:1-29

Hilsen

1Hilsen fra Paulus, som ved Guds vilje er utsending1:1 Kalles også apostel. av Jesus Kristus1:1 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Det hebraisk ordet ”Messias” betyr også ”den salvede”.. Min medarbeider Timoteus sender også sin hilsen.

2Til våre søsken1:2 På gresk: brødre. i Kolossæ som tilhører Gud og tror på Kristus.

Vi ber at Gud, vår Far, vil vise dere godhet og fylle dere med fred.

Paulus takker Gud for menighetens tro

3Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. 4Vi har hørt om den tro dere har på Jesus Kristus og om den kjærlighet dere viser alle de troende. 5Dere lever i håpet om at Gud til slutt vil frelse dere for evig. Det håpet har dere hatt helt siden dere fikk høre det sanne budskapet om Jesus. 6Dette budskapet nådde dere og blir nå spredd over hele verden. Over alt forvandler det menneskene, på samme måten som dere ble forandret den dagen dere fikk høre det og forsto at Gud i sin godhet virkelig tilgir syndene våre.

7Det var vår kjære medarbeider Epafras, som fortalte disse gode nyhetene til dere. Trofast tjener han Kristus for at dere skal bli frelst1:7 Andre håndskrifter har: for å hjelpe oss.. 8Det var han som fortalte oss om hvilken kjærlighet til andre mennesker Guds Ånd har gitt dere.

Paulus ber for menigheten

9Helt siden vi først hørte snakk om dere, har vi bedt for dere. Vi ber at Gud vil hjelpe dere til å forstå hva hans vilje er, og at hans Ånd vil gi dere visdom og forstand. 10Da kan dere klare å leve på en måte som er verdig for Herren Gud. Vi ber at dere vil glede Herren gjennom alle slags gode gjerninger, og at dere for hver dag som går vil lære ham bedre og bedre å kjenne.

11Ja, Herren vil styrke dere gjennom sin herlige kraft, slik at dere kan være glade, utholdende og tålmodige uansett hva som måtte møte dere. 12Takk alltid Gud, vår Far, han som har gjort det mulig for dere å få del i den arven som venter alle som tilhører ham og lever i lyset. 13Han har fridd oss ut av mørkets makt og lar oss nå få tilhøre hans elskede Sønn. 14Gjennom det at Sønnen betalte straffen for syndene våre, har vi blitt kjøpt fri fra slaveriet under synden og fått tilgivelse.

Jesus Kristus er Herre over alle ting

15Jesus Kristus er det synlige bildet av Gud, han som er usynlig. Kristus står over alt det skapte.1:15 På gresk: han er den førstefødte i hele skapelsen. Den sønn som ble født først, arvet mer enn sine brødre og sto over dem. Jesus er likestilt med Gud og Herre over skapelsen. 16Gud lot ham skape alt som finnes i himmelen og på jorden, både det vi kan se og det vi ikke kan se, alle høye og mektige engler, makter og myndigheter.1:16 Området der Kolossæ lå, var kjent for sin dyrkelse av englene, og Paulus ville vise at englene står under Kristus i status. Alt er skapt av Kristus og finnes til for å ære ham. 17Han er1:17 Paulus bruker presensform, for å vise at Jesus er Gud og evig. Se Andre Mosebok 3:13-14, der Gud kalte seg ”Jeg er”. til før alt annet, og kraften fra ham holder sammen hele skaperverket.

18Kristus er hodet for kroppen, det vil si menigheten. Han er alle tings begynnelse. Den første som sto opp fra de døde. Derfor er han den fremste av alle. 19Gud lot nemlig sin fylde1:19 Paulus bruker ordet ”fylde” for at gå imot gnostisismen, en falsk lære som sa at ”den guddommelige fylden” styrer menneskene sine skjebner. I følge gnostisismen var ”fylden” summen av mange mindre åndsmakter., alle hans egenskaper og hele hans kraft, finnes hos Sønnen. 20Gjennom det at Sønnen ofret sitt blod på korset og tok straffen vår på seg, har Gud sluttet fred med menneskene. Ja, hele skaperverket er forsonet med Gud, både det som finnes på jorden og det som finnes i himmelen.

21Dette gjelder også dere, dere som hadde vendt ryggen til Gud. Dere var hans fiender, etter som både tankene og handlingene var onde. 22Nå er dere blitt forsonet med Gud og er vennene hans gjennom at Kristus ble menneske og døde for å ta straffen på seg. Ja, nå tilhører dere Gud og kan stå for ham uten synd og skyld. 23Dette er virkelighet bare dere holder fast ved troen på Kristus. Troen er den sikre grunnen for livet. La ikke noe rokke ved troen, og ta fra dere håpet om fullkommen frelse som dere har hørt gjennom det glade budskapet om Jesus. Dette budskapet blir nå spredd over hele verden, og jeg, Paulus, tjener Gud ved å bringe det videre.

Paulus sitt arbeid for menigheten

24Nå er jeg glad over å måtte lide for deres skyld. Enda står det igjen noen av de lidelsene som Kristus har vist at jeg må gå i gjennom for menigheten, som er hans kropp.1:24 Se Apostlenes gjerninger – historien om de første troende 9:16. 25Gud har nemlig gitt meg i oppdrag å arbeide for menigheten ved å spre budskapet hans til dere som ikke er jøder. 26Dette budskapet som er fra Gud, er hans hemmelige1:26 Paulus bruker ordet ”hemmelig” for å gå imot den religionsblanding som forekom i området, og der innbyggerne oppfattet uttrykket som et viktig ord. plan som har ligget skjult gjennom mange generasjoner siden tidenes begynnelse. Men nå har Gud vist den for alle dem som tilhører ham. 27Han har latt folkene få innsikt i Guds rike og herlige hemmelighet: At alle jordens folk kan oppnå fellesskap med Kristus. At de kan ha det samme håpet om en evig herlighet felles med Gud.

28Derfor sprer vi budskapet om Kristus over alt der vi kommer. Vi gir råd til alle mennesker og underviser på en så klok måte som det er mulig. Gjennom det vil vi føre alle fram til Gud med en sterk og moden tro, takket være fellesskapet med Kristus. 29Det er dette målet jeg arbeider og kjemper for, gjennom den mektige kraften som Kristus lar virke i meg.

Slovo na cestu

Koloským 1:1-29

Pavlova prosba za věřící v Kolosech

1-2Milí bratři, zdravím vás ve jménu Ježíše Krista, kterému z Boží vůle sloužím. Spolu s Timotejem vám, věrným křesťanům v Kolosech, přejeme milost a pokoj od Boha, našeho Otce.

Víra, láska a naděje – vlastnictví skutečných křesťanů

3Kdykoliv na vás myslíme ve svých modlitbách, vždycky děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. 4Slyšeli jsme, jak živá je vaše víra v Ježíše Krista a jak vřele milujete všechny, kteří mu patří. 5S nadějí očekáváte, co vám Bůh připravil. Slyšeli jste o tom už na začátku, když jste se poprvé setkali s radostnou zvěstí evangelia. 6Ta se šíří do celého světa a všude mění životy lidí, stejně jako tomu bylo u vás, když jste se dozvěděli o Božím slitování a sami se o pravdivosti tohoto poselství přesvědčili.

7S tím vším vás seznámil náš milý spolupracovník Epafras, který nás v této službě pro Krista věrně zastupoval. 8Od něho také víme, jak ve vás Boží Duch probouzí pravou křesťanskou lásku. 9Od té doby se za vás nepřestáváme modlit. Prosíme Boha, aby vám dal pochopit své záměry a vyzbrojil vás všestrannou duchovní znalostí i moudrostí. 10Tak bude váš život plný ušlechtilých činů, budete mu dělat radost i čest a vaše poznání Boha se bude stále prohlubovat. 11Prosíme ho, aby vás naplnil svou mocí a silou k trpělivému překonávání všech zkoušek. 12Můžete radostně děkovat Otci, který vám umožnil podílet se na slavném nebeském dědictví. 13Vždyť on nás vysvobodil z moci tmy a uvedl do světla, kde vládne jeho milovaný Syn. 14Jeho prostřednictvím jsme byli vysvobozeni a kvůli němu nám Bůh odpustil naše viny.

Jedinečné svědectví o jedinečném Kristu

15Kristus je obrazem neviditelného Boha.

Existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno.

16Jen díky jemu a kvůli němu bylo stvořeno vše,

říše pozemská i nadpozemská,

svět viditelný i neviditelný s jeho bytostmi.

17V něm má všechno svůj začátek i své trvání.

18On je hlava těla, totiž své církve.

On je počátek nového života,

protože je první, kdo sám zvítězil nad smrtí.

19V něm je od věčnosti plnost všeho božství,

20takže svou obětí na kříži všemu stvoření

– hříchem od Boha odcizenému –

otevřel cestu k dokonalému smíření.

21I vy jste kdysi byli pro své špatné myšlenky a činy s Bohem znepřáteleni. 22Ale nyní Kristus obnovil mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu přivedl. 23Musíte ovšem stát pevně ve své víře a nesmíte se nechat připravit o naději, která pramení z tohoto radostného poselství.

Boží tajemství je zjeveno a hlásáno

24Já nyní sice trpím ve vězení, protože jsem vám zvěstoval radostné poselství o Kristu, ale z toho se jenom raduji, neboť se tím podílím na utrpení, které církev musí pro Krista ještě podstoupit. 25Bůh mne povolal, abych se stal služebníkem církve a vyřídil vám jeho poselství. 26A tak tajemství, které bylo od počátku lidem skryto, nyní odhalil těm, kteří ho milují a pro něho žijí. 27A to tajemství zní: Kristus žije ve vás; jeho sláva bude i vaší slávou.

28Tohoto Krista hlásáme všude a všem. Poučujeme a napomínáme, jak nejlépe umíme, aby každý ve spojení s ním dosáhl dokonalosti. 29O to usiluji a zápasím; sílu mi dává Kristus, který ve mně přebývá.