King James Version

Psalm 85

1Lord, thou hast been favourable unto thy land: thou hast brought back the captivity of Jacob.

Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin. Selah.

Thou hast taken away all thy wrath: thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger.

Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease.

Wilt thou be angry with us for ever? wilt thou draw out thine anger to all generations?

Wilt thou not revive us again: that thy people may rejoice in thee?

Shew us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation.

I will hear what God the Lord will speak: for he will speak peace unto his people, and to his saints: but let them not turn again to folly.

Surely his salvation is nigh them that fear him; that glory may dwell in our land.

10 Mercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed each other.

11 Truth shall spring out of the earth; and righteousness shall look down from heaven.

12 Yea, the Lord shall give that which is good; and our land shall yield her increase.

13 Righteousness shall go before him; and shall set us in the way of his steps.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 85

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Yehova munakomera mtima dziko lanu;
    munabwezeretsa ulemerero wa Yakobo.
Munakhululukira mphulupulu za anthu anu
    ndi kuphimba machimo awo onse.
            Sela
Munayika pambali ukali wanu wonse
    ndi kutembenuka kuchoka ku mkwiyo wanu woopsa.

Tibwezeretseninso mwakale Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
    ndipo mutichotsere mkwiyo wanu.
Kodi mudzatikwiyira mpaka liti?
    Kodi mudzapitiriza kukwiya pa mibado yathu yonse?
Kodi simudzatitsitsimutsanso,
    kuti anthu anu asangalale mwa Inu?
Tionetseni chikondi chanu chosatha, Inu Yehova,
    ndipo tipatseni chipulumutso chanu.

Ndidzamvetsera zimene Yehova Mulungu adzanena;
    Iye amalonjeza mtendere kwa anthu ake, oyera mtima ake,
    koma musawalole kuti abwerere ku zopusa.
Ndithu chipulumutso chake chili pafupi ndi iwo amene amaopa Iye,
    kuti ulemerero wake ukhale mʼdziko lathu.

10 Chikondi ndi kukhulupirika zimakumana pamodzi;
    chilungamo ndi mtendere zimapsompsonana.
11 Kukhulupirika kumatumphuka kuchokera ku dziko lapansi,
    ndipo chilungamo chimayangʼana pansi kuchokera kumwamba.
12 Ndithu Yehova adzapereka chimene chili chabwino,
    ndipo dziko lathu lidzapereka zokolola zake.
13 Wolungama amapita patsogolo pake
    ndi kukonza njira za mapazi ake.