King James Version

Genesis 21:1-34

1And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken. 2For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. 3And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. 4And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him. 5And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him.

6¶ And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. 7And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? for I have born him a son in his old age. 8And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned.

9¶ And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. 10Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. 11And the thing was very grievous in Abraham’s sight because of his son.

12¶ And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called. 13And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed.

14And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba. 15And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs. 16And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot: for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lift up her voice, and wept. 17And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is. 18Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation. 19And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink. 20And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer. 21And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt.

22¶ And it came to pass at that time, that Abimelech and Phichol the chief captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest: 23Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son’s son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned.21.23 that thou…: Heb. if thou shalt lie unto me 24And Abraham said, I will swear. 25And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which Abimelech’s servants had violently taken away. 26And Abimelech said, I wot not who hath done this thing: neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to day. 27And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and both of them made a covenant. 28And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves. 29And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves? 30And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well. 31Wherefore he called that place Beer-sheba; because there they sware both of them.21.31 Beer-sheba: that is, The well of the oath 32Thus they made a covenant at Beer-sheba: then Abimelech rose up, and Phichol the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines.

33¶ And Abraham planted a grove in Beer-sheba, and called there on the name of the LORD, the everlasting God.21.33 grove: or, tree 34And Abraham sojourned in the Philistines’ land many days.

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 21:1-34

Ang Pagkatawo ni Isaac

1Karon, gindumdom sang Ginoo si Sara suno sa iya ginpromisa. 2Nagbusong si Sara kag nagbata sing lalaki bisan tigulang na si Abraham. Natawo ang bata sa tion gid nga ginsiling sadto sang Dios. 3Gin-ngalanan ni Abraham ang bata nga Isaac.

4Sang walo na ka adlaw ang bata, gintuli siya ni Abraham suno sa ginsugo sa iya sang Dios. 5Nagaedad si Abraham sang 100 ka tuig sang natawo si Isaac. 6Nagsiling si Sara, “Ginpakadlaw ako sang Dios sa kalipay, kag ang bisan sin-o nga makabati parte sining natabo sa akon magakadlaw man. 7Sin-o ang makahunahuna nga magsiling kay Abraham nga makapatiti pa ako sang bata? Pero nakabata pa ako bisan tigulang na siya.”

8Nagdako si Isaac, kag sang adlaw nga ginlutas siya naghiwat si Abraham sang isa ka dako nga punsyon.

Ginpalayas si Hagar kag si Ishmael

9Isa ka adlaw, nakita ni Sara nga ginasunlog ni Ishmael si Isaac. (Si Ishmael anak ni Abraham kay Hagar nga Egiptohanon.) 10Gani nagsiling si Sara kay Abraham, “Palayasa inang babayi nga ulipon kag ang iya anak, kay ang anak sinang ulipon indi dapat partihan sa palanublion sang akon anak nga si Isaac.” 11Naglain gid ang buot ni Abraham tungod kay anak man niya si Ishmael. 12Pero nagsiling ang Dios sa iya, “Indi maglain ang buot mo parte kay Ishmael kag kay Hagar. Tumana ang gusto ni Sara, tungod sa kay Isaac magahalin ang imo mga kaliwat nga akon ginpromisa. 13Kag kon parte kay Ishmael, hatagan ko man siya sang madamo nga mga kaliwat kag mangin isa man sila ka nasyon, tungod kay anak mo man siya.”

14Aga pa gid sang madason nga adlaw, nagkuha si Abraham sang pagkaon kag tubig nga nasulod sa panit nga suludlan, kag ginpapas-an niya ini kay Hagar. Dayon ginpalakat niya si Hagar kaupod ang bata. Nagpanglakaton sila sa kamingawan sang Beersheba nga wala kahibalo kon sa diin sila pakadto. 15Sang naubos na ang ila tubig, ginbilin niya ang iya bata sa idalom sang isa ka kahoy-kahoy 16kag naglakat siya sa unhan nga ang kalayuon mga 100 ka metros halin sa bata. Didto siya nagpungko kag naghilibion nga nagasiling sa iya kaugalingon, “Indi ako makaantos nga magtan-aw sa akon anak nga mapatay.”

17Karon, nabatian sang Dios ang hibi sang bata. Gani nagsiling ang anghel sang Dios kay Hagar halin didto sa langit, “Ano ang imo ginapaligban Hagar? Indi ka magkahadlok; nabatian sang Dios ang hibi sang imo anak. 18Tindog ka kag pabanguna ang bata, kay himuon ko nga dako nga nasyon ang iya mga kaliwat.” 19Dayon may ginpakita ang Dios sa iya nga isa ka bubon. Nagkadto siya didto kag ginsudlan sang tubig ang iya suludlan, dayon ginpainom niya ang iya anak.

20-21Wala pagpabay-i sang Dios si Ishmael hasta nga nagdako siya. Didto siya nag-estar sa kamingawan sang Paran kag nangin isa siya ka manugpana. Sang ulihi, ginpaasawa siya sang iya iloy sa isa ka Egiptohanon.

Ang Kasugtanan ni Abraham kag ni Abimelec

22Sang sadto nga tion,21:22 Sang sadto nga tion nga ginpahalin ni Abraham si Hagar kag si Ishmael, ukon sang nagapangabuhi na sila sa kamingawan sang Paran. nagkadto si Abimelec kay Abraham upod ang pangulo sang iya mga soldado nga si Ficol. Nagsiling si Abimelec kay Abraham, “Ginabuligan ka gid sang Dios sa tanan mo nga ginahimo. 23Gani, magsumpa ka diri sa ngalan sang Dios nga indi mo gid ako pagtraiduran pati ang akon mga kaliwat. Ipakita mo ang imo kaayo sa akon kag sa sining lugar nga sa diin nagaestar ka karon bilang dumuluong, subong nga nangin maayo man ako sa imo.” 24Nagsabat si Abraham, “Ginasumpa ko.”

25Pero nagreklamo si Abraham kay Abimelec parte sa bubon nga gin-agaw sang iya mga suluguon. 26Nagsiling si Abimelec, “Wala ako kahibalo kon sin-o ang naghimo sina. Wala mo man ako ginsugiran, kag subong ko lang nabatian ina.” 27Gani nagkuha si Abraham sang mga karnero kag mga baka kag ginhatag niya kay Abimelec, dayon naghimo sila nga duha sang kasugtanan. 28Nagkuha pa gid si Abraham sang pito ka babayi nga karnero kag iya ini ginpain. 29Nagpamangkot si Abimelec, “Para sa ano inang pito ka karnero nga imo ginpain?” 30Nagsabat si Abraham, “Batuna ining pito ka karnero bilang pamatuod nga ako ang nagkutkot sang sina nga bubon.” 31Tungod sining pagsumpaanay nila, ang ato nga lugar gintawag Beersheba.21:31 Beersheba: buot silingon sa Hebreo, ginsumpaan nga bubon.

32Pagkatapos sang ila pagsumpaanay didto sa Beersheba, nagbalik si Abimelec kag si Ficol sa duta sang mga Filistinhon. 33Nagtanom si Abraham sang isa ka kahoy nga tamarisko didto sa Beersheba kag nagsimba siya didto sa Ginoo, ang Dios nga wala sing katapusan. 34Nag-estar si Abraham sa duta sang mga Filistinhon sa malawig nga panahon.