Het Boek

Titus 1

De taak van Titus

1Van: Paulus. Aan: Titus, mijn kind in het geloof.

Ik ben een dienaar van God en een apostel van Jezus Christus. God heeft mij er op uitgestuurd om het geloof te brengen aan de mensen die door Hem zijn uitgekozen en om hun de waarheid over God te laten kennen. Door die waarheid leiden zij een leven naar Gods wil en ontvangen het eeuwige leven dat God voor het begin van de wereld beloofd heeft, en Hij liegt niet. Toen God vond dat de tijd ervoor gekomen was, heeft Hij dit goede nieuws bekendgemaakt en heeft Hij, onze Redder, mij opgedragen dit werk voor Hem te doen. Ik wens je de genade en de vrede van God, de Vader, en van onze Here Jezus Christus toe.

Ik heb je op het eiland Kreta achtergelaten om te doen wat daar nog nodig was, namelijk in de gemeente van elke stad leiders aan te stellen, volgens mijn richtlijnen. Op de mannen die je uitkiest, mag niets aan te merken zijn, zij mogen slechts één vrouw hebben, hun kinderen moeten gelovig zijn en er mag niet van hen gezegd kunnen worden dat zij losbandig of ongehoorzaam zijn. Omdat zij leiding aan de gemeente gaan geven, moeten zulke leiders een zuiver leven leiden. Zij mogen niet trots of driftig zijn, zij mogen niet aan de drank verslaafd zijn en ook niet gewelddadig of hebzuchtig zijn. Zij moeten hun gasten hartelijk ontvangen en al het goede liefhebben. Zij moeten ook verstandig en eerlijk zijn en bovendien geestelijk en sober. Hun geloof in de waarheid die hun geleerd is, moet sterk en onwrikbaar zijn. Dan zullen zij anderen kunnen bemoedigen en de tegenstanders laten zien dat ze ongelijk hebben.

10 Want er zijn er velen die weigeren te gehoorzamen, dat geldt in het bijzonder voor de Joden onder hen, die onzin spreken en beweren dat christenen zich aan de Joodse wetten moeten houden. 11 Men moet deze mensen de mond snoeren, ze brengen hele families in verwarring. Daar moet een einde aan komen. Dat soort leraren brengt een verkeerde leer en is alleen maar op geld uit. 12 Een van hun eigen profeten, ook van Kreta afkomstig, heeft over hen gezegd: ‘De Kretenzers zijn allemaal leugenaars, beesten zijn het en ze denken alleen maar aan veel eten.’

13 En wat hij zei, is waar. Laat de christenen van Kreta dan ook duidelijk zien dat ze ongelijk hebben, zodat zij sterk worden in het geloof en 14 niet langer luisteren naar Joodse verzinsels en naar mensen die de waarheid de rug hebben toegekeerd. 15 Wie zuiver van hart is, ziet in alles het goede en zuivere. Maar wie in zijn hart slecht en onbetrouwbaar is, ziet in alles het slechte, want zijn gedachten en geweten zijn bezoedeld. 16 Zulke mensen zeggen wel dat zij God kennen, maar uit hun doen en laten blijkt dat het niet waar is. Zij zijn door-en-door slecht en ongehoorzaam, er komt niets goeds uit hun handen.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Tito 1

1Ñucaca, Taita Diosta servij Pablomi cani. Jesucristomi huillagrichun mingahuarca. Taita Diosta crij, Pai agllashcacunaman, Diosta yuyarina shinataj yuyarinata yachachichunmi, ñucataca agllarca. Cashcatataj huillaj Taita Diosca, tucuipaj ñaupami, ‘Huiñai causaita cushami’ nishca. Ñucanchijca, chai causaita chasquina yuyaillami shuyacunchij. Chaitaca, cunan punllacuna huillachingapajmi charicushca. Chai ña pajtajpimi, ñucanchijta Quishpichij Taita Diosca, huillachun ñucata mandarca.

Ñucami, can Titoman quillcani. Canca, ñuca shinallataj crij cashcamanta, ñuca huahua shinami cangui.

Canmanca Yaya Diospish, ñucanchijta Quishpichij Apu Jesucristopish jatunta c'uyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cuchun.

Titotaca Cretapi crijcunata allichichunmi mandashca

Cantaca Cretapica, crijcunata allichicushca saquirishcata, allichishpa catichunmi saquimurcani. Tandanacushca crijcuna tiyan chai tucui pueblocunapimi, ñuca mandashca shinallataj, cunaj yuyajcunata agllashpa churana cangui. Pi mana juchachipaj alli causaj, shuj huarmiyujlla, crij huahuacunayujta agllangui. Paipaj huahuacunapish ama ‘Maipish cachun purij, mana caźujcuna’ nishpa juchachishca cachun. Crijcunata ricujca, Taita Dios mingashcatami Paipaj maquipi charicun. Chaimanta paica, pi mana juchachipaj, alli causaj, mana jatun tucuj, mana p'iñarij, mana machaj, mana pihuanpish p'iñanacuj, cullquiyuj tucungaraicu ima mana allitapish mana ruraj cachun. Huasiman pi chayajpipish alli chasquij, imatapish allita ruraj, alli yuyaiyuj, cashcata ruraj, Diospajlla causaj, tucui millaimanta jarcarij cachun. Diosmanta allita yachashcatapish, ima shina yachachishca shinataj huaquichichun. Pai alli yachashpami, Diospaj Shimita ‘Mana chashnachu’ nijcunatapish cashcatataj huillashpa, paicuna pandarishcata ricuchishpa upallachinga.

10 Mana caźusha nijcunaca, ñamari achcacuna tiyan. Ashtahuanca, charishca aicha punta carata p'itichishcacunapuramantami chashnacuna jatarishca. Paicunaca, yanga imatapish rimashpami, umashpa purincuna. 11 Chashnacunataca upallachinatajmi. Paicunaca, cullquita japingaraicullami, manapish yachachina cashcata yachachishpa, tauca huasi familiacunata urmachishcacuna.

12 Paicunapaj shuj huillajllatajmi, paicunamantaca cashna nishca: «Cai Creta llajta runacunaca, llullapi rijsishcacunami, millai animalcuna shinami, q'uillacunami, micushpalla sirijcunami» nishcami. 13 Chaitaca allillatatajmi nishca. Chashna cajpimi, Jesusta alli crijcuna cachun, paicunataca sinchita rimai nini. 14 Chashna rimajpica, judiocunapaj parlocunatapish, cashcatataj yachachishcata saquijcunapaj parlocunatapish, ña mana chasquingacunapishchari.

15 Chuya shungucunapajca, imapish chuyallatajmi. Ashtahuanpish mapa shungucunapaj, mana crijcunapajca tucui imapish mapallatajmi. Paicunapaj yuyaipish, ucu shungupish mapallatajmi. 16 ‘Taita Diostaca rijsinchijmi’ nincunami. Chashna nijpipish, paicuna imalla rurashcacunata ricujpica, manapish Diosta rijsijcuna cashcatami ricuchincuna. Millananacuna, mana caźujcuna, ima allitaca mana rurai tucujcunami.