Het Boek

Handelingen 3

De genezing van een verlamde

1Op een middag omstreeks drie uur, het Joodse gebedsuur, gingen Petrus en Johannes naar de tempel. Toen zij daar aankwamen, zagen zij een man die al sinds zijn geboorte verlamd was. Elke dag werd hij naar de Mooie Poort (een van de tempelpoorten) gedragen om daar te bedelen. Toen Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij hun om geld. Zij keken hem aandachtig aan en Petrus zei: ‘Kijk ons aan!’ De man keek hen aan in de verwachting iets van hen te krijgen. ‘Geld heb ik niet,’ zei Petrus, ‘maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop!’

Hij pakte hem bij de rechterhand en trok hem overeind. Op hetzelfde moment werden de voeten en enkels van de man stevig en sterk. Hij sprong op, stond even stil en begon toen te lopen. Daarna ging hij lopend met hen de tempel binnen en danste van blijdschap en loofde God. Alle mensen zagen hem lopen en hoorden hoe hij God prees. 10 Vol verbazing herkenden zij hem als de verlamde man die altijd bij de Mooie Poort zat te bedelen. Wat met hem gebeurd was, ging hun verstand te boven.

11 Iedereen stroomde samen in de zuilenhal van Salomo, waar Petrus en Johannes door de man werden vastgehouden. Toen Petrus al die mensen zag, zei hij: ‘Mannen van Israël, waarom bent u zo verbaasd? Wat staat u ons aan te staren? 12 U denkt toch niet dat wij deze man door onze eigen kracht of godsdienstigheid hebben laten lopen? 13 De God van Abraham, Isaak en Jakob geeft hiermee eer aan zijn dienaar Jezus, die door u aan de Romeinen is uitgeleverd. 14 U hebt Hem afgewezen, zelfs toen Pilatus vond dat Hij vrijgelaten moest worden. 15 Tegenover deze heilige en rechtvaardige man bleef u vijandig, maar u eiste de vrijlating van een moordenaar! Daarmee bent u de moordenaars van de Levensvorst geworden. Maar God heeft Hem uit de dood teruggebracht in het leven. Wij zijn daar getuigen van. 16 Jezus heeft deze lamme man genezen. Door ons geloof in Jezus is hij volkomen gezond geworden. U ziet het zelf! 17 Broeders, ik weet dat u indertijd niet besefte wat u deed en uw leiders ook niet. 18 Maar langs deze weg heeft God zijn plan uitgevoerd. Want lang van tevoren had Hij al door zijn profeten gezegd dat zijn Christus veel zou lijden. 19 Heb er dus berouw over en bekeer u tot God, dan zal Hij uw zonden wegdoen, 20 zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Here leeft. Hij zal dan de Christus naar u toe sturen die Hij voor u bestemd heeft: Jezus, 21 die naar de hemel moest teruggaan tot de tijd van het volledige herstel. Over die tijd heeft God vanaf het begin al gesproken door zijn heilige profeten. 22 Zo zei Mozes bijvoorbeeld: “De Here God zal uit uw midden een profeet laten opstaan, iemand zoals ik. U moet luisteren naar alles wat Hij tegen u zeggen zal. 23 Maar wie niet naar Hem luistert, zal gedood worden!” 24 Ook Samuël en alle andere profeten die na hem kwamen, hebben dit voorspeld. 25 U bent nakomelingen van de profeten. En wat God uw voorouders heeft beloofd, geldt ook voor u. God heeft immers tegen Abraham gezegd dat zijn nageslacht alle volken van de wereld tot zegen zal zijn? 26 God heeft zijn dienaar Jezus in de eerste plaats laten opstaan om u te zegenen, zodat u het kwaad de rug zult toekeren.’

Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 3

Uzdravenie chorého

1 Raz popoludní okolo tretej sa Peter a Ján uberali do chrámu na pravidelné modlitby.

Práve ta prinášali nejakého človeka od narodenia chromého; každý deň ho usadili pri chrámovej bráne, ktorá sa volala Krásna, a tam prosil o almužnu tých, čo vchádzali do chrámu.

Keď videl prichádzať Petra a Jána, aj ich poprosil o almužnu.

Zastali pri ňom a Peter povedal: Pozri sa na nás!"

Žobrák sa na nich túžobne zahľadel v nádeji, že niečo dostane.

Ale Peter pokračoval: Zlato ani striebro nemám, ale dám ti cennejší dar. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!"

Nato chytil žobráka za pravú ruku, zdvihol ho a v tom okamihu do ochrnutých nôh a kĺbov chromého vstúpila sila.

Vstal, chodil a vošiel s apoštolmi do chrámu. Poskakoval od radosti a chválil Boha.

Ľudia neverili vlastným očiam a žasli, keď videli,

10 že chromý mrzák, ktorý dlhé roky sedával pri Krásnej bráne a žobral, teraz chodí a vďačne oslavuje Boha.

11 Zbiehali sa okolo uzdraveného a apoštolov, čo prešli do Šalamúnovho stĺporadia, a žasli nad zázrakom, ktorého boli svedkami.

Peter káže v chráme

12 Peter využil príležitosť a prehovoril k zástupu: Priatelia, čo sa čudujete? Hádam si nemyslíte, že sme toho porazeného uzdravili vlastnou mocou alebo zbožnosťou?

13 To Boh, ktorého vyznávate, Boh našich praotcov -- Abraháma, Izáka a Jakoba -- týmto zázrakom oslávil a dokázal moc svojho Syna Ježiša. Toho Ježiša, ktorého ste vy vydali Rimanom a verejne ste sa ho zriekli pred Pilátom, hoci Pilát ho chcel oslobodiť.

14 A keď vám dal vybrať, koho má prepustiť, vy ste sa zriekli svätého, spravodlivého muža a vyžiadali ste milosť pre vraha.

15 Pôvodcu života ste zabili. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami.

16 Viera v Ježišovo meno uzdravila tohto človeka -- poznáte ho a viete, že bol chromý. To, že celkom vyzdravel pred vašimi očami, je výsledkom viery v Ježiša Krista.

Odpustenie pre všetkých

17 Bratia, uvedomujem si, že to všetko ste konali v nevedomosti, takisto aj vaši vodcovia.

18 Boh tak vlastne dopustil, aby Kristus trpel, ako to už dávno predpovedal ústami všetkých prorokov.

19 Preto teraz zmeňte svoje zmýšľanie a svoj postoj k Bohu, aby vám mohol odpustiť viny a aby ste poznali nádherné chvíle obživenia v Pánovej prítomnosti,

20 keď vám znova pošle Ježiša, vám zasľúbeného Mesiáša.

21 Teraz je v nebi a zostane tam až dovtedy, kým bude všetko nové, ako o tom Boh oddávna hovoril ústami svojich svätých prorokov.

22 Tak napríklad Mojžiš povedal už dávno:Z vášho národa si raz Boh povolá nového proroka, podobne ako k vám poslal mňa. Počúvajte pozorne, čo vám bude hovoriť.

23 No kto ho neposlúchne, bude vyhladený z ľudu.

24 Aj Samuel a ostatní proroci často hovorili o dobe, ktorú práve prežívame.

25 Vy ste synmi tých prorokov a máte dedičský podiel na zmluve, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami. Sľúbil Abrahámovi:Tvoj potomok bude požehnaním pre všetky národy zeme.

26 Vám predovšetkým poslal Boh svojho Syna Ježiša, ktorý vás požehná a urobí šťastnými, ak zmeníte svoj život a zanecháte zlo."