Het Boek

Genesis 36

De afstammelingen van Esau

1Hier is een lijst van de afstammelingen van Esau (die ook wel Edom werd genoemd):

Esau trouwde met drie Kanaänitische meisjes: Ada, de dochter van de Hethiet Elon, Oholibama, de dochter van Ana en kleindochter van de Chiwwiet Sibon, en Basemat, de dochter van Ismaël (dus Esauʼs nicht) en de zuster van Nebajot. Esau en Ada kregen een zoon, Elifaz. Esau en Basemat hadden een zoon met de naam Reüel. Esau en Oholibama hadden drie zonen: Jeüs, Jalam en Korach. Al deze zonen werden geboren in het land Kanaän.

6-8 Toen nam Esau zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn hele huishouding, het vee en de kudde—alle bezittingen die hij in Kanaän had vergaard—en trok naar het gebergte Seïr, weg van zijn broer Jakob. Het land was niet groot genoeg om in alle behoeften van hun vee te voorzien.

Hier zijn de namen van Esauʼs afstammelingen, de Edomieten die hem in het gebergte Seïr werden geboren:

10-12 Nakomelingen van zijn vrouw Ada, die haar zoon Elifaz kreeg, waren: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz en Amalek (dat was een kind van Timna, de bijvrouw van Elifaz). 13,14 Esau kreeg ook kleinkinderen via zijn vrouw Basemat. Haar zoon Reüel kreeg Nachat, Zerach, Samma en Mizza.

15,16 Esauʼs kleinkinderen werden stamhoofden van de volgende stammen: de stam van Teman, de stam van Omar, de stam van Sefo, de stam van Kenaz, de stam van Korach, de stam van Gaëtam en de stam van Amalek. De bovengenoemde stammen waren nakomelingen van Elifaz, de oudste zoon van Esau en Ada. 17 De volgende stammen waren nakomelingen van Reüel, de zoon die Esau en Basemat kregen in Kanaän: de stam van Nachat, de stam van Zerach, de stam van Samma en de stam van Mizza.

18,19 En dit zijn de stammen die de namen dragen van de zonen van Esau en Oholibama (de dochter van Ana): de stam van Jeüs, de stam van Jalam en de stam van Korach.

20,21 Dit zijn de namen van de stammen die voortkwamen uit Seïr: de stam van Lotan, de stam van Sobal, de stam van Sibon, de stam van Ana, de stam van Dison, de stam van Eser en de stam van Disan.

22 De kinderen van Lotan (de zoon van Seïr) waren Chori en Hemam (Lotan had ook nog een zuster, Timna). 23 De kinderen van Sobal waren Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam. 24 De kinderen van Sibon waren Ajja en Ana (deze jongen vond hete bronnen in de woestijn, terwijl hij de ezels van zijn vader hoedde). 25 De kinderen van Ana waren Dison en het meisje Oholibama. 26 De kinderen van Dison waren Chemdan, Esban, Jitran en Keran. 27 De kinderen van Eser waren Bilhan, Zaäwan en Akan. 28-30 De kinderen van Disan waren Us en Aran.

31-39 Dit zijn de namen van de koningen die Edom regeerden voordat Israël haar eerste koning had: koning Bela, de zoon van Beor, regeerde vanuit de stad Dinhaba in Edom. Zijn opvolger was koning Jobab, de zoon van Zerach en deze regeerde in Bosra. Toen Jobab stierf, volgde Chusam uit Teman hem op. Diens opvolger was koning Hadad, de zoon van Bedad, de aanvoerder van de strijdkrachten die het leger van Midjan versloegen toen het Moab binnendrong. Hij woonde in de stad Awit. Zijn opvolger was koning Samla, die regeerde vanuit Masreka. Diens opvolger was koning Saül, die regeerde vanuit Rechobot, aan de rivier. Saüls opvolger was koning Baäl-Chanan, de zoon van Achbor. Diens opvolger was koning Hadar, die regeerde vanuit de stad Paü. Zijn vrouw heette Mehetabel en was de dochter van Matred en kleindochter van Me-Zahab.

40-43 Hier zijn de namen van de onderstammen van Esau. De plaatsen waar zij woonden, werden naar hen genoemd: de stam van Timna, de stam van Alwa, de stam van Jetet, de stam van Oholibama, de stam van Ela, de stam van Pinon, de stam van Kenaz, de stam van Teman, de stam van Mibsar, de stam van Magdiël en de stam van Iram. Dit zijn dus de namen van de onderstammen van Edom die hun namen gaven aan de gebieden die zij bewoonden (het waren allemaal Edomieten, afstammelingen van Esau).

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 36

Urmaşii lui Esau

1Aceştia au fost urmaşii[a] lui Esau, adică Edom:

Esau şi-a luat soţii dintre canaanite: pe Ada, fiica hititului Elon, pe Oholibama, fiica lui Ana, fiul hivitului Ţivon, şi pe Basmat, fiica lui Ismael şi sora lui Nebaiot. Ada i l-a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat i l-a născut pe Reuel, iar Oholibama i-a născut pe Ieuş, pe Ialam şi pe Korah. Aceştia au fost fiii lui Esau, care i s-au născut în Canaan. Esau şi-a luat soţiile, fiii, fiicele, pe toţi cei din casa lui, vitele, toate animalele şi averile pe care le-a strâns în Canaan şi s-a mutat de lângă fratele său, Iacov, într-o altă ţară, pentru că proprietăţile lor erau prea mari ca ei să locuiască împreună; ţara în care locuiau nu mai avea loc pentru turmele lor. Astfel, Esau, adică Edom, s-a aşezat în regiunea muntoasă a Seirului.

Aceştia au fost urmaşii lui Esau, tatăl edomiţilor din regiunea muntoasă a Seirului.

10 Iată care au fost numele fiilor lui Esau:

Elifaz, fiul Adei, soţia lui Esau;

Reuel, fiul Basmatei, soţia lui Esau.

11 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gatam şi Chenaz.

12 Timna era ţiitoarea[b] lui Elifaz, fiul lui Esau; ea i l-a născut lui Elifaz pe Amalek. Aceştia au fost nepoţii Adei, soţia lui Esau.

13 Aceştia au fost fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza. Aceştia au fost nepoţii Basmatei, soţia lui Esau.

14 Aceştia au fost fiii Oholibamei, soţia lui Esau şi fiica lui Ana, fiul lui Ţivon: ea i-a născut lui Esau pe Ieuş, pe Ialam şi pe Korah.

15 Iată care au fost căpeteniile fiilor lui Esau:

fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau au fost:

căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz,

16 căpetenia Korah[c], căpetenia Gatam, căpetenia Amalek. Acestea au fost căpeteniile lui Elifaz în Edom; aceştia au fost nepoţii Adei.

17 Aceştia au fost fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Şama, căpetenia Miza. Acestea au fost căpeteniile lui Reuel în ţara Edom; aceştia au fost nepoţii Basmatei, soţia lui Esau.

18 Aceştia au fost fiii Oholibamei, soţia lui Esau: căpetenia Ieuş, căpetenia Ialam, căpetenia Korah; acestea au fost căpeteniile Oholibamei, fiica lui Ana şi soţia lui Esau.

19 Aceştia au fost fiii lui Esau, adică Edom, şi acestea au fost căpeteniile lor.

20 Aceştia au fost fiii horitului Seir, locuitorii ţării: Lotan, Şobal, Ţivon, Ana,

21 Dişon, Eţer şi Dişan. Acestea au fost căpeteniile horiţilor, fiii lui Seir, în Edom.

22 Fiii lui Lotan au fost Hori şi Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.

23 Aceştia au fost fiii lui Şobal: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam.

24 Aceştia au fost fiii lui Ţivon: Ayia şi Ana; el este Ana, cel care a găsit izvoarele[d] în pustie, pe când păştea măgarii tatălui său, Ţivon.

25 Aceştia au fost copiii lui Ana: Dişon şi Oholibama, fiica lui Ana.

26 Aceştia au fost fiii lui Dişon: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.

27 Aceştia au fost fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Akan[e].

28 Aceştia au fost fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.

29 Acestea au fost căpeteniile horiţilor: căpetenia Lotan, căpetenia Şobal, căpetenia Ţivon, căpetenia Ana, 30 căpetenia Dişon, căpetenia Eţer şi căpetenia Dişan; acestea au fost căpeteniile horiţilor, potrivit cetelor lor în ţara lui Seir.

Regii Edomului

31 Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste Israel[f], au fost:

32 Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom; numele cetăţii sale era Dinhaba.

33 Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra, a domnit în locul lui.

34 Când Iobab a murit, Huşam, din ţara temaniţilor, a domnit în locul lui.

35 Când Huşam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe midianiţi la Moab, a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Avit.

36 Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

37 Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu[g] a domnit în locul lui.

38 Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

39 Când Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit, Hadar[h] a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Pau. Numele soţiei sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me-Zahab.

40 Numele căpeteniilor care provin din Esau, după clanurile şi regiunile lor, sunt următoarele:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,

41 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

42 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

43 căpetenia Magdiel şi căpetenia Iram.

Acestea au fost căpeteniile Edomului, potrivit teritoriilor lor în ţara pe care o stăpâneau. Esau a fost strămoşul edomiţilor.

Notas al pie

  1. Geneza 36:1 Vezi nota de la 2:4
  2. Geneza 36:12 Vezi nota de la 22:24
  3. Geneza 36:16 TM; PentSam, v. 11 şi 1 Cron. 1:36 nu conţin Korah
  4. Geneza 36:24 Siriacă; VUL: izvoarele cu apă termală; sensul termenului ebraic este nesigur
  5. Geneza 36:27 În 1 Cron. 1:42 apare, susţinută de cele mai multe mss ebraice, varianta Iaakan
  6. Geneza 36:31 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei
  7. Geneza 36:37 Probabil Eufratul
  8. Geneza 36:39 Cele mai multe mss ale TM; multe mss ale TM, PentSam şi Siriacă, precum şi 1 Cron. 1:50: Hadad