Amos 4 – HTB & CCL

Het Boek

Amos 4:1-13

Het volk weigert terug te keren tot God

1Luister naar mij, ‘vette koeien’ van Basan die in Samaria wonen. U, vrouwen die de mannen aanmoedigen tot het beroven van de armen en het vertrappen van de hulpbehoevenden. U die nooit genoeg te drinken hebt! 2De Oppermachtige Here heeft bij zijn heiligheid gezworen dat er een tijd komt dat Hij haken in uw neus zal slaan en u zal wegleiden als vee, zij zullen u tot op de laatste man met vishaken wegslepen! 3U zult uit uw prachtige huizen worden gesleept en door de dichtstbijzijnde bres in de muur naar buiten worden gesmeten. De Here heeft het gezegd.

4Ga maar zo door en offer aan de afgoden in Betel en Gilgal. Blijf maar ongehoorzaam, uw zonden stapelen zich op. Offer elke morgen en breng uw tienden tweemaal per week! 5Volg uw zelfgemaakte wetten maar en geef extra in de vorm van lofoffers en vrijwillige offers. U bent zo trots op uzelf dat u het overal rondbazuint!

6‘Uw tanden bleven schoon, want Ik stuurde honger in stad en dorp,’ zegt de Here, ‘maar het hielp niets, u wilde nog steeds niet naar Mij terugkeren. 7Ik verwoestte uw gewassen door het in de drie maanden voor de oogst niet te laten regenen. De ene stad gaf Ik wel regen, maar de andere niet. Terwijl op de ene akker regen viel, lag een andere er droog en verdord bij. 8Mensen uit twee of drie steden maakten een uitputtende reis om water te halen in een stad waar het wel had geregend, maar er was nooit voldoende. Desondanks wilde u zich niet tot Mij bekeren,’ zegt de Here. 9‘Ik stuurde korenbrand en honingdauw naar uw boerderijen en wijngaarden, de sprinkhanen aten uw vijgen op en vraten de olijfbomen kaal. En toch bleef u weigeren naar Mij terug te keren,’ zegt de Here. 10‘Ik zond u ziekten die herinnerden aan de ziekten in Egypte, lang geleden. Ik doodde uw jongens in de oorlog en dreef uw paarden weg. De stank van de dood was vreselijk om te ruiken. Maar desondanks bleef u weigeren bij Mij terug te komen,’ zegt de Here. 11‘Ik verwoestte enkele van uw steden, net zoals Ik met Sodom en Gomorra deed. Zij die het overleefden, leken op stukken halfverbrand hout die uit het vuur waren getrokken. Maar u wilt nog steeds niet naar Mij terugkeren,’ zegt de Here. 12‘Daarom zal Ik deze verdere rampen over u brengen waarover Ik al heb gesproken. Maak u klaar om uw God in het oordeel te ontmoeten, Israël. 13Want u hebt te maken met degene die de bergen hun vorm gaf en de winden schiep. Die elke gedachte van u kent en u duidelijk maakt wat Hij denkt, Hij verandert de ochtend in duisternis en vermorzelt de bergen onder zijn voeten, Here, God van de hemelse legers, is zijn naam.’

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Amosi 4:1-13

Israeli Sanabwerere kwa Mulungu

1Imvani mawu awa, inu ngʼombe zazikazi za ku Basani, okhala pa Phiri la Samariya,

inu akazi amene mumapondereza anthu osauka ndi kuzunza anthu osowa

ndi kumanena kwa amuna anu kuti, “Tipatseni zakumwa!”

2Ambuye Yehova, mwa kuyera mtima kwake walumbira kuti,

“Nthawi idzafika ndithu

pamene adzakukokani ndi ngowe,

womaliza wa inu adzakokedwa ndi mbedza.

3Mudzatulukira mʼmingʼalu ya pa khoma

aliyense payekhapayekha,

ndipo mudzatayidwa ku Harimoni,”

akutero Yehova.

4“Bwerani ku Beteli mudzachimwe;

ndi ku Giligala kuti mudzapitirize kuchimwa.

Bweretsani nsembe zanu mmawa uliwonse,

bweretsani chakhumi chanu masiku atatu aliwonse.

5Wotchani buledi wokhala ndi yisiti ngati nsembe yachiyamiko

ndi kumanyadira poyera za zopereka zanu zaufulu.

Inu Aisraeli, zinyadireni nsembezo,

pakuti izi ndi zimene mumakonda kuchita,”

akutero Ambuye Yehova.

6“Ndine amene ndinakusendetsani milomo mʼmizinda yanu yonse,

ndipo munasowa chakudya mʼmizinda yanu.

Komatu inu simunabwerere kwa Ine,”

akutero Yehova.

7“Ndinenso amene ndinamanga mvula

patangotsala miyezi itatu kuti mukolole.

Ndinagwetsa mvula pa mzinda wina,

koma pa mzinda wina ayi,

mvula inkagwa pa munda wina;

koma sinagwe pa munda wina ndipo mbewu zinawuma.

8Anthu ankayenda mzinda ndi mzinda kufuna madzi,

koma sanapeze madzi okwanira kumwa.

Komabe inu simunabwerere kwa Ine,”

akutero Yehova.

9“Nthawi zambiri ndinakantha mbewu zanu ndiponso minda ya mpesa,

ndinayikantha ndi chinsikwi ndiponso ndi chiwawu.

Dzombe linawononga mikuyu yanu ndi mitengo ya olivi.

Komabe inu simunabwerere kwa Ine,”

akutero Yehova.

10“Ine ndinabweretsa miliri pakati panu

monga ndinachitira ku Igupto.

Ndinapha anyamata anu ndi lupanga,

ndinapereka akavalo anu kwa adani.

Ndinakununkhitsani fungo la mitembo lochokera mʼmisasa yanu ya nkhondo.

Komatu inu simunabwerere kwa Ine,”

akutero Yehova.

11“Ndinawononga ena mwa inu

monga ndinawonongera Sodomu ndi Gomora.

Inu munali ngati chikuni choyaka chimene chafumulidwa pa moto.

Komabe inu simunabwerere kwa Ine,”

akutero Yehova.

12“Choncho izi ndi zimene ndidzakuchitire iwe Israeli,

chifukwa ndidzakuchitira zimenezi,

konzekera kukumana ndi Mulungu wako, iwe Israeli.”

13Iye amene amawumba mapiri,

amalenga mphepo,

ndipo amawululira munthu za mʼmaganizo ake,

Iye amene amasandutsa usana kuti ukhale mdima,

ndipo amayenda pa zitunda za dziko lapansi,

dzina lake ndi Yehova Mulungu Wamphamvuzonse.