Het Boek

1 Kronieken 1

Historisch overzicht

1Dit zijn de vroegste generaties van de mensheid: Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleël, Jered, Henoch, Metuselach, Lamech, Noach, Sem, Cham en Jafet. De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. De zonen van Gomer waren Askenaz, Difath en Togarma. De zonen van Jawan waren Elisa, Tarsisa, de Kittieten en de Rodanieten. De zonen van Cham waren Kus, Misraïm, Put en Kanaän. De zonen van Kus waren Seba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. De zonen van Rama waren Seba en Dedan. 10 Nimrod, die later een beroemde held werd, was ook een zoon van Kus. 11 De families die naar de zonen van Misraïm werden genoemd, waren de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, 12 de Naftuhieten, de Pathrusieten, de Kashluhieten, de voorvaders van de Filistijnen, en de Kaftorieten. 13 Onder Kanaäns zonen bevonden zich ook zijn oudste zoon Sidon 14 en Heth. Kanaän was tevens de voorvader van de Jebusieten, de Amorieten, de Girgasieten, 15 de Chiwwieten, de Arkieten, 16 de Sinieten, de Arwadieten, de Semarieten en de Hamatieten. 17 De zonen van Sem waren Elam, Assur, Arfachsad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether en Mesech. 18 Arfachsads zoon was Selach en Selachs zoon was Eber. 19 Eber had twee zonen: Peleg, die zo heette omdat tijdens zijn leven de aarde werd verdeeld, en zijn broer Joktan. 20 De zonen van Joktan waren Almodad, 21 Selef, Chasarmawet, Jerah, Hadoram, 22 Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, 23 Seba, Ofir, Chawila en Jobab. 24 De zoon van Sem was Arfachsad, de zoon van Arfachsad was Selach, 25 de zoon van Selach was Eber, 26 de zoon van Eber was Peleg, de zoon van Peleg was Reü, de zoon van Reü was Serug, de zoon van Serug was Nachor, 27 de zoon van Nachor was Terach, de zoon van Terach was Abram, die later Abraham werd genoemd.

28 Abrahams zonen waren Isaak en Ismael. 29 De zonen van Ismaël waren Nebajot, de oudste, Kedar, 30 Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis en Kedema. 32 Abraham kreeg ook zonen van zijn bijvrouw Ketura. Dat waren achtereenvolgens Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksans zonen waren Seba en Dedan. 33 De zonen van Midjan waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Dit waren de nakomelingen die Abrahams bijvrouw Ketura hem gaf.

34 Abrahams zoon Isaak had twee zonen: Esau en Israël. 35 De zonen van Esau waren Elifaz, Reüel, Jeüs, Jalam en Korach. 36 De zonen van Elifaz waren Teman, Omar, Zefi, Gaëtam, Kenaz, Timna en Amalek. 37 De zonen van Reüel waren Nahat, Zerach, Samma en Mizza. 38 Tot de zonen van Esau behoorden tevens Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Disan. Lotans zonen waren: Chori en Homam. 39 Lotan had ook nog een zuster, die Timna heette. 40 De zonen van Sobal waren Aljan, Manahath, Ebal, Sefi en Onam. Sibons zonen waren Ajja en Ana. 41 De zoon van Ana was Dison en deze Dison had de volgende zonen: Hamran, Esban, Jitran en Keran. 42 De zonen van Ezer waren Bilhan, Zaäwan en Jaäkan. Disan had twee zonen: Uz en Aran.

43 Hier volgen de namen van de koningen van Edom, die regeerden voordat een koning over Israël regeerde: Bela, de zoon van Beor, die in de stad Dinhaba woonde. 44 Na de dood van Bela werd Jobab, de zoon van Zerach uit Bosra, de nieuwe koning. 45 Toen Jobab stierf, volgde Husam uit de streek van de Temanieten, hem op. 46 Na diens dood werd Hadad, de zoon van Bedad, koning. Hij regeerde vanuit de stad Awit. Hij was het die het leger van Midjan in de velden van Moab versloeg. 47 Na de dood van Hadad, besteeg Samla uit Masreka de troon. 48 Na Samlaʼs overlijden kwam Saul uit de aan de rivier gelegen stad Rechobot aan de macht. 49 Toen Saul stierf, stond Baäl-Hanan, de zoon van Achbor, klaar om hem op te volgen. 50 Na de dood van Baäl-Hanan werd Hadad koning en regeerde vanuit de stad Pahi. Zijn vrouw heette Mehetabel, zij was een dochter van Matred en een kleindochter van Me-Zahab. 51-54 Na Hadads dood waren de volgende mannen de stamhoofden van Edom: Timna, Alja, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiël en Iram.

Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Летопись 1

От Адама до Нуха

1Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Нух[a] и его сыновья Сим, Хам и Иафет.

Потомки Иафета

Сыновья[b] Иафета:

Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Тувал, Мешех и Тирас.

Сыновья Гомера:

Ашкеназ[c], Рифат и Тогарма.

Сыновья Иавана:

Элиса, Фарсис, а также киттеи и роданеи.

Потомки Хама

Сыновья Хама:

Куш, Мицраим, Пут и Ханаан.

Сыновья Куша:

Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха.

Сыновья Раамы:

Шева и Дедан.

10 Куш был отцом[d]

Нимрода, который стал первым на земле могучим воином.

11 Мицраим был отцом

лудеев, анамеев, лехавеев, нафтухеев, 12 патрусеев, каслухеев (от которых произошли филистимляне) и кафтореев.

13 Ханаан был отцом

Сидона, его первенца, а также хеттов, 14 иевусеев, аморреев, гиргашеев, 15 хивеев, аркеев, синеев, 16 арвадеев, цемареев и хамафеев.

Потомки Сима

17 Сыновья Сима:

Елам, Ашшур, Арфаксад, Луд и Арам.

Сыновья Арама:

Уц, Хул, Гетер и Мешех.

18 Арфаксад был отцом Шелаха, а Шелах – отцом Евера[e].

19 У Евера родилось двое сыновей:

одного звали Фалек («разделение»), потому что в его дни земля была разделена, а его брата – Иоктан.

20 Иоктан был отцом

Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, 21 Адорама, Узала, Дикла, 22 Овала, Авимаила, Шевы, 23 Офира, Хавилы и Иовава. Все они были сыновьями Иоктана.

24 Сим, Арфаксад, Шелах,

25 Евер, Фалек, Реу,

26 Серуг, Нахор, Терах,

27 Ибрам (позже он был назван Ибрахимом).

Сыновья Ибрахима

28 Сыновья Ибрахима:

Исхак и Исмаил.

Потомки Ибрахима от Ажар

29 Вот их родословия:

Навайот – первенец Исмаила, Кедар, Адбеил, Мивсам, 30 Мишма, Дума, Масса, Хадад, Тема, 31 Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Исмаила.

Потомки Ибрахима от Хеттуры

32 Сыновья, которых родила Хеттура, наложница Ибрахима:

Зимран, Иокшан, Медан, Мадиан, Ишбак и Шуах.

Сыновья Иокшана:

Шева и Дедан.

33 Сыновья Мадиана:

Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Элдага.

Все они потомки Хеттуры.

Потомки Ибрахима от Сарры

34 Ибрахим был отцом Исхака.

Сыновья Исхака:

Есав и Исраил.

Потомки Есава

35 Сыновья Есава:

Елифаз, Рагуил, Иеуш, Иалам и Корах.

36 Сыновья Елифаза:

Теман, Омар, Цефо, Гатам, Кеназ, от Тимны – Амалик.

37 Сыновья Рагуила:

Нахат, Зерах, Шамма и Миза.

Исконные жители Эдома

38 Сыновья Сеира:

Лотан, Шовал, Цивеон, Анах, Дишон, Ецер и Дишан.

39 Сыновья Лотана:

Хори и Гомам. Тимна была сестрой Лотана.

40 Сыновья Шовала:

Алван, Манахат, Евал, Шефо и Онам.

Сыновья Цивеона:

Ай и Анах.

41 Сын Анаха:

Дишон.

Сыновья Дишона:

Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.

42 Сыновья Ецера:

Билган, Зааван и Акан.

Сыновья Дишана:

Уц и Аран.

Правители Эдома

43 Вот цари, которые правили в Эдоме ещё до того, как цари появились в Исраиле:

Бела, сын Беора, чей город назывался Динхава.

44 После смерти Белы царём вместо него стал Иовав, сын Зераха, из Боцры.

45 После смерти Иовава царём вместо него стал Хушам из земли теманитян.

46 После смерти Хушама царём вместо него стал Хадад, сын Бедада, который разбил мадианитян в земле Моава. Его город назывался Авит.

47 После смерти Хадада царём вместо него стал Самла из Масреки.

48 После смерти Самлы царём вместо него стал Шаул из Реховота, что у реки[f].

49 После смерти Шаула царём вместо него стал Баал-Ханан, сын Ахбора.

50 После смерти Баал-Ханана царём вместо него стал Хадад. Его город назывался Пау, а имя его жены было Мехетавиль; она была дочерью Матреды, внучкой Мезахава. 51 Потом умер и Хадад.

Вождями Эдома были:

Тимна, Алва, Иетет, 52 Оливема, Ела, Пинон, 53 Кеназ, Теман, Мивцар, 54 Магдиил и Ирам. Это вожди Эдома.

Notas al pie

  1. 1:4 Нух   – также известен как Ной.
  2. 1:5 Слово «сыновья» также может означать «потомки» или «народы». Многие из этих имён известны как исторические названия народов. Также в ст. 6-10, 17 и 20.
  3. 1:6 Ашкеназ   – этим словом в ассирийском языке обозначали также и скифов, которые, возможно, были потомками Ашкеназа. Скифы – первоначально так назывался древний кочевой народ, проживавший в северо-восточном Причерноморье и говоривший на языке, принадлежавшем к иранской группе индоевропейской семьи языков. На основании культурного и языкового сходства многие специалисты считают скифов одними из предков современных осетин. Со временем скифами стали именовать все кочевые народы (включая саков), проживавшие севернее или восточнее так называемого цивилизованного мира того времени (см. Кол. 3:11).
  4. 1:10 Слово «отец» также может означать «предок», «родоначальник» или «основатель»; то же в ст. 11, 13, 18 и 20.
  5. 1:18 Евер был одним из предков евреев, и от его имени происходит и само слово «еврей».
  6. 1:48 Река   – по-видимому, Евфрат.