Ang Pulong Sang Dios

Salmo 139:1-24

Salmo 139Salmo 139 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta.

Ang Bug-os nga Ihibalo kag Pag-atipan sang Dios

1Ginoo, gin-usisa mo ako gani kilala mo ako.

2Nahibaluan mo kon nagapungko ako ukon nagatindog.

Bisan ara ka sa malayo nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahunahuna.

3Ginatan-aw mo ako sa akon pag-obra kag pagpahuway.

Nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahimo.

4Ginoo, bisan wala pa ako makahambal, nahibaluan mo na ang akon inughambal.

5Ginalibutan mo ako,

kag ginaprotektaran mo ako sang imo gahom.

6Ang imo nahibaluan parte sa akon tama gid ka makatilingala;

indi ko gid ini matungkad.

7Diin bala ako makapalagyo sa imo Espiritu?139:7 Espiritu: ukon, espiritu; ukon, gahom.

Diin bala ako makakadto nga wala ikaw?

8Kon magsaka man ako sa langit, didto ikaw;

kon magkadto man ako sa lugar sang mga patay, didto man ikaw.

9Kon magkadto man ako pasidlangan ukon mag-estar sa pinakamalayo nga lugar sa nakatundan,

10didto ka gihapon sa pagtuytoy kag sa pagbulig sa akon.

11Halimbawa, pangabayon ko ang kadulom sa pagtabon sa akon,

ukon ang kasanag nga nagalibot sa akon nga mangin gab-i.

12Pero bisan ang kadulom indi madulom para sa imo,

kag ang gab-i pareho lang kasanag sang adlaw.

Kay ang kadulom kag ang kasanag pareho lang sa imo.

13Kilala mo ako kay ikaw ang naghimo sang akon bug-os nga kabuhi.

Ikaw ang nagporma sa akon sa tiyan sang akon iloy.

14Ginadayaw ko ikaw kay makatilingala gid ang paghimo mo sa akon.

Makatilingala ang imo mga binuhatan, kag nahibaluan ko gid ina.

15Nakita mo ang akon mga tul-an sang ginporma ako sing tago sa sulod sang tiyan sang akon iloy.139:15 sa sulod… iloy: sa literal, sa kadadalman sang duta.

16Nakita mo na ako bisan wala pa ako maporma.

Ang gintalana nga mga inadlaw nga magakabuhi ako nasulat na sa imo libro, bisan wala pa ini magsugod.

17O Dios, indi ko matungkad ang imo ginahunahuna;139:17 indi… ginahunahuna: ukon, daw ano kabilidhon para sa akon ang imo ginahunahuna.

puwerte ini kadamo.

18Kon isipon ko ini, madamo pa ini sang sa balas.

Kon magbugtaw ako ang akon hunahuna ara gihapon sa imo.

19O Dios, kabay pa nga pamatyon mo ang mga malaot!

Kabay pa nga magpalagyo sa akon ang mga manugpatay sang tawo.

20Nagahambal sila sing malain parte sa imo.

Sila nga imo mga kaaway nagamitlang sang imo ngalan sa wala sing pulos.

21Ginoo, ginakainitan ko ang mga nagakainit sa imo.

Ginakangil-aran ko ang mga nagakontra sa imo.

22Puwerte gid ang akon kainit sa ila;

ginakabig ko sila nga akon mga kaaway.

23Usisaa ako, O Dios, agod mahibaluan mo ang akon tagipusuon.

Tilawi ako, agod mahibaluan mo ang akon ginahunahuna.

24Tan-awa kon may malaot ako nga pagginawi

kag tuytuyi ako sa dalan nga dapat nakon agihan hasta san-o.