Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 1:1-20

1Ini nga sulat parte sa mga butang nga ginpahayag ni Jesu-Cristo nga magakalatabo sa indi na lang madugay. Ginsugid ini sang Dios kay Cristo agod siya naman ang magasugid sini sa mga nagaalagad sa Dios. Gani ginsugid ini ni Cristo sa iya alagad nga si Juan paagi sa iya ginsugo nga anghel. 2Ako si Juan kag ginasugid ko ang tanan nga butang nga akon nakita nga ginpahayag sang Dios kag ginsugid ni Jesu-Cristo. 3Bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sa sini nga sulat kon ginatuman nila ang nasulat diri. Kay ang mga tagna diri madali na lang magakalatabo.

Pagpangamusta sa Pito ka Iglesya

4-5Nagapangamusta ako sa inyo nga ara sa pito ka iglesya sa probinsya sang Asia.

Kabay pa nga ang Dios, ang Espiritu, kag si Jesu-Cristo maghatag sa inyo sang bugay1:4-5 bugay: ukon, pagpakamaayo. kag paghidaet.1:4-5 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan. Kon parte sa Dios, amo siya subong, amo man siya sang una, kag amo man sa palaabuton. Kon parte sa pito ka Espiritu1:4-5 pito ka Espiritu: Ang buot silingon sini, ang kabug-usan sang Espiritu. Kay ang numero nga “pito” nagakahulugan sang bug-os ukon kompleto. Sa iban nga mga translations, pito ka espiritu. ara ini sa atubangan sang trono sang Dios. Kag kon parte kay Jesu-Cristo, siya ang masaligan nga manugpamatuod. Siya ang una gid nga nabanhaw.1:4-5 Siya ang una gid nga nabanhaw nga indi na mapatay liwat. Kag siya man ang nagagahom sa tanan nga mga manugdumala diri sa kalibutan. Ginahigugma niya kita, kag paagi sa iya dugo1:4-5 iya dugo: buot silingon, iya kamatayon bilang halad. ginluwas kita sa aton mga sala. 6Ginhimo niya kita nga mga hari1:6 mga hari: ukon, isa ka ginharian. kag mga pari sa pag-alagad sa Dios nga iya Amay. Sa iya ang kadungganan kag ang gahom sa wala sing katapusan. Amen.

7Magpreparar kamo! Magaabot si Jesu-Cristo nga makita sa mga panganod. Ang tanan nga tawo makakita sa iya pati ang mga tawo nga nagpatay sa iya. Kag ang mga tawo sa tanan nga banwa sa kalibutan magahibi tungod sa ila kahadlok nga silutan na niya sila. Matuod gid ini!

8Ang Ginoong Dios ang makagagahom sa tanan. Kon ano siya subong, amo siya sang una, kag sa palaabuton. Gani nagsiling siya, “Ako ang Alpha kag ang Omega.”1:8 ang Alpha kag ang Omega: Ini amo ang una kag ang katapusan nga mga litra sa Greek alphabet. Gani ang buot silingon diri ni Jesus nga siya amo ang ginsuguran kag ang katapusan sang tanan. Tan-awa man sa 21:6 kag 22:13.

Nagpakita si Cristo kay Juan

9Ako si Juan nga inyo utod nga kaupod man ninyo sa kabudlayan, sa paghari, kag sa pag-antos tungod kay kita ara kay Jesus. Gindala ako sa isla sang Patmos tungod sang akon pagwali sang pulong sang Dios nga gintudlo ni Jesus. 10Sa adlaw sang Ginoo gin-gamhan ako sang Espiritu Santo, kag nabatian ko ang mabaskog nga tingog halin sa akon likod dampi nga daw tunog sang trumpeta 11nga nagasiling, “Isulat mo kon ano ang imo makita, kag ipadala dayon sa sining pito ka iglesya: Efeso, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelpia, kag Laodicea.”

12Pagkabati ko sadto, nagbalikid dayon ako agod tan-awon kon sin-o ang nagahambal sa akon. Kag nakita ko ang pito ka suga nga bulawan. 13Sa tunga sang mga suga may nagatindog nga daw isa ka tawo. Malaba ang iya bayo nga lab-ot sa iya tiil, kag sa iya dughan may wagkos nga bulawan. 14Ang iya buhok puwerte kaputi pareho sa tela nga maputi gid, kag ang iya mata nagabaga nga daw sa kalayo. 15Ang iya mga tiil nagaidlak nga daw sa saway nga gintunaw sa kalayo kag ginpahining. Ang iya tingog mabaskog gid nga daw sa daganas sang busay. 16May ginauyatan siya nga pito ka bituon sa iya tuo nga kamot, kag sa iya baba may nagaguwa nga matalom nga espada nga duha ang sulab. Ang iya guya tama kasilaw pareho sang adlaw kon udto.

17Pagkakita ko sa iya, natumba ako sa iya tiilan nga daw sa patay. Gintungtong niya dayon ang iya tuo nga kamot sa akon kag nagsiling, “Indi ka magkahadlok! Ako ang ginsuguran kag ang katapusan sang tanan. 18May kabuhi ako nga wala sing katapusan. Napatay ako, pero tan-awa, buhi ako, kag indi na gid mapatay. May gahom ako sa kamatayon kag sa lugar sang mga patay.1:18 lugar sang mga patay: sa Griego, Hades. 19Gani isulat mo ang mga butang nga akon ginapakita sa imo, ang mga butang nga nagakatabo subong kag ang matabo sa ulihi. 20Amo ini ang tinago nga kahulugan sang pito ka bituon nga imo nakita sa akon tuo nga kamot kag ang pito ka suga nga bulawan: ang pito ka bituon amo ang pito ka anghel nga nagabantay sa pito ka iglesya, kag ang pito ka suga nga bulawan amo ang pito ka iglesya.

Korean Living Bible

요한계시록 1:1-20

1이것은 예수 그리스도께서 계시하신 것을 기록한 책입니다. 하나님은 곧 일어 날 일을 자기 종들에게 보이시려고 이 계시를 그에게 주셨습니다. 그래서 그리스도는 그의 천사를 자기 종 요한에게 보내 이 일을 알게 하신 것입니다.

2요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도께서 증거하신 것, 곧 자기가 본 것을 다 증거하였습니다.

3이 예언의 말씀을 읽는 사람과 듣고 그 가운데 기록된 것을 지키는 사람들은 행복합니다. 이 예언들이 이루어질 때가 가까웠기 때문입니다.

4-5나 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지합니다. 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 하나님과 그분의 보좌 앞에 일곱 영으로 계시는 성령님과 그리고 충성스러운 증인이시며 죽은 사람들 가운데서 제일 먼저 부활하시고 세상의 왕들을 다스리시는 예수 그리스도께서 여러분에게 은혜와 평안을 내려 주시기를 기도합니다. 우리를 사랑하시고 자기 피로 우리를 죄에서 해방시키셨으며

6우리를 제사장들의 나라가 되게 하셔서 아버지 하나님을 섬기게 하신 예수 그리스도에게 영광과 능력이 길이길이 함께하기를 바랍니다. 아멘.

7보십시오. 그분은 구름을 타고 오실 것입니다. 모든 사람이 그분을 볼 것이며 그분을 찌른 사람들도 그분을 볼 것입니다. 그리고 세상의 모든 민족들은 그분으로 인해서 슬피 울 것입니다. 반드시 그렇게 될 것입니다. 아멘.

8주 하나님이 말씀하십니다. “나는 1:8 헬 ‘알파와오메가’처음과 마지막이다. 지금도 있고 전에도 있었고 앞으로 올 전능한 자이다.”

그리스도에 대한 환상

9같은 형제이며 하늘 나라 백성으로서 여러분과 함께 고난을 견뎌 온 나 요한은 하나님의 말씀과 예수님에 대한 증거 때문에 밧모섬에 추방되었습니다.

10나는 주님의 날에 성령님의 감동을 받아 내 뒤에서 나는 나팔 소리 같은 큰 음성을 들었는데

11그것은 “네가 보는 것을 책에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 필라델피아, 라오디게아 일곱 교회에 보내라” 는 말씀이었습니다.

12그래서 누가 말하는지 알아보려고 몸을 돌이켰을 때 나는 일곱 금촛대를 보았습니다.

13그 촛대 사이에는 1:13 원문에는 ‘인자’ (사람의아들)예수님 같은 분이 발에까지 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 두르고 계셨습니다.

14그분의 머리와 머리털은 흰 양털과 눈처럼 희고 눈은 불꽃 같고

15발은 용광로에서 정련한 주석 같았으며 그분의 음성은 1:15 또는 ‘많은물소리’폭포 소리와 같았습니다.

16그분은 오른손에 일곱 별을 쥐고 계셨으며 그분의 입에서는 양쪽에 날이 선 날카로운 칼이 나오고 얼굴은 해가 강하게 비치는 것 같았습니다.

17나는 그분을 보고 그 발 앞에 엎드려 마치 죽은 사람같이 되었습니다. 그러자 그분은 나에게 오른손을 얹고 이렇게 말씀하셨습니다. “두려워하지 말아라. 나는 처음과 마지막이며

18살아 있는 자이다. 내가 전에 죽었으나 이제는 영원히 살아 있으며 죽음과 1:18 헬 ‘하데스’지옥의 열쇠를 가지고 있다.

19그러므로 너는 이미 본 것과 지금 있는 일들과 앞으로 일어날 일들을 기록하라.

20네가 본 내 오른손의 일곱 별과 일곱 금촛대의 비밀은 이렇다. 일곱 별은 일곱 교회의 1:20 또는 ‘수호천사’지도자들이며 일곱 금촛대는 일곱 교회이다.”