Ang Pulong Sang Dios

Numero 23

Ang Nahauna nga Mensahi ni Balaam

1Nagsiling si Balaam kay Balak, “Pahimui ako diri sing pito ka halaran, kag preparahi ako sing pito ka turo nga baka kag pito ka gulang nga karnero nga lalaki.” Gintuman ni Balak ang ginsiling ni Balaam, kag duha sila ang naghalad sang turo nga baka kag sang lalaki nga karnero sa kada halaran. Dayon nagsiling si Balaam kay Balak, “Diri ka lang sa tupad sang imo halad nga ginasunog. Malakat ako anay, kay basi magpakigkita ang Ginoo sa akon. Sugiran ko lang ikaw kon ano ang iya isiling sa akon.” Gani nagtaklad siya sa mahawan nga bukid.

Nagpakigkita ang Dios sa iya, kag nagsiling si Balaam, “Nagpahimo ako sang pito ka halaran, kag sa kada halaran naghalad ako sang isa ka baka kag isa ka karnero.”

Ginhatagan sang Ginoo si Balaam sang mensahi kag nagsiling, “Balik ka kay Balak kag ihambal mo sa iya ining ginsiling ko.” Gani nagbalik si Balaam kay Balak, kag nakita niya siya nga nagatindog sa tupad sang iya halad, upod sa tanan nga pangulo sang Moab. Dayon nagsiling si Balaam,

“O Haring Balak sang Moab, ginpatawag mo ako halin sa Aram, sa kabukiran sa sidlangan. Nagsiling ka sa akon, ‘Dali, kag pakamalauta ang mga kaliwat ni Jacob para sa akon. Sumpaa sila nga katawhan sang Israel.’ Paano ko pakamalauton ang mga tawo nga wala ginapakamalaot sang Dios? Paano ko sumpaon ang mga tawo nga wala ginasumpa sang Ginoo? Sang didto ako sa ibabaw sang mga bukid, nakita ko sila. Nagakabuhi sila nga silahanon lang, nga naseparar sa iban nga mga nasyon. 10 Wala sing may makaisip sang ila kadamuon nga pareho sa yab-ok. Kabay pa nga ang akon kamatayon mangin pareho sa ila nga mga matarong.”

11 Nagsiling si Balak kay Balaam, “Ano ining ginhimo mo sa akon? Ginpakuha ko ikaw sa pagpakamalaot sa akon mga kaaway, pero ang imo ginhimo ginbendisyunan mo sila!” 12 Nagsabat si Balaam, “Kinahanglan nga ihambal ko ang ginapahambal sang Ginoo sa akon.”

Ang Ikaduha nga Mensahi ni Balaam

13 Dayon nagsiling si Balak sa iya, “Mag-upod ka sa akon sa isa pa ka lugar nga sa diin makita mo ang iban nga mga katawhan sang Israel, pero indi gid ang tanan. Kag didto pakamalauton mo sila.” 14 Gani gindala ni Balak si Balaam sa isa ka uma sa Zofim, sa putokputokan sang Pisga, kag didto nagpatindog sila sang pito ka halaran kag naghalad sang isa ka baka kag isa ka karnero sa kada halaran.

15 Nagsiling si Balaam kay Balak, “Diri ka lang sa tupad sang imo halad nga ginasunog samtang magpakigkita ako sa Ginoo dira sa unhan.”

16 Nagpakigkita ang Ginoo kay Balaam kag ginhatagan niya siya sang mensahi. Kag dayon nagsiling siya, “Balik ka kay Balak kag ihambal mo sa iya ini nga mensahi.”

17 Gani nagbalik si Balaam kay Balak, kag nakita niya siya nga nagatindog sa tupad sang iya halad, upod sa mga pangulo sang Moab. Nagpamangkot si Balak kay Balaam, “Ano ang ginsiling sang Ginoo sa imo?”

18 Nagsiling si Balaam, “Balak nga anak ni Zipor, pamatii ako sing maayo. 19 Ang Dios indi tawo nga magbutig ukon magbaylo ang iya hunahuna. Nagahambal bala siya nga wala niya ginahimo? Nagapromisa bala siya nga wala niya ginatuman? 20 Ginsugo niya ako nga magbendisyon, kag kon mabendisyunan na niya gani, indi ko na ini mabawi pa. 21 Wala ako sing nakita nga katalagman ukon kabudlayan nga maabot sa Israel. Kaupod nila ang Ginoo nga ila Dios; ginakilala nila nga siya amo ang ila hari. 22 Ginpaguwa sila sang Dios sa Egipto; para sa ila, pareho siya sa isa ka makusog nga talunon nga baka. 23 Wala sing babaylan ukon manughiwit nga makahalit sa ila. Gani magasiling ang mga tawo parte sa Israel, ‘Daw ano ka makatilingala ang ginhimo sang Dios sa Israel.’ 24 Ini nga katawhan pareho sa leon nga handa sa pagsalakay kag wala nagapahuway hasta nga malamon niya ang iya biktima kag masuyop ang dugo sini.”

25 Dayon nagsiling si Balak kay Balaam, “Kon indi mo gid man sila pagpakamalauton, indi sila pagbendisyuni!” 26 Nagsabat si Balaam, “Indi bala nga ginsilingan ko na ikaw nga kinahanglan nga himuon ko kon ano ang isiling sang Ginoo sa akon?”

Ang Ikatlo nga Mensahi ni Balaam

27 Nagsiling liwat si Balak kay Balaam, “Dali, dal-on ko ikaw sa lain naman nga lugar. Basi didto magsugot na ang Dios nga pakamalauton mo ang Israel para sa akon.” 28 Gani gindala ni Balak si Balaam sa putokputokan sang Peor, nga sa diin kitaon ang kamingawan sa ubos. 29 Nagsiling si Balaam, “Pahimui ako diri sing pito ka halaran, kag magpreparar ka sing pito ka turo nga baka kag pito ka lalaki nga karnero para sa akon.” 30 Gani ginhimo ni Balak ang ginsiling ni Balaam, kag naghalad siya sang isa ka baka kag isa ka karnero sa kada halaran.

New Living Translation

Numbers 23

Balaam Blesses Israel

1Then Balaam said to King Balak, “Build me seven altars here, and prepare seven young bulls and seven rams for me to sacrifice.” Balak followed his instructions, and the two of them sacrificed a young bull and a ram on each altar.

Then Balaam said to Balak, “Stand here by your burnt offerings, and I will go to see if the Lord will respond to me. Then I will tell you whatever he reveals to me.” So Balaam went alone to the top of a bare hill, and God met him there. Balaam said to him, “I have prepared seven altars and have sacrificed a young bull and a ram on each altar.”

The Lord gave Balaam a message for King Balak. Then he said, “Go back to Balak and give him my message.”

So Balaam returned and found the king standing beside his burnt offerings with all the officials of Moab. This was the message Balaam delivered:

“Balak summoned me to come from Aram;
    the king of Moab brought me from the eastern hills.
‘Come,’ he said, ‘curse Jacob for me!
    Come and announce Israel’s doom.’
But how can I curse those
    whom God has not cursed?
How can I condemn those
    whom the Lord has not condemned?
I see them from the cliff tops;
    I watch them from the hills.
I see a people who live by themselves,
    set apart from other nations.
10 Who can count Jacob’s descendants, as numerous as dust?
    Who can count even a fourth of Israel’s people?
Let me die like the righteous;
    let my life end like theirs.”

11 Then King Balak demanded of Balaam, “What have you done to me? I brought you to curse my enemies. Instead, you have blessed them!”

12 But Balaam replied, “I will speak only the message that the Lord puts in my mouth.”

Balaam’s Second Message

13 Then King Balak told him, “Come with me to another place. There you will see another part of the nation of Israel, but not all of them. Curse at least that many!” 14 So Balak took Balaam to the plateau of Zophim on Pisgah Peak. He built seven altars there and offered a young bull and a ram on each altar.

15 Then Balaam said to the king, “Stand here by your burnt offerings while I go over there to meet the Lord.”

16 And the Lord met Balaam and gave him a message. Then he said, “Go back to Balak and give him my message.”

17 So Balaam returned and found the king standing beside his burnt offerings with all the officials of Moab. “What did the Lord say?” Balak asked eagerly.

18 This was the message Balaam delivered:

“Rise up, Balak, and listen!
    Hear me, son of Zippor.
19 God is not a man, so he does not lie.
    He is not human, so he does not change his mind.
Has he ever spoken and failed to act?
    Has he ever promised and not carried it through?
20 Listen, I received a command to bless;
    God has blessed, and I cannot reverse it!
21 No misfortune is in his plan for Jacob;
    no trouble is in store for Israel.
For the Lord their God is with them;
    he has been proclaimed their king.
22 God brought them out of Egypt;
    for them he is as strong as a wild ox.
23 No curse can touch Jacob;
    no magic has any power against Israel.
For now it will be said of Jacob,
    ‘What wonders God has done for Israel!’
24 These people rise up like a lioness,
    like a majestic lion rousing itself.
They refuse to rest
    until they have feasted on prey,
    drinking the blood of the slaughtered!”

25 Then Balak said to Balaam, “Fine, but if you won’t curse them, at least don’t bless them!”

26 But Balaam replied to Balak, “Didn’t I tell you that I can do only what the Lord tells me?”

Balaam’s Third Message

27 Then King Balak said to Balaam, “Come, I will take you to one more place. Perhaps it will please God to let you curse them from there.”

28 So Balak took Balaam to the top of Mount Peor, overlooking the wasteland.[a] 29 Balaam again told Balak, “Build me seven altars, and prepare seven young bulls and seven rams for me to sacrifice.” 30 So Balak did as Balaam ordered and offered a young bull and a ram on each altar.

Notas al pie

  1. 23:28 Or overlooking Jeshimon.