Ang Pulong Sang Dios

Hebreo 2

Ang Kaluwasan

1Gani kinahanglan gid naton nga tipigan sing maayo ang mga kamatuoran nga aton nabatian agod indi kita magtalang. Hunahunaa bala ninyo; ang Kasuguan nga ginpadala paagi sa mga anghel napamatud-an nga matuod gid, kag ang kada isa nga wala nagsunod ukon wala nagtuman sini ginsilutan suno sa iya nahimo nga sala. Gani indi gid kita makaluwas sa silot kon indi ta pagsapakon subong ining kaluwasan nga wala gid sing kapareho. Ang Ginoo mismo amo ang una nga nagbantala sang sini nga kaluwasan, kag ginpamatud-an ini sa aton sang mga tawo nga nakabati sa iya. Kag ginpamatud-an pa gid ini sang Dios paagi sa nagkalain-lain nga mga milagro kag makatilingala nga mga butang, kag sa nagkalain-lain nga mga abilidad nga iya ginpanagtag paagi sa Espiritu Santo suno sa iya gusto.

Nag-abot ang Kaluwasan Paagi kay Cristo

Karon, kon parte sa palaabuton nga kalibutan nga ginasiling namon, indi ang mga anghel ang ibutang sang Dios nga magadumala; tungod kay amo ini ang nakasulat sa Kasulatan,

O Dios, ano gid bala ang tawo nga ginadumdom mo gid?
Ahaw tawo man lang siya, ngaa ginakabalak-an mo gid?
Sa malip-ot nga tion ginhimo mo siya nga mas manubo sang sa mga anghel.
Pero ginpadunggan mo siya pareho sa hari,
kag ginpasakop mo sa iya ang tanan nga butang.”[a]

Ang ginasiling sang Kasulatan nga sakop sang tawo ang tanan nga butang nagakahulugan nga magaabot ang adlaw nga wala gid sing butang nga indi ipasakop sa tawo. Pero sa karon nahibaluan ta nga indi pa sakop sang tawo ang tanan nga butang. Pero kon parte kay Jesus, nahibaluan ta nga sa malip-ot nga tion ginhimo siya sang Dios nga mas manubo sang sa mga anghel, agod paagi sa bugay sang Dios, mapatay siya para sa tanan nga tawo. Kag karon ginpadunggan siya bilang hari tungod sa iya gin-antos nga kamatayon. 10 Ginhimo sang Dios ang tanan nga butang, kag ginhimo niya ini para sa iya kaugalingon. Gani bagay gid lang nga magtugot siya nga mag-antos si Jesus, agod makompleto ni Jesus ang ginapahimo sa iya bilang ginahalinan sang kaluwasan. Sa sini nga paagi madamo nga mga tawo ang mangin iya mga anak nga iya padunggan.

11 Si Jesus ang nagalimpyo sa aton mga sala. Kag ang iya Amay amo man ang aton Amay. Amo ina nga wala siya nahuya magtawag sa aton nga iya mga utod. 12 Amo ini ang iya ginsiling sa iya Amay,

“Ipahayag ko sa akon mga utod ang imo mga ginhimo;
kag magakanta ako sang pagdayaw sa imo sa ila mga pagtililipon.”[b]

13 Kag nagsiling pa siya,

“Magasalig gid ako sa Dios.”[c]

Kag nagsiling pa gid siya,

“Ari ako kag ang mga anak nga ginhatag sang Dios sa akon.”[d]

14 Kag tungod nga ang ining ginatawag niya nga mga anak mga tawo nga may lawas kag dugo, si Jesus mismo nagpakatawo man agod ihalad niya ang iya kaugalingon para sa ila, kay paagi sa iya kamatayon mapierdi niya si Satanas nga amo ang ginahalinan sang kamatayon sang mga tawo. 15 Sa amo nga paagi ginluwas niya sila nga nangin ulipon sa kahadlok sa bug-os nila nga kabuhi tungod sang ila kahadlok sa kamatayon. 16 Gani maathag gid nga indi ang mga anghel ang ginabuligan ni Jesus, kundi ang mga kaliwat ni Abraham. 17 Amo ina nga kinahanglan gid nga mangin tawo si Jesus nga pareho gid sa iya mga utod sa tanan nga bagay, agod mangin ila siya nga pangulo nga pari nga maluluy-on kag masaligan, nga makahalad sa Dios para matubos ang mga tawo sa ila mga sala. 18 Siya mismo nakaagi sang mga pag-antos sang ginsulay siya, gani sarang gid siya makabulig sa mga tawo nga ginasulay.

New International Reader's Version

Hebrews 2

A Warning to Pay Attention

1So we must pay the most careful attention to what we have heard. Then we will not drift away from it. Even the message God spoke through angels had to be obeyed. Every time people broke the Law, they were punished. Every time they didn’t obey, they were punished. Then how will we escape if we don’t pay attention to God’s great salvation? The Lord first announced this salvation. Those who heard him gave us the message about it. God showed that this message is true by signs and wonders. He showed that it’s true by different kinds of miracles. God also showed that this message is true by the gifts of the Holy Spirit. God gave them out as it pleased him.

Jesus Was Made Fully Human

God has not put angels in charge of the world that is going to come. We are talking about that world. There is a place where someone has spoken about this. He said,

“What are human beings that you think about them?
    What is a son of man that you take care of him?
You made them a little lower than the angels.
    You placed on them a crown of glory and honor.
    You have put everything under their control.” (Psalm 8:4–6)

So God has put everything under his Son. Everything is under his control. We do not now see everything under his control. But we do see Jesus already given a crown of glory and honor. He was made lower than the angels for a little while. He suffered death. By the grace of God, he tasted death for everyone. That is why he was given his crown.

10 God has made everything. He is now bringing his many sons and daughters to share in his glory. It is only right that Jesus is the one to lead them into their salvation. That’s because God made him perfect by his sufferings. 11 And Jesus, who makes people holy, and the people he makes holy belong to the same family. So Jesus is not ashamed to call them his brothers and sisters. 12 He says,

“I will announce your name to my brothers and sisters.
    I will sing your praises among those who worship you.” (Psalm 22:22)

13 Again he says,

“I will put my trust in him.” (Isaiah 8:17)

And again he says,

“Here I am. Here are the children God has given me.” (Isaiah 8:18)

14 Those children have bodies made out of flesh and blood. So Jesus became human like them in order to die for them. By doing this, he could break the power of the devil. The devil is the one who rules over the kingdom of death. 15 Jesus could set people free who were afraid of death. All their lives they were held as slaves by that fear. 16 It is certainly Abraham’s children that he helps. He doesn’t help angels. 17 So he had to be made like people, fully human in every way. Then he could serve God as a kind and faithful high priest. And then he could pay for the sins of the people by dying for them. 18 He himself suffered when he was tempted. Now he is able to help others who are being tempted.