Ang Pulong Sang Dios

Genesis 43

Nagbalik sa Egipto ang mga Utod ni Jose

1Naggrabe pa gid ang gutom sa Canaan. Naubos na sang pamilya ni Jacob ang pagkaon nga gindala nila halin sa Egipto. Gani naghambal si Jacob sa iya mga anak, “Balik kamo didto sa Egipto kag magbakal sing bisan diutay lang nga pagkaon.” Pero nagsabat si Juda sa iya, “Ginpaandaman kami sang gobernador nga indi kami magpakita sa iya kon indi namon kaupod ang amon utod nga si Benjamin. Kon paupdon mo siya sa amon mabalik kami didto kag magbakal sang pagkaon. Pero kon indi gani, indi man kami magbalik didto, kay nagsiling ang gobernador nga indi kami magpakita sa iya kon indi namon kaupod ang amon utod.”

Nagsiling si Jacob,[a] “Ngaa ginhatagan ninyo ako sang dako nga problema? Ngaa abi ginsugiran pa ninyo ang gobernador nga may isa pa kamo ka utod?” Nagsabat sila, “Ano abi kay sagi gid niya kami pamangkot parte sa aton pamilya. Nagpamangkot siya kon buhi pa bala ang amon amay kag kon may utod pa bala kami nga iban. Siyempre ginsabat namon siya. Sin-o abi ang maghunahuna nga silingon niya kami nga dal-on namon didto sa iya ang amon utod?”

Gani nagsiling si Juda sa ila amay, “Tay, paupda na lang sa amon si Benjamin agod makalakat na kami dayon kag makabakal sang pagkaon agod indi kita tanan mapatay sa gutom. Igarantiya ko ang akon kabuhi para kay Benjamin. Sukton mo ako kon ano ang matabo sa iya. Kon indi gani siya makabalik sa imo nga buhi, basulon mo ako hasta san-o. 10 Kon wala tani kita nag-usik sang tiyempo, siguro duha ka beses na kami nga nakabalik.”

11 Nagsiling ang ila amay, “Ti, kon amo sina, maglakat kamo. Magdala kamo sa inyo mga suludlan sang pinakamaayo nga mga produkto diri sa aton lugar agod iregalo sa gobernador sang Egipto: mga bulong, dugos, panakot, pahamot, kag mga bunga sang pistasyo kag almendro. 12 Dobleha ninyo ang dala ninyo nga kuwarta kay dapat ninyo ibalik ang kuwarta nga gin-uli sa inyo mga sako. Basi kon nagsala lang sila sadto. 13 Dal-a ninyo ang inyo utod nga si Benjamin kag magbalik kamo gilayon sa gobernador sang Egipto. 14 Kabay pa nga tandugon sang Makagagahom nga Dios ang tagipusuon sang gobernador agod maluoy siya sa inyo kag ibalik niya sa inyo si Simeon kag si Benjamin. Pero kon indi gani sila makabalik, batunon ko na lang sing hugot sa akon tagipusuon.”

15 Gani nagdala ang mag-ulutod sang mga regalo kag gindoble man nila ang ila kuwarta. Dayon naglakat sila pa-Egipto kaupod si Benjamin, kag nagpakigkita sila kay Jose. 16 Pagkakita ni Jose nga kaupod nila si Benjamin, ginsugo niya ang iya mayordomo, “Dal-a ining mga tawo sa balay. Mag-ihaw ka sang sapat kag magluto, kay manyaga sila upod sa akon.” 17 Gintuman sang mayordomo ang sugo sa iya. Gani gindala niya ang mag-ulutod sa balay ni Jose.

18 Hinadlukan ang mag-ulutod sang gindala sila sa balay ni Jose kay naghunahuna sila, “Basi gindala kita diri tungod sang kuwarta nga ginbalik sa aton mga sako sang nahauna naton nga pagkadto diri. Basi kon dakpon nila kita, kag kuhaon ang aton mga asno kag himuon kita nga mga ulipon.” 19 Gani nagpakighambal sila sa mayordomo sang sa may puwertahan pa lang sila sang balay. 20 Siling nila, “Sir, dali lang anay, may isiling kami sa imo. Nagkadto kami diri anay sa pagbakal sang pagkaon. 21 Sang nagapauli na kami nagpalipas kami sang kagab-ihon sa isa ka lugar. Kag didto ginbuksan namon ang amon mga sako kag nakita namon sa sulod ang amo gid nga kantidad sang kuwarta nga ginbayad namon para sa pagkaon. Ari gani, gindala namon agod iuli. 22 Nagdala pa gid kami sang dugang nga kuwarta agod ibakal sang pagkaon. Wala kami kahibalo kon sin-o ang nagbutang sang amon kuwarta sa amon mga sako.” 23 Nagsabat ang mayordomo, “Wala ato sing kaso, kag indi kamo magkahadlok. Ang inyo Dios, nga Dios man sang inyo amay, amo siguro ang nagbutang sang sadto nga kuwarta sa inyo mga sako. Nabaton ko ang inyo bayad sadto.” Dayon gindala niya si Simeon sa ila.

24 Ginpasulod sang mayordomo ang mag-ulutod sa balay ni Jose kag ginhatagan sang tubig agod makapanghinaw sila sang ila mga tiil. Ginhatagan man niya sang pagkaon ang ila mga asno. 25 Ginpreparar sang mag-ulutod ang ila mga regalo kay Jose samtang ginahulat nila siya nga magpauli sa udto. Kay ginsilingan sila nga didto sila manyaga sa balay ni Jose.

26 Pag-abot ni Jose, ginhatag nila ang ila mga regalo kag nagluhod sila sa iya atubangan bilang pagtahod. 27 Nagpamangkot si Jose sa ila kon kamusta sila. Dayon nagpamangkot man siya, “Kamusta man ang inyo amay nga tigulang na, nga inyo ginsugid anay sa akon? Buhi pa bala siya?” 28 Nagsabat sila, “Buhi pa si tatay kag maayo pa man siya.” Dayon nagluhod sila liwat sa iya bilang pagtahod.

29 Pagkakita ni Jose kay Benjamin nga iya utod sa iya iloy nga si Raquel, nagsiling siya, “Amo bala ini ang inyo kamanghuran nga inyo ginsugid anay sa akon?” Ginsilingan niya dayon si Benjamin, “Kabay pa nga pakamaayuhon ka sang Dios, toto.” 30 Dayon nagdali-dali guwa si Jose kay daw mahibi na gid siya sa iya kahidlaw sa iya manghod. Nagsulod siya sa iya kuwarto kag didto naghibi. 31 Pagkatapos nagpanghilam-os siya kag nagbalik didto sa ila nga may pagpugong sang iya balatyagon. Dayon nagsugo siya nga ihanda na ang pagkaon.

32 Lain ang ginkan-an ni Jose, lain man ang ginkan-an sang iya mga utod, kag lain man ang iya sang mga Egiptohanon nga didto man nagpanyaga. Kay wala nagakaon ang mga Egiptohanon nga kaupod ang mga Hebreo, kay makangilil-ad ina para sa ila. 33 Dira sa atubangan ni Jose ginpapungko ang iya mga utod. Nagtinulukay ang iya mga utod kay natingala sila nga pasunod halin sa magulang hasta sa kamanghuran ang pagpapungko sa ila. 34 Ginserbihan sila sang pagkaon nga halin sa atubangan ni Jose pero ang ginhatag kay Benjamin nga pagkaon lima gid ka pilo ang kadamuon sang sa iban. Nagkinaon sila kag nag-ininom kaupod si Jose.

Notas al pie

 1. 43:6 Jacob: sa Hebreo, Israel.

New American Standard Bible

Genesis 43

The Return to Egypt

1Now the famine was severe in the land. So it came about when they had finished eating the grain which they had brought from Egypt, that their father said to them, “Go back, buy us a little food.” Judah spoke to him, however, saying, “The man solemnly warned [a]us, ‘You shall not see my face unless your brother is with you.’ If you send our brother with us, we will go down and buy you food. But if you do not send him, we will not go down; for the man said to us, ‘You will not see my face unless your brother is with you.’” Then Israel said, “Why did you treat me so badly [b]by telling the man whether you still had another brother?” But they said, “The man questioned particularly about us and our relatives, saying, ‘Is your father still alive? Have you another brother?’ So we [c]answered his questions. Could we possibly know that he would say, ‘Bring your brother down’?” Judah said to his father Israel, “Send the lad with me and we will arise and go, that we may live and not die, we as well as you and our little ones. I myself will be surety for him; [d]you may hold me responsible for him. If I do not bring him back to you and set him before you, then [e]let me bear the blame before you forever. 10 For if we had not delayed, surely by now we could have returned twice.”

11 Then their father Israel said to them, “If it must be so, then do this: take some of the best products of the land in your [f]bags, and carry down to the man as a present, a little [g]balm and a little honey, [h]aromatic gum and [i]myrrh, pistachio nuts and almonds. 12 Take double the money in your hand, and take back in your hand the money that was returned in the mouth of your sacks; perhaps it was a mistake. 13 Take your brother also, and arise, return to the man; 14 and may [j]God Almighty grant you compassion in the sight of the man, so that he will release to you your other brother and Benjamin. And as for me, if I am bereaved of my children, I am bereaved.” 15 So the men took this present, and they took double the money in their hand, and Benjamin; then they arose and went down to Egypt and stood before Joseph.

Joseph Sees Benjamin

16 When Joseph saw Benjamin with them, he said to his house steward, “Bring the men into the house, and slay an animal and make ready; for the men are to dine with me at noon.” 17 So the man did as Joseph said, and [k]brought the men to Joseph’s house. 18 Now the men were afraid, because they were brought to Joseph’s house; and they said, “It is because of the money that was returned in our sacks the first time that we are being brought in, that he may [l]seek occasion against us and fall upon us, and take us for slaves with our donkeys.” 19 So they came near to Joseph’s house steward, and spoke to him at the entrance of the house, 20 and said, “Oh, my lord, we indeed came down the first time to buy food, 21 and it came about when we came to the lodging place, that we opened our sacks, and behold, each man’s money was in the mouth of his sack, our money in [m]full. So we have brought it back in our hand. 22 We have also brought down other money in our hand to buy food; we do not know who put our money in our sacks.” 23 He said, “[n]Be at ease, do not be afraid. Your God and the God of your father has given you treasure in your sacks; [o]I had your money.” Then he brought Simeon out to them. 24 Then the man brought the men into Joseph’s house and gave them water, and they washed their feet; and he gave their donkeys fodder. 25 So they prepared the present [p]for Joseph’s coming at noon; for they had heard that they were to eat [q]a meal there.

26 When Joseph came home, they brought into the house to him the present which was in their hand and bowed to the ground before him. 27 Then he asked them about their welfare, and said, “Is your old father well, of whom you spoke? Is he still alive?” 28 They said, “Your servant our father is well; he is still alive.” They bowed down [r]in homage. 29 As he lifted his eyes and saw his brother Benjamin, his mother’s son, he said, “Is this your youngest brother, of whom you spoke to me?” And he said, “May God be gracious to you, my son.” 30 Joseph hurried out for [s]he was deeply stirred over his brother, and he sought a place to weep; and he entered his chamber and wept there. 31 Then he washed his face and came out; and he controlled himself and said, “[t]Serve the meal.” 32 So they served him by himself, and them by themselves, and the Egyptians who ate with him by themselves, because the Egyptians could not eat bread with the Hebrews, for that is [u]loathsome to the Egyptians. 33 Now they [v]were seated before him, the firstborn according to his birthright and the youngest according to his youth, and the men looked at one another in astonishment. 34 He took portions to them from [w]his own table, but Benjamin’s portion was five times as much as any of theirs. So they feasted and drank freely with him.

Notas al pie

 1. Genesis 43:3 Lit us, saying
 2. Genesis 43:6 Lit to tell
 3. Genesis 43:7 Lit told him according to these words
 4. Genesis 43:9 Lit from my hand you may require him
 5. Genesis 43:9 Lit I shall have sinned before you all the days
 6. Genesis 43:11 Or vessels
 7. Genesis 43:11 Or mastic
 8. Genesis 43:11 Or ladanum spice
 9. Genesis 43:11 Or resinous bark
 10. Genesis 43:14 Heb El Shaddai
 11. Genesis 43:17 Lit the man brought
 12. Genesis 43:18 Lit roll himself upon us
 13. Genesis 43:21 Lit its weight
 14. Genesis 43:23 Lit Peace be to you
 15. Genesis 43:23 Lit your money had come to me
 16. Genesis 43:25 Lit until
 17. Genesis 43:25 Lit bread
 18. Genesis 43:28 Lit and prostrated themselves
 19. Genesis 43:30 Lit his compassion grew warm
 20. Genesis 43:31 Lit Set on bread
 21. Genesis 43:32 Lit an abomination
 22. Genesis 43:33 Lit sat
 23. Genesis 43:34 Lit his face