Ang Pulong Sang Dios

Filipos 1

1Ako si Pablo, kag kaupod ko si Timoteo nga kapareho ko nga alagad ni Cristo Jesus. Nagapangamusta kami sa inyo dira sa Filipos, kamo nga mga katawhan sang Dios[a] nga ara kay Cristo Jesus, kaupod man sa mga nagadumala sa inyo kag sa ila mga kabulig.

Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay[b] kag paghidaet[c] halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

Ang Pangamuyo ni Pablo sa mga Taga-Filipos

Nagapasalamat ako sa Dios kada madumduman ko kamo. Nagakalipay gid ako kada pangamuyo ko para sa inyo tanan, tungod kay kaupod ko kamo sa pagpalapnag sang Maayong Balita halin sang pagbaton ninyo sini hasta subong. Nasiguro ko gid nga ang Dios nga nagsugod sa paghimo sang maayo nga mga butang sa inyo magapadayon gid sa paghimo sini hasta sa adlaw nga si Cristo Jesus magbalik. Nagakadapat lang nga amo ini ang akon hunahuna kag balatyagon para sa inyo tanan tungod kay ginahigugma ko gid kamo. Kay kabulig ko kamo sa buluhaton nga ginhatag sang Dios sa akon, bisan pa subong nga napriso ako nga nagapangapin kag nagapamatuod sang Maayong Balita. Makapamatuod ang Dios kon daw ano gid ang akon kahidlaw sa inyo; kay ginahigugma ko gid kamo pareho sang paghigugma ni Cristo Jesus.

Nagapangamuyo ako nga magadugang pa gid ang inyo paghigugma sa isa kag isa, nga may husto nga kaalam kag pag-intiendi, 10 agod makapili kamo kon ano gid ang labing maayo kag agod mangin matinlo ang inyo kabuhi kag wala sing kasawayan hasta sa pag-abot ni Cristo. 11 Kabay pa nga sa bulig ni Jesu-Cristo mangin matarong ang tanan ninyo nga ginahimo agod madayaw ang Dios.

Si Cristo gid ang Importante

12 Mga utod kay Cristo, gusto ko nga mahibaluan ninyo nga ang mga nagkalatabo sa akon nakabulig gid sa pagpalapnag sang Maayong Balita. 13 Kay nahibaluan na sang tanan nga guwardya diri sa palasyo kag sang iban pa nga mga tawo nga ginpriso ako tungod kay ako sumulunod ni Cristo. 14 Kag tungod man sa sining akon pagkapriso, naglig-on pa gid ang pagtuo sang kadam-an sang aton mga utod sa Ginoo. Gani nag-isog pa gid sila sa pagwali sang Maayong Balita. 15 Matuod nga ang iban nagawali lang parte kay Cristo tungod nga nahisa sila sa akon kag gusto nila nga malabawan ako. Pero ang iban maayo ang ila katuyuan. 16 Nagawali sila tungod nga ginahigugma nila ako kag gusto nila nga magbulig sa akon, kay nahibaluan nila nga ginbutang ako diri sa pagpangapin sang Maayong Balita. 17 Ang mga nahisa sa akon indi sinsero sa ila pagwali parte kay Cristo, kay ang ila katuyuan para lang sa ila kaugalingon. Ang hunahuna nila nga samtang diri ako sa prisohan madugangan pa gid nila ang akon pag-antos tungod sining ila ginahimo.

18 Pero wala ini sing kaso sa akon. Nalipay ako bisan husto man ukon indi ang ila katuyuan sa pagwali, basta ginawali lang si Cristo. Kag magapadayon ako sa pagkalipay, 19 kay nahibaluan ko nga paagi sa inyo mga pangamuyo kag sa bulig sang Espiritu ni Jesu-Cristo mahilway ako diri. 20 Dako gid ang akon handom kag paglaom nga indi gid ako mahuy-an, kundi pareho sang una, magapadayon ang akon kaisog sa pagsugid parte kay Cristo, agod nga paagi sa akon kabuhi, ukon sa akon kamatayon, madayaw si Cristo. 21 Para sa akon, ang akon kabuhi para gid kay Cristo. Kag kon mapatay man ako, may kapuslanan sa gihapon, kay mangin kaupod ko na siya. 22 Pero kon magpabilin man ako nga buhi, maayo man ini kay may mahimo pa ako. Gani indi ko mahibaluan kon diin ang akon pilion. 23 Natunga ang akon hunahuna sa duha: Gusto ko na nga mag-una sa inyo sa pihak nga kabuhi kag mangin kaupod si Cristo, kay amo ini ang labing maayo. 24 Pero mas kinahanglan nga magpabilin pa ako nga buhi para sa inyo. 25 Kag tungod nga kombinsido ako nga kinahanglan pa ninyo ako, nahibaluan ko nga magapabilin pa ako nga buhi kag magapadayon sa pagbulig sa inyo tanan para madugangan pa gid ang inyo pagtuo kag kalipay, 26 kag agod kon magbalik na ako dira sa inyo, dako pa gid ang inyo rason sa pagdayaw kay Cristo Jesus tungod sa akon.

27 Bisan makabisita man ako sa inyo ukon indi, ang importante gid nga ang inyo pagginawi suno man sa Maayong Balita ni Cristo, agod mabatian ko nga malig-on kamo nga nagahiusa sa inyo paghimulat para sa husto nga pagtuo nga suno sa Maayong Balita. 28 Indi gid kamo magkahadlok sa mga nagakontra sa inyo. Kay kon wala kamo nagakahadlok tanda ina sang Dios sa ila nga sila pagasilutan kag kamo pagaluwason. 29 Kay ang ginhatag nga pribilehiyo sa inyo indi lang nga magtuo kamo kay Cristo kundi mag-antos man para sa iya. 30 Karon upod na kita nga nagaantos tungod sa Maayong Balita. Amo ini ang mga pag-antos nga inyo nakita nga akon naagihan sang una, kag hasta subong nabatian ninyo nga nagaantos pa ako gihapon.

Notas al pie

  1. 1:1 mga katawhan sang Dios: sa English, saints. Ang buot silingon sini sa Griego, mga ginpain sang Dios nga mangin iya.
  2. 1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo.
  3. 1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.

Korean Living Bible

빌립보서 1

1그리스도 예수님의 종인 나 바울과 디모데는 그리스도 예수님을 믿는 빌립보 의 모든 성도들과 감독들과 집사들에게

하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평안이 함께하기를 기도합니다.

감사와 기도

나는 여러분을 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며

기도할 때마다 항상 여러분 모두를 위해 기쁜 마음으로 간구합니다.

그것은 여러분이 처음 그리스도를 믿을 때부터 지금까지 기쁜 소식을 전하는 데 협력해 왔기 때문입니다.

여러분 가운데 선한 일을 시작하신 하나님께서 그리스도 예수님이 다시 오시는 날까지 그 일을 완성하실 것을 나는 확신합니다.

내가 갇혔을 때나 기쁜 소식을 변호하고 증거할 때에도 나와 함께 하나님의 은혜를 받고 고생해 온 여러분을 내가 늘 마음속으로 생각하는 것은 당연한 일입니다.

내가 예수 그리스도의 심정으로 여러분을 얼마나 그리워하는지에 대해서는 하나님이 내 증인이십니다.

나는 여러분의 사랑이 지식과 깊은 통찰력으로 점점 풍성하여

10 여러분이 최선의 것을 분별하고 그리스도께서 오시는 날까지 순결하고 흠 없이 살며

11 예수 그리스도를 통해 맺는 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 기도합니다.

12 형제 여러분, 내가 당한 일이 오히려 기쁜 소식을 널리 전하는 일에 큰 도움이 되었다는 사실을 잊지 마십시오.

13 그래서 내가 그리스도를 위해 갇혀 있다는 사실이 온 경비대와 모든 사람에게 알려졌습니다.

14 내가 갇혔기 때문에 주님을 믿는 대부분의 신자들이 자신감을 가지고 두려움이 없이 더욱 담대하게 하나님의 말씀을 전파하게 되었습니다.

15 어떤 사람들은 시기와 다툼으로, 또 어떤 사람들은 좋은 뜻으로 그리스도를 전하고 있습니다.

16 좋은 뜻으로 전하는 사람들은 내가 기쁜 소식을 변호하기 위해 임명되었다는 것을 알고 사랑으로 그리스도를 전하고 있습니다.

17 그러나 어떤 사람들은 순수한 동기로 그리스도를 전하지 않고 갇혀 있는 나를 더욱 괴롭힐 생각으로 이기적인 야심에서 그리스도를 전하고 있습니다.

18 그러나 그릇된 동기에서든 참된 동기에서든 어쨌든 전파되는 것은 그리스도이므로 내가 기뻐하고 앞으로도 기뻐할 것입니다.

사는 것은 그리스도

19 나는 여러분의 기도와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나에게 일어난 일이 내 구원이 될 것을 알고 있습니다.

20 나의 간절한 기대와 희망은 내가 어떤 일에서도 부끄러움을 당하지 않고 전과 같이 지금도 큰 용기를 가지고 살든지 죽든지 언제나 그리스도를 높이는 것입니다.

21 이것은 내게 사는 것이 그리스도이므로 죽는 것도 유익하기 때문입니다.

22 그러나 내가 육신으로 사는 이것이 내 수고의 열매를 뜻한다면 나는 생사간에 어느 것을 선택해야 할지 모르겠습니다.

23 나는 이 둘 사이에 끼여 있습니다. 내가 이 세상을 떠나 그리스도와 함께 있는 것을 원하고 또 그것이 훨씬 더 좋지만

24 여러분을 위해 내가 이 세상에 계속 머물러 있는 것이 더욱 필요합니다.

25 나는 여러분과 함께 계속 머물면서 여러분의 믿음을 키우고 기쁨을 누리게 할 수 있으리라고 확신합니다.

26 그래서 내가 다시 여러분에게로 가게 되면 나 때문에 그리스도 예수님 안에서 여러분의 자랑스러운 기쁨이 넘칠 것입니다.

27 여러분은 그리스도의 [a]기쁜 소식을 믿는 사람답게 생활하십시오. 그래서 내가 함께 있든지 떠나 있든지 여러분이 한마음 한뜻으로 기쁜 소식의 신앙을 위해서 함께 싸운다는 소식을 듣게 되기를 바랍니다.

28 무슨 일에나 반대하는 사람들을 두려워하지 마십시오. 그것은 하나님께서 여러분에게 주시는 구원의 표가 되며 반대하는 사람들에게는 멸망의 표가 됩니다.

29 그리스도를 위해 여러분에게 은혜를 주신 것은 그분을 믿을 뿐만 아니라 그분을 위해 고난도 받게 하기 위한 것입니다.

30 여러분도 내가 싸우는 것과 같은 싸움을 하고 있습니다. 그것은 여러분이 전에 보았고 지금도 듣고 있는 싸움입니다.

Notas al pie

  1. 1:27 또는 ‘복음에 합당하게 생활하라’