Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 7

Malapit na ang Katapusan sang Israel

1Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, ako, ang Ginoong Dios, nagasiling sa nasyon sang Israel, ‘Amo na ini ang katapusan sang bug-os nga duta sang Israel. Tapos na kamo, kay ipaagom ko na ang akon kaakig sa inyo. Hukman ko kamo suno sa inyo mga pagginawi. Balusan ko kamo sa tanan ninyo nga makangilil-ad nga binuhatan. Indi ko gid kamo pagkaluoyan. Balusan ko gid kamo sa inyo mga pagginawi kag sa inyo makangilil-ad nga mga binuhatan, agod mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo.’

Ako, ang Ginoong Dios, nagasiling pa gid: Magaabot ang sunod-sunod nga kalaglagan. Amo na ini ang katapusan! Tapos na gid kamo, kamo nga mga nagaestar sa duta sang Israel. Amo na ini ang inyo kalaglagan. Malapit na gid ang tion nga magasalasala kamo. Tapos na ang malipayon ninyo nga adlaw sa kabukiran. Sa indi madugay ipaagom ko na sa inyo ang puwerte ko nga kaakig. Hukman ko kamo suno sa inyo mga pagginawi. Balusan ko kamo sa tanan ninyo nga makangilil-ad nga binuhatan. Indi ko gid kamo pagkaluoyan. Balusan ko kamo sa inyo pagginawi kag sa inyo makangilil-ad nga mga binuhatan. Dayon mahibaluan ninyo nga ako, ang Ginoo, amo ang nagasilot sa inyo.

10 “Malapit na gid ang adlaw sang kalaglagan! Puwerte na gid ang kalautan kag ang pagpabugal sang mga tawo. 11 Ang ila pagpamintas magabalik sa ila bilang silot sa ila kalautan. Wala sing may mabilin sa ila, kag ang tanan nila nga manggad madula. 12 Huo, malapit na gid ang tion sang pagsilot. Indi na magkalipay ang mga nagapamakal nga nakaayo sila, kag indi naman magkasubo ang mga nagapamaligya nga napierdi sila, kay ang akon kaakig maagom sang tanan. 13 Kon may mga negosyante pa nga mabilin indi na sila makabalik sa ila negosyo, kay ang akon ginsiling parte sa matabo sa bug-os nga katawhan sang Israel indi na maliwat. Ang bisan sin-o nga nagahimo sang kalautan indi makaluwas sang iya kabuhi. 14 Bisan patunugon pa nila ang trumpeta sa pagpreparar sa tanan sa pagpakig-away, wala sing may mag-upod sa pagpakig-away, kay ang akon kaakig maagom sang tanan.

15 “Ang mga tawo sa guwa sa siyudad mapatay sa inaway. Ang magpabilin sa sulod sang siyudad mapatay sa balatian kag gutom. 16 Ang mga makaluwas sa kamatayon kag makapalagyo sa mga bukid magahibi pareho sang huni sang mga pating, tungod sa ila mga sala. 17 Magapalamuypoy ang ila mga kamot kag magapalangluya ang ila mga tuhod. 18 Magasuksok sila sang sako kag kiskisan nila ang ila mga ulo sa pagpakita sang ila pagpangasubo. Mahadlok gid sila kag mahuy-an. 19 Ipanghaboy nila ang ila mga pilak kag mga bulawan sa mga karsada pareho sa isa ka mahigko nga butang. Indi ini makaluwas sa ila sa adlaw nga ipakita ko ang akon kaakig. Indi ini makabusog sa ila kay amo ini ang kabangdanan nga nagpakasala sila. 20 Nagpabugal pa sila sang ila matahom nga mga alahas, kag gin-gamit nila ini sa paghimo sang makangilil-ad nila nga mga dios-dios. Gani himuon ko ang ila mga manggad nga mahigko nga mga butang para sa ila. 21 Ipaagaw ko ini sa malaot nga mga tawo halin sa iban nga lugar, kag ila ini nga dagtaan. 22 Pabay-an ko lang sila samtang ginadagtaan kag ginaagawan nila sang mga pagkabutang ang akon ginapakamahal nga lugar.

23 “Pagabihagon ang akon katawhan kay permi lang may pinatyanay kag kinagamo sa ila siyudad. 24 Ipaagaw ko ang ila mga balay sa pinakamalaot nga mga nasyon. Pauntaton ko ang pagpabugal sang ila gamhanan nga mga tawo,[a] kag padagtaan ko ang ila mga simbahan. 25 Magaabot sa ila ang kahadlok kag mangita sila sang kalinong, pero indi nila ini maangkon. 26 Magaabot sa ila ang sunod-sunod nga mga katalagman kag malain nga mga balita. Magapangayo sila sang mensahi sa mga propeta pero wala sila sing may mabaton. Indi sila pagtudluan sang mga pari parte sa kasuguan, kag indi man sila paglaygayan sang mga manugdumala. 27 Magapangasubo ang hari kag madulaan siya sang paglaom, kag magakulurog ang mga tawo sa kahadlok. Hukman ko sila suno sa ila mga pagginawi kag suno man sa ila paghukom sa iban. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo.”

Notas al pie

  1. 7:24 Pauntaton… tawo: ukon, Gub-on ko ang ila napaderan nga mga banwa nga ila ginapabugal.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以西结书 7

以色列的结局近了

1耶和华对我说: “人子啊,主耶和华对以色列这样说,‘结局到了,以色列全境的结局到了! 以色列,你的结局到了,我的怒气必倾倒在你身上,我必按你的行为审判你,照你的一切恶行报应你。 我必不顾惜你,也不怜悯你,我必按你的恶行报应你。这样,你必知道我是耶和华。’”

主耶和华说:“看啊,灾祸来了,一场空前的灾祸来了! 结局到了,结局到了,你的结局到了! 以色列境内的居民啊,恶运降临了!时候已到,日子已近,山上一片恐慌,欢乐荡然无存。 我快要向你倾倒我的烈怒,发出我的怒气。我必按你的行为审判你,照你一切的恶行报应你。 我必不顾惜你,也不怜悯你,我必按你的恶行报应你。这样,你就知道惩罚你的是我耶和华。

10 “看啊,看啊,日子到了,大祸临头了!杖已经发芽,傲慢已经开花。 11 暴行成了惩罚邪恶的杖,以色列人必没有一个能够存留,他们的财富和尊荣必不复存在。 12 时候到了,日子近了,买主不要欢乐,卖主也不要忧愁,因为烈怒临到了所有的人。 13 即使卖主活着,也无法赎回他所卖的,因为关乎每一个人的异象必然应验,他们因为犯罪一个也不能保存性命。

14 “他们吹响了号角,做好了一切准备,却无人出战,因为我的烈怒临到了所有的人。 15 城外有战祸,城内有饥荒瘟疫;城外的必丧身刀下,城内的必死于饥荒瘟疫。 16 侥幸逃到山上的,都必像谷中哀鸣的鸽子,为自己的罪恶哭泣。 17 他们必吓得两手发软,双腿战抖。 18 他们必身披麻衣,战栗发抖。他们必剃光头发,满面羞愧。 19 他们必把银子抛在街上,视金子为污秽之物。在耶和华发烈怒的日子,金银不能拯救他们,也不能填饱他们的肚腹,满足他们的心,因为金银使他们跌入罪恶中。 20 他们以华美的饰物为骄傲,并用它制造丑恶可憎的神像,因此,我必使这一切变成他们眼中的污秽之物。 21 我必使这一切成为外族人手中的猎物,恶人手中的战利品,被任意糟蹋。 22 我必转脸不看他们,任由外族人亵渎我的殿,强盗必进入殿里大肆亵渎。

23 “你要预备锁链,因为这地方充满了血腥的罪恶,城里充斥着暴行。 24 我必让最凶恶的外族人侵占他们的房屋。我必挫掉强悍之人的傲气,使他们的圣所遭受亵渎。 25 恐怖的日子来临了,他们想寻求平安,却得不到平安。 26 灾祸接踵而至,噩耗不断传来。那时,他们必求问先知,但祭司的教导必消逝,长老们必无计可施。 27 君王必悲哀,首领必惊恐,百姓的手都必颤抖。我必按他们的恶行对付他们,使他们受到应得的审判。这样,他们就知道我是耶和华。”