Ang Pulong Sang Dios

Colosas 1:1-29

1Ako si Pablo nga nangin apostol ni Cristo Jesus suno sa kabubut-on sang Dios. Ako kag si Timoteo nga aton utod kay Cristo 2nagapangamusta sa inyo dira sa Colosas, kamo nga mga katawhan sang Dios kag matutom nga mga utod kay Cristo.

Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo. kag paghidaet1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan. halin sa Dios nga aton Amay.

Ang Pangamuyo ni Pablo Para sa mga Taga-Colosas

3Kada pangamuyo namon para sa inyo nagapasalamat kami permi sa Dios nga Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 4Kay nabalitaan namon nga malig-on ang inyo pagtuo kay Cristo Jesus kag dako ang inyo paghigugma sa tanan nga katawhan sang Dios. 5Amo kamo sina tungod kay nagapaabot man kamo sang inyo ginalauman nga ginatigana para sa inyo didto sa langit. Ini nga paglaom nabatian na ninyo sang una sang pag-abot sa inyo sang kamatuoran, nga amo ang Maayong Balita. 6Kag ang Maayong Balita nga ini padayon nga nagalapnag kag nagauswag sa kalibutan. Kag amo man sa inyo, halin sang tion nga nabatian ninyo kag naintiendihan ang kamatuoran parte sa bugay sang Dios. 7Gintudlo ini sa inyo ni Epafras. Palangga namon siya kag kapareho namon nga alagad ni Cristo. Ginpakadto namon siya dira bilang amon salili1:7 salili: sa English, representative. kag masaligan siya nga alagad. 8Siya amo ang nagsugid sa amon nga mahigugmaon kamo tungod sa gugma nga ginhatag sa inyo sang Espiritu Santo.

9Gani halin sang pagkabati namon parte sa inyo, permi kami nagapangamuyo para sa inyo. Nagapakitluoy kami sa Dios nga hatagan kamo sang iya Espiritu sang tanan nga kaalam kag pag-intiendi agod mahibaluan ninyo sing bug-os kon ano ang iya kabubut-on para sa inyo. 10Paagi sini, magakabuhi kamo nga maluyagan sang Ginoo, nga makahatag sing kalipay sa iya. Kag mahimo man ninyo permi ang maayo, kag madugangan pa gid ang inyo ihibalo parte sa Dios. 11Kay palig-unon kamo sang Dios paagi sa iya makatilingala nga gahom, agod nga bisan ano ang matabo makaantos kamo nga may kalipay. 12Kag makapasalamat kamo sa Amay tungod nga ginhimo niya kamo nga takos sa pagbaton sang palanublion nga para sa iya mga katawhan, ang palanublion nga ara sa ginharian sang kasanag. 13Kay ginluwas niya kita halin sa gahom sang kadudulman kag ginsaylo niya kita sa ginharian sang iya hinigugma nga Anak. 14Paagi sa iya Anak gintubos niya kita, nga ang buot silingon, ginpatawad na niya ang aton mga sala.

Kon Sin-o si Cristo kag Kon Ano ang Iya Ginhimo

15Si Cristo amo gid ang kaangay sang indi makita nga Dios, kag siya ang makagagahom sa tanan. 16Kay paagi sa iya kag para sa iya ginhimo sang Dios ang tanan nga butang sa langit kag sa duta, indi lang ang makita kundi pati man ang indi makita, pareho sa bisan ano nga mga espiritu nga may awtoridad ukon may gahom, mga espiritu nga nagapangulo ukon nagahari. 17Sa wala pa mahimo ang bisan ano nga butang si Cristo ara na, kag paagi sa iya, ang tanan nga butang nahamtang sa ila husto nga lugar. 18Siya ang ulo sang iglesya1:18 iglesya: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. nga amo ang iya lawas. Siya ang nauna, ang una nga nabanhaw1:18 una nga nabanhaw: nga wala na napatay liwat. sa pagpakilala nga siya amo gid ang pinakauna sa tanan. 19Kay gusto sang Dios nga Amay nga ang iya pagka-Dios makita tanan kay Cristo. 20Kag paagi kay Cristo mapabalik sang Dios ang iya maayo nga relasyon sa tanan nga iya ginhimo, sa langit kag diri sa duta. Ginhimo niya ini paagi sa dugo1:20 dugo: buot silingon, kamatayon. ni Cristo sa krus.

21Sang una malayo kamo sa Dios, kag tungod sa inyo malaot nga mga hunahuna kag mga hinimuan nangin kaaway kamo sang Dios. 22Pero karon ginpabalik na kamo sang Dios sa iya kaugalingon paagi sa kamatayon sang tawhanon nga lawas ni Cristo. Karon madala na kamo sa iya presensya nga wala na sing sala, matinlo, kag wala na sing kasawayan. 23Pero kinahanglan nga magpadayon kamo nga malig-on kag matutom sa inyo pagtuo kag indi gid ninyo pagdulaon ang paglaom nga inyo nabatian halin sa Maayong Balita nga ginawali sa bug-os nga kalibutan. Kag ako, si Pablo, nangin alagad sa pagwali sa sining Maayong Balita.

Ang Buluhaton ni Pablo Para sa mga Tumuluo

24Karon malipayon ako sa akon mga pag-antos para sa inyo. Kay paagi sa akon lawasnon nga mga pag-antos nagabulig ako nga matapos ang mga pag-antos ni Cristo para sa kaayuhan sang iya lawas nga amo ang iglesya. 25Ginhimo ako sang Dios nga alagad para sa mga tumuluo, kag ang buluhaton nga iya ginhatag sa akon amo ang pagsugid sang kabug-usan sang iya pulong sa inyo nga mga indi Judio. 26Ini nga pulong sang Dios amo ang iya tinago nga plano nga wala niya ginsugid sang una, pero subong ginsugid na niya sa aton nga iya mga katawhan. 27Suno sa iya plano, gusto niya nga kita subong makahibalo na kon ano katahom sang iya plano nga gintigana niya para sa tanan nga lahi sang tawo. Kag ina nga tinago nga plano amo nga si Cristo mangin ara sa inyo. Kag tungod nga si Cristo ara na sa inyo, may paglaom kamo nga mangin matahom gid ang inyo kahimtangan sa palaabuton. 28Amo ini nga ginawali namon si Cristo sa tanan nga tawo. Ginapaandaman namon kag ginatudluan ang tanan paagi sa kamatuoran agod madala namon sila sa Dios nga wala sing kasawayan sa ila paghiusa kay Cristo. 29Agod mahimo ko ini nagapangabudlay gid ako, kag ang gahom ni Cristo amo ang nagapabaskog sa akon.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歌羅西書 1:1-29

1我是奉上帝旨意作基督耶穌使徒的保羅2提摩太弟兄寫信給歌羅西的聖徒,就是忠於基督的弟兄姊妹。

願我們的父上帝賜給你們恩典和平安!

感恩與禱告

3-4我們聽說了你們對基督耶穌的信心和對眾聖徒的愛心,為你們禱告的時候,常常感謝我們主耶穌基督的父上帝。 5你們能有這樣的信心和愛心是因為那給你們存在天上的盼望,就是你們從前從福音真道中聽到的盼望。 6這福音不但傳到了你們那裡,也傳到了世界各地,並且開花結果,信主的人數不斷增長,正如你們當初聽了福音,因為明白真理而認識上帝的恩典後的情形。 7這福音是你們從我們親愛的同工以巴弗那裡得知的。他代表我們1·7 我們」有古卷作「你們」。作基督的忠僕, 8並把聖靈賜給你們的愛心告訴了我們。

9因此,從聽到你們的消息那天起,我們便不斷地為你們禱告,求上帝使你們在一切屬靈的智慧和悟性上完全明白祂的旨意, 10以便你們行事為人對得起主,凡事蒙祂喜悅,在一切良善的事上結出果實,對上帝的認識不斷增加。 11願上帝以祂榮耀的權能使你們剛強,無論遇到什麼事都能長久忍耐, 12歡喜地感謝天父,因祂使你們有資格跟眾聖徒在光明中同享基業。 13祂把我們從黑暗的權勢下拯救出來,帶進祂愛子的國度裡。 14我們藉著祂的愛子蒙救贖,罪過得到赦免。

基督超越一切

15基督是那不能看見之上帝的真像,超越1·15 超越」或譯「先存於」,希臘文是「長子」,常用來指地位上的優越或時間上的優先。一切受造之物。 16因為萬物都是藉著祂創造的,天上的、地上的、有形的、無形的、作王的、統治的、執政的、掌權的,一切都是藉著祂也是為了祂而創造的。 17祂存在於萬物之前,萬物都靠祂而維繫。 18祂是教會的頭,教會是祂的身體;祂是源頭,是首先從死裡復活的,這樣祂可以在一切事上居首位。 19因為上帝樂意讓一切的豐盛住在祂裡面, 20又藉著祂在十字架上所流的血成就了和平,使天地萬物藉著祂與上帝和好。

21你們從前與上帝隔絕,行事邪惡,心思意念與祂為敵; 22但現在上帝藉著基督肉身的死使你們與祂和好了,讓你們在祂面前成為聖潔無瑕、無可指責的人。 23只是你們必須恆心持守所信的道,根基穩固,堅定不移,不要失去你們聽到福音後所得到的盼望。這福音傳給了天下萬民。我保羅也作了這福音的使者。

保羅為教會受苦

24現在我因能夠為你們受苦而歡喜,並且我是為基督的身體——教會的緣故,在自己身上補滿基督未受的苦難。 25我受上帝的委派成為教會的僕人,要把上帝的道完整地傳給你們。 26這道是歷世歷代一直隱藏的奧祕,現在已經向祂的眾聖徒顯明了。 27上帝要他們知道這奧祕在外族人中有何等豐富的榮耀,這奧祕就是基督在你們裡面,使你們有榮耀的盼望。 28我們傳揚基督,用各樣的智慧勸誡、教導眾人,使他們在基督裡長大成熟,好把他們帶到上帝面前。 29為此,我按著祂在我身上運行的大能盡心竭力,不辭勞苦。