Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 21

Ginpatay sang mga Gibeonhon ang mga Kaliwat ni Saul

1Sang nagahari si David, may nag-abot nga gutom sa sulod sang tatlo ka tuig. Nagdangop si David sa Ginoo, kag ginsabat siya sang Ginoo, “Nag-abot ang gutom tungod sang pagpamatay ni Saul kag sang iya pamilya sa mga Gibeonhon.” Ining mga Gibeonhon indi mga Israelinhon kundi sila ang mga nabilin nga buhi sa mga Amornon. Nagpromisa ang mga Israelinhon nga indi nila sila pagpatyon, pero gintinguhaan ni Saul nga laglagon sila tungod sang iya dako nga kabalaka sa Israel kag Juda.

Ginpatawag ni David ang mga Gibeonhon kag ginpamangkot, “Ano ang himuon ko sa inyo agod mabayaran ang sala nga nahimo ni Saul sa inyo? Sugiri ako, agod pakamaayuhon ninyo ang katawhan sang Ginoo.” Nagsabat ang mga Gibeonhon, “Indi mabayaran sang pilak ukon bulawan ang kaakig namon kay Saul kag sa iya pamilya. Kag wala kami sing kinamatarong sa pagpatay sa kay bisan sin-o sa Israel luwas kon tugutan mo.” Nagpamangkot si David, “Ti, ano ang gusto ninyo nga himuon ko para sa inyo?” Nagsabat sila, “Gintinguhaan kami ni Saul nga patyon agod wala sing may mabilin sa amon sa Israel. Gani itugyan sa amon ang pito sa iya mga kaliwat nga lalaki, kay patyon namon sila kag pabay-an ang ila mga bangkay sa lugar nga malapit sa ginasimbahan sa Ginoo sa Gibea, ang banwa ni Saul nga ginpili sang Ginoo nga hari.” Nagsiling ang hari, “Sige, ihatag ko sila sa inyo.”

Wala gintugyan ni David sa ila si Mefiboshet nga anak ni Jonatan kag apo ni Saul, tungod sang ila ginsumpaan ni Jonatan sa presensya sang Ginoo. Ang gintugyan ni David amo ang duha ka anak ni Saul nga si Armoni kag si Mefiboshet,[a] nga ang ila iloy amo si Rizpa nga anak ni Aya. Gintugyan man ni David ang lima ka anak nga lalaki ni Merab. Si Merab anak ni Saul kag asawa ni Adriel nga anak ni Barzilai nga taga-Mehola. Gintugyan sila ni David sa mga Gibeonhon, kag ginpatay sila nga pito didto sa bukid malapit sa lugar nga ginasimbahan sa Ginoo. Kag ginpabay-an lang didto ang ila mga bangkay. Natabo ini sang pag-umpisa sang tion sang tig-alani sang barley.

10 Ang anak ni Aya nga si Rizpa nagkuha sang sako kag ginhumlad ini sa bato agod iya nga higdaan. Ginbantayan niya ang mga bangkay agod indi pagkaunon sang mga pispis kon adlaw kag indi man pagkaunon sang talunon nga mga sapat kon gab-i. Didto siya nagtiner halin sang pag-umpisa sang tig-alani hasta nga nag-ulan.

11 Sang ginsugiran si David sang ginhimo ni Rizpa nga asawa ni Saul, 12 nagkadto siya sa mga pumuluyo sang Jabesh Gilead kag ginpangayo ang mga tul-an ni Saul kag sang iya anak nga si Jonatan. (Sang mapatay si Saul kag si Jonatan sa ila pagpakig-away sa mga Filistinhon sa Gilboa, ginpakabit sang mga Filistinhon ang ila mga bangkay sa plasa sang Bet Shan, kag sekreto nga ginkuha sang mga taga-Jabesh Gilead ang ila mga bangkay.) 13 Gindala ni David ang mga tul-an ni Saul kag ni Jonatan, kag pati man ang mga tul-an sang pito nga ginpamatay sang mga Gibeonhon. 14 Kag ginpalubong niya ini sa iya mga tinawo sa ginlubngan sang amay ni Saul nga si Kish, sa banwa sang Zela sa Benjamin. Natuman tanan ang ginmando ni David. Kag pagkatapos sadto, ginsabat sang Dios ang ila pangamuyo nga mag-untat na ang gutom sa ila nasyon.

Ang Inaway Batok sa mga Filistinhon

15 Isa ka tion, nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon. Kag sang nagapakig-away si David kag ang iya mga tinawo, ginkapoy gid siya. 16 Si Ishbi Benob nga Filistinhon, nga isa sa mga kaliwat sang mga Rafa,[b] nagtinguha sa pagpatay kay David. Ang punta sang iya bangkaw saway nga nagabug-at sing mga apat ka kilo, kag may ginataklos siya nga bag-o nga espada. 17 Pero nag-abot si Abishai nga anak ni Zeruya sa pagluwas kay David, kag ginpatay niya ini nga Filistinhon. Pagkatapos sadto nagsiling ang mga tinawo ni David sa iya, “Indi na kami magsugot nga mag-upod ka liwat sa amon sa pagpakig-away. Kaangay ka sang suga sa Israel, kag indi kami gusto nga madula ka.”

18 Sang ulihi, nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon, kag didto ini natabo sa Gob. Sa sini nga inaway ginpatay ni Sibecai nga taga-Husha si Saf, nga isa sa mga kaliwat sang mga Rafa. 19 Kag sa isa pa nila ka inaway sa Gob, ginpatay ni Elhanan nga anak ni Jaare Oregim, nga taga-Betlehem, si Goliat nga taga-Gat. Ang bangkaw ni Goliat mabug-at kag madamol.[c]

20 Nag-inaway pa gid liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon, kag didto ini natabo sa Gat. Sa sini nga inaway, may tawo nga puwerte gid kadako, nga may anom ka tudlo ang tagsa niya ka kamot kag tiil. Isa man siya sa mga kaliwat sang mga Rafa. 21 Sang ginyaguta niya ang mga Israelinhon, ginpatay siya ni Jonatan nga anak sang utod ni David nga si Shimea.

22 Atong apat ka Filistinhon mga kaliwat sang mga Rafa nga taga-Gat. Ginpamatay sila ni David kag sang iya mga tinawo.

Notas al pie

 1. 21:8 Mefiboshet
 2. 21:16 mga Rafa: ukon, mga Refaimnon. Siguro mga mataas nga mga tawo nga nagaestar sa Canaan antes mag-abot ang mga Israelinhon. Tan-awa sa Deu. 2:10-11.
 3. 21:19 mabug-at kag madamol: sa literal, pareho sa likisan sang manughabol; sa English, like a weaverʼs rod.

New American Standard Bible

2 Samuel 21

Gibeonite Revenge

1Now there was a famine in the days of David for three years, year after year; and David sought the presence of the Lord. And the Lord said, “It is for Saul and his bloody house, because he put the Gibeonites to death.” So the king called the Gibeonites and spoke to them (now the Gibeonites were not of the sons of Israel but of the remnant of the Amorites, and the sons of Israel [a]made a covenant with them, but Saul had sought to [b]kill them in his zeal for the sons of Israel and Judah). Thus David said to the Gibeonites, “What should I do for you? And how can I make atonement that you may bless the inheritance of the Lord?” Then the Gibeonites said to him, “We have no concern of silver or gold with Saul or his house, nor is it for us to put any man to death in Israel.” And he said, “I will do for you whatever you say.” So they said to the king, “The man who consumed us and who planned [c]to exterminate us from remaining within any border of Israel, let seven men from his sons be given to us, and we will [d]hang them before the Lord in Gibeah of Saul, the chosen of the Lord.” And the king said, “I will give them.”

But the king spared Mephibosheth, the son of Jonathan the son of Saul, because of the oath of the Lord which was between them, between David and Saul’s son Jonathan. So the king took the two sons of Rizpah the daughter of Aiah, Armoni and Mephibosheth whom she had borne to Saul, and the five sons of [e]Merab the daughter of Saul, whom she had borne to Adriel the son of Barzillai the Meholathite. Then he gave them into the hands of the Gibeonites, and they [f]hanged them in the mountain before the Lord, so that the seven of them fell together; and they were put to death in the first days of harvest at the beginning of barley harvest.

10 And Rizpah the daughter of Aiah took sackcloth and spread it for herself on the rock, from the beginning of harvest until [g]it rained on them from the sky; and she [h]allowed neither the birds of the sky to rest on them by day nor the beasts of the field by night. 11 When it was told David what Rizpah the daughter of Aiah, the concubine of Saul, had done, 12 then David went and took the bones of Saul and the bones of Jonathan his son from the men of Jabesh-gilead, who had stolen them from the open square of Beth-shan, where the Philistines had hanged them on the day the Philistines struck down Saul in Gilboa. 13 He brought up the bones of Saul and the bones of Jonathan his son from there, and they gathered the bones of those who had been [i]hanged. 14 They buried the bones of Saul and Jonathan his son in the country of Benjamin in Zela, in the grave of Kish his father; thus they did all that the king commanded, and after that God was moved by prayer for the land.

15 Now when the Philistines were at war again with Israel, David went down and his servants with him; and as they fought against the Philistines, David became weary. 16 Then Ishbi-benob, who was among the descendants of the [j]giant, the weight of whose spear was three hundred shekels of bronze in weight, [k]was girded with a new sword, and he [l]intended to kill David. 17 But Abishai the son of Zeruiah helped him, and struck the Philistine and killed him. Then the men of David swore to him, saying, “You shall not go out again with us to battle, so that you do not extinguish the lamp of Israel.”

18 Now it came about after this that there was war again with the Philistines at Gob; then Sibbecai the Hushathite struck down Saph, who was among the descendants of the [m]giant. 19 There was war with the Philistines again at Gob, and Elhanan the son of Jaare-oregim the Bethlehemite [n]killed [o]Goliath the Gittite, the shaft of whose spear was like a weaver’s beam. 20 There was war at Gath again, where there was a man of great stature who had six fingers on each hand and six toes on each foot, twenty-four in number; and he also had been born to the [p]giant. 21 When he defied Israel, Jonathan the son of Shimei, David’s brother, struck him down. 22 These four were born to the [q]giant in Gath, and they fell by the hand of David and by the hand of his servants.

Notas al pie

 1. 2 Samuel 21:2 Lit had sworn to
 2. 2 Samuel 21:2 Lit smite
 3. 2 Samuel 21:5 Lit against us that we should be exterminated
 4. 2 Samuel 21:6 Lit expose them
 5. 2 Samuel 21:8 So Gr and Heb mss
 6. 2 Samuel 21:9 Lit exposed them
 7. 2 Samuel 21:10 Lit water was poured
 8. 2 Samuel 21:10 Lit gave
 9. 2 Samuel 21:13 Lit exposed
 10. 2 Samuel 21:16 Heb Raphah
 11. 2 Samuel 21:16 Lit and he was
 12. 2 Samuel 21:16 Lit said
 13. 2 Samuel 21:18 Heb Raphah
 14. 2 Samuel 21:19 Lit smote
 15. 2 Samuel 21:19 In 1 Chr 20:5, Lahmi, the brother of Goliath
 16. 2 Samuel 21:20 Heb Raphah
 17. 2 Samuel 21:22 Heb Raphah