Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 21

Ginpatay sang mga Gibeonhon ang mga Kaliwat ni Saul

1Sang nagahari si David, may nag-abot nga gutom sa sulod sang tatlo ka tuig. Nagdangop si David sa Ginoo, kag ginsabat siya sang Ginoo, “Nag-abot ang gutom tungod sang pagpamatay ni Saul kag sang iya pamilya sa mga Gibeonhon.” Ining mga Gibeonhon indi mga Israelinhon kundi sila ang mga nabilin nga buhi sa mga Amornon. Nagpromisa ang mga Israelinhon nga indi nila sila pagpatyon, pero gintinguhaan ni Saul nga laglagon sila tungod sang iya dako nga kabalaka sa Israel kag Juda.

Ginpatawag ni David ang mga Gibeonhon kag ginpamangkot, “Ano ang himuon ko sa inyo agod mabayaran ang sala nga nahimo ni Saul sa inyo? Sugiri ako, agod pakamaayuhon ninyo ang katawhan sang Ginoo.” Nagsabat ang mga Gibeonhon, “Indi mabayaran sang pilak ukon bulawan ang kaakig namon kay Saul kag sa iya pamilya. Kag wala kami sing kinamatarong sa pagpatay sa kay bisan sin-o sa Israel luwas kon tugutan mo.” Nagpamangkot si David, “Ti, ano ang gusto ninyo nga himuon ko para sa inyo?” Nagsabat sila, “Gintinguhaan kami ni Saul nga patyon agod wala sing may mabilin sa amon sa Israel. Gani itugyan sa amon ang pito sa iya mga kaliwat nga lalaki, kay patyon namon sila kag pabay-an ang ila mga bangkay sa lugar nga malapit sa ginasimbahan sa Ginoo sa Gibea, ang banwa ni Saul nga ginpili sang Ginoo nga hari.” Nagsiling ang hari, “Sige, ihatag ko sila sa inyo.”

Wala gintugyan ni David sa ila si Mefiboshet nga anak ni Jonatan kag apo ni Saul, tungod sang ila ginsumpaan ni Jonatan sa presensya sang Ginoo. Ang gintugyan ni David amo ang duha ka anak ni Saul nga si Armoni kag si Mefiboshet,[a] nga ang ila iloy amo si Rizpa nga anak ni Aya. Gintugyan man ni David ang lima ka anak nga lalaki ni Merab. Si Merab anak ni Saul kag asawa ni Adriel nga anak ni Barzilai nga taga-Mehola. Gintugyan sila ni David sa mga Gibeonhon, kag ginpatay sila nga pito didto sa bukid malapit sa lugar nga ginasimbahan sa Ginoo. Kag ginpabay-an lang didto ang ila mga bangkay. Natabo ini sang pag-umpisa sang tion sang tig-alani sang barley.

10 Ang anak ni Aya nga si Rizpa nagkuha sang sako kag ginhumlad ini sa bato agod iya nga higdaan. Ginbantayan niya ang mga bangkay agod indi pagkaunon sang mga pispis kon adlaw kag indi man pagkaunon sang talunon nga mga sapat kon gab-i. Didto siya nagtiner halin sang pag-umpisa sang tig-alani hasta nga nag-ulan.

11 Sang ginsugiran si David sang ginhimo ni Rizpa nga asawa ni Saul, 12 nagkadto siya sa mga pumuluyo sang Jabesh Gilead kag ginpangayo ang mga tul-an ni Saul kag sang iya anak nga si Jonatan. (Sang mapatay si Saul kag si Jonatan sa ila pagpakig-away sa mga Filistinhon sa Gilboa, ginpakabit sang mga Filistinhon ang ila mga bangkay sa plasa sang Bet Shan, kag sekreto nga ginkuha sang mga taga-Jabesh Gilead ang ila mga bangkay.) 13 Gindala ni David ang mga tul-an ni Saul kag ni Jonatan, kag pati man ang mga tul-an sang pito nga ginpamatay sang mga Gibeonhon. 14 Kag ginpalubong niya ini sa iya mga tinawo sa ginlubngan sang amay ni Saul nga si Kish, sa banwa sang Zela sa Benjamin. Natuman tanan ang ginmando ni David. Kag pagkatapos sadto, ginsabat sang Dios ang ila pangamuyo nga mag-untat na ang gutom sa ila nasyon.

Ang Inaway Batok sa mga Filistinhon

15 Isa ka tion, nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon. Kag sang nagapakig-away si David kag ang iya mga tinawo, ginkapoy gid siya. 16 Si Ishbi Benob nga Filistinhon, nga isa sa mga kaliwat sang mga Rafa,[b] nagtinguha sa pagpatay kay David. Ang punta sang iya bangkaw saway nga nagabug-at sing mga apat ka kilo, kag may ginataklos siya nga bag-o nga espada. 17 Pero nag-abot si Abishai nga anak ni Zeruya sa pagluwas kay David, kag ginpatay niya ini nga Filistinhon. Pagkatapos sadto nagsiling ang mga tinawo ni David sa iya, “Indi na kami magsugot nga mag-upod ka liwat sa amon sa pagpakig-away. Kaangay ka sang suga sa Israel, kag indi kami gusto nga madula ka.”

18 Sang ulihi, nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon, kag didto ini natabo sa Gob. Sa sini nga inaway ginpatay ni Sibecai nga taga-Husha si Saf, nga isa sa mga kaliwat sang mga Rafa. 19 Kag sa isa pa nila ka inaway sa Gob, ginpatay ni Elhanan nga anak ni Jaare Oregim, nga taga-Betlehem, si Goliat nga taga-Gat. Ang bangkaw ni Goliat mabug-at kag madamol.[c]

20 Nag-inaway pa gid liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon, kag didto ini natabo sa Gat. Sa sini nga inaway, may tawo nga puwerte gid kadako, nga may anom ka tudlo ang tagsa niya ka kamot kag tiil. Isa man siya sa mga kaliwat sang mga Rafa. 21 Sang ginyaguta niya ang mga Israelinhon, ginpatay siya ni Jonatan nga anak sang utod ni David nga si Shimea.

22 Atong apat ka Filistinhon mga kaliwat sang mga Rafa nga taga-Gat. Ginpamatay sila ni David kag sang iya mga tinawo.

Notas al pie

  1. 21:8 Mefiboshet
  2. 21:16 mga Rafa: ukon, mga Refaimnon. Siguro mga mataas nga mga tawo nga nagaestar sa Canaan antes mag-abot ang mga Israelinhon. Tan-awa sa Deu. 2:10-11.
  3. 21:19 mabug-at kag madamol: sa literal, pareho sa likisan sang manughabol; sa English, like a weaverʼs rod.

The Message

2 Samuel 21

Famine and War

1There was a famine in David’s time. It went on year after year after year—three years. David went to God seeking the reason.

God said, “This is because there is blood on Saul and his house, from the time he massacred the Gibeonites.”

So the king called the Gibeonites together for consultation. (The Gibeonites were not part of Israel; they were what was left of the Amorites, and protected by a treaty with Israel. But Saul, a fanatic for the honor of Israel and Judah, tried to kill them off.)

David addressed the Gibeonites: “What can I do for you? How can I compensate you so that you will bless God’s legacy of land and people?”

The Gibeonites replied, “We don’t want any money from Saul and his family. And it’s not up to us to put anyone in Israel to death.”

But David persisted: “What are you saying I should do for you?”

5-6 Then they told the king, “The man who tried to get rid of us, who schemed to wipe us off the map of Israel—well, let seven of his sons be handed over to us to be executed—hanged before God at Gibeah of Saul, the holy mountain.”

And David agreed, “I’ll hand them over to you.”

7-9 The king spared Mephibosheth son of Jonathan, the son of Saul, because of the promise David and Jonathan had spoken before God. But the king selected Armoni and Mephibosheth, the two sons that Rizpah daughter of Aiah had borne to Saul, plus the five sons that Saul’s daughter Merab had borne to Adriel son of Barzillai the Meholathite. He turned them over to the Gibeonites who hanged them on the mountain before God—all seven died together. Harvest was just getting underway, the beginning of the barley harvest, when they were executed.

10 Rizpah daughter of Aiah took rough burlap and spread it out for herself on a rock from the beginning of the harvest until the heavy rains started. She kept the birds away from the bodies by day and the wild animals by night.

11-14 David was told what she had done, this Rizpah daughter of Aiah and concubine of Saul. He then went and got the remains of Saul and Jonathan his son from the leaders at Jabesh Gilead (who had rescued them from the town square at Beth Shan where the Philistines had hung them after striking them down at Gilboa). He gathered up their remains and brought them together with the dead bodies of the seven who had just been hanged. The bodies were taken back to the land of Benjamin and given a decent burial in the tomb of Kish, Saul’s father.

They did everything the king ordered to be done. That cleared things up: from then on God responded to Israel’s prayers for the land.

15-17 War broke out again between the Philistines and Israel. David and his men went down to fight. David became exhausted. Ishbi-Benob, a warrior descended from Rapha, with a spear weighing nearly eight pounds and outfitted in brand-new armor, announced that he’d kill David. But Abishai son of Zeruiah came to the rescue, struck the Philistine, and killed him.

Then David’s men swore to him, “No more fighting on the front-lines for you! Don’t snuff out the lamp of Israel!”

18 Later there was another skirmish with the Philistines at Gob. That time Sibbecai the Hushathite killed Saph, another of the warriors descended from Rapha.

19 At yet another battle with the Philistines at Gob, Elhanan son of Jaar, the weaver of Bethlehem, killed Goliath the Gittite whose spear was as big as a flagpole.

20-21 Still another fight broke out in Gath. There was a giant there with six fingers on his hands and six toes on his feet—twenty-four fingers and toes! He was another of those descended from Rapha. He insulted Israel, and Jonathan son of Shimeah, David’s brother, killed him.

22 These four were descended from Rapha in Gath. And they all were killed by David and his soldiers.