Ang Pulong Sang Dios

1 Timoteo 1

1Ako si Pablo nga apostol ni Cristo Jesus suno sa sugo sang Dios nga aton Manluluwas kag ni Cristo Jesus nga amo ang paglaom naton.[a] Nagapangamusta ako sa imo, Timoteo, bilang akon matuod nga anak sa pagtuo.

Kabay pa nga mabaton mo ang bugay,[b] kaluoy, kag paghidaet[c] halin sa Dios nga Amay kag kay Cristo Jesus nga aton Ginoo.

Pauntaton ang mga Nagatudlo sang Sala nga mga Pagpanudlo

Gusto ko nga kon mahimo dira ka lang anay sa Efeso. Indi bala amo ini ang akon pangabay sa imo sadto anay sang nagapakadto ako sa Macedonia? Kay may mga tawo dira nga sala ang ila ginatudlo kag kinahanglan nga pauntaton sila. Silingon mo sila nga indi sila mag-usik sang ila tion sa mga sugid-sugid sang mga tigulang kag sa pag-usoy kon sin-o ang ila mga katigulangan. Amo ini ang kabangdanan kon ngaa nagabinais-bais ang mga tawo. Kag ang ini nga mga butang indi makabulig agod mahibaluan nila ang kabubut-on sang Dios. Ini mahibaluan lang naton paagi sa pagtuo. Ang katuyuan sining akon sugo sa ila wala sing iban kundi amo nga maghigugmaanay sila. Kag makahigugmaanay lang sila kon matinlo ang ila tagipusuon kag konsensya kag sinsero ang ila pagtuo. Ang iban dira nagtalikod na sa sini nga mga ginpanghambal ko kag nagsagad diskusyon sang mga butang nga wala sing pulos. Gusto nila nga mangin manunudlo sang Kasuguan sang Dios, pero wala gani sila kahibalo kon ano ang ila ginahambal ukon ginapilit nga patihan.

Nahibaluan ta nga ang Kasuguan maayo kon husto ang paggamit sini. Dapat man naton dumdumon nga ang Kasuguan wala ginhimo para sa mga matarong, kundi ginhimo ini para sa mga malinapason, sa mga matig-a sang ulo, sa mga wala nagakilala sa Dios, sa mga makasasala, sa mga indi diosnon ukon relihiyuso, sa mga manugpatay sang ila amay ukon iloy, sa mga manugpatay sang ila isigkatawo, 10 sa mga nagahimo sang imoral nga pagpakigrelasyon, sa mga nagauluasawa sa ila kapareho nga lalaki, sa mga nagapangkidnap, sa mga butigon, sa mga nagatestigo sang indi matuod, kag sa bisan sin-o nga nagakontra sa husto nga pagpanudlo 11 suno sa Maayong Balita, ang Maayong Balita parte sa makagagahom kag bulahan nga Dios nga gintugyan sa akon nga itudlo sa mga tawo.

Salamat sa Dios sa Iya Kaluoy

12 Nagapasalamat ako kay Cristo Jesus nga aton Ginoo nga naghatag sa akon sang kabaskog sa pagpangabudlay para sa iya, kay ginkabig niya ako nga masaligan. Gani ginpili niya ako nga mag-alagad sa iya, 13 bisan matuod nga sang una ginpasipalahan ko siya. Luwas pa sina ginhingabot ko kag ginpakahuy-an ang mga nagatuo sa iya. Pero ginkaluoyan ako sang Dios, kay sadto anay wala pa ako nagatuo, gani wala ako nakahibalo kon ano ang akon ginahimo. 14 Dako gid ang bugay sang aton Ginoo sa akon kay[d] ginhatagan niya ako sang pagtuo kag paghigugma, nga nangin aton tungod nga ara na kita kay Cristo Jesus. 15 Ining akon ihambal matuod kag dapat gid nga batunon kag tuohan sang tanan: nag-abot si Cristo Jesus diri sa kalibutan agod luwason ang mga makasasala. Kag nahibaluan ko nga ako gid ang pinakamakasasala sa tanan. 16 Pero ginkaluoyan ako agod mapakita ni Cristo Jesus ang iya pagkamabinatason sa tanan, bisan sa pinakamakasasala. Ang ginhimo ni Cristo sa akon nagaserbi nga halimbawa sa iban nga magatuo sa iya kag magabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan. 17 Kabay pa nga padunggan kag dayawon permi ang Hari nga wala sing katapusan kag wala sing kamatayon. Indi siya makita sang tawo kag siya lang ang Dios.

18 Timoteo, ginakabig ko ikaw nga akon anak, gani amo ini ang akon bilin sa imo: Dumduma ang mga ginhambal sang mga propeta sadto anay parte sa imo, agod paagi sini makabato ka sing maayo sa mga nagakontra sa kamatuoran. 19 Tipigi ang imo pagtuo kag dapat matinlo permi ang imo konsensya. Ang iban wala nagpamati sa ila konsensya, gani nadula ang ila pagtuo 20 pareho kay Hymeneus kag kay Alexander. Ini nga mga tawo gintugyan ko na kay Satanas agod mahibaluan nila nga indi maayo ang magpasipala sa Dios.

Notas al pie

  1. 1:1 amo ang paglaom naton: ukon, nagahatag sang paglaom sa aton.
  2. 1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo.
  3. 1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.
  4. 1:14 kay: ukon, kag.

Chinese Union Version (Simplified)

提 摩 太 前 書 1

1奉 我 们 救 主 神 和 我 们 的 盼 望 基 督 耶 稣 之 命 , 作 基 督 耶 稣 使 徒 的 保 罗 ,

写 信 给 那 因 信 主 作 我 真 儿 子 的 提 摩 太 。 愿 恩 惠 、 怜 悯 、 平 安 从 父 神 和 我 们 主 基 督 耶 稣 归 与 你 !

我 往 马 其 顿 去 的 时 候 , 曾 劝 你 仍 住 在 以 弗 所 , 好 嘱 咐 那 几 个 人 不 可 传 异 教 ,

也 不 可 听 从 荒 渺 无 凭 的 话 语 和 无 穷 的 家 谱 ; 这 等 事 只 生 辩 论 , 并 不 发 明 神 在 信 上 所 立 的 章 程 。

但 命 令 的 总 归 就 是 爱 ; 这 爱 是 从 清 洁 的 心 和 无 亏 的 良 心 , 无 伪 的 信 心 生 出 来 的 。

有 人 偏 离 这 些 , 反 去 讲 虚 浮 的 话 ,

想 要 作 教 法 师 , 却 不 明 白 自 己 所 讲 说 的 所 论 定 的 。

我 们 知 道 律 法 原 是 好 的 , 只 要 人 用 得 合 宜 ;

因 为 律 法 不 是 为 义 人 设 立 的 , 乃 是 为 不 法 和 不 服 的 , 不 虔 诚 和 犯 罪 的 , 不 圣 洁 和 恋 世 俗 的 , 弑 父 母 和 杀 人 的 ,

10 行 淫 和 亲 男 色 的 , 抢 人 口 和 说 谎 话 的 , 并 起 假 誓 的 , 或 是 为 别 样 敌 正 道 的 事 设 立 的 。

11 这 是 照 着 可 称 颂 之 神 交 托 我 荣 耀 福 音 说 的 。

12 我 感 谢 那 给 我 力 量 的 我 们 主 基 督 耶 稣 , 因 他 以 我 有 忠 心 , 派 我 服 事 他 。

13 我 从 前 是 亵 渎 神 的 , 逼 迫 人 的 , 侮 慢 人 的 ; 然 而 我 还 蒙 了 怜 悯 , 因 我 是 不 信 不 明 白 的 时 候 而 做 的 。

14 并 且 我 主 的 恩 是 格 外 丰 盛 , 使 我 在 基 督 耶 稣 里 有 信 心 和 爱 心 。

15 基 督 耶 稣 降 世 , 为 要 拯 救 罪 人 。 这 话 是 可 信 的 , 是 十 分 可 佩 服 的 。 在 罪 人 中 我 是 个 罪 魁 。

16 然 而 , 我 蒙 了 怜 悯 , 是 因 耶 稣 基 督 要 在 我 这 罪 魁 身 上 显 明 他 一 切 的 忍 耐 , 给 後 来 信 他 得 永 生 的 人 作 榜 样 。

17 但 愿 尊 贵 、 荣 耀 归 与 那 不 能 朽 坏 、 不 能 看 见 、 永 世 的 君 王 、 独 一 的 神 , 直 到 永 永 远 远 。 阿 们 !

18 我 儿 提 摩 太 阿 , 我 照 从 前 指 着 你 的 预 言 , 将 这 命 令 交 托 你 , 叫 你 因 此 可 以 打 那 美 好 的 仗 。

19 常 存 信 心 和 无 亏 的 良 心 。 有 人 丢 弃 良 心 , 就 在 真 道 上 如 同 船 破 坏 了 一 般 。

20 其 中 有 许 米 乃 和 亚 力 山 大 ; 我 已 经 把 他 们 交 给 撒 但 , 使 他 们 受 责 罚 就 不 再 谤 渎 了 。