Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 4:1-19

Ang Bag-o nga Kabuhi

1Tungod si Cristo nag-antos sa iya lawasnon nga kahimtangan, dapat preparado man kamo nga mag-antos. Kay ang tawo nga nag-antos wala na nagapakasala. 2Wala na siya nagasunod sa iya malaot nga pamatasan kundi nagasunod na siya sa kabubut-on sang Dios. 3Gani indi na kamo maghimo sang mga butang nga ginahimo ninyo sang una, ang mga butang nga gusto nga himuon sang mga tawo nga wala nakakilala sa Dios. Sadto anay nagpagusto kamo sa paghimo sang kalautan kag ginsunod ninyo ang inyo malaot nga mga handom. Nagpahubog kamo. Nagtilipon kamo permi agod mag-inom kag maghimo sang makahuluya nga mga butang. Kag sa inyo pagsimba sa inyo mga dios-dios kon ano pa ang inyo ginhimo nga malain. 4Pero subong ang mga tawo nga wala nagakilala sa Dios natingala sa inyo kon ngaa wala na kamo nagaupod sa ila pagusto nga pagkabuhi. Amo ina nga nagahambal sila sang malain kontra sa inyo. 5Pero magapanabat sila sa Dios sa mga butang nga ila ginahimo, kay ang Dios magahukom sa tanan nga tawo, buhi ukon patay na. 6Amo ini ang kabangdanan kon ngaa ginwali ang Maayong Balita sa mga tawo nga patay na, agod nga bisan patay na sila subong sa ila lawasnon nga kahimtangan, kay amo ini ang sentensya sang Dios sa tanan nga tawo, mabuhi sila sa ila espirituhanon nga kahimtangan subong nga ang Dios espiritu.

Gamiton Ninyo ang Abilidad nga Ginhatag sang Dios

7Madali na lang ang katapusan sang kalibutan. Gani maghunahuna kamo sing nagakadapat kag magpugong sang inyo kaugalingon, agod nga wala sing sablag ang inyo pagpangamuyo. 8Kag labaw sa tanan, maghigugmaanay kamo sing hugot sa inyo tagipusuon. Kay kon may paghigugma ka sa imo isigkatawo, makapatawad ka gid sa iya bisan madamo ang iya nahimo nga sala. 9Magmaabiabihon kamo sa isa kag isa nga wala sing pagkumod. 10Kada isa sa aton ginhatagan sang Dios sing abilidad. Gamiton ta ini para sa kaayuhan sang isa kag isa bilang maayo nga mga administrador sining nagkalain-lain nga mga abilidad nga halin sa Dios. 11Ang ginhatagan sang abilidad sa pagwali dapat magwali sang pulong sang Dios. Kag ang ginhatagan sang abilidad sa pagbulig sa iban, dapat magbulig suno sa iya masarangan nga ginhatag sang Dios, agod madayaw ang Dios sa tanan ninyo nga ginahimo paagi kay Jesu-Cristo. Gamhanan siya kag dalayawon sa wala sing katapusan. Amen.

Ang Pag-antos Bilang Kristohanon

12Mga hinigugma, indi kamo magkatingala sa masakit nga mga pagtilaw nga inyo ginaagihan. Kon ginatilawan ang inyo pagtuo indi kamo maghunahuna nga kon daw ano na gid ang matabo sa inyo. 13Sa baylo, magkalipay kamo, kay nagaambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo. Kag mabug-os na gid ang inyo kalipay kon mapakita na niya ang iya gahom sa tanan. 14Gani kon ginainsulto kamo tungod nga kamo mga sumulunod ni Cristo, bulahan kamo kay ara sa inyo ang makagagahom nga Espiritu, nga amo ang Espiritu sang Dios. 15Kon ginasilutan kamo, kabay pa nga indi tungod nakapatay kamo sing tawo, ukon nagpangawat, ukon naghimo sang malain, ukon nagpasilabot sa ginahimo sang iban. 16Pero kon silutan kamo tungod kay kamo Kristohanon indi kamo dapat magkahuya, kundi magpasalamat pa gani kamo sa Dios tungod nga ginatawag kamo sa sina nga ngalan.

17Kay nag-abot na ang tion nga magaumpisa na ang Dios sa paghukom sa iya mga anak. Kag kon ini magaumpisa sa aton nga iya mga anak, ano pa gid ayhan ang maabtan sang mga wala nagasunod sa Maayong Balita sang Dios?

18Pareho sang ginasiling sang Kasulatan,

“Kon ang mga matarong haluson gani maluwas, ano pa gid ayhan ang matabo sa mga makasasala kag wala nagakilala sa Dios?”4:18 Hul. 11:31.

19Gani kamo nga nagaantos subong tungod kay amo ini ang kabubut-on sang Dios para sa inyo, magpadayon kamo sa paghimo sang maayo. Itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios nga nagtuga sa inyo, kay indi gid niya kamo pagpabay-an.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

彼得前書 4:1-19

生活的改變

1既然基督曾在肉身上為你們受苦,你們也要懷著同樣的心志,因為肉體受過苦的人已經與罪斷絕了關係, 2可以在今後的生活中不再隨從人的私慾,只服從上帝的旨意。 3你們從前長期沉溺於異教徒的嗜好——淫亂、縱慾、醉酒、狂歡、宴樂和可憎的偶像崇拜。 4如今你們不再和他們同流合污,他們覺得奇怪,就用惡言毀謗你們。 5但他們將來必須向審判活人和死人的主交帳。 6正因如此,福音也曾傳給已死的人。這樣,他們的肉體雖然像世人一樣受了審判,他們的靈魂卻可以靠上帝活著。

恩典的好管家

7萬物的盡頭快到了。因此,你們要謹慎自律,警醒禱告。 8最重要的是要彼此真誠相愛,因為愛可以遮蓋許多罪。 9要互相接待,不發怨言, 10按著自己所得的恩賜彼此服侍,作上帝各樣恩典的好管家。 11能講道的,要按著上帝的話去講;能服侍人的,要本著上帝所賜的力量去服侍。這樣,上帝會藉著耶穌基督在一切的事上得到榮耀。

願榮耀和權能都歸於祂,直到永永遠遠。阿們!

以受苦為榮

12親愛的弟兄姊妹,若有火一般的試煉臨到你們,不要覺得奇怪,以為發生了什麼不尋常的事, 13反倒要歡喜,因為你們是與基督一起受苦。這樣,你們在祂的榮耀顯現時可以和祂一同歡喜快樂。 14如果你們為基督的緣故受辱駡,就有福了!因為上帝榮耀的靈常住在你們身上。 15你們誰也不可因殺人、偷盜、作惡或管閒事而受苦。 16若是為了作基督徒而受苦,不要覺得羞恥,要因這身分歸榮耀給上帝。 17因為時候到了,審判要先從上帝的家開始。如果審判要從我們開始,那些不信從上帝福音的人會有怎樣的結局呢? 18如果義人得救尚且不易,不敬虔的人和罪人會有什麼下場呢? 19所以,照上帝旨意受苦的人要繼續專心行善,將自己的靈魂交託給那位信實的造物主。