Knijga O Kristu

Hebrejima 12:1-29

Božji ukor dokaz je njegove ljubavi

1Budući da smo okruženi tolikim mnoštvom svjedoka vjere, odbacimo svako breme i grijeh koji nam smetaju, osobito grijeh koji nas tako lako zavede. Ustrajno trčimo utrku koju nam je Bog odredio! 2Uprimo pogled u Isusa, Začetnika i Dovršitelja naše vjere. On je podnio smrt na križu ne mareći za sramotu, ali čekala ga je radost. Sada sjedi na najuzvišenijemu mjestu u nebu, zdesna Božjemu prijestolju. 3Razmišljajte o svemu onomu što je on podnio od grešnika, svojih protivnika, da ne sustanete i da ne klonete duhom.

4Još se nikad niste oduprli grijehu do krvi, 5pa zar ste već zaboravili Božje ohrabrujuće riječi upućene svojoj djeci. Rekao je:

“Sine moj, ne prezri opomenu Gospodnju

i ne obeshrabri se kad te Bog opomene,

6Jer Gospodin kori one koje voli

i kažnjava one koje prihvaća za svoju djecu.”12:5-6 Izreke 3:11-12.

7Trpite Božju stegu jer vas Bog njome odgaja—postupa s vama kao sa svojom djecom. A ima li djeteta kojega otac ne kori? 8Ako vas Bog ne kori, kao što čini sa svom svojom djecom, onda mu niste prava, nego nezakonita djeca. 9Kad su nas već naši tjelesni očevi korili i mi smo ih poštivali, nećemo li se još radije pokoriti stezi našega duhovnog Oca da postignemo vječni život?

10Jer zemaljski su nas očevi korili kratko vrijeme kako im se činilo najbolje. Ali Božja je stega uvijek za naše dobro—da postanemo dionicima njegove svetosti. 11Nijedan se ukor, doduše, ne čini radošću, nego žalošću dok ga trpimo. Ali onima koji se njime odgajaju poslije donosi plod pun mira: pravednost.

12Zato uspravite klonule ruke i klecava koljena. 13Poravnajte staze pred sobom da se hromi ud ne iščaši, nego da ozdravi.

Poziv na poslušnost Bogu

14Trudite se sa svima živjeti u miru, čistim i svetim životom, jer koji nisu sveti, neće vidjeti Gospodina. 15Pazite da tko od vas ne ostane bez Božje milosti, da ne proklija kakav korijen gorčine pa unese zabunu i mnoge zarazi.12:15 Ponovljeni zakon 29:18. 16Pazite da tko ne postane bludnikom ili bezbožnikom poput Ezava, koji je za jedan jedini obrok prodao pravo koje je imao kao prvorođeni sin. 17Kada je poslije htio da ga otac blagoslovi, on to nije učinio. Bilo je prekasno za kajanje premda je gorko plakao.

18Vi niste prišli opipljivoj gori, usplamtjelome ognju, tami ni oluji poput Izraelaca na gori Sinaju kad im je Bog dao Zakon. 19Oni su čuli takav zvuk trublje i takvu tutnjavu izgovorenih riječi da su molili Boga da više ne govori. 20Prestravila ih je Božja naredba: “Ako se makar i životinja dotakne gore, mora se kamenovati!”12:20 Izlazak 19:13. 21I sam se Mojsije tako prestrašio tog prizora da je rekao: “Strah me je i dršćem.”12:21 Ponovljeni zakon 9:19.

22Vi ste, naprotiv, pristupili gori Sionu i gradu živoga Boga, nebeskome Jeruzalemu, svečanome skupu bezbrojnih tisuća anđela. 23Pristupili ste skupu Božjih prvorođenaca kojih su imena zapisana na nebesima. Pristupili ste samome Bogu, koji je sudac svim ljudima. Pristupili ste duhovima otkupljenika na nebu, koji su učinjeni savršenima. 24Pristupili ste Isusu, posredniku novoga saveza između Boga i ljudi, škropljeničkoj krvi koja milostivo prašta, a ne traži osvetu poput Abelove.12:24 U grčkome: koja govori snažnije od Abelove.

25Pazite da budete poslušni Bogu, onomu koji vam govori. Jer ako Izraelci nisu umaknuli kad su odbili slušati glasnika na zemlji, kako da umaknemo mi ako odbijemo slušati kad nam govori s nebesa? 26Kad je Bog govorio sa Sinaja, njegov je glas uzdrmao zemlju. “Još jednom ću protresti ne samo zemlju nego i nebesa”,12:26 Hagaj 2:6. rekao je. 27To znači da će ono što je zemaljsko biti uzdrmano kako bi ostalo samo ono vječno.

28Budući da smo primili kraljevstvo koje se ne može uzdrmati, budimo zahvalni i ugađajmo Bogu služeći mu sa strahopoštovanjem i s predanjem. 29Jer naš je Bog oganj koji proždire!12:29 Ponovljeni zakon 4:24.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 12:1-29

Diosca Paipaj huahuacunataca sinchitami yachachin

1Riquichij, ñucanchij muyundijpica jatun pʼuyu shina cai tucui gentecunatamari Diosta crishpa catishcata ricunchij. Chaimanta ñucanchijpish llashacuj shinatapish, urmachisha nij juchatapish tucui saquishunchij. Chaimantaca ñucanchij chayana cashcaman chayangacama, alli shunguhuan callpashunchijlla. 2Crinata callarichij, alli crijta ruraj Jesustaca, chaparashpa rishunchijlla. Paica huañushca qʼuipaca, cushicuna cashcata yachashpami, paita asicujpipish mana pinganachishpa chacatashca huañurca. Chai qʼuipaca, jatun tiyarinapi Taita Diospaj alli ladopimi tiyarirca. 3Jesustaca juchayuj runacuna jatunta llaquichijpipish, chai llaquita apashcataca yuyarichigari. Ama shaicurishpa, ama, ña mana catisha nichijchu.

4Juchata ama rurangapajca, macanacucuj shinami sinchita shayarishcanguichij. Chashna llaquicunata apashpapish, manaraj cancunapaj yahuarta jichashcanguichijchu. 5Cancunataca Diosca, Paipaj huahuacunata shinataj cashna cunashcataca, ñamari cungarishcanguichij:

«Ñuca huahualla, Mandaj Dios imamanta

sinchita jarcajpica, ama mana uyasha nichu.

Pai rimajpipish, ama, ña mana catisha nichu.

6Mandaj Diosca, Pai cʼuyashcacunatami imata jarcana cajpica, llaquichin.

Paipaj huahuacuna cachun, tucui Pai chasquishcacunatami azotin» nishcami.

7Ima llaqui shamujpipish, apaichijlla. Taita Diosmari cancunataca Paipaj huahuacuna cajpi, chashna llaquichicun. Huahuataj cajpimi, pi yayapish sinchi sinchita yachachishpa huiñachin. 8Diospish Paipaj tucui huahuacunatami, chashnallataj sinchi sinchita yachachin. Cancunata mana chashna sinchi sinchita yachachijpica, mana Paipaj quiquin huahuacunatajchu canguichijman. Huainapaj huahuacuna shinallami canguichijman. 9Ñucanchij aicha yaya mama sinchi sinchita yachachijpica, paicunataca caźushpa cʼuyashpami causarcanchij. Espiritucunapaj Yayatacarin, chaita yallitamari caźuna canchij. Chashna cashpami, huiñaita causashun. 10Ñucanchij yayacunaca, ashacamallami paicuna yuyashca shina alli canata ricushpa, sinchita yachachishpa huiñachirca. Dioscarin ñucanchij allipajllatajmi, Pai shina ima jucha illaj cachun sinchita yachachin. 11Ima llaqui japishpapish, llaquichinapajlla shamushcata yuyashpami mana cushicunchij. Chai llaquita apashpa allita yachashca qʼuipaca, Dios munashca shina sumajta causanatami yachanchij.

12Chashna cajpica mushuj yuyaita japichij. Shaicushca maquicunata huichi chutaichij. Mana cuyuri tucuj cunguricunata cuyuchichij. 13«Cancuna purinapaj alli ñancunata ruraichij.» Chashna alli ñanpi churajpimi, patojo shina cajcunapish ñanmanta mana urmangacuna. Ashtahuanpish alli tucungacunami. Dios rimashcata mana uyajcunaca chingaringami.

14Tucuicunahuan sumajta causaichij. Tucui juchacunata saquishpa, shuj yuyai Diospajlla causaichij. Mana chashna causashpaca, Apunchij Jesustaca pipish mana ricungachu. 15Alli yuyarichij, mana cʼuyaipajcunatamari Taita Diosca cʼuyashca. Chashna cajpipish ñataj maijancunaca Paipaj cʼuyaita mana japishpa saquiringuichijman. Ima jayaj sapiman rijchaj yuyaicuna shungupi huiñajpi, shujtajcunatapish chaihuan mapayachinguichijman. 16Ñataj cancunapurapica, maijan huainayaj tiyanman. Mana cashpaca Esaú shina, imapish Diospajlla cashcataca, yanga cashcata yuyanguichijman. Paica asha micunallapimi, punta churi cashpa, imalla japina cashcataca cʼaturca. 17Chai qʼuipaca, bendiciachun mañajpipish, yayaca mana curcachu. Esaú chaimanta achcata huacashpa mañashpapish, mana imata rurai tucushcataca yachanguichijmi.

18Cunan cancunaca maquihuan japiripaj, nina rupacuj, jatun amsa urcumanca mana cʼuchuyarcanguichijchu. 19Trompetapi tocashcatapish, Dios rimashcatapish mana uyana tucushcanguichijchu. Chaita uyajcunaca, ña mana uyai tucushpami: «Ama ashtahuan rimapaichu» nishpa rogarircacuna. 20Diosca: «Ima animal cashpapish, chai urcuman chayajpica, rumihuan cashpapish, lanzahuan cashpapish huañuchishcami canga» nishpami mandarca. Chaitami mana uyanachircacuna. 21Paicuna ricushcaca, chashna jatun mancharina cajpimi, Moisespish: «Manchaihuan chujchucunimari» nirca.

22Ashtahuanpish cancunaca, Sion urcuman, causacuj Diospaj jahua pacha Jerusalén puebloman, huaranga huaranga angelcuna tiyacunmanmari chayarcanguichij. 23Jahua pacha libropi shuticunata quillcashca, Diospaj punta huahuacuna tandanacushcamanmari chayarcanguichij. Tucuicuna imalla rurashcata Ricuchij Taita Diospajmantaj, cashcata rurajcunata ima jucha illajta Dios rurashca espiritucunapajmantajmi chayarcanguichij. 24Mushujta rurasha nishpa, Dios ari nishcata Mañashpa Cuj Jesuspajmanpish, pai jichashca yahuarmanpishmi chayarcanguichij. Ñucanchijmanta rimaj Paipaj yahuarca, Abelpaj yahuartapish yallimari.

25Riquichij, cancunata Rimajtaca, ama mana uyasha nichijchu. Cai pachapi Diosmanta Rimajta mana uyashun nijcunapish, llaquiman rinamantaca mana quishpirircacunachu. Ñucanchijcarin jahua pachamantataj Rimajta mana uyashpaca, ¿llaquiman rinamantaca maitataj quishpirishunri? 26Chai punllacunapi Dios rimashpaca, pambapish chujchujtami rimarca. Cunancarin Diosca: «Shuj cutinhuan rimashpaca, mana cai pachallatachu chujchuchisha, ashtahuanpish jahua pachandijmi chujchuchisha» nishcamari. 27Chashna: «Shuj cutinhuan chujchuchishami» nishpaca, Dios rurashca, chai cuyuchipajllacunata anchuchinatami nisha nicun. Chashna rurajpimi, mana cuyuchipajcunalla saquiringa.

28Cunan ñucanchijca, mana pi cuyuchipajta Dios mandacuntamari japishcanchij. Chaimanta Taita Diostaca, pagui nishunchigari. Manchashpa, caźushpa pai munashca shina adorashunchigari. 29«Ñucanchij Taita Diosca, rupachishpa tucuchij ninamari.»