Knijga O Kristu

Druga Petrova poslanica 2

Opasnost od lažnih učitelja

1U Izraelu je bilo i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja. Oni će kradomice unijeti među vas pogubna krivovjerja. Zanijekat će Gospodina koji ih je otkupio i tako na sebe navući brzu propast.

Mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih će se zlo govoriti o Kristu i o njegovu putu istine.

Zbog svoje lakomosti oni će vam prodavati izmišljotine. Ali Božja je osuda odavno pripravna za njih i njihova se propast približava.

Jer Bog nije poštedio ni anđele koji su zgriješili, nego ih je strmoglavio u pakao i do Sudnjega dana okovao u mračni bezdan.

Nije poštedio ni stari svijet - osim Noe i njegove sedmeročlane obitelji. Noa je bio Božji glasnik pravednosti: upozoravao je ljude na potop koji dolazi. A zatim je Bog potopom uništio cijeli bezbožni svijet.

Gradove Sodomu i Gomoru pretvorio je u pepeo osudivši ih za primjer budućim bezbožnicima.

Ali iz Sodome je Bog spasio Lota, pravednog čovjeka koji je teško patio zbog razvratnoga življenja razularenih ljudi.

Tomu se pravedniku, naime, svednevice duša razdirala dok je gledao i slušao grešna djela ljudi među kojima je živio.

Gospodin dakle može izbaviti pobožne ljude iz kušnji, a bezbožnicima namijeniti kaznu na Dan suda -

10 osobito onima koji idući za prljavim požudama ugađaju puti i preziru Božju vlast. Ti su ljudi oholi i umišljeni. Usuđuju se vrijeđati Slave[a]

11 protiv kojih ni anđeli, od njih mnogo jači i snažniji, nikada ne govore uvredljivo pred Gospodinom.

12 Ti su lažni učitelji poput nerazumnih životinja koje se povode za nagonom, koje se rađaju da ih love i ubijaju. Vrijeđaju strašne sile o kojima tako malo znaju te će biti uništeni jednako kao i one.

13 Zadesit će ih zlo, kao plaća za zla što ih čine. Usred bijela dana uživaju u razuzdanosti. Oni su vam na ljagu i na sramotu. Naslađuju se svojim prijevarama dok se s vama goste.

14 Gledaju žene preljubničkim očima. Nikad im nije dosta bludnosti. M

15 Zastranili su s pravoga puta te pošli putem Beorova sina Bileama kojemu je omiljelo primiti plaću za nepravednost.

16 Ali Bileamovo je bezumlje spriječila nijema životinja, magarica koja mu je progovorila ljudskim glasom.

17 Ti su ljudi jalovi poput usahnulih izvora i oblaka gonjenih vjetrom koji ne daju kišu - mnogo obećavaju, a ništa ne daju. Sudbina im je mrkla tmina.

18 Bahatim i praznim hvastanjem, putenim požudama i razvratnošću mame natrag u grijeh one što su se tek izbavili od takva života u zabludi.

19 Obećavaju slobodu, a i sami su robovi grijeha i pokvarenosti. Jer čovjek je rob svemu što njime vlada.

20 Onima koji su zaista upoznali Gospodina Isusa Krista i tako umaknuli pokvarenostima svijeta, a onda se opet zapleli u njih i dali se svladati, gore je nego što im je bilo prije.

21 Takvima bi zaista bilo bolje da nikada nisu ni upoznali put pravednosti nego što su ga upoznali, a zatim okrenuli leđa svetoj zapovijedi koju su dobili.

22 O njima govori istinita izreka: 'Pas se vraća na svoju bljuvotinu'[b] i 'Okupana se svinja vraća valjati u kaljuži.'

Notas al pie

  1. Druga Petrova poslanica 2:10 Vjerojatno zle anđele.
  2. Druga Petrova poslanica 2:22 Izreke 26:11.

Ang Pulong Sa Dios

2 Pedro 2

Ang Mini nga mga Magtutudlo

1Apan kaniadto may mini usab nga mga propeta diha sa katawhan sa Israel. Sama usab niini ang mahitabo kaninyo: may mini nga mga magtutudlo nga motungha diha kaninyo. Magdala sila sa pagtulon-an nga maoy makaguba sa inyong pagtuo sa Dios. Isalikway gani nila ang Ginoo nga nagtubos kanila. Busa sa madali silotan sila sa Dios. Daghan ang mosunod sa ilang makauulaw nga binuhatan. Ug tamayon sa mga tawo ang kamatuoran nga atong ginasunod tungod kanila. Kining mini nga mga magtutudlo maghimo ug mga tinumotumo nga sugilanon aron panapian kamo nila. Wala sila masayod nga dugay na sila nga hinukman sa Dios, ug hapit na silang malaglag.

Wala gani kaloy-i sa Dios ang mga anghel nga nagpakasala kaniadto. Gipriso hinuon sila sa lawom ug mangiob nga bung-aw, ug atua sila didto hangtod sa Adlaw sa Paghukom. Wala gani niya kaloy-i ang mga tawo kaniadto nga dili diosnon, gipalunopan hinuon niya ang kalibotan ug nangamatay silang tanan. Apan giluwas niya si Noe nga nagsangyaw sa pagkamatarong ug ang pito niya ka kauban. Agig silot gisunog sa Dios ang mga siyudad sa Sodoma ug Gomora aron ipakita kon unsa ang mahitabo sa mga tawo nga dili diosnon. 7-8 Apan giluwas niya si Lot tungod kay matarong kini, ug nasubo gayod sa mga malaw-ay nga binuhatan sa iyang mga katagilungsod nga walay mga baroganan. Adlaw-adlaw nakita ug nadungog ni Lot ang ilang daotan nga mga binuhatan sa dihang nagpuyo siya uban kanila, ug kini nakapasubo kanunay kaniya. Dinhi makita nato nga ang Ginoo makahimo pagluwas sa mga diosnon kon moabot kanila ang mga pagsulay, ug pagsilot sa mga daotan hangtod sa Adlaw sa Paghukom, 10 ilabi na gayod niadtong mga tawo nga dili magpasakop kaniya ug nagsunod lang sa ilang mahugaw nga mga tinguha.

Kining mini nga mga magtutudlo nga akong gihisgotan mga mapangahason ug mapahitas-on, ug wala silay kahadlok nga motamay sa gamhanan nga mga binuhat. 11 Bisan gani ang mga anghel nga mas kusgan ug mas gamhanan pa niining mga mini nga magtutudlo wala magtamay sa gamhanan nga mga binuhat sa dihang ilang gisulti ang gipakanaog nga hukom sa Dios alang kanila. 12 Apan kining mga tawhana nagtamay sa mga butang nga wala gani nila masabti. Sama sila sa mga mananap nga walay paghunahuna kon unsay ilang ginabuhat, ug walay lain nga dangatan kondili dakpon ug patyon. Laglagon gayod kining mga tawhana. 13 Mao kini ang balos sa ilang ginabuhat nga daotan ngadto sa uban. Ang ilang giisip nga kalipay mao ang pagbuhat sa mga makauulaw nga binuhatan nga ilang nagustohan bisan adlawng dako. Mao kining mga tawhana ang nagabuling ug nagahatag ug kaulawan kaninyo kon makita sila uban sa inyong panagtigom, kay ang ilang tinuod nga katuyoan sa ilang pag-uban kaninyo sa pagpangaon mao lang ang paglimbong kaninyo. 14 Kon motan-aw sila sa mga babaye maghunahuna dayon sila sa pagpamaye. Wala sila pul-i sa pagpakasala ug ginatintal pa gayod nila ang mga huyang sa pagtuo aron magpakasala. Nabatasan na nila ang pagkahakog. Tinunglo na sila sa Dios! 15 Gibiyaan nila ang matarong nga mga pagtulon-an, busa nahisalaag sila. Gisunod nila ang gibuhat sa anak ni Beor nga si Balaam nga misugot nga suholan sa pagbuhat ug daotan. 16 Ug tungod kay gilapas niya ang sugo sa Dios, gibadlong siya pinaagi sa asno nga misulti sama sa tawo, busa napugngan siya sa iya untang binuang nga pagabuhaton.

17 Kining mini nga mga magtutudlo nahisama sa mga tuboran nga nahubsan ug sa mga panganod nga ginapalid sa kusog nga hangin.[a] Busa gitagana na sa Dios alang kanila ang lugar nga mangitngit kaayo. 18 Ginagamit nila ang makadani nga mga pulong, apan walay pulos ang ilang ginasulti. Pinaagi sa ilang pagtudlo nga dili kuno daotan ang pagsunod sa lawasnon nga kailibgon, ginatintal nila ang mga tawo nga bag-o pa lang mibulag sa mga tawo nga nagpakasala. 19 Gisaad nila ang kagawasan ngadto sa mga mosunod kanila, apan sila mismo malaglag tungod sa sala nga nag-ulipon kanila. Kay ang tawo ulipon sa bisan unsa nga nagagahom kaniya. 20 Ang mga tawo nga nakaila na kang Ginoong Jesu-Cristo nga atong Manluluwas gawasnon na sa daotan nga mga kinaiya nga nagagahom sa katawhan dinhi sa kalibotan. Apan kon mobalik sila sa ilang daotan nga kinaiya ug mahimo na usab silang ulipon sa ilang mga sala, mas daotan pa gayod unya ang ilang dangatan kaysa ilang kahimtang kaniadto sa wala pa sila motuo kang Cristo. 21 Maayo pa kon wala na lang sila masayod sa pagpakamatarong sa Dios, kaysa nasayod sila apan human niini motalikod sila sa mga sugo sa Dios ngadto kanila. 22 Ang ilang ginabuhat sama gayod sa ginaingon sa panultihon nga, “Ang iro mokaon sa iyang gisuka,”[b] ug “Ang baboy nga bag-o lang gikaligoan molunang pagbalik sa lapok.”

Notas al pie

  1. 2 Pedro 2:17 Ang buot ipasabot, walay makuha kanila. Wala silay pulos.
  2. 2 Pedro 2:22 Tan-awa usab ang Hul. 26:11.