Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yesaya 2

Phiri la Yehova

1Nazi zinthu zokhudza Yuda ndi Yerusalemu, zimene Yesaya mwana wa Amozi anaziona mʼmasomphenya:

Mʼmasiku otsiriza,

phiri la Nyumba ya Yehova adzalikhazikitsa
    kukhala lalitali kuposa mapiri ena onse,
lidzaonekera pamwamba pa mapiri ena onse,
    ndipo mayiko onse adzathamangira kumeneko.

Anthu ambiri adzabwera ndikunena kuti,

“Tiyeni tikwere ku phiri la Yehova,
    ku nyumba ya Mulungu wa Yakobo.
Iye adzatiphunzitsa njira zake,
    ndipo tidzayenda mʼnjira zakezo.”
Malangizo adzachokera ku Ziyoni,
    mawu a Yehova adzachokera ku Yerusalemu.
Iye adzaweruza pakati pa mayiko,
    ndipo adzathetsa kusamvana pakati pa anthu ambiri.
Anthuwo adzasandutsa malupanga awo kukhala makasu
    ndiponso mikondo yawo kukhala zomwetera.
Mtundu wina sudzatenganso lupanga kumenyana ndi mtundu wina,
    kapena kuphunziranso za nkhondo.

Inu nyumba ya Yakobo, bwerani,
    tiyeni tiyende mʼkuwala kwa Yehova.

Tsiku la Yehova

Inu Yehova mwawakana anthu anu,
    nyumba ya Yakobo.
Iwo adzaza ndi zamatsenga zochokera Kummawa;
    amawombeza mawula ngati Afilisti,
    ndipo amayanjana ndi anthu osapembedza Mulungu.
Dziko lawo ndi lodzaza ndi siliva ndi golide;
    ndipo chuma chawo ndi chosatha.
Dziko lawo ndi lodzaza ndi akavalo;
    ndipo magaleta awo ankhondo ngosawerengeka.
Dziko lawo ndi lodzaza ndi mafano;
    iwo amapembedza ntchito ya manja awo,
    amagwadira zomwe anapanga ndi zala zawo.
Tsono munthu aliyense adzachepetsedwa
    ndi kutsitsidwa.
    Inu Yehova musawakhululukire.

10 Lowani mʼmatanthwe,
    bisalani mʼmaenje,
kuthawa kuopsa kwa Yehova
    ndi ulemerero wa ufumu wake!
11 Kudzikuza kwa anthu kudzatha,
    ndipo kudzitama kwa anthu kudzawonongedwa;
Yehova yekha ndiye adzapatsidwe ulemu pa tsiku limenelo.

12 Yehova Wamphamvuzonse wakonzeratu tsiku
    limene adzatsitse onse onyada ndi odzitama,
    ndipo adzagonjetsa
    onse amphamvu,
13 tsiku la mikungudza yonse ya ku Lebanoni, yayitali ndi yoonekera patali,
    ndiponso la mitengo yonse ya thundu ya ku Basani,
14 tsiku la mapiri onse ataliatali
    ndiponso la zitunda zonse zazitali,
15 tsiku la nsanja zonse zazitali
    ndiponso malinga onse olimba,
16 tsiku la sitima zapamadzi zonse za ku Tarisisi
    ndiponso la mabwato onse okongola.
17 Kudzikuza kwa munthu kudzatha
    ndipo kudzitama kwa anthu kudzawonongedwa,
Yehova yekha ndiye adzapatsidwe ulemu tsiku limenelo,
18     ndipo mafano onse adzatheratu.

19 Anthu adzathawira mʼmapanga a matanthwe
    ndi mʼmaenje a nthaka,
kuthawa mkwiyo wa Yehova,
    ndiponso ulemerero wa ufumu wake,
    pamene Iye adzuka kugwedeza dziko lapansi.
20 Tsiku limenelo anthu adzatayira
    mfuko ndi mileme
mafano awo asiliva ndi mafano awo agolide,
    amene anawapanga kuti aziwapembedza.
21 Adzathawira mʼmapanga a matanthwe
    ndiponso mʼmingʼalu ya nthaka
kuthawa mkwiyo wa Yehova
    ndiponso ulemerero wa ufumu wake,
    pamene Iye adzuka kugwedeza dziko lapansi.

22 Lekani kudalira munthu,
    amene moyo wake sukhalira kutha.
Iye angathandize bwanji wina aliyense?

New International Reader's Version

Isaiah 2

People From Many Nations Will Worship at Mount Zion

1Here is a vision that Isaiah, the son of Amoz, saw about Judah and Jerusalem.

In the last days

the mountain where the Lord’s temple is located will be famous.
    It will be the highest mountain of all.
It will be raised above the hills.
    All the nations will go to it.

People from many nations will go there. They will say,

“Come. Let us go up to the Lord’s mountain.
    Let’s go to the temple of Jacob’s God.
He will teach us how we should live.
    Then we will live the way he wants us to.”
The law of the Lord will be taught at Zion.
    His message will go out from Jerusalem.
He will judge between the nations.
    He’ll settle problems among many of them.
They will hammer their swords into plows.
    They’ll hammer their spears into pruning tools.
Nations will not go to war against one another.
    They won’t even train to fight anymore.

People of Jacob, come.
    Let us live the way the Lord has taught us to.

The Day of the Lord Is Coming

Lord, you have deserted the people of Jacob.
    They are your people.
The land is full of false beliefs from the east.
    The people practice evil magic, just as the Philistines do.
    They do what ungodly people do.
Their land is full of silver and gold.
    There is no end to their treasures.
Their land is full of horses.
    There is no end to their chariots.
Their land is full of statues of gods.
    Their people bow down to what their own hands have made.
    They bow down to what their fingers have shaped.
So people will be brought low.
    Everyone will be made humble.
    Do not forgive them.

10 Go and hide in caves in the rocks, you people!
    Hide in holes in the ground.
Hide from the terrifying presence of the Lord!
    Hide when he comes in glory and majesty!
11 Anyone who brags will be brought low.
    Anyone who is proud will be made humble.
    The Lord alone will be honored at that time.

12 The Lord who rules over all has set apart a day when he will judge.
    He has set it apart for all those who are proud and think they are important.
He has set it apart for all those who brag about themselves.
    All of them will be brought low.
13 The Lord has set that day apart for all the cedar trees in Lebanon.
    They are very tall.
    He has set that day apart for all the oak trees in Bashan.
14 He has set it apart for all the towering mountains.
    He has set it apart for all the high hills.
15 He has set it apart for every high tower
    and every strong wall.
16 He has set it apart for every trading ship
    and every beautiful boat.
17 Anyone who brags will be brought low.
    Anyone who is proud will be made humble.
The Lord alone will be honored at that time.
18     And the statues of gods will totally disappear.

19 People will run and hide in caves in the rocks.
    They will go into holes in the ground.
They will run away from the terrifying presence of the Lord.
    They will run when he comes in glory and majesty.
    When he comes, he will shake the earth.
20 People had made some statues of gods out of silver.
    They had made others out of gold.
    Then they worshiped them.
But when the Lord comes,
    they will throw the statues away to the moles and bats.
21 Those people will run and hide in caves in the rocks.
    They will go into holes in the cliffs.
They will run away from the terrifying presence of the Lord.
    They will run when he comes in glory and majesty.
    When he comes, he will shake the earth.

22 Stop trusting in mere human beings, who can’t help you.
    They only live for a little while.
    What good are they?