Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 89

Ndakatulo ya Etani, wa banja la Ezara.

1Ndidzayimba za chikondi chachikulu cha Yehova kwamuyaya;
    ndi pakamwa panga ndidzachititsa kuti kukhulupirika kwanu kudziwike ku mibado yonse.
Ndidzalalikira kuti chikondi chanu chidzakhazikika mpaka muyaya,
    kuti Inu munakhazikitsa kukhulupirika kwanu kumwamba kwenikweniko.

Inu munati, “Ndachita pangano ndi wosankhidwa wanga,
    ndalumbira kwa Davide mtumiki wanga kuti,
‘Ndidzakhazikitsa zidzukulu zako mpaka muyaya.
    Ndidzachititsa kuti mpando wako waufumu ukhazikike ku mibado yonse,’ ”
            Sela.

Mayiko akumwamba amatamanda zozizwitsa zanu Yehova,
    kukhulupirika kwanunso, mu msonkhano wa oyera mtima anu.
Pakuti ndani mu mlengalenga angalingane ndi Yehova?
    Ndani wofanana ndi Yehova pakati pa zolengedwa zakumwamba?
Mu msonkhano wa oyera mtima Mulungu amaopedwa kwambiri;
    Iye ndiye wochititsa mantha kupambana onse amene amuzungulira.
Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse, ndani wofanana nanu?
    Yehova ndinu wamphamvu ndipo kukhulupirika kwanu kwakuzungulirani.

Mumalamula nyanja ya mafunde awukali;
    pamene mafunde ake awundana Inu mumawakhalitsa bata.
10 Munaphwanya Rahabe monga munthu wophedwa;
    ndi dzanja lanu lamphamvu munabalalitsa adani anu.
11 Mayiko akumwamba ndi anu ndiponso dziko lapansi ndi lanu;
    munapanga dziko lonse ndi zonse zili mʼmenemo.
12 Munalenga Kumpoto ndi Kummwera;
    Tabori ndi Herimoni akuyimba ndi chimwemwe pa dzina lanu.
13 Mkono wanu ndi wamphamvu;
    dzanja lanu ndi lamphamvu, dzanja lanu lamanja ndi lopambana.

14 Chilungamo ndi chiweruzo cholungama ndiye maziko a mpando wanu waufumu;
    chikondi ndi kukhulupirika zimayenda patsogolo panu.
15 Ndi odala amene aphunzira kuyamika Inu,
    amene amayenda mʼkuwunika kwa nkhope yanu Yehova.
16 Amakondwera mʼdzina lanu tsiku lonse lathunthu;
    amasangalala koposa mʼchilungamo chanu.
17 Pakuti Inu ndiye ulemerero wawo ndi mphamvu yawo
    ndipo mwa kukoma mtima kwanu Inu mumakweza nyanga yathu.
18 Ndithudi, chishango chathu ndi cha Yehova,
    Mfumu yathu kwa Woyerayo wa Israeli.

19 Kale munayankhula mʼmasomphenya,
    kwa anthu anu okhulupirika munati,
“Ndapatsa mphamvu wankhondo;
    ndakweza mnyamata wochokera pakati pa anthu.
20 Ndamupeza mtumiki wanga Davide;
    ndamudzoza ndi mafuta opatulika.
21 Dzanja langa lidzamuchirikiza;
    zoonadi, mkono wanga udzamupatsa mphamvu.
22 Adani sadzamulamula kuti apereke msonkho;
    anthu oyipa sadzamusautsa.
23 Ndidzaphwanya adani ake pamaso pake
    ndi kukantha otsutsana naye.
24 Chikondi changa chokhulupirika chidzakhala naye,
    ndipo kudzera mʼdzina langa nyanga yake idzakwezedwa.
25 Ndidzayika dzanja lake pa nyanja,
    dzanja lake lamanja pa mitsinje.
26 Iyeyo adzafuwula kwa Ine kuti, ‘Ndinu Atate anga,
    Mulungu wanga, Thanthwe ndi Chipulumutso changa.’
27 Ndidzamuyika kuti akhale mwana wanga woyamba kubadwa;
    wokwezedwa kwambiri pakati pa mafumu a dziko lapansi.
28 Ndidzamusungira chifundo changa kwamuyaya,
    ndipo pangano langa ndi iye silidzatha.
29 Ine ndidzakhazikitsa zidzukulu zake mpaka muyaya,
    mpando wake waufumu ngati masiku a miyamba.

30 “Ngati ana ake adzataya lamulo langa
    ndi kusatsatira malangizo anga,
31 ngati adzaswa malamulo anga
    ndi kulephera kusunga ziphunzitso zanga,
32 Ine ndidzalanga tchimo lawo ndi ndodo,
    mphulupulu zawo powakwapula.
33 Koma sindidzachotsa chikondi changa pa iye,
    kapena kukhala wosakhulupirika kwa iyeyo.
34 Sindidzaswa pangano langa
    kapena kusintha zimene milomo yanga yayankhula.
35 Ndinalumbira kamodzi mwa kuyera kwanga
    ndipo sindidzanama kwa Davide,
36 kuti zidzukulu zake zidzakhale kwamuyaya
    ndipo mpando wake waufumu udzakhazikika pamaso panga ngati dzuwa;
37 udzakhazikika kwamuyaya monga mwezi,
    mboni yokhulupirika mʼmitambo.
            Sela

38 “Koma tsopano Inu mwamukana, mwamutaya,
    mwamukwiyira kwambiri wodzozedwa wanu.
39 Mwakana pangano ndi mtumiki wanu
    ndipo mwadetsa mʼfumbi chipewa chake chaufumu.
40 Inu mwagumula makoma ake onse
    ndipo mwasandutsa bwinja malinga ake.
41 Onse amene amadutsa amalanda zinthu zake;
    iye wakhala chotonzedwa cha anansi ake.
42 Mwakweza dzanja lamanja la adani ake;
    mwachititsa kuti adani ake akondwere.
43 Mwabunthitsa lupanga lake,
    simunamuthandize pa nkhondo.
44 Inu mwathetsa kukongola kwa ulemerero wake
    ndipo mwagwetsa pansi mpando wake waufumu.
45 Mwachepetsa masiku a unyamata wake;
    mwamuphimba ndi chofunda chochititsa manyazi.
            Sela

46 “Mpaka liti Yehova? Kodi mudzadzibisa mpaka kalekale?
    Mpaka liti ukali wanu udzayaka ngati moto?
47 Kumbukirani kuti masiku a moyo wanga ndi ochepa
    pakuti munalenga kwachabe anthu onse!
48 Kodi ndi munthu uti angakhale ndi moyo ndi kusaona imfa?
    Kapena kudzipulumutsa yekha ku mphamvu ya manda?
            Sela
49 Inu Ambuye kodi chili kuti chikondi chanu chachikulu choyamba chija,
    chimene mwa kukhulupirika kwanu munalumbira kwa Davide?
50 Kumbukirani, Ambuye momwe mtumiki wanu wanyozedwera,
    momwe ndakhalira ndi kusunga mu mtima mwanga mawu a pangano a anthu a mitundu yonse,
51 mawu achipongwe amene adani anu akhala akunyoza, Inu Yehova,
    ndi mawu amene akhala akunyoza mayendedwe onse a wodzozedwa wanu.

52 “Matamando akhale kwa Yehova mpaka muyaya!”
Ameni ndi Ameni.

Nkwa Asem

Nnwom 89

Dwom a wɔto ɔman amanehunu bere mu

1O Awurade, daa mɛto wo dɔ a wowɔ daa no ho dwom; mɛda wo nokware no adi daa daa. Minim sɛ wo dɔ no bɛtena daa nyinaa, na wo nokware no tim hɔ te sɛ wim.

Wokae se, “Me ne onipa a mayi no no ayɛ apam; mahyɛ me somfo Dawid bɔ. Daa w’aseni na ɔbɛyɛ ɔhene. Mɛhwɛ w’abusua so daa daa.”

Ɔsorofo to anwonwade a woyɛ ho dwom; wɔto wo nokware ho dwom, Awurade. Obi nni soro a ɔte sɛ wo, Awurade. Ɔsorofo no biara sɛso nte sɛ wo. Wodi wo ni w’atreneefo agyinatufo mu, na wɔde suro gyina w’anim. Awurade Nyankopɔn Tumfoɔ, obi kɛseyɛ nsen wo. Biribiara mu, O Awurade, woyɛ ɔnokwafo.

Wo na wudi ɛpo ne tumi nyinaa so. Wobrɛ n’asorɔkye ase. 10 Wububu ɔtɔfo Rahab kum no. Wonam w’ahoɔden so dii w’atamfo so. 11 Ɔsoro ne asase yɛ wo dea. Wobɔɔ wiase ne nea ɛwɔ mu nyinaa. 12 Wobɔɔ atifi ne anafo. Bepɔw Tabor ne Bepɔw Hermon to dwom ma wo di ahurusi. 13 Wo tumi so! W’ahoɔden nso so!

14 Wokyekyeree w’aheman wɔ trenee ne nokware so. Ɔdɔ ne nokware da adi wɔ nea woyɛ biara mu. 15 Wɔn a wɔto nnwom de som wo no ahotɔ yɛ bebree. Saa ara nso na ɛte wɔ wɔn a wɔte adɔe hann mu no! 16 Esiane wo nti, wɔn ani gye da mu no nyinaa na wɔkamfo wo wɔ wo papayɛ ho. 17 Woma yedi nkonim akɛse; wo dɔ mu na yedi nkonim no. 18 O Awurade, wo na wuyii ɔhwɛfo maa yɛn. O, Israel Nyankopɔn Kronkron, na womaa yɛn yɛn hene.

19 Tete no, anisoadehu mu, woka kyerɛɛ wo somfo nokwafo no se, “M’aboa ɔsraani a wagye din no; mede ahengua no ama obi a mayi no afi nnipa no mu. 20 Mede ngo kronkron asra m’akoa Dawid de akyerɛ sɛ ɔno na masi no ɔhene. 21 M’ahoɔden bɛka ne ho daa; me tumi bɛma no ahoɔden. 22 N’atamfo rentumi nni ne so da. Amumɔyɛfo rentumi nni ne so. 23 Mebubu n’atamfo na makum obiara a ɔtan no. 24 Mɛdɔ no na madi no nokware. Mɛma no adi nkonim daa. 25 Mɛtrɛw n’ahemman mu fi po mu kosi Asu Efrata mu. 26 Ɔbɛka akyerɛ me se, “Wone m’agya ne me Nyankopɔn; wone me hwɛfo ne m’agyenkwa.

27 Mɛyɛ no m’abakan, ahene no mu nyinaa ɔkɛseɛ. 28 Medi bɔ a mɛhyɛ no no so daa. Na apam a me ne no apam no nso, bɛtena hɔ daa daa. 29 N’abusua bɛtena hɔ daa daa te sɛ wim. N’aseni na daa ɔbɛyɛ ɔhene. 30 Nanso sɛ n’asefo anni me mmara so na sɛ wɔantena ase sɛnea me mmara te, 31 sɛ wobu me mmara so na wɔanni me mmara so a, 32 ɛnne, mɛtwe wɔn aso wɔ wɔn bɔne ho na mɛma wɔahu amane wɔ wɔn mfomso ho. 33 Nanso merennyae dɔ a mede dɔ Dawid no na meremmu bɔ a mehyɛɛ no no so. 34 Apam a me ne no hyɛe no nso, meremmu so, na bɔ a mehyɛɛ no no nso, merenyi mu baako mpo. 35 Menam me din kronkron no so ahyɛ no bɔ prɛko. Merentwa Dawid atoro da. 36 Obenya asefo daa na mɛhwɛ n’ahemman so mmere dodow a owia bɔ yi. 37 Ɛbɛyɛ afebɔɔ sɛ ɔsram, ɔdansefo nokwafo a ɔwɔ wim no.”

Nkogu a ɔhene dii ho agyaadwotwa

38 Nanso wo bo afuw ɔhene a wuyii no no; woatew wo ho afi ne ho na woapa no. 39 Woagu apam a wo ne wo somfo pamee no atow n’ahenkyɛw ato atɛkyɛ mu. 40 Woabubu ne kurow no afasuw nyinaa agu fam ama n’abankɛse nyinaa ayɛ amamfo. 41 Wɔn a wotwam wɔ hɔ wia n’agyapade. N’afipamfo serew no. 42 Wode nkonim no ama n’atamfo. Woama wɔn nyinaa anya ahotɔ. 43 Woama n’akode ayɛ ɔkwa, ama wobedi no so wɔ ɔko mu. 44 Woagye n’adehye akyeampoma atow n’ahengua akyene fam. 45 Woama wabɔ akwakoraa mono de aniwu akata ne ho.

Ogye mpaebɔ

46 Awurade, wode wo ho besie afebɔɔ? W’abufuw bɛhyew sɛ ogya akosi da bɛn? 47 Kae tiaa a me nkwa nna yɛ. Kae sɛ wobɔɔ yɛn nyinaa sɛ adasamma! 48 Hena na ɔbɛtena ase a ɔrenwu da? Ɛbɛyɛ dɛn na ɔdasani atew ne ho afi damoa ho?

49 Awurade, wo dɔ a na wowɔ kan no ho nsɛnkyerɛnne bi wɔ he? Bɔ a wohyɛɛ Dawid no bi wɔ he? 50 Mma wo werɛ mmfi kasatia a me a meyɛ wo somfo, wɔkasa tia me no ne sɛnea minya boasetɔ ma abosonsomfo nnome no. 51 W’atamfo kasa tia wo hene a woayi no no, O Awurade! Baabiara a ɔbɛfa no, wɔkasa tia no.

52 Kamfo Awurade daa daa!

Amen! Amen!