Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 89

Ndakatulo ya Etani, wa banja la Ezara.

1Ndidzayimba za chikondi chachikulu cha Yehova kwamuyaya;
    ndi pakamwa panga ndidzachititsa kuti kukhulupirika kwanu kudziwike ku mibado yonse.
Ndidzalalikira kuti chikondi chanu chidzakhazikika mpaka muyaya,
    kuti Inu munakhazikitsa kukhulupirika kwanu kumwamba kwenikweniko.

Inu munati, “Ndachita pangano ndi wosankhidwa wanga,
    ndalumbira kwa Davide mtumiki wanga kuti,
‘Ndidzakhazikitsa zidzukulu zako mpaka muyaya.
    Ndidzachititsa kuti mpando wako waufumu ukhazikike ku mibado yonse,’ ”
            Sela.

Mayiko akumwamba amatamanda zozizwitsa zanu Yehova,
    kukhulupirika kwanunso, mu msonkhano wa oyera mtima anu.
Pakuti ndani mu mlengalenga angalingane ndi Yehova?
    Ndani wofanana ndi Yehova pakati pa zolengedwa zakumwamba?
Mu msonkhano wa oyera mtima Mulungu amaopedwa kwambiri;
    Iye ndiye wochititsa mantha kupambana onse amene amuzungulira.
Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse, ndani wofanana nanu?
    Yehova ndinu wamphamvu ndipo kukhulupirika kwanu kwakuzungulirani.

Mumalamula nyanja ya mafunde awukali;
    pamene mafunde ake awundana Inu mumawakhalitsa bata.
10 Munaphwanya Rahabe monga munthu wophedwa;
    ndi dzanja lanu lamphamvu munabalalitsa adani anu.
11 Mayiko akumwamba ndi anu ndiponso dziko lapansi ndi lanu;
    munapanga dziko lonse ndi zonse zili mʼmenemo.
12 Munalenga Kumpoto ndi Kummwera;
    Tabori ndi Herimoni akuyimba ndi chimwemwe pa dzina lanu.
13 Mkono wanu ndi wamphamvu;
    dzanja lanu ndi lamphamvu, dzanja lanu lamanja ndi lopambana.

14 Chilungamo ndi chiweruzo cholungama ndiye maziko a mpando wanu waufumu;
    chikondi ndi kukhulupirika zimayenda patsogolo panu.
15 Ndi odala amene aphunzira kuyamika Inu,
    amene amayenda mʼkuwunika kwa nkhope yanu Yehova.
16 Amakondwera mʼdzina lanu tsiku lonse lathunthu;
    amasangalala koposa mʼchilungamo chanu.
17 Pakuti Inu ndiye ulemerero wawo ndi mphamvu yawo
    ndipo mwa kukoma mtima kwanu Inu mumakweza nyanga yathu.
18 Ndithudi, chishango chathu ndi cha Yehova,
    Mfumu yathu kwa Woyerayo wa Israeli.

19 Kale munayankhula mʼmasomphenya,
    kwa anthu anu okhulupirika munati,
“Ndapatsa mphamvu wankhondo;
    ndakweza mnyamata wochokera pakati pa anthu.
20 Ndamupeza mtumiki wanga Davide;
    ndamudzoza ndi mafuta opatulika.
21 Dzanja langa lidzamuchirikiza;
    zoonadi, mkono wanga udzamupatsa mphamvu.
22 Adani sadzamulamula kuti apereke msonkho;
    anthu oyipa sadzamusautsa.
23 Ndidzaphwanya adani ake pamaso pake
    ndi kukantha otsutsana naye.
24 Chikondi changa chokhulupirika chidzakhala naye,
    ndipo kudzera mʼdzina langa nyanga yake idzakwezedwa.
25 Ndidzayika dzanja lake pa nyanja,
    dzanja lake lamanja pa mitsinje.
26 Iyeyo adzafuwula kwa Ine kuti, ‘Ndinu Atate anga,
    Mulungu wanga, Thanthwe ndi Chipulumutso changa.’
27 Ndidzamuyika kuti akhale mwana wanga woyamba kubadwa;
    wokwezedwa kwambiri pakati pa mafumu a dziko lapansi.
28 Ndidzamusungira chifundo changa kwamuyaya,
    ndipo pangano langa ndi iye silidzatha.
29 Ine ndidzakhazikitsa zidzukulu zake mpaka muyaya,
    mpando wake waufumu ngati masiku a miyamba.

30 “Ngati ana ake adzataya lamulo langa
    ndi kusatsatira malangizo anga,
31 ngati adzaswa malamulo anga
    ndi kulephera kusunga ziphunzitso zanga,
32 Ine ndidzalanga tchimo lawo ndi ndodo,
    mphulupulu zawo powakwapula.
33 Koma sindidzachotsa chikondi changa pa iye,
    kapena kukhala wosakhulupirika kwa iyeyo.
34 Sindidzaswa pangano langa
    kapena kusintha zimene milomo yanga yayankhula.
35 Ndinalumbira kamodzi mwa kuyera kwanga
    ndipo sindidzanama kwa Davide,
36 kuti zidzukulu zake zidzakhale kwamuyaya
    ndipo mpando wake waufumu udzakhazikika pamaso panga ngati dzuwa;
37 udzakhazikika kwamuyaya monga mwezi,
    mboni yokhulupirika mʼmitambo.
            Sela

38 “Koma tsopano Inu mwamukana, mwamutaya,
    mwamukwiyira kwambiri wodzozedwa wanu.
39 Mwakana pangano ndi mtumiki wanu
    ndipo mwadetsa mʼfumbi chipewa chake chaufumu.
40 Inu mwagumula makoma ake onse
    ndipo mwasandutsa bwinja malinga ake.
41 Onse amene amadutsa amalanda zinthu zake;
    iye wakhala chotonzedwa cha anansi ake.
42 Mwakweza dzanja lamanja la adani ake;
    mwachititsa kuti adani ake akondwere.
43 Mwabunthitsa lupanga lake,
    simunamuthandize pa nkhondo.
44 Inu mwathetsa kukongola kwa ulemerero wake
    ndipo mwagwetsa pansi mpando wake waufumu.
45 Mwachepetsa masiku a unyamata wake;
    mwamuphimba ndi chofunda chochititsa manyazi.
            Sela

46 “Mpaka liti Yehova? Kodi mudzadzibisa mpaka kalekale?
    Mpaka liti ukali wanu udzayaka ngati moto?
47 Kumbukirani kuti masiku a moyo wanga ndi ochepa
    pakuti munalenga kwachabe anthu onse!
48 Kodi ndi munthu uti angakhale ndi moyo ndi kusaona imfa?
    Kapena kudzipulumutsa yekha ku mphamvu ya manda?
            Sela
49 Inu Ambuye kodi chili kuti chikondi chanu chachikulu choyamba chija,
    chimene mwa kukhulupirika kwanu munalumbira kwa Davide?
50 Kumbukirani, Ambuye momwe mtumiki wanu wanyozedwera,
    momwe ndakhalira ndi kusunga mu mtima mwanga mawu a pangano a anthu a mitundu yonse,
51 mawu achipongwe amene adani anu akhala akunyoza, Inu Yehova,
    ndi mawu amene akhala akunyoza mayendedwe onse a wodzozedwa wanu.

52 “Matamando akhale kwa Yehova mpaka muyaya!”
Ameni ndi Ameni.

The Message

Psalm 89

An Ethan Prayer

11-4 Your love, God, is my song, and I’ll sing it!
    I’m forever telling everyone how faithful you are.
I’ll never quit telling the story of your love—
    how you built the cosmos
    and guaranteed everything in it.
Your love has always been our lives’ foundation,
    your fidelity has been the roof over our world.
You once said, “I joined forces with my chosen leader,
    I pledged my word to my servant, David, saying,
‘Everyone descending from you is guaranteed life;
    I’ll make your rule as solid and lasting as rock.’”

5-18 God! Let the cosmos praise your wonderful ways,
    the choir of holy angels sing anthems to your faithful ways!
Search high and low, scan skies and land,
    you’ll find nothing and no one quite like God.
The holy angels are in awe before him;
    he looms immense and august over everyone around him.
God-of-the-Angel-Armies, who is like you,
    powerful and faithful from every angle?
You put the arrogant ocean in its place
    and calm its waves when they turn unruly.
You gave that old hag Egypt the back of your hand,
    you brushed off your enemies with a flick of your wrist.
You own the cosmos—you made everything in it,
    everything from atom to archangel.
You positioned the North and South Poles;
    the mountains Tabor and Hermon sing duets to you.
With your well-muscled arm and your grip of steel—
    nobody trifles with you!
The Right and Justice are the roots of your rule;
    Love and Truth are its fruits.
Blessed are the people who know the passwords of praise,
    who shout on parade in the bright presence of God.
Delighted, they dance all day long; they know
    who you are, what you do—they can’t keep it quiet!
Your vibrant beauty has gotten inside us—
    you’ve been so good to us! We’re walking on air!
All we are and have we owe to God,
    Holy God of Israel, our King!

19-37 A long time ago you spoke in a vision,
    you spoke to your faithful beloved:
“I’ve crowned a hero,
    I chose the best I could find;
I found David, my servant,
    poured holy oil on his head,
And I’ll keep my hand steadily on him,
    yes, I’ll stick with him through thick and thin.
No enemy will get the best of him,
    no scoundrel will do him in.
I’ll weed out all who oppose him,
    I’ll clean out all who hate him.
I’m with him for good and I’ll love him forever;
    I’ve set him on high—he’s riding high!
I’ve put Ocean in his one hand, River in the other;
    he’ll call out, ‘Oh, my Father—my God, my Rock of Salvation!’
Yes, I’m setting him apart as the First of the royal line,
    High King over all of earth’s kings.
I’ll preserve him eternally in my love,
    I’ll faithfully do all I so solemnly promised.
I’ll guarantee his family tree
    and underwrite his rule.
If his children refuse to do what I tell them,
    if they refuse to walk in the way I show them,
If they spit on the directions I give them
    and tear up the rules I post for them—
I’ll rub their faces in the dirt of their rebellion
    and make them face the music.
But I’ll never throw them out,
    never abandon or disown them.
Do you think I’d withdraw my holy promise?
    or take back words I’d already spoken?
I’ve given my word, my whole and holy word;
    do you think I would lie to David?
His family tree is here for good,
    his sovereignty as sure as the sun,
Dependable as the phases of the moon,
    inescapable as weather.”

38-51 But God, you did walk off and leave us,
    you lost your temper with the one you anointed.
You tore up the promise you made to your servant,
    you stomped his crown in the mud.
You blasted his home to kingdom come,
    reduced his city to a pile of rubble
Picked clean by wayfaring strangers,
    a joke to all the neighbors.
You declared a holiday for all his enemies,
    and they’re celebrating for all they’re worth.
Angry, you opposed him in battle,
    refused to fight on his side;
You robbed him of his splendor, humiliated this warrior,
    ground his kingly honor in the dirt.
You took the best years of his life
    and left him an impotent, ruined husk.
How long do we put up with this, God?
    Are you gone for good? Will you hold this grudge forever?
Remember my sorrow and how short life is.
    Did you create men and women for nothing but this?
We’ll see death soon enough. Everyone does.
    And there’s no back door out of hell.
So where is the love you’re so famous for, Lord?
    What happened to your promise to David?
Take a good look at your servant, dear Lord;
    I’m the butt of the jokes of all nations,
The taunting jokes of your enemies, God,
    as they dog the steps of your dear anointed.

52 Blessed be God forever and always!
Yes. Oh, yes.