Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 69

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Potsata mayimbidwe a “Akakombo.”

1Pulumutseni Inu Mulungu,
    pakuti madzi afika mʼkhosi
Ine ndikumira mʼthope lozama
    mʼmene mulibe popondapo.
Ndalowa mʼmadzi ozama;
    mafunde andimiza.
Ndafowoka ndikupempha chithandizo;
    kummero kwanga kwawuma gwaa,
mʼmaso mwanga mwada
    kuyembekezera Mulungu wanga.
Iwo amene amadana nane popanda chifukwa
    ndi ochuluka kuposa tsitsi la kumutu kwanga;
ambiri ndi adani anga popanda chifukwa,
    iwo amene akufunafuna kundiwononga.
Ndikukakamizidwa kubwezera
    zomwe sindinabe.

Mukudziwa uchitsiru wanga, Inu Mulungu,
    kulakwa kwanga sikuli kobisika kwa Inu.

Iwo amene amadalira Inu
    asanyozedwe chifukwa cha ine,
    Inu Ambuye Wamphamvuzonse.
Iwo amene amafunafuna Inu
    asachititsidwe manyazi chifukwa cha ine,
    Inu Mulungu wa Israeli.
Pakuti ndimapirira kunyozedwa chifukwa cha Inu,
    ndipo manyazi amaphimba nkhope yanga.
Ndine mlendo kwa abale anga,
    munthu wakudza kwa ana aamuna a amayi anga;
pakuti changu chochitira nyumba yanu chandiphetsa
    ndipo chipongwe cha iwo amene amanyoza Inu chandigwera.
10 Pamene ndikulira ndi kusala kudya,
    ndiyenera kupirira kunyozedwa;
11 pomwe ndavala chiguduli,
    anthu amandiseweretsa.
12 Iwo amene amakhala pa chipata amandinena,
    ndipo ine ndine nyimbo ya zidakwa.

13 Koma ndikupempha kwa Inu Ambuye,
    pa nthawi yanu yondikomera mtima;
mwa chikondi chanu chachikulu
    Inu Mulungu, mundiyankhe pondipulumutsa.
14 Mundilanditse kuchoka mʼmatope,
    musalole kuti ndimire,
pulumutseni ine kwa iwo
    amene amadana nane, kuchoka mʼmadzi ozama.
15 Musalole kuti chigumula chindimeze,
    kuya kusandimeze
    ndipo dzenje lisatseke pakamwa pake kundimiza.
16 Ndiyankheni Inu Yehova mwa ubwino wanu wa chikondi chanu;
    mwa chifundo chanu chachikulu tembenukirani kwa ine.
17 Musabisire nkhope yanu mtumiki wanu,
    ndiyankheni msanga, pakuti ndili pa mavuto.
18 Bwerani pafupi ndi kundilanditsa;
    ndiwomboleni chifukwa cha adani anga.

19 Inu mukudziwa momwe ndanyozedwera,
    kunyozedwa ndi kuchititsidwa manyazi; adani anga onse ali pamaso panu.
20 Mnyozo waswa mtima wanga
    ndipo wandisiya wopanda thandizo lililonse;
ndinafunafuna ena woti andichitire chisoni,
    koma panalibe ndi mmodzi yemwe woti anditonthoze, sindinapeze ndi mmodzi yemwe.
21 Iwo anayika ndulu mʼchakudya changa
    ndi kundipatsa vinyo wosasa chifukwa cha ludzu.

22 Chakudya chomwe chayikidwa patsogolo pawo chikhale msampha;
    chikhale chobwezera chilango ndiponso khwekhwe.
23 Maso awo adetsedwe kotero kuti asaonenso
    ndipo misana yawo ipindike mpaka kalekale.
24 Khuthulirani ukali wanu pa iwo;
    mkwiyo wanu woyaka moto uwathe mphamvu.
25 Malo awo akhale wopanda anthu
    pasapezeke ndi mmodzi yemwe wokhala mʼmatenti awo.
26 Pakuti iwo amazunza amene inu munamuvulaza
    ndi kuyankhula zowawa kwa amene munawapweteka.
27 Awonjezereni kulakwa pa kulakwa kwawo,
    musalole kuti akhale ndi gawo pa chipulumutso chanu.
28 Iwo afufutidwe mʼbuku la amoyo
    ndipo asalembedwe pamodzi ndi olungama.

29 Ndikumva zowawa ndi kuzunzika;
    lolani chipulumutso chanu, Inu Mulungu, chinditeteze.

30 Ine ndidzatamanda dzina la Mulungu mʼnyimbo,
    ndidzalemekeza Iye ndi chiyamiko.
31 Izi zidzakondweretsa Yehova kupambana ngʼombe,
    kupambananso ngʼombe yayimuna, pamodzi ndi nyanga ndi ziboda zake.
32 Wosauka adzaona ndipo adzasangalala,
    Inu amene mumafunafuna Mulungu, mitima yanu ikhale ndi moyo!
33 Yehova amamvera anthu osowa
    ndipo sanyoza anthu ake omangidwa.

34 Kumwamba ndi dziko lapansi zitamanda Iye,
    nyanja ndi zonse zomwe zimayenda mʼmenemo,
35 pakuti Mulungu adzapulumutsa Ziyoni
    ndi kumanganso mizinda ya Yuda,
anthu adzakhala kumeneko ndipo dzikolo lidzakhala lawo;
36     ana atumiki ake adzalitenga kukhala cholowa chawo,
    ndipo iwo amene amakonda dzina lake adzakhala kumeneko.

Korean Living Bible

시편 69

고통당하는 자의 부르짖음

(다윗의 시. 성가대 지휘자를 따라 ‘백합화’ 곡조에 맞춰 부른 노래)

1하나님이시여,
나를 구원하소서.
물이 내 목까지 흘러들어왔습니다.
내가 깊은 수렁에 빠져들어가나
발을 디딜 곳이 없습니다.
내가 깊은 물에 빠졌는데
큰 물결이 나를 덮칩니다.
내가 부르짖다가 지쳐
목이 바싹바싹 마르고
내가 하나님을 찾다가
눈마저 쇠약해졌습니다.
이유 없이 나를 미워하는 자가
내 머리털보다 많고
죄 없는 나를 죽이려는
내 원수들의 세력이 막강하므로
내가 훔치지도 않은 것을
물어 주게 되었습니다.
하나님이시여, 주께서
나의 어리석음을 아시므로
내 죄를 주께 숨길 수 없습니다.
전능하신 주 여호와여,
주를 신뢰하는 자들이 나 때문에
수치를 당하지 않게 하소서.
이스라엘의 하나님이시여,
주를 찾는 자들이 나 때문에
망신을 당하는 일이 없게 하소서.
내가 주로 인해 모욕을 당하고
수치를 뒤집어썼습니다.
내가 내 형제들에게 나그네가 되고
내 가족에게
이방인처럼 되었습니다.
[a]주의 성전을 위하는 열심이
내 속에 불타오르므로
주께 던지는 모욕이
나에게 돌아옵니다.
10 내가 울고 금식하였더니
사람들이 나를 조롱하고
11 내가 굵은 삼베 옷을 입었더니
오히려 내가 그들에게
웃음거리가 되었습니다.
12 성문에 앉은 자들이 나를 조롱하고
술주정꾼들이 나에 대하여
노래를 지어 부릅니다.

13 그러나 여호와여,
나는 주께 기도합니다.
이제는 주께서 들으실 때입니다.
하나님이시여,
주의 크신 사랑과 구원의 진리로
나에게 응답하소서.
14 진흙탕 속에
빠져들어가는 나를 건지시고
나를 미워하는 자들에게서
나를 지키시며
깊은 물에서 나를 건지소서.
15 홍수가 나를 덮치거나
대양이 나를 삼키지 못하게 하시고 내가 웅덩이에 빠지지 않게 하소서.
16 여호와여, 주의 놀라운 사랑으로
나에게 응답하시며
주의 크신 자비로 나를 돌아보소서.
17 주의 얼굴을
주의 종에게 숨기지 마소서.
내가 큰 환난을 당하고 있습니다.
속히 나에게 응답하소서.
18 가까이 와서 나를 구하시며
내 원수들에게서 나를 구원하소서.
19 주는 내가 당하는
모욕과 조롱과 수치를 아십니다.
나의 대적들이 다
주 앞에 있습니다.
20 내가 그들의 모욕으로
마음이 상하여 근심하고 있습니다. 내가 동정을 바라지만 얻을 수 없고
위로를 바라지만
나를 위로할 자가 없습니다.
21 그들이 음식 대신에
나에게 쓸개를 주었고
내가 목마를 때 초를 주었습니다.

22 그들 앞에 놓인 식탁이
그들에게 덫이 되게 하시고
그들의 평안이
그들에게 함정이 되게 하소서.
23 그들의 눈이 어두워
보지 못하게 하시고
그들의 허리가 항상 떨리게 하소서.
24 주의 분노를 그들에게 쏟으시고
주의 맹렬한 노가
그들에게 미치게 하소서.
25 그들의 집이 폐허가 되게 하여
그 곳에 사는 자가 없게 하소서.
26 그들이
주께서 벌하신 자를 핍박하고
주께서 상하게 하신 자들의
고통을 들어 말합니다.
27 그들의 죄를 낱낱이 기억하셔서
그들이 주의 구원에
참여하지 못하게 하소서.
28 그들의 이름을
생명책에서 지우시고
의로운 자들과 함께
기록되지 않게 하소서.
29 하나님이시여,
내가 고통과 절망 가운데 있습니다.
나를 높이시고 나를 구원하소서.
30 내가 노래로 하나님을 찬양하며
감사함으로
그의 위대하심을 선포하리라.
31 이것이 황소를
제물로 드리는 것보다
여호와를 더 기쁘게 할 것이다.
32 [b]가난한 자가
이것을 보고 기뻐하리라.
하나님을 찾는 자들아,
용기를 가져라.
33 여호와는 가난한 자들의
부르짖음을 들으시고
갇혀 있는 자기 백성을
멸시하지 않으신다.

34 하늘과 땅이여,
하나님을 찬양하라.
바다와 그 안에 있는 모든 생물들아,
그를 찬양하라.
35 하나님이 예루살렘을 구원하시고
유다 성들을 재건하실 것이니
그의 백성이 거기 정착하여
그 땅을 소유할 것이며
36 그들의 자녀들이 그 땅을 상속하고
하나님을 사랑하는 자들이
거기서 살리라.

Notas al pie

  1. 69:9 또는 ‘주의 집을 위하는 열성이 나를 삼키고’
  2. 69:32 또는 ‘온유한 자가’