Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 60

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Kakombo wa Pangano.” Mikitamu ya Davide yophunzitsira. Pamene anamenyana ndi Mesopotamiya ndi Aramu-Zoba, ndi pamene Yowabu anabwerera ndi kukantha Aedomu 12,000 mʼChigwa cha Mchere.

1Inu Mulungu mwatikanatu ife, ndipo mwatiwonongera otiteteza.
    Inu mwatikwiyira, tsopano tibwezeretseni mwakale!
Inu mwagwedeza dziko ndipo mwalingʼamba,
    konzani mingʼalu yake pakuti ikugwedezeka kwambiri.
Inu mwaonetsa anthu anu nthawi za mavuto;
    inu mwatipatsa vinyo amene watichititsa kudzandira.

Koma kwa iwo amene amaopa Inu, Inu mwakweza mbendera
    kuti tisonkhanireko pothawa uta.

Tipulumutseni ndi kutithandiza ndi dzanja lanu lamanja,
    kuti iwo amene mumawakonda apulumutsidwe.
Mulungu wayankhula kuchokera ku malo ake opatulika:
    “Mwakupambana ndidzagawa Sekemu
    ndipo ndidzayeza malire a chigwa cha Sukoti.
Giliyadi ndi wanga, Manase ndi wanganso;
    Efereimu ndi chipewa changa chodzitetezera,
    Yuda ndi ndodo yanga yaufumu
Mowabu ndi mbale yanga yosambira,
    pa Edomu ndidzaponyapo nsapato yanga,
    pa Filisitiya ndidzafuwula mwakupambana.”

Adzandifikitse ndani ku mzinda wotetezedwa?
    Ndani adzanditsogolera ku Edomu?
10 Kodi si Inu Mulungu, Inu amene mwatikana ife
    ndipo simutuluka pamodzi ndi magulu athu ankhondo.
11 Tipatseni chithandizo kuti tilimbane ndi mdani wathu,
    pakuti thandizo lochokera kwa munthu ndi lopanda phindu.
12 Chifukwa cha Mulungu, ife tidzapeza chipambano
    ndipo tidzapondaponda adani athu.

New American Standard Bible

Psalm 60

Lament over Defeat in Battle, and Prayer for Help.

For the choir director; according to [a]Shushan Eduth. A [b]Mikhtam of David, to teach; [c]when he struggled with Aram-naharaim and with Aram-zobah, and Joab returned, and smote twelve thousand of Edom in the Valley of Salt.

1O God, You have rejected us. You have [d]broken us;
You have been angry; O, restore us.
You have made the [e]land quake, You have split it open;
Heal its breaches, for it totters.
You have [f]made Your people experience hardship;
You have given us [g]wine to drink that makes us stagger.
You have given a banner to those who fear You,
That it may be displayed because of the truth. [h]Selah.
That Your beloved may be delivered,
Save with Your right hand, and answer [i]us!

God has spoken in His [j]holiness:
“I will exult, I will portion out Shechem and measure out the valley of Succoth.
“Gilead is Mine, and Manasseh is Mine;
Ephraim also is the [k]helmet of My head;
Judah is My [l]scepter.
“Moab is My washbowl;
Over Edom I shall throw My shoe;
Shout loud, O Philistia, because of Me!”

Who will bring me into the besieged city?
Who [m]will lead me to Edom?
10 Have not You Yourself, O God, rejected us?
And will You not go forth with our armies, O God?
11 O give us help against the adversary,
For deliverance [n]by man is in vain.
12 [o]Through God we shall do valiantly,
And it is He who will tread down our adversaries.

Notas al pie

 1. Psalm 60:1 Lit The lily of testimony
 2. Psalm 60:1 Possibly, Epigrammatic Poem or Atonement Psalm
 3. Psalm 60:1 2 Sam 8:3, 13; 1 Chr 18:3, 12
 4. Psalm 60:1 Or broken out upon us
 5. Psalm 60:2 Or earth
 6. Psalm 60:3 Lit caused Your people to see
 7. Psalm 60:3 Lit wine of staggering
 8. Psalm 60:4 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 9. Psalm 60:5 Some authorities read me
 10. Psalm 60:6 Or sanctuary
 11. Psalm 60:7 Lit protection
 12. Psalm 60:7 Or lawgiver
 13. Psalm 60:9 Or has led
 14. Psalm 60:11 Lit of
 15. Psalm 60:12 Or In or With