Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 40

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mofatsa ndinadikira Yehova
    Iye anatembenukira kwa ine ndipo anamva kulira kwanga.
Ananditulutsa mʼdzenje lachitayiko,
    mʼthope ndi mʼchithaphwi;
Iye anakhazikitsa mapazi anga pa thanthwe
    ndipo anandipatsa malo oyimapo olimba.
Iye anayika nyimbo yatsopano mʼkamwa mwanga,
    nyimbo yamatamando kwa Mulungu wanga.
Ambiri adzaona,
    nadzaopa ndipo adzakhulupirira Yehova.

Ndi wodala munthu
    amakhulupirira Yehova;
amene sayembekezera kwa odzikuza,
    kapena kwa amene amatembenukira kwa milungu yabodza.
Zambiri, Yehova Mulungu wanga,
    ndi zodabwitsa zimene Inu mwachita.
Zinthu zimene munazikonzera ife
    palibe amene angathe kukuwerengerani.
Nditati ndiyankhule ndi kufotokozera,
    zidzakhala zambiri kuzifotokoza.

Nsembe ndi zopereka Inu simuzifuna,
    koma makutu anga mwawatsekula;
zopereka zopsereza ndi zopereka chifukwa cha tchimo
    Inu simunazipemphe.
Kotero ndinati, “Ndili pano, ndabwera.
    Mʼbuku mwalembedwa za ine.
Ndikufuna kuchita chifuniro chanu, Inu Mulungu wanga;
    lamulo lanu lili mu mtima mwanga.”

Ndikulalikira uthenga wa chilungamo chanu mu msonkhano waukulu;
    sinditseka milomo yanga
    monga mukudziwa Inu Yehova.
10 Sindibisa chilungamo chanu mu mtima mwanga;
    ndinayankhula za kukhulupirika kwanu ndi chipulumutso chanu.
Ine sindiphimba chikondi chanu ndi choonadi chanu
    pa msonkhano waukulu.

11 Musandichotsere chifundo chanu Yehova;
    chikondi chanu ndi choonadi chanu zinditeteze nthawi zonse.
12 Pakuti mavuto osawerengeka andizungulira;
    machimo anga andigonjetsa, ndipo sindingathe kuona.
Alipo ambiri kuposa tsitsi la mʼmutu mwanga,
    ndipo mtima wanga ukufowoka mʼkati mwanga.

13 Pulumutseni Yehova;
    Bwerani msanga Yehova kudzandithandiza.
14 Onse amene akufunafuna kuchotsa moyo wanga
    achititsidwe manyazi ndi kusokonezedwa;
onse amene amakhumba chiwonongeko changa
    abwezedwe mwamanyazi.
15 Iwo amene amanena kwa ine kuti, “Hee! Hee!”
    abwerere akuchita manyazi.
16 Koma iwo amene amafunafuna Inu
    akondwere ndi kusangalala mwa Inu;
iwo amene amakonda chipulumutso chanu
    nthawi zonse anene kuti, “Yehova akwezeke!”

17 Komabe Ine ndine wosauka ndi wosowa;
    Ambuye andiganizire.
Inu ndinu thandizo langa ndi wondiwombola wanga;
    Inu Mulungu wanga, musachedwe.

New American Standard Bible

Psalm 40

God Sustains His Servant.

For the choir director. A Psalm of David.

1I waited [a]patiently for the Lord;
And He inclined to me and heard my cry.
He brought me up out of the pit of destruction, out of the [b]miry clay,
And He set my feet upon a rock making my footsteps firm.
He put a new song in my mouth, a song of praise to our God;
Many will see and fear
And will trust in the Lord.

How blessed is the man who has made the Lord his trust,
And has not [c]turned to the proud, nor to those who lapse into falsehood.
Many, O Lord my God, are the wonders which You have done,
And Your thoughts toward us;
There is none to compare with You.
If I would declare and speak of them,
They would be too numerous to count.

[d]Sacrifice and meal offering You have not desired;
My ears You have [e]opened;
Burnt offering and sin offering You have not required.
Then I said, “Behold, I come;
In the scroll of the book it is [f]written of me.
I delight to do Your will, O my God;
Your Law is within my heart.”

I have proclaimed glad tidings of righteousness in the great congregation;
Behold, I will not restrain my lips,
O Lord, You know.
10 I have not hidden Your righteousness within my heart;
I have spoken of Your faithfulness and Your salvation;
I have not concealed Your lovingkindness and Your truth from the great congregation.

11 You, O Lord, will not withhold Your compassion from me;
[g]Your lovingkindness and Your truth will continually preserve me.
12 For evils beyond number have surrounded me;
My iniquities have overtaken me, so that I am not able to see;
They are more numerous than the hairs of my head,
And my heart has [h]failed me.

13 Be pleased, O Lord, to deliver me;
Make haste, O Lord, to help me.
14 Let those be ashamed and humiliated together
Who seek my [i]life to destroy it;
Let those be turned back and dishonored
Who delight [j]in my hurt.
15 Let those be [k]appalled because of their shame
Who say to me, “Aha, aha!”
16 Let all who seek You rejoice and be glad in You;
Let those who love Your salvation say continually,
“The Lord be magnified!”
17 Since I am afflicted and needy,
[l]Let the Lord be mindful of me.
You are my help and my deliverer;
Do not delay, O my God.

Notas al pie

 1. Psalm 40:1 Or intently
 2. Psalm 40:2 Lit mud of the mire
 3. Psalm 40:4 Lit regard
 4. Psalm 40:6 I.e. Blood sacrifice
 5. Psalm 40:6 Lit dug; or possibly pierced
 6. Psalm 40:7 Or prescribed for
 7. Psalm 40:11 Or May...preserve
 8. Psalm 40:12 Lit forsaken
 9. Psalm 40:14 Or soul
 10. Psalm 40:14 Or to injure me
 11. Psalm 40:15 Or desolated
 12. Psalm 40:17 Or The Lord is mindful