Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 139

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, mwandisanthula
    ndipo mukundidziwa.
Inu mumadziwa pamene ndikhala pansi ndi pamene ndidzuka;
    mumazindikira maganizo anga muli kutali.
Mumapenyetsetsa pamene ndikutuluka ndi kugona kwanga;
    mumadziwa njira zanga zonse.
Mawu asanatuluke pa lilime langa
    mumawadziwa bwinobwino, Inu Yehova.

Mumandizinga kumbuyo ndi kutsogolo komwe;
    mwasanjika dzanja lanu pa ine.
Nzeru zimenezi ndi zopitirira nzeru zanga,
    ndi zapamwamba kuti ine ndizipeze.

Kodi ndingapite kuti kufuna kuzemba Mzimu wanu?
    Kodi ndingathawire kuti kuchoka pamaso panu?
Ndikakwera kumwamba, Inu muli komweko;
    ndikakagona ku malo a anthu akufa, Inu muli komweko.
Ngati ndiwulukira kotulukira dzuwa,
    ngati ndikakhala ku malekezero a nyanja,
10 kumenekonso dzanja lanu lidzanditsogolera,
    dzanja lanu lamanja lidzandigwiriziza.

11 Ndikanena kuti, “Zoonadi, mdima udzandibisa ndithu
    ndipo kuwunika kukhale mdima mondizungulira,”
12 komabe mdimawo sudzakhala mdima kwa Inu;
    usiku udzawala ngati masana,
    pakuti mdima uli ngati kuwunika kwa Inu.

13 Pakuti Inu munalenga za mʼkati mwanga;
    munandiwumba pamodzi mʼmimba mwa amayi anga.
14 Ndimakuyamikani chifukwa ndinapangidwa mochititsa mantha ndi modabwitsa;
    ntchito zanu ndi zodabwitsa,
    zimenezi ndimazidziwa bwino lomwe.
15 Mapangidwe anga sanabisike pamaso panu
    pamene ndimapangidwa mʼmalo achinsinsi,
pamene ndinkawumbidwa mwaluso mʼmimba ya amayi anga.
16 Maso anu anaona thupi langa lisanawumbidwe.
    Masiku onse amene anapatsidwa kwa ine, analembedwa mʼbuku lanu
    asanayambe nʼkuwerengedwa komwe.

17 Zolingalira zanu pa ine ndi zamtengowapatali, Inu Mulungu,
    ndi zosawerengeka ndithu!
18 Ndikanaziwerenga,
    zikanakhala zochuluka kuposa mchenga;
    pamene ndadzuka, ndili nanube.

19 Ndi bwino mukanangopha anthu oyipa, Inu Mulungu!
    Chokereni inu anthu owononga anzanu!
20 Amayankhula za Inu ndi zolinga zoyipa;
    adani anu amagwiritsa ntchito dzina lanu molakwika.
21 Kodi ine sindidana nawo amene amakudani, Inu Yehova?
    Kodi sindinyansidwa nawo amene amakuwukirani?
22 Ndimadana nawo kwathunthu;
    ndi adani anga.

23 Santhuleni, Inu Mulungu ndipo mudziwe mtima wanga;
    Yeseni ndipo mudziwe zolingalira zanga.
24 Onani ngati muli mayendedwe aliwonse oyipa mwa ine,
    ndipo munditsogolere mʼnjira yanu yamuyaya.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 139

1Дирижёру хора. Песнь Давуда.

Избавь меня, Вечный, от злых людей,
    сохрани меня от жестоких.
Они замышляют зло в сердце,
    постоянно готовы к войне.
Изощряют свой язык, как змея;
    у них на губах яд гадюки. Пауза

Сохрани меня, Вечный, от рук нечестивых,
    огради от жестоких,
    желающих поколебать мои стопы.
Высокомерные спрятали силки для меня и петли,
    разложили сеть по дороге,
    расставили для меня западню. Пауза

Я сказал Вечному: «Ты – мой Бог;
    услышь голос моих молений, Вечный!
Владыка Вечный, сила моего спасения,
    Ты прикрыл мою голову в день сражения.
Вечный, не исполняй желания нечестивых,
    не дай успеха их замыслу,
    чтобы они не возгордились». Пауза

10 Пусть падёт на голову окруживших меня несчастье,
    которое вызвали их собственные уста.
11 Пусть падут на них горящие угли;
    пусть будут они повержены в огонь,
    в глубокую пропасть, откуда не подняться им.
12 Пусть не утвердится на земле злоязычный человек;
    пусть зло преследует жестоких на погибель им.

13 Я знаю, что Вечный даст правосудие бедным
    и заступится за нищих.
14 Поистине, праведные будут славить Твоё имя;
    честные будут жить в Твоём присутствии.

Песнь Давуда.