Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Malaki 1

1Uthenga: Mawu a Yehova kwa Israeli kudzera mwa Malaki.

Ndamukonda Yakobo, Ndamuda Esau

Yehova akuti, “Ine ndakukondani. Koma inu mukufunsa kuti, ‘Kodi mwatikonda motani?’ ”

Yehova akuti, “Kodi Esau sanali mʼbale wake wa Yakobo? Komatu Ine ndinakonda Yakobo, koma ndinamuda Esau, ndipo dziko lake lamapiri ndalisandutsa chipululu ndipo cholowa chake ndasiyira ankhandwe a mʼchipululu.”

Mwina Edomu nʼkunena kuti, “Ngakhale taphwanyidwa, tidzamanganso mʼmabwinja.”

Koma Yehova Wamphamvuzonse akuti, “Iwo angathe kumanganso, koma Ine ndidzazigwetsanso. Iwo adzatchedwa dziko loyipa, la anthu amene Yehova wayipidwa nawo mpaka muyaya. Inu mudzaziona zimenezi ndi maso anu ndipo mudzati, ‘Yehova ndi Wamkulu, ukulu wake umafika ngakhale kunja kwa malire a Israeli!’

Nsembe Zosayenera

“Mwana amalemekeza abambo ake, ndipo wantchito amaopa abwana ake. Ngati Ine ndine abambo anu, ulemu wanga uli kuti? Ngati ndine mbuye wanu, nanga kundiopa kuli kuti?” Akutero Yehova Wamphamvuzonse.

“Ndinu, inu ansembe, amene mumanyoza dzina langa.

“Komatu mukufunsa kuti, ‘Kodi timanyoza dzina lanu bwanji?’

“Inu mwanyoza dzina langa popereka chakudya chodetsedwa pa guwa langa lansembe.

“Komatu mukufunsa kuti, ‘Kodi ife takunyozani bwanji?’

“Mwandinyoza ponena kuti tebulo la Yehova ndi lonyozeka. Mukamapereka nsembe nyama zosaona, kodi sicholakwa? Mukamapereka nsembe nyama zachilema kapena zodwala, kodi sicholakwa? Kayeseni kuzipereka kwa bwanamkubwa wanu! Kodi akasangalatsidwa nanu? Kodi akazilandira? Akutero Yehova Wamphamvuzonse.

“Tsopano tayesani kupempha Mulungu kuti akuchitireni chifundo. Kodi ndi zopereka zotere mʼmanja mwanu, Iye angakulandireni?” Akutero Yehova Wamphamvuzonse.

10 “Ndikulakalaka mmodzi wa inu akanatseka zitseko za Nyumba ya Mulungu, kuti musayatsemo moto pachabe pa guwa langa lansembe! Ine sindikukondwera nanu,” akutero Yehova Wamphamvuzonse, “ndipo Ine sindidzalandira zopereka za mʼmanja mwanu. 11 Dzina langa lidzalemekezedwa pakati pa mitundu ya anthu, kuchokera kummawa mpaka kumadzulo. Mʼmalo monse adzapereka nsembe zofukiza ndi zopereka zangwiro mʼdzina langa, chifukwa dzina langa lidzakhala lalikulu pakati pa mitundu ya anthu,” akutero Yehova Wamphamvuzonse.

12 “Koma inu mumalinyoza ponena kuti tebulo la Ambuye, ‘ndi lodetsedwa,’ ndipo chakudya chake, ‘nʼchonyozeka!’ 13 Ndipo inu mumati, ‘Ndi zotopetsa zimenezi!’ Ndipo mumandinyogodola Ine,” akutero Yehova Wamphamvuzonse.

“Pamene inu mubweretsa nyama zakuba, zolumala kapena zodwala ndi kupereka nsembe, kodi Ine ndizilandire kuchokera mʼmanja mwanu?” Akutero Yehova. 14 “Atembereredwe munthu wachinyengo amene ali ndi nyama yayimuna yabwino mʼgulu la ziweto zake ndipo analumbira kuyipereka, koma mʼmalo mwake nʼkupereka nsembe kwa Ambuye nyama yosayenera. Yehova Wamphamvuzonse akuti, ‘Pakuti ndine mfumu yayikulu, dzina langa liyenera kuopedwa pakati pa anthu a mitundu yonse.’ ”

New Living Translation

Malachi 1

1This is the message[a] that the Lord gave to Israel through the prophet Malachi.[b]

The Lord’s Love for Israel

“I have always loved you,” says the Lord.

But you retort, “Really? How have you loved us?”

And the Lord replies, “This is how I showed my love for you: I loved your ancestor Jacob, but I rejected his brother, Esau, and devastated his hill country. I turned Esau’s inheritance into a desert for jackals.”

Esau’s descendants in Edom may say, “We have been shattered, but we will rebuild the ruins.”

But the Lord of Heaven’s Armies replies, “They may try to rebuild, but I will demolish them again. Their country will be known as ‘The Land of Wickedness,’ and their people will be called ‘The People with Whom the Lord Is Forever Angry.’ When you see the destruction for yourselves, you will say, ‘Truly, the Lord’s greatness reaches far beyond Israel’s borders!’”

Unworthy Sacrifices

The Lord of Heaven’s Armies says to the priests: “A son honors his father, and a servant respects his master. If I am your father and master, where are the honor and respect I deserve? You have shown contempt for my name!

“But you ask, ‘How have we ever shown contempt for your name?’

“You have shown contempt by offering defiled sacrifices on my altar.

“Then you ask, ‘How have we defiled the sacrifices?[c]

“You defile them by saying the altar of the Lord deserves no respect. When you give blind animals as sacrifices, isn’t that wrong? And isn’t it wrong to offer animals that are crippled and diseased? Try giving gifts like that to your governor, and see how pleased he is!” says the Lord of Heaven’s Armies.

“Go ahead, beg God to be merciful to you! But when you bring that kind of offering, why should he show you any favor at all?” asks the Lord of Heaven’s Armies.

10 “How I wish one of you would shut the Temple doors so that these worthless sacrifices could not be offered! I am not pleased with you,” says the Lord of Heaven’s Armies, “and I will not accept your offerings. 11 But my name is honored[d] by people of other nations from morning till night. All around the world they offer[e] sweet incense and pure offerings in honor of my name. For my name is great among the nations,” says the Lord of Heaven’s Armies.

12 “But you dishonor my name with your actions. By bringing contemptible food, you are saying it’s all right to defile the Lord’s table. 13 You say, ‘It’s too hard to serve the Lord,’ and you turn up your noses at my commands,” says the Lord of Heaven’s Armies. “Think of it! Animals that are stolen and crippled and sick are being presented as offerings! Should I accept from you such offerings as these?” asks the Lord.

14 “Cursed is the cheat who promises to give a fine ram from his flock but then sacrifices a defective one to the Lord. For I am a great king,” says the Lord of Heaven’s Armies, “and my name is feared among the nations!

Notas al pie

  1. 1:1a Hebrew An Oracle: The message.
  2. 1:1b Malachi means “my messenger.”
  3. 1:7 As in Greek version; Hebrew reads defiled you?
  4. 1:11a Or will be honored.
  5. 1:11b Or will offer.