Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Ezekieli 1

Zolengedwa za Moyo ndi Ulemerero wa Yehova

1Tsiku lachisanu la mwezi wachinayi, chaka cha makumi atatu, ine ndinali pakati pa amʼndende mʼmbali mwa mtsinje wa Kebara. Tsono kumwamba kunatsekuka ndipo ndinaona maonekedwe a Mulungu mʼmasomphenya.

Pa tsiku lachisanu la mwezi, chaka chachisanu Yehoyakini ali mʼndende, Yehova anayankhula ndi wansembe Ezekieli, mwana wa Buzi, mʼmbali mwa mtsinje wa Kebara mʼdziko la Ababuloni. Dzanja la Yehova linali pa iye kumeneko.

Ndinayangʼana ndipo ndinangoona mphepo yamkuntho ikubwera kuchokera kumpoto. Panali mtambo waukulu wozunguliridwa ndi kuwala ndipo moto unali lawilawi kuchokera mu mtambowo. Pakati pa motowo pankaoneka ngati mkuwa wonyezimira. Mʼkatikati mwa motowo munali zinthu zinayi zamaonekedwe a nyama. Thupi lawo limaoneka ngati la munthu koma chilichonse chinali ndi nkhope zinayi ndiponso mapiko anayi. Miyendo yake inali yowongoka; mapazi ake anali a ziboda ngati phazi la mwana wangʼombe. Ndipo zibodazo zinkawala ngati mkuwa wonyezimira. Mʼmunsi mwa mapiko awo kumbali zonse zinayi, nyamazo zinali ndi manja a munthu. Zonse zinayi zinali ndi nkhope ndi mapiko, ndipo mapiko awowo anakhudzana. Chilichonse chimapita molunjika kutsogolo; sizimatembenuka pamene zimayenda.

10 Nkhope zawo zimaoneka motere: Chilichonse chinali ndi nkhope ya munthu, ndipo mbali ya kumanja chilichonse chinali ndi nkhope zinayi zosiyana motere: nkhope ya munthu, nkhope ya mkango ku dzanja lamanja, nkhope ya ngʼombe ku dzanja lamanzere, ndipo kumbuyo kwake nkhope ya chiwombankhanga. 11 Ndi mʼmene zinalili nkhope zawo. Mapiko awo anali otambasukira mmwamba. Chamoyo chilichonse chinali ndi mapiko awiri okhudzana ndi mapiko a chinzake. Chinalinso ndi mapiko ena awiri ophimbira thupi lake. 12 Zamoyozo zinkayenda molunjika kutsogolo. Kulikonse kumene mzimu umazitsogolera kupita, nazonso zimapita kumeneko, osatembenuka pamene zikupita. 13 Pakati pa zamayozo panali chinthu chooneka ngati makala oyaka kapena miyuni yoyaka. Moto umayendayenda pakati pa zamayozo; wowala kwambiri, ndipo mphenzi zimatuluka pakati pawo. 14 Zamoyozo zinkathamanga uku ndi uko ngati kungʼanima kwa mphenzi.

15 Pamene ndinali kuyangʼana zamoyozo, ndinangoona mikombero ndipo pansi pambali pa chamoyo chilichonse panali mkombero umodzi. 16 Maonekedwe a mikomberoyo anali ngati mwala wonyezimira. Mikombero yonse inali yofanana ndipo mapangidwe awo anali ngati wongolowanalowana. 17 Mikombero ija poyenda inkatha kupita mbali iliyonse yomwe zamoyozo zinayangʼana popanda kutembenuka. 18 Marimu a mikomberoyo anali aatali ndi ochititsa mantha ndipo marimu onse anayi anali ndi maso ponseponse.

19 Zamoyozo zinkati zikamayenda, mikomberoyo imayendanso mʼmbali mwake; ndipo zamoyozo zinkati zikamakwera mmwamba, mikomberoyo imakweranso. 20 Kulikonse kumene mzimu wake unkazitsogolera, zamoyozo zinkapita komweko. Ndipo mikombero ija inkapita nawo pamodzi popeza kuti mzimu wa zamoyozo ndiwo umayendetsa mikombero ija. 21 Zamoyo zija zinkati zikamayenda mikombero imayendanso. Zamoyozo zimati zikayima, nayonso mikombero inkayima. Zamoyozo zinkati zikawuluka, mikomberonso imawuluka nazo pamodzi chifukwa mzimu wa zamoyo zija ndiwo umayendetsa mikombero ija.

22 Pamwamba pa mitu ya zamoyozo panali chinthu chonga thambo, lowala ndipo kunyezimira kwake ngati galasi loyangʼanitsa ku dzuwa, loyalidwa pamwamba pa mitu yake. 23 Zamoyozo zinatambalitsa mapiko ake mʼmunsi mwa thambo lija, mapiko ake ena kumakhudzana, mapiko awiri kumaphimba thupi lake. 24 Pamene zamoyo zimayenda ndimamva phokoso la mapiko ake, ngati mkokomo wa madzi ambiri, ngati liwu la Wamphamvuzonse, ngati phokoso la gulu lankhondo. Zimati zikayima zinkagwetsa mapiko ake.

25 Ndipo panamveka mawu kuchokera pamwamba pa thambo la pa mitu ya zamoyo zija. Nthawi iyi nʼkuti zamoyozo zitayima ndi kugwetsa pansi mapiko ake. 26 Pamwamba pa thambo la pa mitu yake panali chinthu chimene chimaoneka ngati mpando waufumu wopangidwa ndi mwala wa safiro, ndipo pamwamba pa mpando waufumuwo panali chinthu chooneka ngati munthu. 27 Ndinaona kuti mmwamba mwa chiwuno chake munali ngati chitsulo chowala konsekonse ngati moto. Mʼmunsi mwa chiwuno chake munalinso ngati moto wokhawokha. Kuwala kwa mphamvu kunamuzungulira munthuyo. 28 Kuwalako kunali ndi maonekedwe a utawaleza mʼmitambo tsiku limene kwagwa mvula.

Umu ndi mmene ulemerero wa Yehova umaonekera. Pamene ndinawuona ndinagwa pansi ndipo ndinamva mawu akundiyankhula.

New Living Translation

Ezekiel 1

A Vision of Living Beings

1On July 31[a] of my thirtieth year,[b] while I was with the Judean exiles beside the Kebar River in Babylon, the heavens were opened and I saw visions of God. This happened during the fifth year of King Jehoiachin’s captivity. (The Lord gave this message to Ezekiel son of Buzi, a priest, beside the Kebar River in the land of the Babylonians,[c] and he felt the hand of the Lord take hold of him.)

As I looked, I saw a great storm coming from the north, driving before it a huge cloud that flashed with lightning and shone with brilliant light. There was fire inside the cloud, and in the middle of the fire glowed something like gleaming amber.[d] From the center of the cloud came four living beings that looked human, except that each had four faces and four wings. Their legs were straight, and their feet had hooves like those of a calf and shone like burnished bronze. Under each of their four wings I could see human hands. So each of the four beings had four faces and four wings. The wings of each living being touched the wings of the beings beside it. Each one moved straight forward in any direction without turning around.

10 Each had a human face in the front, the face of a lion on the right side, the face of an ox on the left side, and the face of an eagle at the back. 11 Each had two pairs of outstretched wings—one pair stretched out to touch the wings of the living beings on either side of it, and the other pair covered its body. 12 They went in whatever direction the spirit chose, and they moved straight forward in any direction without turning around.

13 The living beings looked like bright coals of fire or brilliant torches, and lightning seemed to flash back and forth among them. 14 And the living beings darted to and fro like flashes of lightning.

15 As I looked at these beings, I saw four wheels touching the ground beside them, one wheel belonging to each. 16 The wheels sparkled as if made of beryl. All four wheels looked alike and were made the same; each wheel had a second wheel turning crosswise within it. 17 The beings could move in any of the four directions they faced, without turning as they moved. 18 The rims of the four wheels were tall and frightening, and they were covered with eyes all around.

19 When the living beings moved, the wheels moved with them. When they flew upward, the wheels went up, too. 20 The spirit of the living beings was in the wheels. So wherever the spirit went, the wheels and the living beings also went. 21 When the beings moved, the wheels moved. When the beings stopped, the wheels stopped. When the beings flew upward, the wheels rose up, for the spirit of the living beings was in the wheels.

22 Spread out above them was a surface like the sky, glittering like crystal. 23 Beneath this surface the wings of each living being stretched out to touch the others’ wings, and each had two wings covering its body. 24 As they flew, their wings sounded to me like waves crashing against the shore or like the voice of the Almighty[e] or like the shouting of a mighty army. When they stopped, they let down their wings. 25 As they stood with wings lowered, a voice spoke from beyond the crystal surface above them.

26 Above this surface was something that looked like a throne made of blue lapis lazuli. And on this throne high above was a figure whose appearance resembled a man. 27 From what appeared to be his waist up, he looked like gleaming amber, flickering like a fire. And from his waist down, he looked like a burning flame, shining with splendor. 28 All around him was a glowing halo, like a rainbow shining in the clouds on a rainy day. This is what the glory of the Lord looked like to me. When I saw it, I fell face down on the ground, and I heard someone’s voice speaking to me.

Notas al pie

  1. 1:1a Hebrew On the fifth day of the fourth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. A number of dates in Ezekiel can be cross-checked with dates in surviving Babylonian records and related accurately to our modern calendar. This event occurred on July 31, 593 B.c.
  2. 1:1b Or in the thirtieth year.
  3. 1:3 Or Chaldeans.
  4. 1:4 Or like burnished metal; also in 1:27.
  5. 1:24 Hebrew Shaddai.