Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Danieli 1

Maphunziro a Danieli ku Babuloni

1Chaka chachitatu cha ufumu wa Yehoyakimu mfumu ya Yuda, Nebukadinezara mfumu ya ku Babuloni inabwera ndi kuzinga mzinda wa Yerusalemu ndi kuwuthira nkhondo. Ndipo Ambuye anapereka Yehoyakimu mfumu ya ku Yuda mʼdzanja lake, pamodzi ndi zina mwa zida zotumikira mʼNyumba ya Mulungu. Iye anazitenga napita nazo ku nyumba ya mulungu wake ku Babuloni ndi kuziyika mʼnyumba yosungiramo chuma cha mulungu wake.

Tsono mfumu inalamula Asipenazi, mkulu wa nduna zake kuti abwere nawo ena mwa Aisraeli ochokera mʼbanja laufumu ndi la olemekezeka, achinyamata wopanda chilema, okongola, aluso mu nzeru zonse, okhala ndi chidziwitso, achangu pophunzira, odziwa kutumikira mʼnyumba ya mfumu. Ndipo anati awaphunzitsenso kuwerenga chiyankhulo cha Ababuloni. Ndipo mfumu imawapatsa tsiku ndi tsiku gawo la chakudya ndi vinyo wa ku nyumba yaufumu, ndi kuti awaphunzitse kwa zaka zitatu, ndipo kenaka adzayambe kutumikira mfumu.

Pakati pa amenewa panali ena ochokera ku Yuda: Danieli, Hananiya, Misaeli ndi Azariya. Mkulu wa nduna za mfumu anawapatsa mayina atsopano: Danieli anamutcha Belitesezara; Hananiya anamutcha Sadirake; Misaeli anamutcha Mesaki; ndi Azariya anamutcha Abedenego.

Koma Danieli anatsimikiza mtima kuti asadzidetse ndi chakudya ndi vinyo wa mfumu, ndipo anapempha chilolezo kwa mkulu wa nduna za mfumu kuti asadzidetse mwa njira imeneyi. Ndipo Mulungu anafewetsa mtima wa ndunayo kuti amukomere mtima ndi kumuchitira chifundo Danieli, 10 koma ndunayo inamuwuza Danieli kuti, “Ine ndikuchita mantha ndi mbuye wanga mfumu, amene wapereka chakudya ndi chakumwa chanu. Kodi akuoneni inu owonda kuposa anzanu a misinkhu yanu pa chifukwa chanji? Mfumu ikhoza kundidula mutu chifukwa cha iwe.”

11 Ndipo Danieli anati kwa kapitawo amene anali mkulu wa nduna za mfumu amene anamuyika kuti ayangʼanire Danieli, Hananiya, Misaeli ndi Azariya, 12 “Chonde mutiyese ife akapolo anu pa masiku khumi: mutipatse masamba okha kuti tidye ndi madzi akumwa. 13 Ndipo mudzafananize maonekedwe athu ndi a anyamata amene akudya chakudya cha mfumu, ndi kuti mudzachite ndi anyamata anu monga momwe mudzawaonere.” 14 Choncho anawavomera ndipo anawayesa pa masiku khumi.

15 Pakutha pa masiku khumi iwo anaoneka athanzi ndi odya bwino kuposa aliyense wa anyamata amene ankadya chakudya cha mfumu aja. 16 Choncho kapitawo anawachotsera chakudya ndi vinyo za ku nyumba yaufumu zija nawapatsa ndiwo zamasamba basi.

17 Kwa anyamata anayiwa Mulungu anapereka chidziwitso ndi kuzindikira bwino mitundu yonse ya zolembedwa ndi za maphunziro. Ndipo Danieli ankatanthauzira masomphenya ndi maloto a mitundu yonse.

18 Ndipo kumapeto kwa masiku amene mfumu inayika kuti adzaonetse anyamatawa ku nyumba yake, mkulu wa nduna za mfumu uja anawapereka iwo kwa Nebukadinezara. 19 Mfumu inayankhula nawo, ndipo panalibe wofanana ndi Danieli; Hananiya Misaeli ndi Azariya; Choncho analowa ndi kukhala otumikira mfumu. 20 Nthawi zonse mfumu ikawafunsa zonse zofuna nzeru ndi chidziwitso, inkapeza kuti iwo anali oposa amatsenga ndi owombeza onse a mu ufumu wake wonse mopitirira muyeso.

21 Ndipo Danieli anali kumeneko mpaka chaka choyamba cha ufumu wa Koresi.

New American Standard Bible

Daniel 1

The Choice Young Men

1In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah, Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, along with some of the vessels of the house of God; and he brought them to the land of Shinar, to the house of his [a]god, and he brought the vessels into the treasury of his [b]god.

Then the king [c]ordered Ashpenaz, the chief of his [d]officials, to bring in some of the sons of Israel, including some of the [e]royal family and of the nobles, youths in whom was no defect, who were good-looking, showing intelligence in every branch of wisdom, endowed with understanding and discerning knowledge, and who had ability for [f]serving in the king’s [g]court; and he ordered him to teach them the [h]literature and language of the Chaldeans. The king appointed for them a daily ration from the king’s choice food and from the wine which he drank, and appointed that they should be [i]educated three years, at the end of which they were to [j]enter the king’s personal service. Now among them from the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. Then the commander of the officials assigned new names to them; and to Daniel he assigned the name Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach and to Azariah Abed-nego.

Daniel’s Resolve

But Daniel [k]made up his mind that he would not defile himself with the king’s choice food or with the wine which he drank; so he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Now God granted Daniel [l]favor and compassion in the sight of the commander of the officials, 10 and the commander of the officials said to Daniel, “I am afraid of my lord the king, who has appointed your food and your drink; for why should he see your faces looking more haggard than the youths who are your own age? Then you would [m]make me forfeit my head to the king.” 11 But Daniel said to the overseer whom the commander of the officials had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, 12 “Please test your servants for ten days, and let us be given some vegetables to eat and water to drink. 13 Then let our appearance be [n]observed in your presence and the appearance of the youths who are eating the king’s choice food; and deal with your servants according to what you see.”

14 So he listened to them in this matter and tested them for ten days. 15 At the end of ten days their appearance seemed better and [o]they were fatter than all the youths who had been eating the king’s choice food. 16 So the overseer continued to [p]withhold their choice food and the wine they were to drink, and kept giving them vegetables.

17 As for these four youths, God gave them knowledge and intelligence in every branch of [q]literature and wisdom; Daniel even understood all kinds of visions and dreams.

18 Then at the end of the days which the king had [r]specified [s]for presenting them, the commander of the officials [t]presented them before Nebuchadnezzar. 19 The king talked with them, and out of them all not one was found like Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah; so they [u]entered the king’s personal service. 20 As for every matter of wisdom [v]and understanding about which the king consulted them, he found them ten times better than all the [w]magicians and conjurers who were in all his realm. 21 And Daniel [x]continued until the first year of Cyrus the king.

Notas al pie

 1. Daniel 1:2 Or gods
 2. Daniel 1:2 Or gods
 3. Daniel 1:3 Or said to
 4. Daniel 1:3 Or eunuchs, and so throughout the ch
 5. Daniel 1:3 Lit seed of the
 6. Daniel 1:4 Lit standing
 7. Daniel 1:4 Lit palace
 8. Daniel 1:4 Or writing
 9. Daniel 1:5 Or reared
 10. Daniel 1:5 Lit stand before the king
 11. Daniel 1:8 Lit set upon his heart
 12. Daniel 1:9 Lit lovingkindness
 13. Daniel 1:10 Lit make my head guilty
 14. Daniel 1:13 Lit seen
 15. Daniel 1:15 Lit fat of flesh
 16. Daniel 1:16 Lit take away
 17. Daniel 1:17 Or writing
 18. Daniel 1:18 Lit said
 19. Daniel 1:18 Lit to bring them in
 20. Daniel 1:18 Lit brought in
 21. Daniel 1:19 Lit stood before the king
 22. Daniel 1:20 Lit of
 23. Daniel 1:20 Or soothsayer priests
 24. Daniel 1:21 Lit was until