Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Matiu 1

Àkọsílẹ̀ ìwé ìran Jesu Kristi

1Ìwé ìran Jesu Kristi, ẹni tí í ṣe ọmọ Dafidi, ọmọ Abrahamu:

Abrahamu ni baba Isaaki;

Isaaki ni baba Jakọbu;

Jakọbu ni baba Juda àti àwọn arákùnrin rẹ̀,

Juda ni baba Peresi àti Sera,

Tamari sì ni ìyá rẹ̀,

Peresi ni baba Hesroni:

Hesroni ni baba Ramu;

Ramu ni baba Amminadabu;

Amminadabu ni baba Nahiṣoni;

Nahiṣoni ni baba Salmoni;

Salmoni ni baba Boasi, Rahabu sí ni ìyá rẹ̀;

Boasi ni baba Obedi, Rutu sí ni ìyá rẹ̀;

Obedi sì ni baba Jese;

Jese ni baba Dafidi ọba.

Dafidi ni baba Solomoni, ẹni tí ìyá rẹ̀ jẹ́ aya Uriah tẹ́lẹ̀ rí.

Solomoni ni baba Rehoboamu,

Rehoboamu ni baba Abijah,

Abijah ni baba Asa,

Asa ni baba Jehoṣafati;

Jehoṣafati ni baba Jehoramu;

Jehoramu ni baba Ussiah;

Ussiah ni baba Jotamu;

Jotamu ni baba Ahaṣi;

Ahaṣi ni baba Hesekiah;

10 Hesekiah ni baba Manase;

Manase ni baba Amoni;

Amoni ni baba Josiah;

11 Josiah sì ni baba Jekoniah àti àwọn arákùnrin rẹ̀ ní àkókò ìkólọ sí Babeli.

12 Lẹ́yìn ìkólọ sí Babeli:

Jekoniah ni baba Ṣealitieli;

Ṣealitieli ni baba Serubbabeli;

13 Serubbabeli ni baba Abihudi;

Abihudi ni baba Eliakimu;

Eliakimu ni baba Asori;

14 Asori ni baba Sadoku;

Sadoku ni baba Akimu;

Akimu ni baba Elihudi;

15 Elihudi ni baba Eleasari;

Eleasari ni baba Mattani;

Mattani ni baba Jakọbu;

16 Jakọbu ni baba Josẹfu, ẹni tí ń ṣe ọkọ Maria, ìyá Jesu, ẹni tí í ṣe Kristi.

17 Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọ́n jẹ́ ìran mẹ́rìnlá láti orí Abrahamu dé orí Dafidi, ìran mẹ́rìnlá á láti orí Dafidi títí dé ìkólọ sí Babeli, àti ìran mẹ́rìnlá láti ìkólọ títí dé orí Kristi.

Ìtàn ibí Jesu Kristi

18 Bí a ṣe bí Jesu Kristi nìyìí: Ní àkókò ti àdéhùn ìgbéyàwó ti parí láàrín Maria ìyá rẹ̀ àti Josẹfu, ṣùgbọ́n kí wọn tó pàdé, a rí i ó lóyún láti ọwọ́ Ẹ̀mí Mímọ́. 19 Nítorí Josẹfu ọkọ rẹ̀ tí í ṣe olóòtítọ́ ènìyàn kò fẹ́ dójútì í ní gbangba, ó ní èrò láti kọ̀ ọ́ sílẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀.

20 Ṣùgbọ́n nígbà tí ó ro èrò yìí tán, angẹli Olúwa yọ sí i ní ojú àlá, ó wí pé, “Josẹfu, ọmọ Dafidi, má fòyà láti fi Maria ṣe aya rẹ, nítorí oyún tí ó wà nínú rẹ̀ láti ọwọ́ Ẹ̀mí Mímọ́ ni. 21 Òun yóò sì bí ọmọkùnrin, ìwọ yóò sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jesu, nítorí òun ni yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn.”

22 Gbogbo nǹkan wọ̀nyí sì ṣẹ láti mú ọ̀rọ̀ Olúwa ṣẹ èyí tí a sọ láti ẹnu wòlíì rẹ̀ wá pé: 23 “Wúńdíá kan yóò lóyún, yóò sì bí ọmọkùnrin kan, yóò sì pe orúkọ rẹ̀ ní Emmanueli,” èyí tí ó túmọ̀ sí, “Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa.”

24 Nígbà tí Josẹfu jí lójú oorun rẹ̀, òun ṣe gẹ́gẹ́ bí angẹli Olúwa ti pàṣẹ fún un. Ó mú Maria wá sílé rẹ̀ ní aya. 25 Ṣùgbọ́n òun kò mọ̀ ọ́n títí tí ó fi bí ọmọkùnrin, òun sì sọ orúkọ rẹ̀ ní Jesu.

Nkwa Asem

Mateo 1

Yesu Kristo asefo

1Yesu Kristo a ofi ɔhene Dawid ne Abraham abusua mu no mpanyimfo din na edidi so yi: Abraham ba ne Isak; Isak ba ne Yakob; Yakob nso mma ne Yuda ne ne nuanom. Yuda mma ne Peres ne Sera. Wɔn na ne Tamar. Peres ba ne Hesron, ɛnna Hesron nso ba ne Ram. Ram woo Aminadab; Aminadab woo Nahson. Nahson nso woo Salmon. Salmon ne ne yere Rahab woo Boas; Boas ne ne yere Rut woo Obed; Obed nso woo Yisai. Yisai ba ne ɔhene Dawid. Dawid ba ne Salomo. Dawid ne Bar-Seba a na anka ɔyɛ Uria yere no na wɔwoo Salomo. Salomo woo Rehaboam; Rehaboam woo Abia; Abia woo Asa. Asa woo Yehosafat; Yehosafat woo Yoram; Yoram nso woo Usia. Usia ba ne Yotam; Yotam ba ne Ahas; Ahas ba ne Hisikia. 10 Hisikia ba ne Manase; Manase ba ne Amon; Amon nso ba ne Yosia. 11 Yosia woo Yekonia ne ne nuanom. Wɔwoo wɔn bere a na Yudafo te nnomum mu wɔ Babilon no. 12 Wofi Babilon nnomum mu bae no nso mu awo ntoatoaso ni: Yekonia woo Seatiel; Seatiel woo Serubabel. 13 Serubabel woo Abihud; Abihud woo Eliakim; Eliakim nso woo Asor. 14 Asor ba ne Sadok; Sadok ba ne Akim; Akim ba ne Elihud. 15 Elihud ba ne Eleasar; Eleasar ba ne Matan. Matan nso ba ne Yakob; 16 Yakob woo Yosef a ɔwaree Maria no. Saa Maria yi na ɔwoo Yesu Kristo.

17 Awo ntoatoaso a efi Abraham so de besi ɔhene Dawid so yɛ dunan. Efi ɔhene Dawid so de besi bere a wɔfaa ɔman no nnomum kɔɔ Babilon no nso awo ntoatoaso yɛ dunan saa ara. Saa ara nso na efi bere a wotu fii Babilon san baa wɔn man mu bio no de besi Kristo awo so nso yɛ awo ntoatoaso dunan.

Yesu awo

18 Afei Yesu Kristo awo ho nsɛm ni: Wɔde ne na Maria maa Yosef sɛ ɔnware no. Saa bere no, na Maria yɛ ɔbaabun, ɛne sɛ, na onnim ɔbarima. Nanso Maria nam Honhom Kronkron so nyinsɛnee. 19 Ɛbaa saa no, ne kunu Yosef a odi ne ho ni no ampɛ sɛ obegu Maria anim ase nti, ɔyɛɛ n’adwene sɛ obegyaa no aware kokoam.

20 Bere a asɛm no ayɛ Yosef dadwene no, Awurade bɔfo beyii ne ho adi kyerɛɛ no dae mu. Ɔbɔfo no ka kyerɛɛ no se, “Yosef, Dawid aseni, nnyaa Maria aware, efisɛ, ne nyinsɛn no fi Honhom Kronkron. 21 Ɔbɛwo ɔbabarima na woato ne din Yesu; ase ne Agyenkwa, efisɛ, ɔno na obegye ne nkurɔfo nkwa afi wɔn bɔne mu.” 22 Eyi nyinaa baa mu de hyɛɛ nea odiyifo no kae no ma se:

23 ”Ɔbaabun bi benyinsɛn na wawo ɔbabarima, na wɔato ne din, Immanuel,” a ase ne sɛ, “Onyankopɔn ne yɛn wɔ hɔ.” 24 Bere a Yosef nyanee no, ɔyɛɛ sɛnea ɔbɔfo no hyɛɛ no sɛ ɔnyɛ no. Enti ɔkɔfaa ne yere Maria baa ne nkyɛn. 25 Yosef ne Maria anhyia da kosii sɛ Maria woo ɔbabarima maa Yosef too ne din “Yesu”.