Bibelen på hverdagsdansk

Josua 21

Levitternes byer

1De levitiske klaners overhoveder kom nu til Shilo med en anmodning til ypperstepræsten Eleazar, Josva og overhovederne for de øvrige stammer.

„Herren talte til Moses om, at vi skulle have nogle byer at bo i og have græsmarker til vores husdyr,” sagde de.

Derfor gav de øvrige stammer afkald på et antal byer med opland, som ved lodtrækning blev fordelt mellem levitterne. Det første lod faldt på Kehat-klanen. Arons slægt, som hørte til denne klan,[a] fik 13 byer, der oprindelig var blevet tildelt Judas, Simeons og Benjamins stammer. De øvrige slægter blandt kehattitterne fik 10 byer fra Efraims, Dans og Manasses halve stammes områder, mens Issakars, Ashers, Naftalis og Manasses halve stamme i Bashan overgav 13 byer til Gershon-klanen. Merari-klanen fik 12 byer af Rubens, Gads og Zebulons stammer. Herrens befaling til Moses var dermed fulgt. Alle disse byer med tilhørende græsmarker blev ved lodtrækning fordelt blandt levitterne.

9-16 Af de 13 byer, som Arons slægt fik, var de ni fra Judas og Simeons områder. Først fik de Hebron med tilhørende græsmarker i Judas højland—tilflugtsbyen, som også kaldes Kirjat-Arba efter anakitten Anaks far. Men Kaleb af Judas stamme fik lov at beholde de øvrige marker,[b] som hørte til byen, samt de omliggende landsbyer. Arons slægt fik også Libna, Jattir, Eshtemoa, Holon, Debir, Ajin, Jutta og Bet-Shemesh—alle med tilhørende græsmarker.

17-18 De øvrige fire byer var i Benjamins stammeområde: Gibeon, Geba, Anatot og Alemet. 19 Præsterne, Arons efterkommere, fik altså i alt 13 byer med tilhørende græsmarker til deres husdyr.

20-22 De øvrige familier fra Kehat-klanen fik af Efraims stamme følgende fire byer med tilhørende græsmarker: tilflugtsbyen Sikem i Efraims højland, Gezer, Kibsajim og Bet-Horon.

23-24 Dans stamme afstod følgende fire byer med tilhørende græsmarker: Elteke, Gibbeton, Ajjalon og Gat-Rimmon.

25 Manasses halve stamme afstod byerne Taʼanak og Jibleam.[c] 26 Det var i alt 10 byer med tilhørende græsmarker, som blev afstået til resten af Kehat-klanen.

27 De 13 byer med tilhørende græsmarker, som Gershon-klanen fik, lå i følgende stammeområder: Manasses halve stamme i Bashan afstod to byer: tilflugtsbyen Golan og Ashtarot.

28-29 Issakars stamme afstod fire byer: Kishjon, Daberat, Jarmut og En-Gannim.

30-31 Ashers stamme afstod også fire byer: Mishal, Abdon, Helkat og Rehob.

32-33 Naftalis stamme afstod tre byer: tilflugtsbyen Kedesh i Galilæa, Hammot-Dor og Kartan.

34-35 De 12 byer, som ved lodtrækning tilfaldt den sidste af levitternes klaner, Merari-klanen, lå i følgende stammeområder: Zebulons stamme afstod fire byer: Jokneam, Karta, Rimmona og Nahalal.

36-37 Rubens stamme afstod også fire byer: Betzer, Jahatz, Kedemot og Mefaʼat. 38-40 Gads stamme afstod også fire byer: tilflugtsbyen Ramot i Gilead, Mahanajim, Heshbon og Jazer.

41-42 På denne måde fik Levitterne i alt 48 byer med tilhørende græsmarker.

43 Således fordelte Herren hele landet mellem Israels stammer, sådan som han havde lovet deres forfædre; og de slog sig ned i landet, efter at de havde taget det i besiddelse. 44 Derefter gav Herren dem fred og ro i landet, sådan som han havde lovet; ingen kunne klare sig imod dem, for Herren overgav deres fjender til dem. 45 Herren opfyldte alle de gode løfter, han havde givet sit folk. Det var ikke tomme ord, han havde talt!

Notas al pie

  1. 21,4 Levi havde tre sønner: Gershon, Kehat og Merari (se 1.Mos. 46,11), og Aron var sønnesøn af Kehat (se 2.Mos. 6,18-20). Eleazar var søn af Aron.
  2. 21,9-16 Præsterne måtte ikke dyrke jorden, men måtte gerne holde køer, får og geder. Derfor havde de brug for græsmarker, men ikke de øvrige marker, som kunne dyrkes med korn, vindruer eller frugttræer.
  3. 21,25 Den hebraiske kopi af teksten har fejlagtigt gentaget navnet Gat-Rimmon.

Nova Versão Internacional

Josué 21

As Cidades dos Levitas

1Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: “O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar, e pastagens para os nossos animais”. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas:

A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam treze cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam dez cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dã, e da metade da tribo de Manassés.

Os descendentes de Gérson receberam treze cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Aser e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Basã.

Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam doze cidades das tribos de Rúben, de Gade e de Zebulom.

Dessa maneira os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés.

Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, indicadas nominalmente. 10 Foram dadas aos descendentes de Arão que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte:

11 Quiriate-Arba, que é Hebrom, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. (Arba era antepassado de Enaque.) 12 Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade.

13 Assim, aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebrom, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Libna, 14 Jatir, Estemoa, 15 Holom, Debir, 16 Aim, Jutá e Bete-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram nove cidades dadas por essas duas tribos.

17 Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeom, Geba, 18 Anatote e Almom, cada qual com os seus arredores. Eram quatro cidades.

19 Todas as cidades dadas aos sacerdotes, descendentes de Arão, foram treze; cada qual com os seus arredores.

20 Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim.

21 Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, 22 Quibzaim e Bete-Horom, cada qual com os seus arredores. Foram quatro cidades.

23 Também da tribo de Dã receberam Elteque, Gibetom, 24 Aijalom e Gate-Rimom, cada qual com os seus arredores. Foram quatro cidades.

25 Da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Gate-Rimom, cada qual com os seus arredores. Foram duas cidades.

26 Todas essas dez cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas.

27 Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés: Golã, em Basã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Beesterá, cada qual com os seus arredores. Foram duas cidades.

28 Receberam da tribo de Issacar:

Quisiom, Daberate, 29 Jarmute e En-Ganim, cada qual com os seus arredores. Foram quatro cidades.

30 Receberam da tribo de Aser:

Misal, Abdom, 31 Helcate e Reobe, cada qual com os seus arredores. Foram quatro cidades.

32 Receberam da tribo de Naftali:

Quedes, na Galiléia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Hamote-Dor e Cartã, cada qual com os seus arredores. Foram três cidades.

33 Todas as cidades dos clãs gersonitas foram treze.

34 Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades:

Da tribo de Zebulom:

Jocneão, Cartá, 35 Dimna e Naalal, cada qual com os seus arredores. Foram quatro cidades.

36 Da tribo de Rúben:

Bezer, Jaza, 37 Quedemote e Mefaate, cada qual com os seus arredores. Foram quatro cidades.

38 Da tribo de Gade:

em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim, 39 Hesbom e Jazar, cada qual com os seus arredores. Foram quatro cidades ao todo.

40 Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram doze.

41 No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram quarenta e oito cidades com os seus arredores. 42 Cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor.

43 Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. 44 O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. 45 De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou; todas se cumpriram.