Bibelen på hverdagsdansk

Efeserbrevet 6:1-24

Forholdet mellem børn og forældre

Kol. 3,20-22

1Til jer børn, som hører Herren til, siger jeg: Adlyd jeres forældre, for det er Guds vilje for jer. 2Der står jo skrevet: „Du skal ære din far og din mor,” og det er det første af budene, som har et løfte tilknyttet, nemlig dette: 3„…så du kan få et godt og langt liv på jorden.”6,3 Eller „…i landet.” 2.Mos. 20,12, 5.Mos. 5,16 fra LXX.

4Til jer forældre siger jeg: Vær ikke hårdhændede over for jeres børn, så de bliver oprørske, men vejled dem og advar dem, som Herren selv ville gøre det.

Forholdet mellem slaver og herrer

Kol. 3,23–4,1

5Til jer, som er slaver, siger jeg: Adlyd jeres jordiske herrer. Vis samme respekt og hengivenhed over for dem som over for Kristus. 6I skal ikke kun arbejde hårdt, når jeres herre holder øje med jer. Nej, I skal arbejde som Kristi tjenere, der af hele deres hjerte ønsker at gøre Guds vilje. 7Udfør villigt jeres arbejde, som var det Herren selv og ikke mennesker, I arbejdede for. 8Husk, at Herren vil lønne jer for godt udført arbejde, lige meget om I er slaver eller ej.

9Og I herrer skal tænke i de samme baner over for jeres slaver. Lad være med at underkue dem, for I ved, at I og jeres slaver har den samme Herre i Himlen, og han ser ikke på folks status i samfundet.

Den kristnes kamp og udrustning

10Til sidst vil jeg minde jer om at hente styrke fra Herren og hans vældige kraft. 11Ifør jer hele Guds rustning, så I kan forsvare jer mod Satans lumske angreb. 12Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet.

13Derfor skal I tage hele Guds udrustning på, så I kan forsvare jer imod den Ondes angreb og stå fast, indtil alle angrebene er overstået. 14Spænd sandheden som bælte om livet. Tag ret levevis på som brynje 15og budskabet om fred som støvler, så I kan stå fast.6,15 Meningen er uklar. Kan måske også oversættes: „...og tag som støvler på fødderne villighed til at bringe fredens gode budskab.” 16Løft troens skjold, som I kan bruge til at stoppe Satans brændende pile. 17Tag frelsens hjelm på og forsvar jer med Åndens sværd, som er Guds ord. 18Vær altid i bøn til Gud under Åndens inspiration, hvad enten det er forbøn eller bøn om hjælp. Vær udholdende og årvågne, når I beder for alle dem, der hører Kristus til.

19Bed også for mig, at Gud må give mig de rette ord, så jeg med frimodighed kan kommunikere det budskab om Kristus, som Gud har åbenbaret for os, 20og som er årsag til, at jeg sidder i fængsel. Bed om, at jeg må have frimodighed til at fortsætte med at tale om det, for jeg ved, at det er den opgave, Herren har sendt mig for at udføre.

Afsluttende ord og velsignelse

21Dette brev bliver overbragt jer af Tykikos, som er en elsket medkristen og en trofast medarbejder i Herrens tjeneste. Han kan fortælle jer mere nyt herfra. 22Jeg sender ham til jer, for at I kan høre, hvordan det går os, og for at han kan være til opmuntring for jer.

23Fred, kærlighed og tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus være med jer, kære venner. 24Guds nåde være over alle, som med en udødelig kærlighed elsker Jesus Kristus, vores Herre.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 6:1-24

Huahuacuna, yaya mamata caźuchij

1Huahuacuna, Apunchij Jesusta crij cashcamanta cancunapaj yaya mamata alli caźuichij, chaimari alli. 2«Chai Mandashcata caźujmanca, Diosca allita cuna tucushpamari, punta cutin cashna nishca: “Yaya mamata caźungui”. 3Chashna rurashpami canpish tucuipi alli llujshingui, cai pachapipish unitami causangui» nishcami.

4Cutin cancunapish yaya mamacuna, cancunapaj huahuacunata ama pʼiñachichijchu. Ashtahuanpish yachachinapipish, imata jarcanapipish Apunchij Jesús yachachishca shina huiñachichij.

Servijcuna, amocunata caźuichij

5Cai pacha cancunapaj amocunataca, Cristota servij shinallataj manchashpa, ama cʼariyashpa tucui shunguhuan alli caźuichij. 6Ama paicuna ricucujllapi, alli ricuringaraiculla, alli ruraj tucuichijchu. Ashtahuanpish cancunaca, Cristota servij cashcamanta, Taita Dios munashca shina tucui shunguhuan servichij. 7Runacunata servicushcataca, ama yuyaichijchu, ashtahuanpish Apunchij Jesustataj servicushcata yuyashpa, cushi shunguhuan imatapish ruraichij. 8Apunchij Jesusca, tucuicunamanmi imata rurashcamantaca cuna cashcata cunga. Amota servij cashpa, mana amota servij cashpapish, quiquin ima rurashcamantami, chasquinga, chaitaca yachanguichijmi.

9Amocuna, cancunapish cancunata servijcunahuanca, alli caichij. Ama macashpa manchachichijchu. Cancunatapish, paicunatapish jahua pachapi caj Mandaj Dios mandacushcata yuyarichij. Paica, pita mana ñahuita ricushpalla imatapish ninchu.

Diablohuan macanacungapajca Dios cushca macanacunata churarichij

10Cunanca, ñuca huauqui, panicuna, caillata nisha: Apunchij Jesus-huan tucushpa, Pai tucuita rurai tucunata cujpi, sinchi tucuichij. 11Urmachingapaj imatapish rurasha nishpa chaparacuj diablohuan macanacungapaj, Taita Dios cushca tucui macanacunata churarichij. 12Ñucanchijca mana yahuaryuj, aichayuj runacunahuanchu macanacucunchij. Ashtahuanpish jahua huairamanta mandacuj, millai supaicunahuanpish, imatapish rurai tucujcunahuanpishmi macanacucunchij. Chaicunami, cai amsa pachapi mandashpa, mana allillata rurachicun. Jahua huairapi purij, chai millai espiritucunahuanmi macanacucunchij. 13Chashna cajpica, macanacuchun Taita Dios cushca tucui macanacunata churarichij. Chaicunata churashca cashpami, chai mana alli punlla chayamujpi macanacuita tucui mishashpaca, cʼari cʼarita shayacunguichij. 14Cashcata yachachij shimihuan, alli chumbillirishca shina sinchita shayaichij. Cashcata rurana yuyaihuanca, shunguta pacaj fierrota churarishca shina caichij. 15Sumaj causaipi churaj alli huillaita huillanamanca, jahuacama botasta churarishca shina, ama qʼuillashpa llujshirichij. 16Tucuita yallica, tucui shunguhuan crichij. Chashna crishpami, millai diablo ninata shitaj shina, cushca millai yuyaicunataca, escudohuan jarcarij shina huañuchinguichij. 17Cascota churarishca shinaca, quishpirishca cashcata yuyaipi apaichij. Diospaj Espirituca Diospaj Shimitami espadata shina curca. Chaitaca, maquipi chariraichij.

18Diospaj Espíritu yuyaita cushca shina, punllanta tucui shunguhuan Diosta mañashpa, tucui chaicunataca ama shaicurishpa, chai yuyai ruracuichijlla. Diospajlla cajcunamantapish, tucuicunamanta Diosta mañaichij.

19Ñucaca Dios pacalla charicushca alli huillaitami huillashpa purini. Chaitaca mana manchashpa huillashpa catingapaj Diosllataj yuyaita cuchun, ñucamantapish Paita mañaichij. 20Ñucataca, Diosmari alli huillaita huillachun cacharca. Chaita huillacushcamantami, caipi cadenacunahuan huatashca, preźu tiyacuni. Chaitaca, huillana cashca shinataj, mana manchashpami huillasha nini. Chaimanta Diosta mañapaichij.

Tucuchinapajmi ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

21Apunchij Jesuspajta alli ruraj, ñucanchij cʼuyashca huauqui Tiquicomi ñuca caipi tucui imalla ruracushcatapish, ñuca imanalla cashcatapish cancunamanca alli huillanga. 22Ñucanchij caipi imanalla cashcata cancunaman huillashpa, cancunapaj shunguta ashtahuan cushichichunmi paitaca cachani.

23Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish sumaj causaita, cʼuyaj canata, alli crina yuyaitapish can huauquicunaman cushca alli canman. 24Mana tucurij cʼuyaihuan Apunchij Jesucristota cʼuyajcunamanca, Diosca, Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.