Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 4

Moses opfordrer folket til lydighed

1Moses fortsatte sin tale: „Israels folk, lyt omhyggeligt til de love og forordninger, jeg her pålægger jer at overholde, så I kan blive i live og gå ind og tage det land i besiddelse, som Herren, jeres fædres Gud, vil give jer. I må ikke lægge noget til eller trække noget fra, men I skal adlyde de her befalinger, som kommer fra Herren, jeres Gud. I har været vidne til Herrens straf ved Peors bjerg, hvor han udryddede alle, der dyrkede Baʼal. Det er kun de af jer, der holdt jer til Herren, som i dag er i live.

De love og forordninger, jeg giver jer, har jeg fået fra Herren, min Gud, og I skal sørge for at overholde dem, også når I tager landet i besiddelse. Hvis I overholder dem, vil I blive kendt som et folk med visdom og indsigt. Når de omkringboende folk hører om de her love, vil de sige: ‚Israels folk er både et stort og klogt folk.’ Er der andre folkeslag, hvis gud kommer dem til hjælp, hver gang de kalder på ham, sådan som Gud Herren gør det for os? Og hvilket folk på jorden kan fremvise så retfærdige love, som dem jeg pålægger jer i dag?

Men pas på, at I aldrig glemmer det, I har oplevet med Gud! Må hans undere have gjort et dybt, uudsletteligt indtryk på jer, så I fortæller dem videre til jeres børn og børnebørn. 10 Husk at fortælle dem om dengang, da jeres forældres generation stod for Herrens ansigt ved Horebs bjerg, og han sagde til mig: ‚Kald folket sammen, så jeg kan lære dem at have ærefrygt for mig, og så de kan lære deres børn den samme ærefrygt.’ 11 Folket stod ved bjergets fod, mens bjerget var i brand, og flammerne slog op mod himlen gennem mørke og sorte skyer. 12 Da talte Herren til folket fra ilden. De hørte hans stemme, men kunne ikke se ham. 13 Han bekendtgjorde sin pagt med os, den overenskomst vi skal overholde, de ti bud, og han skrev dem på de to stentavler. 14 Lige siden den dag har Herren gennem mig givet sit folk alle de love og regler, der vil gælde i det land, I nu skal ind og tage i besiddelse.

15 Men tag jer i agt, for selv om Herren talte til folket fra ilden på Horebs bjerg, fik de ham aldrig at se. 16-18 Derfor må I ikke synde ved at fremstille billeder af nogen art og tilbede dem. I må ikke lave afgudsbilleder, hvad enten de forestiller mænd, kvinder, husdyr, vilde dyr, krybdyr, fugle eller fisk. 19 Løft heller ikke blikket mod himlen for at tilbede solen, månen og stjernerne, selv om andre folk dyrker den slags. Det vil Gud ikke tillade jer at gøre, 20 for han hentede sit folk ud af Egyptens smelteovn, for at de skulle være hans ejendomsfolk, og det er, hvad I er i dag. 21-22 Herren blev vred på mig på grund af folket, og han svor, at jeg ikke skulle få lov til at gå over Jordanfloden ind i det gode land, han har givet jer som arvelod. Derfor må jeg dø her på denne side af floden.

23 Tag jer i agt, at I ikke bryder den pagt, som Herren, jeres Gud, har sluttet med jer! I må ikke lave afgudsbilleder; for det har Herren forbudt, 24 og jeres Gud er en fortærende ild. Han tåler ingen rivaler!

25 Det her skal stå ved magt i al fremtid, også længe efter, at I er kommet ind i landet og har fået børn og børnebørn. I må ikke synde ved at lave afgudsbilleder af nogen art, eller gøre noget, som i Herrens øjne er ondt og fremkalder hans vrede. 26 I dag kalder jeg himlen og jorden til vidne på, at hvis I trodser det her bud, vil I blive rykket op fra det land, I nu skal ind og tage i besiddelse. 27 Herren vil da sprede jer mellem folkeslagene, og kun en rest vil overleve dér. 28 I jeres landflygtighed vil I blive tvunget til at dyrke afguder af træ og sten, som hverken kan se eller høre eller sanse noget som helst.

29 Da vil I begynde at søge Herren, jeres Gud, på ny, og I vil finde ham, hvis I søger ham af hele jeres hjerte og hele jeres sjæl. 30 Til den tid vil jeres nød og ulykke tvinge jer tilbage til Herren, så I atter adlyder ham. 31 Herren, jeres Gud, er nemlig en nådig Gud. Han slipper jer ikke og lader jer ikke gå til grunde. Han glemmer heller ikke de løfter, han har givet jeres forfædre.

32 Se tilbage gennem tiden, helt tilbage til begyndelsen, da Gud skabte menneskene på jorden. Spørg fra den ene ende af jordkloden til den anden: 33 Har man nogen sinde hørt noget lignende, at et helt folk har hørt Gud tale til dem fra ilden, sådan som Israels folk oplevede det og dog forblev i live? 34 Hvor findes et lignende eksempel på, at en gud ved hjælp af plager, undere, kamp og frygtelige straffe har frelst et folk fra dets tyranner? Sådan har Herren jeres Gud ikke desto mindre handlet med sit udvalgte folk, dengang de var slaver i Egypten, sådan som I alle ved. 35 Han gjorde det, for at folket skulle indse, at han er Herren, og at der ikke findes nogen anden Gud end ham. 36 Han talte med vældig røst fra Himlen for at retlede sit folk, og han lod almindelige mennesker se den guddommelige ild, og han talte til folket fra ilden.

37 På grund af kærlighed til sit eget folk, som han havde udvalgt, altså jeres forfædre og deres efterkommere, førte han dem med vældig magt ud af slavetilværelsen i Egypten. 38 Og han vil drive folk på flugt foran jer, folk, der er jer overlegne i styrke, og give jer deres lande i eje. Det er allerede begyndt at ske! 39 Kan I da være i tvivl om, at Herren er Gud både i Himlen og på jorden, og at der ikke findes nogen anden Gud end ham? 40 Derfor skal I ubetinget adlyde de love, jeg pålægger jer i dag. Gør I det, vil det gå jer og jeres børn godt, og I vil få lov at blive boende i det land, som Herren, jeres Gud, vil give jer.”

De tre tilflugtsbyer øst for Jordanfloden

41 Moses udpegede nu tre byer øst for Jordanfloden, 42 som skulle være fristed for dem, der ved et uheld kom til at slå et andet menneske ihjel. 43 Folk fra Rubens stamme skulle søge tilflugt i Betzer i det øde højland. For Gads stamme blev det Ramot i Gilead, og for Manasses stamme blev det Golan i Bashan.

Loven bliver gentaget i lejren øst for Jordanfloden

44-47 Her følger en fortegnelse over de love og forordninger, som Moses overdrog til Israels folk, efter at de var undsluppet fra Egypten og lå i lejr i dalen øst for Jordanfloden over for Bet-Peor, et område, der havde tilhørt amoritterkongen Sihon af Heshbon. (Moses og israelitterne havde udryddet det amoritiske folk ved at slå både kong Sihon af Heshbon og kong Og af Bashan. 48 Israelitterne havde således erobret hele området fra byen Aroer på toppen af Arnonkløften til Sions bjerg i nord, også kaldet Hermonbjerget. 49 Mod syd strakte det sig til Det Døde Hav og øst for søen til området ved foden af Pisgas bjerg.)

New Living Translation

Deuteronomy 4

Moses Urges Israel to Obey

1“And now, Israel, listen carefully to these decrees and regulations that I am about to teach you. Obey them so that you may live, so you may enter and occupy the land that the Lord, the God of your ancestors, is giving you. Do not add to or subtract from these commands I am giving you. Just obey the commands of the Lord your God that I am giving you.

“You saw for yourself what the Lord did to you at Baal-peor. There the Lord your God destroyed everyone who had worshiped Baal, the god of Peor. But all of you who were faithful to the Lord your God are still alive today—every one of you.

“Look, I now teach you these decrees and regulations just as the Lord my God commanded me, so that you may obey them in the land you are about to enter and occupy. Obey them completely, and you will display your wisdom and intelligence among the surrounding nations. When they hear all these decrees, they will exclaim, ‘How wise and prudent are the people of this great nation!’ For what great nation has a god as near to them as the Lord our God is near to us whenever we call on him? And what great nation has decrees and regulations as righteous and fair as this body of instructions that I am giving you today?

“But watch out! Be careful never to forget what you yourself have seen. Do not let these memories escape from your mind as long as you live! And be sure to pass them on to your children and grandchildren. 10 Never forget the day when you stood before the Lord your God at Mount Sinai,[a] where he told me, ‘Summon the people before me, and I will personally instruct them. Then they will learn to fear me as long as they live, and they will teach their children to fear me also.’

11 “You came near and stood at the foot of the mountain, while flames from the mountain shot into the sky. The mountain was shrouded in black clouds and deep darkness. 12 And the Lord spoke to you from the heart of the fire. You heard the sound of his words but didn’t see his form; there was only a voice. 13 He proclaimed his covenant—the Ten Commandments[b]—which he commanded you to keep, and which he wrote on two stone tablets. 14 It was at that time that the Lord commanded me to teach you his decrees and regulations so you would obey them in the land you are about to enter and occupy.

A Warning against Idolatry

15 “But be very careful! You did not see the Lord’s form on the day he spoke to you from the heart of the fire at Mount Sinai. 16 So do not corrupt yourselves by making an idol in any form—whether of a man or a woman, 17 an animal on the ground, a bird in the sky, 18 a small animal that scurries along the ground, or a fish in the deepest sea. 19 And when you look up into the sky and see the sun, moon, and stars—all the forces of heaven—don’t be seduced into worshiping them. The Lord your God gave them to all the peoples of the earth. 20 Remember that the Lord rescued you from the iron-smelting furnace of Egypt in order to make you his very own people and his special possession, which is what you are today.

21 “But the Lord was angry with me because of you. He vowed that I would not cross the Jordan River into the good land the Lord your God is giving you as your special possession. 22 You will cross the Jordan to occupy the land, but I will not. Instead, I will die here on the east side of the river. 23 So be careful not to break the covenant the Lord your God has made with you. Do not make idols of any shape or form, for the Lord your God has forbidden this. 24 The Lord your God is a devouring fire; he is a jealous God.

25 “In the future, when you have children and grandchildren and have lived in the land a long time, do not corrupt yourselves by making idols of any kind. This is evil in the sight of the Lord your God and will arouse his anger.

26 “Today I call on heaven and earth as witnesses against you. If you break my covenant, you will quickly disappear from the land you are crossing the Jordan to occupy. You will live there only a short time; then you will be utterly destroyed. 27 For the Lord will scatter you among the nations, where only a few of you will survive. 28 There, in a foreign land, you will worship idols made from wood and stone—gods that neither see nor hear nor eat nor smell. 29 But from there you will search again for the Lord your God. And if you search for him with all your heart and soul, you will find him.

30 “In the distant future, when you are suffering all these things, you will finally return to the Lord your God and listen to what he tells you. 31 For the Lord your God is a merciful God; he will not abandon you or destroy you or forget the solemn covenant he made with your ancestors.

There Is Only One God

32 “Now search all of history, from the time God created people on the earth until now, and search from one end of the heavens to the other. Has anything as great as this ever been seen or heard before? 33 Has any nation ever heard the voice of God[c] speaking from fire—as you did—and survived? 34 Has any other god dared to take a nation for himself out of another nation by means of trials, miraculous signs, wonders, war, a strong hand, a powerful arm, and terrifying acts? Yet that is what the Lord your God did for you in Egypt, right before your eyes.

35 “He showed you these things so you would know that the Lord is God and there is no other. 36 He let you hear his voice from heaven so he could instruct you. He let you see his great fire here on earth so he could speak to you from it. 37 Because he loved your ancestors, he chose to bless their descendants, and he personally brought you out of Egypt with a great display of power. 38 He drove out nations far greater than you, so he could bring you in and give you their land as your special possession, as it is today.

39 “So remember this and keep it firmly in mind: The Lord is God both in heaven and on earth, and there is no other. 40 If you obey all the decrees and commands I am giving you today, all will be well with you and your children. I am giving you these instructions so you will enjoy a long life in the land the Lord your God is giving you for all time.”

Eastern Cities of Refuge

41 Then Moses set apart three cities of refuge east of the Jordan River. 42 Anyone who killed another person unintentionally, without previous hostility, could flee there to live in safety. 43 These were the cities: Bezer on the wilderness plateau for the tribe of Reuben; Ramoth in Gilead for the tribe of Gad; Golan in Bashan for the tribe of Manasseh.

Introduction to Moses’ Second Address

44 This is the body of instruction that Moses presented to the Israelites. 45 These are the laws, decrees, and regulations that Moses gave to the people of Israel when they left Egypt, 46 and as they camped in the valley near Beth-peor east of the Jordan River. (This land was formerly occupied by the Amorites under King Sihon, who ruled from Heshbon. But Moses and the Israelites destroyed him and his people when they came up from Egypt. 47 Israel took possession of his land and that of King Og of Bashan—the two Amorite kings east of the Jordan. 48 So Israel conquered the entire area from Aroer at the edge of the Arnon Gorge all the way to Mount Sirion,[d] also called Mount Hermon. 49 And they conquered the eastern bank of the Jordan River as far south as the Dead Sea,[e] below the slopes of Pisgah.)

Notas al pie

  1. 4:10 Hebrew Horeb, another name for Sinai; also in 4:15.
  2. 4:13 Hebrew the ten words.
  3. 4:33 Or voice of a god.
  4. 4:48 As in Syriac version (see also 3:9); Hebrew reads Mount Sion.
  5. 4:49 Hebrew took the Arabah on the east side of the Jordan as far as the sea of the Arabah.