Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 46:1-34

Jakob og hans familie flytter til Egypten

1Så tog Jakob af sted med hele sin teltlejr og kom til Be’ersheba. Dér bragte han et offer til sin fars Gud. 2Om natten talte Gud til ham i et syn.

„Jakob! Jakob!” kaldte han.

„Ja, jeg lytter,” svarede Jakob.

3„Det er Gud, der taler til dig,” sagde stemmen, „din fars Gud! Vær ikke bange for at tage til Egypten. Jeg vil sørge for, at din slægt bliver et stort folk, mens I bor der. 4Jeg vil selv gå med dig til Egypten, og jeg vil bringe dine efterkommere tilbage igen. Selv vil du dø i Egypten, men Josef vil være hos dig, når du dør.”

5Næste morgen hjalp Jakobs sønner så deres far, deres koner og deres børn op i de vogne, som Farao havde stillet til rådighed, og de forlod Be’ersheba. 6-7De tog alting med sig—deres dyr og alt, hvad de havde samlet sig i Kana’an. Kort tid efter ankom de til Egypten, Jakob og alle hans efterkommere: hans sønner og døtre og børnebørn, hele hans store familie.

8Det følgende er en liste over Jakobs sønner og sønnesønner, der tog med ham til Egypten:

Ruben, hans ældste søn, 9og dennes sønner Enok, Pallu, Hetzron og Karmi; 10Simeon og hans sønner Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar og Saul, hvis mor var kana’anæer; 11Levi og hans sønner Gershon, Kehat og Merari; 12Juda og hans sønner Shela, Peretz og Zerach; (Er og Onan var jo allerede døde. Peretz’ sønner hed Hetzron og Hamul.) 13Issakar og hans sønner Tola, Pua, Jashub46,13 De sidste to navne er her taget fra den samaritanske pentateuch (de 5 Mosebøger) og syriak oversættelsen, jævnfør 4.Mos. 26,23-24 og 1.Krøn. 7,1. og Shimron; 14Zebulon og hans sønner Sered, Elon og Jahle’el. 15Det var Jakobs og Leas seks sønner, som alle blev født i Paddan-Aram. Jakobs og Leas sønner og sønnesønner var således i alt 33. Der var også datteren Dina.

16Gads sønner hed Zefon,46,16 Den masoretiske tekst har Zifjon, mens den samaritanske pentateuch og den græske oversættelse, Septuaginta, har Zefon, jf. 4.Mos. 26,15. Haggi, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi og Areli; 17Ashers sønner hed Jimna, Jishva, Jishvi, Beria, og deres søster hed Sera. Berias sønner hed Heber og Malkiel. 18Disse 16 personer var efterkommere af Jakob og Zilpa, tjenestepigen, som Lea fik af sin far, Laban.

19Jakobs og Rakels sønner hed Josef og Benjamin. 20Josef fik i Egypten sønnerne Manasse og Efraim med Asenat, en datter af præsten Potifera fra Heliopolis. 21Benjamins sønner hed Bela, Beker, Ashbel, Gera, Na’aman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim og Ard. 22Disse 14 var Jakobs og Rakels sønner og sønnesønner.

23Dan havde sønnen Hushim. 24Naftalis sønner hed Jahtze’el, Guni, Jetzer og Shillem. 25Disse 7 var sønner og sønnesønner af Jakob og Bilha, tjenestepigen, som Rakel fik af sin far, Laban.

26Antallet af Jakobs efterkommere, som kom med til Egypten, var altså 66. Svigerdøtrene blev ikke regnet med.46,26 Ifølge den daværende kultur talte man normalt ikke kvinderne med. Dina og Sera var undtagelser. Vi må formode, at der var mange andre døtre, som ikke er nævnt i denne opremsning. Tælles Dina med var der 71 efterkommere af Jakob. Når vi fratrækker de to døde sønner, Josef og hans to sønner, får vi 66, der rejste med Jakob til Egypten. 27Med Jakob selv samt Josef og hans to sønner var de så 70 i alt, som videreførte Jakobs slægt i Egypten.

28Da Jakob og hans følge ankom til Egypten, sendte Jakob Juda i forvejen for at bede Josef om at vise dem vej til Goshen. 29Josef gjorde straks sin vogn klar og tog af sted til Goshen for at møde sin far. Så snart han ankom, omfavnede han sin far og græd ved hans skulder i lang tid. 30Derefter sagde Jakob til Josef: „Nu kan jeg dø i fred, for jeg har med egne øjne set, at du er i live.”

31Josef sagde til sine brødre og deres familier: „Jeg vil nu tage tilbage til Farao og fortælle ham, at I er ankommet fra Kana’ans land. 32Jeg vil forklare ham, at I er fårehyrder og kvægavlere, og at I har bragt jeres får, geder og kvæg og alt, hvad I ejer, med jer. 33Når Farao derpå sender bud efter jer og spørger om jeres beskæftigelse, 34skal I sige: ‚Vi og vores forfædre har altid været kvægavlere og fårehyrder.’ Når I fortæller ham det, vil han lade jer sætte jeres telte op her ude i Goshen, for egypterne kan ikke fordrage nomadefolk.”

La Bible du Semeur

Genèse 46:1-34

Jacob se rend en Egypte

1Israël se mit en route avec tout ce qu’il possédait. Lorsqu’il arriva à Beer-Sheva, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. 2Et Dieu s’adressa à lui dans une vision nocturne. Il l’appela : Jacob ! Jacob !

– Oui, répondit-il, j’écoute.

3– Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N’aie pas peur de te rendre en Egypte, j’y ferai de toi un grand peuple. 4Moi-même je t’accompagnerai en Egypte, et moi-même aussi, je te l’assure, je t’en ferai revenir ; et c’est Joseph qui te fermera les yeux.

5Jacob repartit donc de Beer-Sheva ; les fils d’Israël le firent monter avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le pharaon avait envoyés pour les transporter. 6Ils emmenèrent aussi leurs troupeaux et tous les biens qu’ils avaient acquis au pays de Canaan. Ainsi Jacob et toute sa famille arrivèrent en Egypte46.6 Voir Ac 7.15.. 7Il avait avec lui ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, toute sa descendance, lorsqu’il se rendit en Egypte.

La famille de Jacob en Egypte

8Voici les noms des fils d’Israël, venus en Egypte : Jacob et ses fils, le premier-né de Jacob étant Ruben, 9les fils de Ruben : Hénok, Pallou, Hetsrôn et Karmi. 10Les fils de Siméon : Yemouel, Yamîn, Ohad, Yakîn, Tsohar et Saül, le fils de la Cananéenne. 11Les fils de Lévi : Guershôn, Qehath et Merari. 12Les fils de Juda : Er, Onân, Shéla, Pérets et Zérah. Mais Er et Onân étaient morts au pays de Canaan. Pérets avait pour fils : Hetsrôn et Hamoul. 13Les fils d’Issacar : Tola, Pouah46.13 Selon le Pentateuque samaritain, la version syriaque et 1 Ch 7.1. Le texte hébreu traditionnel a : Pouva., Yashoub46.13 Selon le Pentateuque samaritain, la version syriaque et 1 Ch 7.1. Le texte hébreu traditionnel a : Yob. et Shimrôn, 14et les fils de Zabulon : Séred, Elôn et Yahléel. 15Ce sont là les descendants que Léa donna à Jacob en Paddân-Aram. Il y avait en plus leur fille Dina. Fils et filles étaient au nombre de trente-trois personnes. 16Les fils de Gad : Tsephôn46.16 Selon le Pentateuque samaritain, la version grecque et Nb 26.15. Le texte hébreu traditionnel a : Tsiphyôn., Haggui, Shouni, Etsbôn, Eri, Arodi et Areéli. 17Les fils d’Aser : Yimna, Yishva, Yishvi, Beria et leur sœur Sérah ; fils de Beria : Héber et Malkiel. 18Ce sont là les descendants de Jacob par Zilpa, la servante que Laban avait donnée à sa fille Léa. Ils étaient au nombre de seize personnes.

19Les fils de Rachel, femme de Jacob : Joseph et Benjamin. 20Au pays d’Egypte, Joseph eut deux fils d’Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On46.20 C’est-à-dire Héliopolis. : Manassé et Ephraïm. 21Les fils de Benjamin : Béla, Béker et Ashbel, Guéra, Naaman, Ehi, Rosh, Mouppim, Houppim et Ard. 22Ce sont là les descendants que Rachel donna à Jacob ; ils étaient au nombre de quatorze personnes. 23Le fils de Dan : Houshim. 24Les fils de Nephtali : Yahtséel, Gouni, Yétser et Shillem. 25Ce sont là les descendants de Jacob par Bilha, la servante que Laban avait donnée à sa fille Rachel : ils étaient au nombre de sept.

26L’ensemble des descendants de Jacob qui se rendirent avec lui en Egypte étaient au nombre de soixante-six, et il y avait en plus les femmes de ses fils. 27Les fils que Joseph eut en Egypte étant au nombre de deux, l’ensemble de la famille de Jacob qui s’était rendue en Egypte comptait soixante-dix personnes46.27 Selon le texte hébreu traditionnel et Ex 1.5. L’ancienne version grecque et Ac 7.14 ont : soixante-quinze..

L’installation dans la région de Goshen

28Jacob envoya Juda au-devant de lui vers Joseph, afin qu’il le précède dans la région de Goshen. Quand ils y furent arrivés, 29Joseph attela son char et partit rendre visite à Israël, son père, en Goshen. Quand il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement sur son épaule. 30Puis Israël dit à Joseph : Maintenant je peux mourir, puisque je t’ai revu et que tu vis encore !

31Joseph dit à ses frères et à la famille de son père : Je vais aller prévenir le pharaon, et lui dire : « Mes frères et la famille de mon père qui habitaient le pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. 32Ce sont des bergers ; ils élèvent des troupeaux, et ils ont amené avec eux leurs moutons, leurs chèvres et leurs bovins ainsi que tout ce qui leur appartient. » 33Quand le pharaon vous convoquera et qu’il vous demandera : « Quelles sont vos occupations ? » 34vous lui répondrez : « Tes serviteurs ont toujours élevé du bétail, depuis leur jeunesse jusqu’à ce jour – tout comme nos ancêtres. » De cette manière, il vous fera habiter dans la région de Goshen, car les bergers sont une abomination pour les Egyptiens.