La Bibbia della Gioia

Giuda

Questa lettera è scritta da Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, a tutti i cristiani che sono amati da Dio Padre e protetti da Gesù Cristo. A voi auguro misericordia, pace e amore in abbondanza.

In difesa della verità

Carissimi, avevo in mente di scrivervi a proposito della salvezza che Dio ci ha dato, ma ora mi trovo nella necessità di mandarvi questa lettera per incoraggiarvi a difendere con tutte le vostre forze la fede che Dio ha dato ai veri credenti, una volta per sempre. Vi dico questo perché si sono intrufolati fra voi certi individui, i quali sostengono che, una volta diventati cristiani, possiamo fare tutto quello che ci pare e piace, senza timore della punizione di Dio. La condanna per le persone di questo genere è già scritta da tempo, perché rinnegano il nostro unico padrone e Signore, Gesù Cristo.

Per quanto ci riguarda, ricordatevi, anche se già lo sapete, che il Signore, dopo aver salvato un intero popolo, Israele, dal paese dʼEgitto, in seguito fece morire tutti quelli che non gli credettero né vollero obbedirgli. Voglio ricordarvi anche quegli angeli che non rimasero nei limiti della loro giusta autorità, ma abbandonarono la propria dimora. Dio li incatenò nelle prigioni delle tenebre, ed è là che li tiene in attesa del giorno del giudizio. E non dimenticate neppure Sòdoma e Gomorra e le città vicine che, come loro, si erano abbandonate ai vizi di ogni specie, inclusa lʼomosessualità. Quelle città furono distrutte dal fuoco e ci servono dʼesempio per ricordarci che cʼè un inferno in cui sono puniti i peccatori. Nonostante ciò, questi falsi maestri si comportano allo stesso modo. Come allucinati, continuano a vivere in modo immorale e malvagio, degradando il loro corpo e disprezzano tutte le autorità, beffandosi perfino della maestà di Cristo. E pensare che neppure Michele, uno degli angeli più potenti, osò fare come loro. Infatti, quando si trovò a discutere con Satana per avere il corpo di Mosè, non osò accusarlo, né offenderlo, ma disse semplicemente: «Ti sgridi il Signore!» 10 Questi individui, invece, dicono male di ciò che non conoscono e, come animali, fanno tutto per istinto, rovinando così la propria anima. 11 Guai a loro! Perché seguono lʼesempio di Caino, che uccise suo fratello. Per amore del denaro sono caduti negli stessi errori di Balaam e sono periti nella ribellione di Kore. 12 Quando si uniscono a voi per la Cena del Signore sono come tante macchie vergognose. Vengono per gozzovigliare, senza pensare ad altro che a riempirsi la pancia senza ritegno. Sono come nuvole senzʼacqua, portate qua e là dal vento: promettono molto, ma non danno niente. Sono come alberi senza frutto al momento della raccolta, morti due volte, sradicati per essere bruciati. 13 Lasciano dietro di sé vergogna e disgrazia, come la schiuma sporca che le onde del mare depositano sulla spiaggia. Vagano qua e là, splendenti come stelle, ma per loro Dio ha preparato un posto nelle tenebre più profonde, dove resteranno per sempre.

14 Enoc, che visse sette generazioni dopo Adamo, sapeva di questi uomini e fece questa profezia in proposito: «Ecco, il Signore viene con milioni dei suoi santi. 15 Egli viene per giudicare tutta la gente del mondo; e metterà i malvagi a confronto con tutte le malvagità che hanno commesso e con le offese che, da peccatori impenitenti quali sono, hanno lanciato contro di lui». 16 Costoro non fanno che lamentarsi: sempre scontenti della propria sorte, vivono in preda delle loro passioni; le loro parole sono piene di superbia e, per interesse, sono pronti alla più sfacciata adulazione.

«Costruite su buone fondamenta»

17 Ma voi, miei cari, ricordate ciò che vi hanno predetto gli apostoli del nostro Signore, Gesù Cristo: 18 che negli ultimi tempi ci sarebbero stati degli individui beffardi, il cui unico scopo nella vita sarebbe stato quello di vivere secondo i propri istinti peggiori. 19 Sono costoro che provocano divisioni, questa gente depravata che non possiede lo Spirito di Dio. 20 Ma voi, carissimi, continuate a costruire la vostra vita sempre più saldamente sulle fondamenta della vostra santa fede, e pregate con la potenza dello Spirito Santo.

21 Mantenetevi nellʼamore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo che ci dà la vita eterna. 22 Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio: 23 salvateli, strappandoli dalle fiamme dellʼinferno. E per quanto riguarda gli altri, aiutateli a trovare il Signore con il vostro amore, ma anche con prudenza, facendo attenzione di non essere trascinati anche voi nel loro peccato. Pur mostrandovi pietosi nei loro confronti, dovete odiare anche la più piccola traccia del loro peccato.

24-25 Ed ora, tutta la gloria vada a lui, che è il solo Dio che ci salva, per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Tutta la maestà, la potenza e lʼautorità appartengono a lui fin dal principio; sono e saranno sue per sempre. Egli può aiutarvi a non cadere nel peccato, e portarvi perfetti e senza peccato alla sua gloriosa presenza, esultanti di eterna gioia. Amen. Giuda.

Nádej pre kazdého

Júdov List

Júda, služobník Pána Ježiša Krista, Jakubov brat, píše tým, ktorých si Pán Boh povolal, miluje a pre Pána Ježiša Krista chráni.

Želám vám, aby ste pociťovali čoraz viac milosti, pokoja a lásky.

Varovanie pred falošnými učiteľmi

Moji milovaní, tak veľmi som túžil napísať vám o našom spoločnom spasení, ale teraz cítim, že je potrebné, aby som vás povzbudil v zápase o vieru, ktorá bola raz navždy darovaná Božiemu ľudu.

Vkradli sa totiž medzi vás ľudia, ktorí si Pána Boha vôbec nevážia a jeho milosť zneužívajú a oddávajú sa zvrátenému životu. O takých ľuďoch sa napísalo už dávno, že sú odsúdení, lebo sa vzopreli proti nášmu jedinému Vládcovi a Pánovi -- Ježišovi Kristovi.

Pripomínam vám to, čo už viete: hoci Pán Boh zachránil Izraelitov tým, že ich vyviedol z Egypta, predsa potom zahubil všetkých tých, ktorí mu nedôverovali a neposlúchali ho.

Ba aj anjelov, ktorí sklamali vo svojom vznešenom postavení, Pán Boh vyhostil zo svojej blízkosti a drží ich vo večných putách v temnote do dňa súdu.

Podobne obyvatelia Sodomy a Gomory a okolitých miest, ktorí šli cestou mravnej neviazanosti a zvrátenosti, sú stále výstražným príkladom hrozného konca vo večnom ohni.

Aj títo falošní kresťania sa správajú podobne. Zapadli hlboko do hriechu, zneužívajú svoje telá, pohŕdajú akoukoľvek autoritou a rúhajú sa nadpozemským mocnostiam.

A jednako ani sám archanjel Michal sa neodvážil vyniesť nad satanom potupný súd. Keď sa s ním hádal o Mojžišovo telo, povedal iba: Nech ťa Pán potrestá!"

10 Títo poblúdilci si však pokojne robia žarty z toho, čo nechápu. Tomu, čo poznajú svojimi pudmi, podliehajú ako nerozumné zvieratá, a to ich vedie do skazy.

11 Beda im! Dali sa na Kainovu cestu, ktorý nedbal na Božie príkazy a napokon sa stal vrahom vlastného brata. Podobne ako Balám sú schopní zradiť Božiu pravdu za peniaze. Odsúdili sa na záhubu, lebo sa vzopreli proti Pánu Bohu, podobne ako Kórach, ktorý túžil po nadvláde.

12 Pri vašom bratskom stolovaní sa títo ľudia bez hanby prejedajú, lebo myslia iba na seba, a tak sa stávajú škvrnami vášho spoločenstva. Sú ako mraky bez dažďa hnané vetrom sem a ta, ako jesenné stromy bez ovocia, mŕtve a vyvrátené.

13 Sú ako divoké morské vlny vyplavujúce vlastnú špinu, sú ako bludné hviezdy, ktoré sa stratili v temnote vesmíru.

14 O takých ľuďoch prorokoval Enoch zo siedmej generácie po Adamovi: Pán príde s mnohými tisícmi anjelov,

15 aby všetkých súdil a bezbožných hriešnikov trestal za ich neveru, zlé správanie aj tvrdé slová voči Pánu Bohu."

16 Týmto ľuďom nič nie je dobré, stále reptajú na svoj údel, a robia všetko, čo sa im zachce. Vedú spupné reči a lichotia ľuďom, ak majú z toho prospech.

17 Ale vy, moji milovaní, pamätajte na slová Ježišových apoštolov,

18 ktorí nám predpovedali, že sa v poslednom čase zjavia ľudia, ktorí sa budú posmievať Božej pravde. Ich jediným cieľom je užívať života", ako sa len dá.

19 Spôsobujú roztržky. Sú to ľudia ovládaní vlastnými pudmi, a nie Božím duchom.

20 Ale vy, moji milovaní, budujte svoj život na základoch dokonalej viery,

21 a modlite sa v sile Svätého Ducha. Zotrvávajte v Božej láske a trpezlivo čakajte na večný život daný z milosti nášho Pána Ježiša Krista.

22 Povzbudzujte a presviedčajte tých, ktorí ešte pochybujú,

23 a tých, čo sa zmietajú v ohni vlastných vášní, vytrhnite z neho. A majte zľutovanie aj s tými, ktorí ťažko zhrešili, pomáhajte im nájsť Pána svojou láskavosťou, ale dbajte, aby ste sa sami nepoškvrnili ich hriechom.

24 Pán Boh má moc uchrániť vás od každého poklesku a priviesť čistých a dokonalých do svojej slávy vo večnej radosti.

25 Jemu, jedinému Pánu Bohu, ktorý nás v Pánovi Ježišovi zachránil, nech je sláva, veleba, vláda aj moc od počiatku vekov, teraz aj naveky! Amen!