La Bibbia della Gioia

Colossesi 3

Pensate alle cose di lassù

1Ora che siete stati resuscitati con Cristo dalla morte, cercate i ricchi tesori e le gioie del cielo, dove Cristo stesso siede al posto dʼonore, accanto a Dio. Rivolgete le vostre menti al cielo, e non perdete tempo a preoccuparvi delle cose di questa terra! Per quanto riguarda le cose di questo mondo, dovete avere lo stesso interesse che hanno i morti, perché la vostra vita vera è in cielo, con Cristo e con Dio. Quando Cristo, che è la nostra vera vita, tornerà di nuovo, allora anche voi risplenderete di gloria con lui.

Perciò, sbarazzatevi dei comportamenti tipici di questo mondo: le immoralità, gli atti impuri, la lussuria, le voglie inconfessate e lʼavidità delle cose allettanti di questa vita, che è un tipo dʼidolatria. La tremenda collera di Dio si scatena su quelli che fanno queste cose. Quando facevate ancora parte di questo mondo, eravate dediti a questi vizi, ma ora è tempo di gettare via tutto: la collera, lʼodio, le malignità, la maldicenza, le parole volgari. E basta con le falsità fra voi!

Era la vostra vecchia vita, con tutta la sua malvagità, che vi portava a fare queste cose, ma ora ve ne siete liberati come si smette un vestito vecchio. 10 Ora siete persone nuove che imparano sempre più ciò che è giusto, per diventare sempre più uguali a Cristo, che ha creato questa nuova vita dentro di noi. 11 In questa nuova vita non conta la nazionalità, né la razza, né la cultura e neppure la posizione sociale; queste cose non hanno significato. Ciò che conta è avere Cristo dentro di noi. Cristo, che è disponibile allo stesso modo per tutti.

12 Siete stati scelti da Dio, che vi ama e vi ha dato questo nuovo tipo di vita. Perciò dovete avere sentimenti nuovi: siate pieni di compassione, bontà e dolcezza verso gli altri; siate umili e pazienti. 13 Sopportatevi a vicenda, e se qualcuno ha motivo di lamentarsi degli altri, sia pronto a perdonare senza portare rancori. Ricordate: come il Signore ha perdonato voi, così voi dovete perdonare gli altri.

14 Prima di tutto, fate sì che sia lʼamore a guidare la vostra vita, perché soltanto con lʼamore si può vivere uniti in perfetta armonia. 15 Fate in modo che la pace, che è un dono di Cristo, sia sempre presente nel vostro cuore. Questo è il vostro dovere e il vostro privilegio, che non dovete trascurare per fare veramente parte del suo corpo. E non dimenticatevi di essergli riconoscenti!

16 Ricordatevi sempre di ciò che Cristo ha insegnato, e fate in modo che le sue parole arricchiscano la vostra vita e vi rendano saggi. Istruitevi e correggetevi a vicenda con tutta la saggezza possibile. Cantate salmi, inni e canti spirituali al Signore con gioia e con cuore riconoscente. 17 Qualsiasi cosa fate o dite, fatelo come rappresentanti del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre, per mezzo suo.

Nelle famiglie dei credenti…

18 Voi mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come si conviene a chi appartiene al Signore. 19 E voi, mariti, amate le vostre mogli e non siate duri nei loro confronti. 20 Voi figli, obbedite sempre ai vostri genitori, perché così fate piacere al Signore. 21 Voi padri, non irritate i vostri figli, perché potrebbero scoraggiarsi.

22 Voi servi, obbedite in tutto ai padroni che avete su questa terra, non solo quando vi tengono dʼocchio, ma sempre; obbedite loro con impegno e sincerità, per lʼamore che provate verso il Signore e perché volete piacergli. 23 Lavorate serenamente, qualunque sia il vostro lavoro, fatelo come se steste lavorando per il Signore, e non semplicemente per il vostro padrone, 24 ricordando che è il Signore Gesù che vi darà la ricompensa. In realtà è per lui che state lavorando, 25 e se non fate del vostro meglio, sarete retribuiti come meritate, chiunque voi siate, perché Dio non fa preferenze.

Nádej pre kazdého

List Kolosanom 3

1 Keď ste teda Kristovým vzkriesením aj vy získali nový život, zamerajte sa na hodnoty, ktoré pramenia z Boha. S ním sa teraz Kristus delí o slávu a moc.

To, čo je hore, nech vás zamestnáva, a nie pozemské starosti.

Svoje ja ste nechali zomrieť. Váš skutočný život je s Kristom u Boha.

A až sa Kristus, náš pravý život, opäť ukáže na zemi, aj vy budete žiariť jeho slávou.

Ako majú kresťania žiť

Preto potláčajte svoje telesné sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé túžby a chamtivosť. Holdovať takým chúťkam nie je nič iné ako modloslužba,

a kto to robí, privoláva na seba Boží hnev a trest.

Aj vy ste kedysi viedli takýto spôsob života,

ale teraz je najvyšší čas zanechať zlobu, nenávisť, rúhanie a škaredé reči.

Hovorte vždy iba pravdu; lož a neúprimnosť boli vlastnosťami vášho starého života, ktorý ste už zanechali.

10 Vy teraz žijete celkom novým životom, ktorý vedie k čoraz vyššiemu poznaniu dobra a k čoraz vernejšej podobe s Kristom, jeho zdrojom.

11 Tento nový život už nepozná národnostné, rasové ani sociálne rozdiely -- to všetko už nič neznamená. Jediné, na čom záleží, je to, či v nás naozaj žije Kristus, a tú možnosť má každý.

12 Keď si vás teda Boh vybral, miluje vás a chce, aby ste žili čistým životom, buďte k iným láskaví a milosrdní, zahŕňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou.

13 Buďte znášanliví a odpúšťajte tomu, kto vám ublížil; veď aj vám Boh odpustil.

14 Ale najmä nech vo všetkom rozhoduje láska -- potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda.

15 A vaše srdce nech vždy napĺňa Boží pokoj: to je úloha a zároveň dar pre tých, ktorí patria k jeho telu. Buďte za to vďační.

16 Majte stále na pamäti, čo nás Kristus učil, a čerpajte z jeho slov múdrosť a obohatenie. Navzájom sa poúčajte a napomínajte. A v srdci nech vám vždy zvučia žalmy, chválospevy a duchovné piesne.

17 Čokoľvek hovoríte a konáte, robte tak, ako by na vašom mieste robil sám Kristus. A prostredníctvom neho ďakujte Otcovi.

Zásady vzájomného spolužitia

18 Manželky nech sa podriaďujú svojim mužom, ako sa na kresťanky patrí.

19 Vy muži, milujte svoje ženy a buďte k nim láskaví.

20 Deti, vy vždy poslúchajte svojich rodičov, to je Bohu milé.

21 A vy otcovia, nevyžadujte od svojich detí to, čo by bolo nad ich schopnosti.

22 Kto je podriadený, má svojmu nadriadenému slúžiť ochotne, nielen z donútenia alebo naoko. Poslúchajte ich pre lásku k svojmu nebeskému Pánovi

23 a pracujte statočne a radostne, akoby ste pracovali pre neho.

24 Veď pre neho aj pracujete a od neho nakoniec dostanete za odmenu podiel na jeho kráľovstve, lebo vaším pravým pánom je on.

25 Kto sa dopúšťa krivdy, dočká sa svojej odplaty. Boh má na všetkých rovnakú mieru.