Ang Pulong Sa Dios

Roma 8

Ang Kinabuhi nga Gigamhan sa Espiritu Santo

1Karon, ang mga anaa kang Cristo Jesus dili na silotan sa Dios. Kay human kita mahiusa kang Cristo Jesus gigamhan na kita sa Espiritu Santo nga nagahatag ug kinabuhi. Busa luwas na kita gikan sa sala ug kamatayon nga nagagahom kanato. Ang Kasugoan dili makakuha sa gahom sa sala diha sa atong kinabuhi, tungod sa kahuyang sa atong tawhanong kinaiya. Ang Dios mao ang nagkuha sa gahom sa sala diha sa kinabuhi sa tawo. Gipadala niya dinhi sa kalibotan ang iyang Anak nga nahimong tawo sama kanatong mga makasasala aron mahimong halad alang sa atong mga sala. Ug diha sa iyang pagkatawhanon, gilaglag sa Dios ang gahom sa sala. Gibuhat niya kini aron nga ang gipatuman sa Kasugoan matuman dinhi kanato nga wala na magkinabuhi sumala sa atong tawhanon nga kinaiya kondili sumala sa Espiritu Santo. Ang mga tawo nga nagakinabuhi sumala sa ilang tawhanon nga kinaiya walay lain nga ginahunahuna kondili ang kagustohan sa ilang tawhanon nga kinaiya, apan ang mga tawo nga nagakinabuhi sumala sa pagtultol sa Espiritu Santo walay lain nga ginahunahuna kondili ang nahimut-an sa Espiritu Santo. Kon ang panghunahuna sa tawo ginagamhan sa iyang tawhanon nga kinaiya, mosangpot kini sa kamatayon. Apan kon ang nahimut-an sa Espiritu Santo mao ang iyang kanunay nga ginahunahuna, makaangkon siyag kinabuhi ug kalinaw. Kaaway sa Dios ang tawo kansang panghunahuna ginagamhan sa iyang tawhanon nga kinaiya, kay wala siya magtuman sa Kasugoan sa Dios, ug ang tinuod dili siya makatuman niini. Ang mga tawo nga nagasunod sa ilang tawhanon nga kinaiya dili gayod makapalipay sa Dios. Apan kamo dili na ilalom sa gahom sa inyong tawhanon nga kinaiya. Kay kon ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo, ginagamhan na kamo sa Espiritu. Ang tawo nga wala diha kaniya ang Espiritu ni Cristo dili iya ni Cristo. 10 Apan tungod kay si Cristo anaa kaninyo, bisan mamatay ang inyong lawas tungod sa sala, mabuhi gihapon ang inyong espiritu tungod kay gipakamatarong kamo sa Dios. 11 Unya, tungod kay ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus anaa kaninyo, siya nga nagbanhaw kang Cristo mao usab ang maghatag ug kinabuhi sa inyong mga may kamatayon nga lawas. Buhaton niya kini pinaagi sa Espiritu nga nagapuyo diha kaninyo.

12 Busa mga igsoon, kinahanglan sundon nato ang Dios ug isalikway nato ang atong tawhanon nga kinaiya. 13 Kay kon magkinabuhi kamo sumala sa inyong tawhanon nga kinaiya, mamatay kamo. Apan kon pinaagi sa Espiritu Santo isalikway ninyo ang daotang binuhatan, mabuhi gayod kamo.

Ang mga Anak sa Dios

14 Ang mga ginatultolan sa Espiritu sa Dios mao ang tinuod nga mga anak sa Dios. 15 Kay ang Espiritu nga inyong nadawat wala maghimo kaninyo nga mahadlokon sama sa inyong gibati kaniadto sa dihang mga ulipon pa kamo, hinuon naghimo kini kaninyo nga mga anak sa Dios. Karon, pinaagi sa Espiritu Santo makatawag na kita sa Dios nga, “Amahan.”[a] 16 Ang Espiritu Santo uban sa atong espiritu mao ang nagapamatuod nga kita mga anak sa Dios. 17 Ug tungod kay kita mga anak na sa Dios, mga manununod kita sa mga butang nga gitagana sa Dios alang kanato. Mga manununod kita kauban ni Cristo. Kay kon nagaantos kita karon sama sa pag-antos ni Cristo kaniadto, moabot ang adlaw nga pasidunggan usab kita uban kaniya.

Ang Atong Maayo Kaayo nga Kahimtang sa Umaabot

18 Alang kanako, ang mga pag-antos karon dili ikatandi sa maayo kaayo nga kahimtang nga maangkon nato unya sa umaabot. 19 Kay ang tanang binuhat sa Dios naghinam-hinam gayod nga nagapaabot sa higayon nga ipadayag na sa Dios ang iyang mga anak. 20 Kay ang tanan nga binuhat sa Dios wala makakab-ot sa iyang katuyoan alang kanila. Nahitabo kini dili tungod sa ilang kaugalingong kabubut-on kondili tungod kay mao kini ang pagbuot sa Dios. Apan may paglaom pa, 21 kay moabot ang adlaw nga ang mga binuhat sa Dios maluwas gikan sa pagkamadunoton ug mahimutang sa nindot kaayo nga kagawasan sa mga anak sa Dios. 22 Nasayran nato nga hangtod karon ang tanan nga binuhat sa Dios nagaagulo sa kasakit sama sa babaye nga manganakay. 23 Bisan kita nga nakadawat sa Espiritu Santo nga mao ang una nga gasa sa Dios nagaagulo usab sa kasakit samtang nagapaabot kita sa adlaw nga ang atong mga lawas bag-ohon sa Dios ug mahingpit ang atong katungod isip iyang mga anak. 24 Naluwas na kita ug nagapaabot na lang nga mahingpit kini nga kaluwasan. Ang paglaom dili na matawag nga paglaom kon anaa na ang ginalaoman. Kay kinsa ba ang magalaom sa anaa na? 25 Apan kon nagalaom kita sa mga butang nga wala pa kanato, nagahulat kita nga mapailubon.

26 Ug tungod kay maluya kita, ang Espiritu Santo nagatabang kanato. Dili kita kahibalo kon unsa gayod ang angay nato nga iampo; mao nga ang Espiritu Santo nagahangyo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili malitok. 27 Ug tungod kay nasayod ang Dios kon unsa ang sulod sa kasingkasing sa tawo, nasayod usab siya sa hunahuna sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo nagahangyo sa Dios alang sa iyang mga anak, sumala sa kabubut-on sa Dios.

28 Nasayod kita nga ang tanang panghitabo ginabuhat sa Dios alang sa kaayohan sa mga nagahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyoan. 29 Kay sukad pa kaniadto, nasayran na sa Dios kon kinsa ang iyang mahimong mga anak. Ug giplano na niyang daan nga mahisama sila sa iyang Anak nga si Jesus, aron siya ang mahimong kamagulangan sa daghan nga mga managsoon. 30 Busa ang mga tawo nga gipili na niyang daan iyang gitawag nga mahimong iyang mga anak; ug ang mga tawo nga iyang gitawag, iya usab nga gipakamatarong; ug ang iyang gipakamatarong, iya usab nga gipasidunggan.

Ang Gugma sa Dios

31 Karon, kon hunahunaon ta kini nga mga butang, makaingon kita nga ang Dios dapig gayod kanato, ug walay makabatok kanato. 32 Wala niya ihikaw ang iyang Anak, hinuon gihalad niya kini alang kanatong tanan. Kon gihatag niya ang iyang Anak, ihatag usab niya kanato ang tanang butang. 33 Walay makaingon nga kitang mga pinili sa Dios mga makasasala, kay ang Dios na gayod ang nagaingon nga kita gipakamatarong na. 34 Wala nay makaingon nga silotan kita, kay si Cristo Jesus mismo gisilotan ug namatay alang kanato, ug dili kay kana lang, gibanhaw usab siya ug karon atua sa tuong kamot sa Dios ug nagahangyo sa Dios alang kanato. 35 Walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Bisag makasinati pa kita ug mga pag-antos, kalisod, paglutos, kagutom, kakabos, katalagman, ug bisan pag kamatayon, masiguro nato nga gihigugma gihapon kita ni Cristo. 36 Ang Kasulatan nagaingon,

“Tungod sa among pagtuo kanimo, anaa kami kanunay sa kakuyaw sa kamatayon. Sama kami sa mga karnero nga ihawonon.”[b]

37 Apan bisag mao kini ang atong kahimtang, masagubang nato kini pinaagi sa tabang ni Cristo nga nagahigugma kanato. 38-39 Kay nasiguro ko gayod nga walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga gipakita niya pinaagi kang Cristo Jesus nga atong Ginoo. Bisan pa ang kinabuhi dinhi o ang kamatayon, ang mga anghel o mga demonyo, ang mga panghitabo karon o ang mahitabo sa umaabot, ang mga may gahom, ang mga anaa sa ibabaw o sa ilalom sa kalibotan, o bisag unsa pa nga mga binuhat sa Dios dili makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma.

Notas al pie

  1. Roma 8:15 Amahan: Sa literal makita ang Hebreo nga pulong ‘abba’ ug ang Griego nga pulong ‘pater’, nga pareho nga nagakahulogan nga ‘papa’ o kaha ‘amahan’.
  2. Roma 8:36 Tan-awa usab ang Salmo 44:22.

Chinese Union Version (Simplified)

羅 馬 書 8

1如 今 , 那 些 在 基 督 耶 稣 里 的 就 不 定 罪 了 。

因 为 赐 生 命 圣 灵 的 律 , 在 基 督 耶 稣 里 释 放 了 我 , 使 我 脱 离 罪 和 死 的 律 了 。

律 法 既 因 肉 体 软 弱 , 有 所 不 能 行 的 , 神 就 差 遣 自 己 的 儿 子 , 成 为 罪 身 的 形 状 , 作 了 赎 罪 祭 , 在 肉 体 中 定 了 罪 案 ,

使 律 法 的 义 成 就 在 我 们 这 不 随 从 肉 体 、 只 随 从 圣 灵 的 人 身 上 。

因 为 随 从 肉 体 的 人 体 贴 肉 体 的 事 , 随 从 圣 灵 的 人 体 贴 圣 灵 的 事 。

体 贴 肉 体 的 , 就 是 死 ; 体 贴 圣 灵 的 , 乃 是 生 命 、 平 安 。

原 来 体 贴 肉 体 的 , 就 是 与 神 为 仇 ; 因 为 不 服 神 的 律 法 , 也 是 不 能 服 ,

而 且 属 肉 体 的 人 不 能 得 神 的 喜 欢 。

如 果 神 的 灵 住 在 你 们 心 里 , 你 们 就 不 属 肉 体 , 乃 属 圣 灵 了 。 人 若 没 有 基 督 的 灵 , 就 不 是 属 基 督 的 。

10 基 督 若 在 你 们 心 里 , 身 体 就 因 罪 而 死 , 心 灵 却 因 义 而 活 。

11 然 而 , 叫 耶 稣 从 死 里 复 活 者 的 灵 若 住 在 你 们 心 里 , 那 叫 基 督 耶 稣 从 死 里 复 活 的 , 也 必 藉 着 住 在 你 们 心 里 的 圣 灵 , 使 你 们 必 死 的 身 体 又 活 过 来 。

12 弟 兄 们 , 这 样 看 来 , 我 们 并 不 是 欠 肉 体 的 债 去 顺 从 肉 体 活 着 。

13 你 们 若 顺 从 肉 体 活 着 , 必 要 死 ; 若 靠 着 圣 灵 治 死 身 体 的 恶 行 , 必 要 活 着 。

14 因 为 凡 被 神 的 灵 引 导 的 , 都 是 神 的 儿 子 。

15 你 们 所 受 的 , 不 是 奴 仆 的 心 , 仍 旧 害 怕 ; 所 受 的 , 乃 是 儿 子 的 心 , 因 此 我 们 呼 叫 : 阿 爸 ! 父 !

16 圣 灵 与 我 们 的 心 同 证 我 们 是 神 的 儿 女 ;

17 既 是 儿 女 , 便 是 後 嗣 , 就 是 神 的 後 嗣 , 和 基 督 同 作 後 嗣 。 如 果 我 们 和 他 一 同 受 苦 , 也 必 和 他 一 同 得 荣 耀 。

18 我 想 , 现 在 的 苦 楚 若 比 起 将 来 要 显 於 我 们 的 荣 耀 就 不 足 介 意 了 。

19 受 造 之 物 切 望 等 候 神 的 众 子 显 出 来 。

20 因 为 受 造 之 物 服 在 虚 空 之 下 , 不 是 自 己 愿 意 , 乃 是 因 那 叫 他 如 此 的 。

21 但 受 造 之 物 仍 然 指 望 脱 离 败 坏 的 辖 制 , 得 享 ( 享 : 原 文 是 入 ) 神 儿 女 自 由 的 荣 耀 。

22 我 们 知 道 一 切 受 造 之 物 一 同 叹 息 、 劳 苦 , 直 到 如 今 。

23 不 但 如 此 , 就 是 我 们 这 有 圣 灵 初 结 果 子 的 , 也 是 自 己 心 里 叹 息 , 等 候 得 着 儿 子 的 名 分 , 乃 是 我 们 的 身 体 得 赎 。

24 我 们 得 救 是 在 乎 盼 望 ; 只 是 所 见 的 盼 望 不 是 盼 望 , 谁 还 盼 望 他 所 见 的 呢 ( 有 古 卷 作 : 人 所 看 见 的 何 必 再 盼 望 呢 ) ?

25 但 我 们 若 盼 望 那 所 不 见 的 , 就 必 忍 耐 等 候 。

26 况 且 我 们 的 软 弱 有 圣 灵 帮 助 , 我 们 本 不 晓 得 当 怎 样 祷 告 , 只 是 圣 灵 亲 自 用 说 不 出 来 的 叹 息 替 我 们 祷 告 。

27 鉴 察 人 心 的 , 晓 得 圣 灵 的 意 思 , 因 为 圣 灵 照 着 神 的 旨 意 替 圣 徒 祈 求 。

28 我 们 晓 得 万 事 都 互 相 效 力 , 叫 爱 神 的 人 得 益 处 , 就 是 按 他 旨 意 被 召 的 人 。

29 因 为 他 预 先 所 知 道 的 人 , 就 预 先 定 下 效 法 他 儿 子 的 模 样 , 使 他 儿 子 在 许 多 弟 兄 中 作 长 子 。

30 预 先 所 定 下 的 人 又 召 他 们 来 ; 所 召 来 的 人 又 称 他 们 为 义 ; 所 称 为 义 的 人 又 叫 他 们 得 荣 耀 。

31 既 是 这 样 , 还 有 甚 麽 说 的 呢 ? 神 若 帮 助 我 们 , 谁 能 敌 挡 我 们 呢 ?

32 神 既 不 爱 惜 自 己 的 儿 子 , 为 我 们 众 人 舍 了 , 岂 不 也 把 万 物 和 他 一 同 白 白 的 赐 给 我 们 麽 ?

33 谁 能 控 告 神 所 拣 选 的 人 呢 ? 有 神 称 他 们 为 义 了 ( 或 作 : 是 称 他 们 为 义 的 神 麽 )

34 谁 能 定 他 们 的 罪 呢 ? 有 基 督 耶 稣 已 经 死 了 , 而 且 从 死 里 复 活 , 现 今 在 神 的 右 边 , 也 替 我 们 祈 求 ( 有 基 督 . . . . 或 作 是 已 经 死 了 , 而 且 从 死 里 复 活 , 现 今 在 神 的 右 边 , 也 替 我 们 祈 求 的 基 督 耶 稣 麽 )

35 谁 能 使 我 们 与 基 督 的 爱 隔 绝 呢 ? 难 道 是 患 难 麽 ? 是 困 苦 麽 ? 是 逼 迫 麽 ? 是 饥 饿 麽 ? 是 赤 身 露 体 麽 ? 是 危 险 麽 ? 是 刀 剑 麽 ?

36 如 经 上 所 记 : 我 们 为 你 的 缘 故 终 日 被 杀 ; 人 看 我 们 如 将 宰 的 羊 。

37 然 而 , 靠 着 爱 我 们 的 主 , 在 这 一 切 的 事 上 已 经 得 胜 有 馀 了 。

38 因 为 我 深 信 无 论 是 死 , 是 生 , 是 天 使 , 是 掌 权 的 , 是 有 能 的 , 是 现 在 的 事 , 是 将 来 的 事 ,

39 是 高 处 的 , 是 低 处 的 , 是 别 的 受 造 之 物 , 都 不 能 叫 我 们 与 神 的 爱 隔 绝 ; 这 爱 是 在 我 们 的 主 基 督 耶 稣 里 的 。