Ang Pulong Sa Dios

Roma 16:1-27

Ang mga Pagpangumusta ni Pablo

1Karon gusto kong ipaila kaninyo ang atong igsoon nga si Febe. Nagaalagad siya sa iglesia sa Cencrea. 2Dawata ninyo siya isip inyong igsoon sa Ginoo, ug mao gayod kini ang angay ninyong buhaton isip mga anak sa Dios. Tabangi ninyo siya sa iyang mga kinahanglanon, kay daghan ang iyang natabangan. Ako gani natabangan usab niya.

3Ipangumusta ninyo ako kang Priscila ug kang Aquila. Kauban ko sila sa paghago alang kang Cristo Jesus. 4Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako; ug dili lang ako ang nagapasalamat kanila, kondili ang tanan usab nga mga iglesia nga dili Judio. 5Kumusta usab sa tanang mga tumutuo nga nagatigom didto sa ilang balay.

Ipangumusta usab ako sa akong hinigugmang higala nga si Epenetus. Siya ang unang mituo kang Cristo sa probinsya sa Asia. 6Kumusta usab kang Maria. Naghago siya pag-ayo alang kaninyo. 7Kumusta usab sa akong isigka-Judio nga si Andronicus ug si Junia. Kini sila kauban ko nga nabilanggo. Nailhan sila sa mga apostoles, ug una pa sila kanako nga nahimong Kristohanon.

8Ipangumusta usab ako sa akong hinigugma nga higala sa Ginoo nga si Ampliyatus. 9Kumusta usab kang Urbano nga atong kauban nga katabang sa pag-alagad kang Cristo, ug sa akong hinigugmang higala nga si Estaquis. 10Kumusta usab kang Apeles. Bisan daghan ang iyang naagian nga mga pag-antos, wala gayod siya motalikod kang Cristo. Kumusta usab sa panimalay ni Aristobulus, 11kang Herodion nga akong isigka-Judio, ug sa mga anaa sa Ginoo sa panimalay ni Narciso.

12Ipangumusta usab ako kang Trifena ug kang Trifosa. Sila kugihan nga mga alagad sa Ginoo. Kumusta usab sa atong hinigugma nga higala nga si Persida. Daghan ang iyang nabuhat alang sa Ginoo. 13Kumusta usab kang Rufo. Kini siya inila nga alagad sa Ginoo. Kumusta usab sa iyang inahan. Ang pagtagad niya kanako sama gayod sa usa ka anak. 14Kumusta usab kanila ni Asincritus, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, ug sa tanang mga igsoon kang Cristo nga kauban nila. 15Kumusta kanila ni Filologus, Julia, Nereo, ug sa iyang igsoon nga babaye, kang Olimpas, ug sa tanang mga tumutuo nga kauban nila.

16Pagkumustahay kamo isip managsoon kang Cristo.16:16 Pagkumustahay kamo isip managsoon kang Cristo: sa literal, Pagkumustahay kamo nga may balaan nga halok. Ang tanang mga iglesia nga iya ni Cristo nangumusta diha kaninyo.

Ang Kataposang mga Tambag

17Mga igsoon ko kang Cristo, pagbantay kamo sa mga tawo nga maoy hinungdan sa panagbahin-bahin ug nagasamok sa pagtuo sa mga tumutuo. Supak sila sa mga pagtulon-an nga gitudlo kaninyo. Busa likayi ninyo sila. 18Ang mga tawo nga nagabuhat niini wala mag-alagad kang Cristo nga atong Ginoo, kondili ang ilang kaugalingong kagustohan lang ang ilang gipasulabi. Ginapahisalaag nila ang mga tawo nga kulang sa kahibalo pinaagi sa ilang maayo ug madanihon nga mga sinultihan. 19Nabantog ang inyong pagkamatinumanon kang Cristo, busa nalipay gayod ako; apan gusto ko nga magmaalamon kamo mahitungod sa pagbuhat ug maayo, ug inosente mahitungod sa pagbuhat ug daotan. 20Ug sa dili madugay ang Dios nga nagahatag kanato ug kalinaw, mopildi kang Satanas pinaagi kaninyo.

Hinaut nga panalanginan gayod kamo sa atong Ginoong Jesus.

21Ang akong kauban nga alagad nga si Timoteo nangumusta usab kaninyo, lakip si Lucio, si Jason, ug si Sosipatro nga sama kanakong mga Judio.

22(Ako, si Tercio nga anaa usab sa Ginoo, nangumusta usab kaninyo. Ako ang nagsulat niining sulat nga gidikta ni Pablo.) 23Si Gayo nangumusta usab kaninyo. Ako, si Pablo, nagasaka dinhi sa iyang balay, ug dinhi usab nagasimba ang mga tumutuo. Si Erastus nga tresurero sa siyudad ug ang atong igsoon nga si Quartus nangumusta usab kaninyo.

24[Hinaut pa nga panalanginan gayod kamong tanan sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Amen.]

Pagdayeg sa Dios

25Dayegon ta ang Dios nga makapalig-on kaninyo sumala sa Maayong Balita mahitungod kang Jesu-Cristo nga akong ginawali kaninyo. Ang Maayong Balita dugay na nga gitago, 26apan karon ginasugilon na kini sa tanang mga tawo pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta sumala sa sugo sa walay kataposan nga Dios, aron ang tanan motuo ug motuman kang Cristo. Ug gipahibalo usab kini kaniadto.

27Pinaagi kang Jesu-Cristo, daygon ta sa walay kataposan ang Dios nga mao lang ang nakahibalo sa tanan! Amen.

New International Reader's Version

Romans 16:1-27

Personal Greetings

1I would like you to welcome our sister Phoebe. She is a deacon of the church in Cenchreae. 2I ask you to receive her as one who belongs to the Lord. Receive her in the way God’s people should. Give her any help she may need from you. She has been a great help to many people, including me.

3Greet Priscilla and Aquila. They work together with me in serving Christ Jesus. 4They have put their lives in danger for me. I am thankful for them. So are all the Gentile churches.

5Greet also the church that meets in the house of Priscilla and Aquila.

Greet my dear friend Epenetus. He was the first person in Asia Minor to become a believer in Christ.

6Greet Mary. She worked very hard for you.

7Greet Andronicus and Junia, my fellow Jews. They have been in prison with me. They are leaders among the apostles. They became believers in Christ before I did.

8Greet Ampliatus, my dear friend in the Lord.

9Greet Urbanus. He works together with me in serving Christ. And greet my dear friend Stachys.

10Greet Apelles. He remained faithful to Christ even when he was tested.

Greet those who live in the house of Aristobulus.

11Greet Herodion, my fellow Jew.

Greet the believers who live in the house of Narcissus.

12Greet Tryphena and Tryphosa. Those women work hard for the Lord.

Greet my dear friend Persis. She is another woman who has worked very hard for the Lord.

13Greet Rufus. He is a chosen believer in the Lord. And greet his mother. She has been like a mother to me too.

14Greet Asyncritus, Phlegon and Hermes. Greet Patrobas, Hermas and the other brothers and sisters with them.

15Greet Philologus, Julia, Nereus and his sister. Greet Olympas and all of the Lord’s people who are with them.

16Greet one another with a holy kiss.

All the churches of Christ send their greetings.

17I am warning you, brothers and sisters, to watch out for those who try to keep you from staying together. They want to trip you up. They teach you things opposite to what you have learned. Stay away from them. 18People like that are not serving Christ our Lord. They are serving only themselves. With smooth talk and with words they don’t mean they fool people who don’t know any better. 19Everyone has heard that you obey God. So you have filled me with joy. I want you to be wise about what is good. And I want you to have nothing to do with what is evil.

20The God who gives peace will soon crush Satan under your feet.

May the grace of our Lord Jesus be with you.

21Timothy works together with me. He sends his greetings to you. So do Lucius, Jason and Sosipater, my fellow Jews.

22I, Tertius, wrote down this letter. I greet you as a believer in the Lord.

23-24Gaius sends you his greetings. He has welcomed me and the whole church here into his house.

Erastus is the director of public works here in the city. He sends you his greetings. Our brother Quartus also greets you.

25May God receive glory. He is able to strengthen your faith. He does this in keeping with the good news and the message I preach. It is the message about Jesus Christ. This message is in keeping with the mystery hidden for a very long time. 26The mystery has now been made known through the writings of the prophets. The eternal God commanded that it be made known. God wanted all the Gentiles to obey him by trusting in him. 27May the only wise God receive glory forever through Jesus Christ. Amen.