Ang Pulong Sa Dios

Roma 13

Ang Atong Obligasyon sa mga Nagadumala sa Gobyerno

1Ang matag usa kaninyo kinahanglan magmatinumanon sa mga nagadumala sa gobyerno, kay ang tanan nga panggobyerno gikan sa Dios ug ang mga tigdumala gibutang sa Dios sa ilang katungdanan. Ang nagabatok sa gobyerno nagabatok sa pagbuot sa Dios, ug ang nagahimo niini nagapahamtang ug silot sa ilang kaugalingon. Wala kitay angay kahadlokan sa mga nagadumala kanato, gawas lang kon nagabuhat kita ug daotan. Busa kon dili ka gusto nga mahadlok sa mga nagadumala, buhata ang maayo, ug dayegon ka pa hinuon nila. Gibutang sila sa Dios sa ilang katungdanan alang sa atong kaayohan. Apan kon nakabuhat ka ug daotan, angay kang mahadlok kanila, tungod kay may gahom sila sa pagsilot kanimo; kay gibutang sila sa Dios sa ilang katungdanan aron silotan ang mga nagahimog daotan. Busa angay kitang magmatinumanon sa atong gobyerno; dili lang tungod sa kahadlok nato sa silot, kondili tungod kay nasayran nato nga mao kini ang angay natong buhaton. Mao usab kini ang hinungdan kon nganong nagabayad kita sa atong buhis, kay ang mga tigdumala mga alagad sa Dios nga nagahago gayod alang niining mga katungdanan. Busa bayari ninyo ang tanang matang sa buhis. Ug tahora ninyo ug pasidunggi ang mga anaa sa pangagamhanan.

Ang Atong Obligasyon Ngadto sa Usag Usa

Kinahanglan dili kamo magpabilin nga utangan kang bisan kinsa, gawas lang sa utang nga mao ang paghinigugmaay sa usag usa. Ang nagahigugma sa iyang isigka-tawo nakatuman sa Kasugoan. Kay ang mga sugo sama sa, “Ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog,”[a] ug ang uban pa nga mga sugo nalangkob sa usa lang ka sugo nga nagaingon, “Higugmaa ang imong isigka-tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon.”[b] 10 Kon higugmaon nato ang atong isigka-tawo, dili kita magbuhat ug daotan kanila. Mao kana nga kon aduna kitay paghigugma gituman nato ang tibuok nga Kasugoan.

11 Kinahanglan buhaton ninyo kini, tungod kay nasayod kamo nga karon na ang panahon nga kinahanglan magmata na kamo. Kay ang kahingpitan sa atong kaluwasan mas haduol na karon kaysa pagsugod nato sa pagtuo kang Jesu-Cristo. 12 Ang kangitngit hapit na mahuman ug ang kahayag hapit na gayod moabot. Busa isalikway na nato ang daotan nga mga buluhaton sa kangitngit 13 ug isul-ob nato ang maayo nga kinabuhi isip hinagiban natong mga anaa na sa kahayag. Dili kita maghubog-hubog, o kaha mag-apil sa mga kahilayan. Dili kita makighilawas gawas sa kaminyoon o kaha magbuhat sa bisan unsang matang sa malaw-ay nga buhat. Dili kita makig-away o kaha masina. 14 Hinunoa, ang kinaiya ni Ginoong Jesu-Cristo ang angayng makita sa inyong kinabuhi. Ug dili ninyo hatagan ug higayon ang inyong tawhanon nga kinaiya sa pagbuhat ug daotan.

Notas al pie

  1. Roma 13:9 Tan-awa usab ang Exo. 20:13-15, 17; Deu. 5:17-19, 21.
  2. Roma 13:9 Tan-awa usab ang Lev. 19:18.

New International Reader's Version

Romans 13

Obey Those in Authority

1All of you must obey those who rule over you. There are no authorities except the ones God has chosen. Those who now rule have been chosen by God. So whoever opposes the authorities opposes leaders whom God has appointed. Those who do that will be judged. If you do what is right, you won’t need to be afraid of your rulers. But watch out if you do what is wrong! You don’t want to be afraid of those in authority, do you? Then do what is right, and you will be praised. The one in authority serves God for your good. But if you do wrong, watch out! Rulers don’t carry a sword for no reason at all. They serve God. And God is carrying out his anger through them. The ruler punishes anyone who does wrong. You must obey the authorities. Then you will not be punished. You must also obey them because you know it is right.

That’s also why you pay taxes. The authorities serve God. Ruling takes up all their time. Give to everyone what you owe them. Do you owe taxes? Then pay them. Do you owe anything else to the government? Then pay it. Do you owe respect? Then give it. Do you owe honor? Then show it.

Love Fulfills the Law

Pay everything you owe. But you can never pay back all the love you owe one another. Whoever loves other people has done everything the law requires. Here are some commandments to think about. “Do not commit adultery.” “Do not commit murder.” “Do not steal.” “Do not want what belongs to others.” (Exodus 20:13 15,17; Deuteronomy 5:17 19,21) These and all other commands are included in one command. Here’s what it is. “Love your neighbor as you love yourself.” (Leviticus 19:18) 10 Love does not harm its neighbor. So love does everything the law requires.

The Day Is Near

11 When you do these things, keep in mind the times we are living in. The hour has already come for you to wake up from your sleep. The full effects of our salvation are closer now than when we first believed in Christ. 12 The dark night of evil is nearly over. The day of Christ’s return is almost here. So let us get rid of the works of darkness that harm us. Let us do the works of light that protect us. 13 Let us act as we should, like people living in the daytime. Have nothing to do with wild parties, and don’t get drunk. Don’t take part in sexual sins or evil conduct. Don’t fight with each other or be jealous of anyone. 14 Instead, put on the Lord Jesus Christ as if he were your clothing. Don’t think about how to satisfy sinful desires.