Ang Pulong Sa Dios

Roma 13

Ang Atong Obligasyon sa mga Nagadumala sa Gobyerno

1Ang matag usa kaninyo kinahanglan magmatinumanon sa mga nagadumala sa gobyerno, kay ang tanan nga panggobyerno gikan sa Dios ug ang mga tigdumala gibutang sa Dios sa ilang katungdanan. Ang nagabatok sa gobyerno nagabatok sa pagbuot sa Dios, ug ang nagahimo niini nagapahamtang ug silot sa ilang kaugalingon. Wala kitay angay kahadlokan sa mga nagadumala kanato, gawas lang kon nagabuhat kita ug daotan. Busa kon dili ka gusto nga mahadlok sa mga nagadumala, buhata ang maayo, ug dayegon ka pa hinuon nila. Gibutang sila sa Dios sa ilang katungdanan alang sa atong kaayohan. Apan kon nakabuhat ka ug daotan, angay kang mahadlok kanila, tungod kay may gahom sila sa pagsilot kanimo; kay gibutang sila sa Dios sa ilang katungdanan aron silotan ang mga nagahimog daotan. Busa angay kitang magmatinumanon sa atong gobyerno; dili lang tungod sa kahadlok nato sa silot, kondili tungod kay nasayran nato nga mao kini ang angay natong buhaton. Mao usab kini ang hinungdan kon nganong nagabayad kita sa atong buhis, kay ang mga tigdumala mga alagad sa Dios nga nagahago gayod alang niining mga katungdanan. Busa bayari ninyo ang tanang matang sa buhis. Ug tahora ninyo ug pasidunggi ang mga anaa sa pangagamhanan.

Ang Atong Obligasyon Ngadto sa Usag Usa

Kinahanglan dili kamo magpabilin nga utangan kang bisan kinsa, gawas lang sa utang nga mao ang paghinigugmaay sa usag usa. Ang nagahigugma sa iyang isigka-tawo nakatuman sa Kasugoan. Kay ang mga sugo sama sa, “Ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog,”[a] ug ang uban pa nga mga sugo nalangkob sa usa lang ka sugo nga nagaingon, “Higugmaa ang imong isigka-tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon.”[b] 10 Kon higugmaon nato ang atong isigka-tawo, dili kita magbuhat ug daotan kanila. Mao kana nga kon aduna kitay paghigugma gituman nato ang tibuok nga Kasugoan.

11 Kinahanglan buhaton ninyo kini, tungod kay nasayod kamo nga karon na ang panahon nga kinahanglan magmata na kamo. Kay ang kahingpitan sa atong kaluwasan mas haduol na karon kaysa pagsugod nato sa pagtuo kang Jesu-Cristo. 12 Ang kangitngit hapit na mahuman ug ang kahayag hapit na gayod moabot. Busa isalikway na nato ang daotan nga mga buluhaton sa kangitngit 13 ug isul-ob nato ang maayo nga kinabuhi isip hinagiban natong mga anaa na sa kahayag. Dili kita maghubog-hubog, o kaha mag-apil sa mga kahilayan. Dili kita makighilawas gawas sa kaminyoon o kaha magbuhat sa bisan unsang matang sa malaw-ay nga buhat. Dili kita makig-away o kaha masina. 14 Hinunoa, ang kinaiya ni Ginoong Jesu-Cristo ang angayng makita sa inyong kinabuhi. Ug dili ninyo hatagan ug higayon ang inyong tawhanon nga kinaiya sa pagbuhat ug daotan.

Notas al pie

  1. Roma 13:9 Tan-awa usab ang Exo. 20:13-15, 17; Deu. 5:17-19, 21.
  2. Roma 13:9 Tan-awa usab ang Lev. 19:18.

The Message

Romans 13

To Be a Responsible Citizen

11-3 Be a good citizen. All governments are under God. Insofar as there is peace and order, it’s God’s order. So live responsibly as a citizen. If you’re irresponsible to the state, then you’re irresponsible with God, and God will hold you responsible. Duly constituted authorities are only a threat if you’re trying to get by with something. Decent citizens should have nothing to fear.

3-5 Do you want to be on good terms with the government? Be a responsible citizen and you’ll get on just fine, the government working to your advantage. But if you’re breaking the rules right and left, watch out. The police aren’t there just to be admired in their uniforms. God also has an interest in keeping order, and he uses them to do it. That’s why you must live responsibly—not just to avoid punishment but also because it’s the right way to live.

6-7 That’s also why you pay taxes—so that an orderly way of life can be maintained. Fulfill your obligations as a citizen. Pay your taxes, pay your bills, respect your leaders.

8-10 Don’t run up debts, except for the huge debt of love you owe each other. When you love others, you complete what the law has been after all along. The law code—don’t sleep with another person’s spouse, don’t take someone’s life, don’t take what isn’t yours, don’t always be wanting what you don’t have, and any other “don’t” you can think of—finally adds up to this: Love other people as well as you do yourself. You can’t go wrong when you love others. When you add up everything in the law code, the sum total is love.

11-14 But make sure that you don’t get so absorbed and exhausted in taking care of all your day-by-day obligations that you lose track of the time and doze off, oblivious to God. The night is about over, dawn is about to break. Be up and awake to what God is doing! God is putting the finishing touches on the salvation work he began when we first believed. We can’t afford to waste a minute, must not squander these precious daylight hours in frivolity and indulgence, in sleeping around and dissipation, in bickering and grabbing everything in sight. Get out of bed and get dressed! Don’t loiter and linger, waiting until the very last minute. Dress yourselves in Christ, and be up and about!