Ang Pulong Sa Dios

Mateo 3

Ang Pagwali ni Juan nga Tigbautismo

1Unya, miabot ang panahon nga si Juan nga tigbautismo miadto sa kamingawan sa Judea, ug nagsugod siya sa pagwali ngadto sa mga tawo. Miingon siya, “Paghinulsol kamo ug biyai ninyo ang inyong mga sala, kay ang paghari sa Dios haduol na!” Si Juan mao ang gihisgotan ni propeta Isaias sa dihang miingon siya,

“May tigbalita nga nagasinggit sa kamingawan. Nagaingon siya,
‘Andama ninyo ang agianan alang sa GINOO.
Tul-ira ang dalan nga iyang pagaagian.’”[a]

Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo ug ang iyang bakos panit. Ang iyang pagkaon dulon ug dugos. Daghan gayod ang miadto kaniya nga mga tawo nga gikan sa Jerusalem, sa mga lungsod sa Judea ug sa mga lungsod nga duol sa Suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibautismohan sila ni Juan didto sa Suba sa Jordan.

Nakita ni Juan nga daghang mga Pariseo ug mga Saduseo ang nangadto aron sa pagpabautismo. Miingon siya kanila, “Kamo nga mga kaliwat sa mga bitin! Kinsa ang nag-ingon kaninyo nga makalingkawas kamo gikan sa silot sa Dios nga hapit na moabot? Kon tinuod nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pamatud-i ninyo kini pinaagi sa inyong mga binuhatan. Ayaw kamo pag-ingon nga dili kamo silotan tungod kay mga kaliwat kamo ni Abraham. Kay bisan gani kining mga bato mahimong himuon sa Dios nga mga anak ni Abraham. 10 Timan-i ninyo kini: ang atsa andam na aron iputol sa punoan sa mga kahoy. Ang matag kahoy nga wala mamunga ug maayong bunga putlon ug ilabay sa kalayo.”

11 “Ako nagabautismo kaninyo sa tubig sa pagpaila nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, apan may moabot sunod kanako nga mas gamhanan pa kay kanako ug dili gani ako takos nga mahimong iyang sulugoon.[b] Siya magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. 12 Sama siya sa tawo nga nagapalid sa iyang giani aron ilain ang timgas gikan sa tahop. Ang timgas ibutang niya sa bodega, apan ang tahop sunogon niya sa kalayo nga dili gayod mapalong.”

Ang Pagbautismo kang Jesus

13 Unya, migikan si Jesus sa Galilea ug miadto kang Juan didto sa Suba sa Jordan aron magpabautismo. 14 Dili unta mobautismo si Juan kaniya, kay matod niya, “Nganong magpabautismo ka kanako? Ako man gani ang kinahanglan magpabautismo kanimo.” 15 Apan miingon si Jesus kaniya, “Sige lang, tungod kay mao kini ang angay natong buhaton aron matuman ang pagbuot sa Dios.” Busa misugot si Juan ug gibautismohan niya si Jesus. 16 Sa dihang nabautismohan na si Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabre ang langit ug nakita ni Jesus ang Espiritu sa Dios nga mikunsad kaniya sama sa salampati. 17 Ug may nadungog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, “Mao kini ang akong hinigugmang Anak. Nalipay gayod ako kaniya.”

Notas al pie

  1. Mateo 3:3 Tan-awa usab ang Isa. 40:3.
  2. Mateo 3:11 dili gani ako takos nga mahimong iyang sulugoon: Sa literal, dili gani ako takos nga mobitbit sa iyang sandalyas.

The Message

Matthew 3

Thunder in the Desert!

11-2 While Jesus was living in the Galilean hills, John, called “the Baptizer,” was preaching in the desert country of Judea. His message was simple and austere, like his desert surroundings: “Change your life. God’s kingdom is here.”

John and his message were authorized by Isaiah’s prophecy:

Thunder in the desert!
Prepare for God’s arrival!
Make the road smooth and straight!

4-6 John dressed in a camel-hair habit tied at the waist by a leather strap. He lived on a diet of locusts and wild field honey. People poured out of Jerusalem, Judea, and the Jordanian countryside to hear and see him in action. There at the Jordan River those who came to confess their sins were baptized into a changed life.

7-10 When John realized that a lot of Pharisees and Sadducees were showing up for a baptismal experience because it was becoming the popular thing to do, he exploded: “Brood of snakes! What do you think you’re doing slithering down here to the river? Do you think a little water on your snakeskins is going to make any difference? It’s your life that must change, not your skin! And don’t think you can pull rank by claiming Abraham as father. Being a descendant of Abraham is neither here nor there. Descendants of Abraham are a dime a dozen. What counts is your life. Is it green and blossoming? Because if it’s deadwood, it goes on the fire.

11-12 “I’m baptizing you here in the river, turning your old life in for a kingdom life. The real action comes next: The main character in this drama—compared to him I’m a mere stagehand—will ignite the kingdom life within you, a fire within you, the Holy Spirit within you, changing you from the inside out. He’s going to clean house—make a clean sweep of your lives. He’ll place everything true in its proper place before God; everything false he’ll put out with the trash to be burned.”

13-14 Jesus then appeared, arriving at the Jordan River from Galilee. He wanted John to baptize him. John objected, “I’m the one who needs to be baptized, not you!”

15 But Jesus insisted. “Do it. God’s work, putting things right all these centuries, is coming together right now in this baptism.” So John did it.

16-17 The moment Jesus came up out of the baptismal waters, the skies opened up and he saw God’s Spirit—it looked like a dove—descending and landing on him. And along with the Spirit, a voice: “This is my Son, chosen and marked by my love, delight of my life.”