Ang Pulong Sa Dios

Mateo 15

Ang Tulumanon sa mga Katigulangan

1Human niadto, may mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Kasugoan gikan sa Jerusalem nga miduol kang Jesus ug nangutana. “Ngano man nga ang imong mga sumusunod wala nagatuman sa mga tulumanon sa atong katigulangan? Wala sila manghugas sa ilang mga kamot una sila mangaon.” Gitubag sila ni Jesus, “Kamo usab, nganong ginalapas ninyo ang sugo sa Dios tungod sa inyong pagsunod nianang inyong mga tulumanon? Kay nagaingon ang Dios, ‘Tahora ang imong amahan ug inahan,’[a] ug ‘Ang mosultig daotan batok sa iyang amahan o inahan angayng patyon.’[b] Apan kamo nagatudlo nga kon ang tawo may ikatabang unta sa iyang mga ginikanan, ug moingon kanila, ‘kini alang sa Dios,’ dili na siya angayng motabang kanila. Gihimo ninyo nga walay kapuslanan ang pulong sa Dios tungod sa inyong mga tulumanon. Mga tigpakaaron-ingnon! Tinuod gayod ang giingon sa Dios mahitungod kaninyo pinaagi kang Isaias,

‘Kining mga tawhana nagatahod kanako sa baba lang,
apan ang ilang kasingkasing halayo kanako.
Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako,
kay ang ilang gitudlo nga mga pagtulon-an mga hinimo lang sa mga tawo.’”[c]

Ang Makapahugaw sa Tawo

10 Gitawag ni Jesus ang mga tawo ug giingnan niya sila, “Pamati kamo ug sabta ninyo ang akong isulti. 11 Ang mga pagkaon nga isulod sa baba sa tawo dili maoy makapahugaw kaniya, kondili ang mga pulong nga mogawas sa iyang baba.”

12 Unya miduol kaniya ang iyang mga sumusunod ug miingon, “Nahibaloan mo ba nga nahiubos ang mga Pariseo niadtong imong gisulti?” 13 Mitubag si Jesus, “Ang matag tanom nga wala itanom sa akong Amahan nga langitnon pagaibton. 14 Pasagdi lang ninyo sila. Mga giya sila nga buta. Ug kon ang buta mogiya sa laing buta, mangahulog silang duha sa bangag.” 15 Unya miingon si Pedro kang Jesus, “Sultihi kami sa kahulogan niadto nga panultihon.” 16 Miingon si Jesus kanila, “Wala pa ba usab kamo makasabot? 17 Wala ba kamo mahibalo nga ang bisan unsa nga mosulod sa baba molahos sa tiyan ug unya mogawas ra gikan sa lawas? 18 Apan ang mogawas sa baba gikan sa kasingkasing, ug mao kana ang makapahugaw sa tawo. 19 Kay gikan sa kasingkasing sa tawo ang daota nga mga panghunahuna, nga mao ang motukmod kaniya sa pagpatay, pagpanapaw, pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, pagpangawat, pagsaksi ug bakak, ug pagsulti ug daotan batok sa iyang isigka-tawo. 20 Mao kini ang makapahugaw sa tawo. Apan ang magkaon nga walay panghugas sa kamot dili makapahugaw sa tawo.”

Ang Pagtuo sa Usa ka Babaye nga Taga-Canaan

21 Mibiya si Jesus niadto nga dapit ug miadto sa mga dapit nga duol sa mga siyudad sa Tyre ug Sidon. 22 May usa ka babaye nga taga-Canaan nga nagpuyo niadtong dapita. Miduol siya kang Jesus nga nagpakilooy. Miingon siya, “Ginoo, kaliwat ni David,[d] kaloy-i intawon ako! Ang akong anak nga babaye gigamhan sa daotang espiritu ug nag-antos gayod siya.” 23 Apan wala motubag si Jesus. Ang iyang mga sumusunod miduol kaniya ug mihangyo nga nagaingon, “Papahawaa kanang babayhana, kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo.” 24 Unya miingon si Jesus, “Gipadala ako dinhi aron sa pagtabang sa mga Israelinhon nga sama sa mga karnero nga nangawala.” 25 Apan mipaduol pa gayod ang babaye kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan nga nagaingon, “Ginoo, tabangi intawon ako!” 26 Miingon si Jesus kaniya pinaagi sa panultihon, “Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon gikan sa mga anak ug ilabay ngadto sa mga iro.”[e] 27 Ug miingon ang babaye, “Husto kana Ginoo, apan bisan pa ang mga iro mokaon sa mga pagkaon nga natagak gikan sa lamisa sa ilang agalon.” 28 Unya miingon si Jesus kaniya, “Kadako sa imong pagtuo! Busa madawat mo ang imong gipangayo kanako.” Ug niadto gayong orasa naayo ang iyang anak.

Daghan ang Gipang-ayo ni Jesus

29 Mibiya si Jesus didto ug miadto sa daplin sa Linaw sa Galilea. Ug unya mitungas siya sa bukid ug milingkod didto. 30 Daghang mga tawo ang miduol kaniya. Gidala nila ang mga bakol, ang mga singkaw, ang mga buta, ang mga amang ug daghan pa nga mga masakiton. Gipahimutang sila sa tiilan ni Jesus ug giayo niya silang tanan. 31 Nahibulong gayod ang mga tawo kay nakita nila nga ang mga amang makasulti na, maayo na ang kamot sa mga singkaw, ang mga bakol makalakaw na ug ang mga buta makakita na. Ug gidayeg nila ang Dios sa Israel.

Gipakaon ni Jesus ang 4,000 ka mga Tawo

32 Gitawag ni Jesus ang iyang mga sumusunod ug miingon siya kanila, “Nalooy gayod ako niining mga tawhana. Tulo na ka adlaw silang nag-uban-uban kanako ug wala na silay pagkaon. Dili ko gusto nga mopauli sila nga dili makakaon kay basin ug makuyapan sila sa dalan.” 33 Miingon ang iyang mga sumusunod kaniya, “Asa ba kita makakuha ug pagkaon dinhi sa kamingawan alang niining daghan nga mga tawo?” 34 Nangutana si Jesus kanila, “Pila ka buok ang inyong pan diha?” Mitubag sila, “Pito ka pan ug pipila lang ka gagmayng isda.” 35 Unya gipalingkod ni Jesus ang mga tawo. 36 Gikuha niya ang pito ka pan ug ang mga isda ug nagpasalamat sa Dios. Ug unya, gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga sumusunod. Ug sila mao ang nang-apod-apod niini ngadto sa mga tawo. 37 Nakakaon silang tanan ug nangabusog. Ug unya, gitigom nila ang pan nga nasobra, ug napuno pa ang pito ka bukag. 38 Mga 4,000 ka mga lalaki ang nangaon wala pay labot niana ang mga babaye ug mga bata.

39 Human niadto gipapauli ni Jesus ang mga tawo. Unya misakay siya sa sakayan ug mitabok sa dapit sa Magadan.

Notas al pie

  1. Mateo 15:4 Tan-awa usab ang Exo. 20:12; Deu. 5:16.
  2. Mateo 15:4 Tan-awa usab ang Exo. 21:17; Lev. 20:9.
  3. Mateo 15:9 Tan-awa usab ang Isa. 29:13.
  4. Mateo 15:22 kaliwat ni David: ang buot ipasabot, ginaila niya nga manununod si Jesus sa gingharian ni David.
  5. Mateo 15:26 Ang buot ipasabot ni Jesus, nga tabangan niya una ang mga Judio ug dili lang una ang mga dili Judio.

New Living Translation

Matthew 15

Jesus Teaches about Inner Purity

1Some Pharisees and teachers of religious law now arrived from Jerusalem to see Jesus. They asked him, “Why do your disciples disobey our age-old tradition? For they ignore our tradition of ceremonial hand washing before they eat.”

Jesus replied, “And why do you, by your traditions, violate the direct commandments of God? For instance, God says, ‘Honor your father and mother,’[a] and ‘Anyone who speaks disrespectfully of father or mother must be put to death.’[b] But you say it is all right for people to say to their parents, ‘Sorry, I can’t help you. For I have vowed to give to God what I would have given to you.’ In this way, you say they don’t need to honor their parents.[c] And so you cancel the word of God for the sake of your own tradition. You hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you, for he wrote,

‘These people honor me with their lips,
    but their hearts are far from me.
Their worship is a farce,
    for they teach man-made ideas as commands from God.’[d]

10 Then Jesus called to the crowd to come and hear. “Listen,” he said, “and try to understand. 11 It’s not what goes into your mouth that defiles you; you are defiled by the words that come out of your mouth.”

12 Then the disciples came to him and asked, “Do you realize you offended the Pharisees by what you just said?”

13 Jesus replied, “Every plant not planted by my heavenly Father will be uprooted, 14 so ignore them. They are blind guides leading the blind, and if one blind person guides another, they will both fall into a ditch.”

15 Then Peter said to Jesus, “Explain to us the parable that says people aren’t defiled by what they eat.”

16 “Don’t you understand yet?” Jesus asked. 17 “Anything you eat passes through the stomach and then goes into the sewer. 18 But the words you speak come from the heart—that’s what defiles you. 19 For from the heart come evil thoughts, murder, adultery, all sexual immorality, theft, lying, and slander. 20 These are what defile you. Eating with unwashed hands will never defile you.”

The Faith of a Gentile Woman

21 Then Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre and Sidon. 22 A Gentile[e] woman who lived there came to him, pleading, “Have mercy on me, O Lord, Son of David! For my daughter is possessed by a demon that torments her severely.”

23 But Jesus gave her no reply, not even a word. Then his disciples urged him to send her away. “Tell her to go away,” they said. “She is bothering us with all her begging.”

24 Then Jesus said to the woman, “I was sent only to help God’s lost sheep—the people of Israel.”

25 But she came and worshiped him, pleading again, “Lord, help me!”

26 Jesus responded, “It isn’t right to take food from the children and throw it to the dogs.”

27 She replied, “That’s true, Lord, but even dogs are allowed to eat the scraps that fall beneath their masters’ table.”

28 “Dear woman,” Jesus said to her, “your faith is great. Your request is granted.” And her daughter was instantly healed.

Jesus Heals Many People

29 Jesus returned to the Sea of Galilee and climbed a hill and sat down. 30 A vast crowd brought to him people who were lame, blind, crippled, those who couldn’t speak, and many others. They laid them before Jesus, and he healed them all. 31 The crowd was amazed! Those who hadn’t been able to speak were talking, the crippled were made well, the lame were walking, and the blind could see again! And they praised the God of Israel.

Jesus Feeds Four Thousand

32 Then Jesus called his disciples and told them, “I feel sorry for these people. They have been here with me for three days, and they have nothing left to eat. I don’t want to send them away hungry, or they will faint along the way.”

33 The disciples replied, “Where would we get enough food here in the wilderness for such a huge crowd?”

34 Jesus asked, “How much bread do you have?”

They replied, “Seven loaves, and a few small fish.”

35 So Jesus told all the people to sit down on the ground. 36 Then he took the seven loaves and the fish, thanked God for them, and broke them into pieces. He gave them to the disciples, who distributed the food to the crowd.

37 They all ate as much as they wanted. Afterward, the disciples picked up seven large baskets of leftover food. 38 There were 4,000 men who were fed that day, in addition to all the women and children. 39 Then Jesus sent the people home, and he got into a boat and crossed over to the region of Magadan.

Notas al pie

  1. 15:4a Exod 20:12; Deut 5:16.
  2. 15:4b Exod 21:17 (Greek version); Lev 20:9 (Greek version).
  3. 15:6 Greek their father; other manuscripts read their father or their mother.
  4. 15:8-9 Isa 29:13 (Greek version).
  5. 15:22 Greek Canaanite.