Ang Pulong Sa Dios

Marcos 16:1-20

Ang Pagkabanhaw ni Jesus

(Mat. 28:1-8; Luc. 24:1-12; Juan 20:1-10)

1Human sa Adlaw nga Igpapahulay, si Maria nga taga-Magdala, si Maria nga inahan ni Santiago, ug si Salome namalit ug pahumot kay moadto sila sa lubnganan aron dihogan ang patayng lawas ni Jesus. 2Sayo kaayo sa adlaw nga Dominggo, miadto sila sa lubnganan. 3-4Samtang naglakaw sila, nagpangutan-anay sila, “Kinsa ang atong hangyoon nga moligid sa bato nga gitabon sa lubnganan?” (Kay hilabihan kadako ang nakatabon nga bato.) Apan pag-abot nila didto, nakita nila nga naligid na ang bato. 5Busa misulod sila sa lubnganan ug nakita nila ang usa ka batan-on nga lalaki, nga nagalingkod sa tuong dapit nga nagbistig puti. Nahadlok gayod sila. 6Ug miingon ang lalaki kanila, “Ayaw kamo kahadlok! Nasayod ako nga gipangita ninyo si Jesus nga taga-Nazaret nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi! Nabanhaw siya! Dali kamo, tan-awa ninyo ang gibutangan kaniya.” 7Ug miingon siya, “Lakaw kamo, sultihi ninyo ang iyang mga tinun-an labi na gayod si Pedro nga mouna si Jesus kaninyo didto sa Galilea, ug didto ninyo siya makita sumala sa iyang giingon kaninyo.” 8Busa migawas ang mga babaye sa lubnganan ug nanagan tungod sa hilabihan nga kahadlok. Wala silay gisultihan kay nahadlok gayod sila.

9Sayo kaayo sa adlaw nga Dominggo nabanhaw si Jesus. Una gayod siyang nagpakita kang Maria nga taga-Magdala nga iyang giabogan ug pito ka daotan nga espiritu. 10Ug giadtoan ni Maria ang mga tinun-an ni Jesus nga nangaguol ug nanghilak, ug gisultihan niya sila. 11Apan wala sila motuo sa iyang gisugilon nga si Jesus buhi ug nagpakita kaniya. 12Pagkahuman niadto, nagpakita si Jesus pinaagi sa lahing panagway ngadto sa iyang duha ka tinun-an sa dihang nagapadulong sila sa kaumahan. 13Busa mibalik sa Jerusalem ang iyang duha ka tinun-an ug gisultihan ang uban nila nga mga kauban nga si Jesus nagpakita kanila, apan wala usab sila motuo.

14Sa kataposan nagpakita usab si Jesus sa 11 ka apostoles samtang nangaon sila. Gibadlong niya sila tungod kay wala silay pagtuo ug gahi ang ilang mga ulo, kay wala sila motuo sa gisulti sa mga nakakita kaniya human siya nabanhaw. 15Ug miingon si Jesus kanila, “Lakaw kamo sa tibuok kalibotan ug iwali ang Maayong Balita mahitungod kanako sa tanang mga tawo. 16Si bisan kinsa nga motuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo pagahukman nga silotan. 17Kini nga mga ilhanan makita diha sa mga tawo nga nagatuo kanako: pinaagi sa akong gahom magaabog sila ug daotan nga mga espiritu; magasulti sila sa uban nga mga pinulongan nga wala nila matun-i; 18kon makakupot sila ug mga bitin o kaha makainom sa bisan unsa nga hilo dili sila maunsa; ug kon ipandong nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton, mangaayo kini.”

Gidala si Jesus ngadto sa Langit

(Luc. 24:50-53; Bin. 1:9-11)

19Human kadto isulti ni Jesus kanila gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. 20Ug nagsangyaw ang iyang mga tinun-an sa nagkalain-laing mga dapit. Gitabangan sila sa Ginoo ug gipamatud-an niya ang gi-sangyaw sa mga tinun-an pinaagi sa mga ilhanan nga ilang gihimo.

New International Reader's Version

Mark 16:1-20

Jesus Rises From the Dead

1The Sabbath day ended. Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices. They were going to use them for Jesus’ body. 2Very early on the first day of the week, they were on their way to the tomb. It was just after sunrise. 3They asked each other, “Who will roll the stone away from the entrance to the tomb?”

4Then they looked up and saw that the stone had been rolled away. The stone was very large. 5They entered the tomb. As they did, they saw a young man dressed in a white robe. He was sitting on the right side. They were alarmed.

6“Don’t be alarmed,” he said. “You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. But he has risen! He is not here! See the place where they had put him. 7Go! Tell his disciples and Peter, ‘He is going ahead of you into Galilee. There you will see him. It will be just as he told you.’ ”

8The women were shaking and confused. They went out and ran away from the tomb. They said nothing to anyone, because they were afraid.

9Jesus rose from the dead early on the first day of the week. He appeared first to Mary Magdalene. He had driven seven demons out of her. 10She went and told those who had been with him. She found them crying. They were very sad. 11They heard that Jesus was alive and that she had seen him. But they did not believe it.

12After that, Jesus appeared in a different form to two of them. This happened while they were walking out in the country. 13The two returned and told the others about it. But the others did not believe them either.

14Later Jesus appeared to the 11 disciples as they were eating. He spoke firmly to them because they had no faith. They would not believe those who had seen him after he rose from the dead.

15He said to them, “Go into all the world. Preach the good news to everyone. 16Anyone who believes and is baptized will be saved. But anyone who does not believe will be punished. 17Here are the miraculous signs that those who believe will do. In my name they will drive out demons. They will speak in languages they had not known before. 18They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people. And the people will get well.”

19When the Lord Jesus finished speaking to them, he was taken up into heaven. He sat down at the right hand of God. 20Then the disciples went out and preached everywhere. The Lord worked with them. And he backed up his word by the signs that went with it.