Ang Pulong Sa Dios

Lucas 4

Ang Pagtintal kang Jesus

1Si Jesus nga gigamhan sa Espiritu Santo mibiya sa Suba sa Jordan. Ug gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Didto gitintal siya ni Satanas sulod sa 40 ka adlaw. Sulod nianang mga adlawa wala gayod siya mokaon, busa gigutom siya.

Miingon si Satanas kaniya, “Kon ikaw ang Anak sa Dios, himoang pan kining bato.” Apan mitubag si Jesus kaniya, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Dili lang sa pagkaon mabuhi ang tawo.’”[a]

Unya gidala siya ni Satanas ngadto sa hataas nga lugar, ug sa usa lang ka pagpamilok gipakita niya kang Jesus ang tanang gingharian sa tibuok kalibotan. Unya miingon siya kang Jesus, “Ihatag ko kanimo ang tanang gahom ug bahandi niining kalibotan, tungod kay kining tanan gihatag kanako ug mahimo ko kining ihatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Imo na unya kining tanan kon mosimba ka kanako.” Gitubag siya ni Jesus, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang ang alagari.’”[b]

Pagkahuman niini gidala siya ni Satanas didto sa Jerusalem ug gipatindog didto sa kinatas-ang bahin sa templo. Unya miingon siya kang Jesus, “Kon ikaw ang Anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. 10 Kay ang Kasulatan nagaingon, ‘Sugoon sa Dios ang iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. 11 Sapnayon ka nila aron nga ang imong tiil dili masamad sa bato.’”[c] 12 Apan gitubag siya ni Jesus, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Ayaw sulayi ang Ginoo nga imong Dios.’”[d] 13 Pagkakita ni Satanas nga dili gayod niya matintal si Jesus gibiyaan una niya siya.

Gisugdan ni Jesus ang Iyang Buluhaton

14 Unya mibalik si Jesus sa Galilea nga gigamhan sa Espiritu Santo. Mikaylap didtong dapita ang balita mahitungod kaniya. 15 Nagtudlo siya didto sa mga simbahan sa mga Judio ug gidayeg siya sa tanan.

Gisalikway si Jesus Didto sa Nazaret

16 Unya miadto si Jesus sa Nazaret. Mao kini ang dapit diin siya nagdako. Miadto siya sa simbahan sa mga Judio sa Adlaw nga Igpapahulay, sumala sa iyang nabatasan. Mitindog siya aron sa pagbasa sa Kasulatan. 17 Gihatag kaniya ang kasulatan ni propeta Isaias. Gibukhad niya kini ug sa pagkakita niya sa bahin sa kasulatan nga iyang gipangita, gibasa dayon niya kini nga nagaingon;

18 “Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako.
Kay gipili niya ako sa pagwali sa maayong balita sa mga kabos.
Gipadala niya ako aron sa pagsangyaw nga may kagawasan na ang mga binihag,
ug makakita na ang mga buta.
Gipadala niya ako sa pagpagawas sa mga dinaog-daog,
19 ug sa pagsangyaw sa mga tawo nga karon mao na ang panahon nga sila luwason sa Ginoo.”[e]

20 Unya gilukot ni Jesus ang iyang gibasa ug gibalik ngadto sa piniyalan niadtong simbahan. Ug milingkod siya aron pagsugod sa pagpanudlo. Ang tanang mga tawo mitutok gayod kaniya. 21 Miingon si Jesus kanila, “Kini nga bahin sa Kasulatan natuman na karong adlawa samtang nakadungog kamo niini nga gibasa.” 22 Gidayeg siya sa tanan ug dako gayod ang ilang katingala sa kanindot sa mga pulong nga iyang gipanulti. Miingon sila, “Dili ba anak lang siya ni Jose?” 23 Miingon si Jesus kanila, “Sigurado gayod nga inyong isulti kanako kining maong sanglitanan nga nagaingon, ‘Doktor, unaha una pagtambal ang imong kaugalingon, nga ang buot ipasabot, ang among nadungog nga imong gipanghimo didto sa lungsod sa Capernaum kinahanglan himuon mo usab dinhi sa atong dapit.’” 24 Unya miingon si Jesus, “Sa pagkatinuod, walay propeta nga giila diha sa iyang kaugalingon nga lungsod. 25 Hunahunaa ninyo ang nahitabo kaniadto sa panahon ni Elias nga propeta. Wala paulana sa Dios sulod sa tulo ka tuig ug tunga, ug dakong kagutom ang nasinati sa mga tawo. Daghan ang mga babayeng balo sa tibuok Israel niadtong panahona. 26 Apan wala gayod sugoa sa Dios si Elias aron tabangan si bisan kinsa kanila; kondili gipadala siya didto sa usa ka babayeng balo nga dili Judio nga nagpuyo sa lungsod sa Zarefat nga sakop sa Sidon. 27 Mao usab kini ang nahitabo sa panahon ni propeta Eliseo. Daghan ang mga sanglahon didto sa Israel, apan walay bisan usa kanila nga giayo. Si Naaman nga dili Judio nga taga-Siria mao lang ang giayo.” 28 Sa pagkadungog niini sa mga tawo didto sa simbahan nangasuko sila. 29 Nanindog sila ug giguyod nila si Jesus padulong sa gawas sa lungsod, didto dapit sa pangpang, (kay ang ilang lungsod nahimutang man ibabaw sa bukid). Gusto unta nila nga itukmod si Jesus didto sa pangpang. 30 Apan miliot si Jesus taliwala sa mga tawo ug gibiyaan niya sila.

Ang Tawo nga May Daotang Espiritu

31 Gikan didto, milugsong si Jesus sa lungsod sa Capernaum nga sakop sa Galilea. Sa Adlaw nga Igpapahulay nagtudlo siya didto sa simbahan sa mga Judio. 32 Natingala gayod ang mga tawo sa iyang pagpanudlo tungod kay may gahom ang iyang pulong. 33 Didto sa simbahan may tawo nga gisudlan ug daotang espiritu. Misinggit siya sa makusog, 34 “Jesus nga taga-Nazaret, unsay imong labot kanamo? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakaila ako kanimo. Ikaw ang Balaan nga gipadala sa Dios.” 35 Apan gibadlong ni Jesus ang daotang espiritu, “Hilom ug gawas kaniya!” Taliwala sa kadaghanan gilamba sa daotang espiritu ang tawo ug migawas kini, apan bisan gamay wala niini mapasakiti ang tawo. 36 Natingala gayod ang mga tawo didto, ug nag-ingnanay, “Unsa kining iyang gipanulti? Naa siyay katungod ug gahom sa pagmando sa mga daotang espiritu sa paggawas, ug mituman sila kaniya.” 37 Unya ang balita mahitungod kang Jesus mikaylap sa tanang mga dapit sa palibot.

Giayo ni Jesus ang mga Masakiton

38 Migawas si Jesus sa simbahan sa mga Judio ug miadto sa balay ni Simon. Naatol nga ang ugangan nga babaye ni Simon taas ug hilanat, busa gihangyo nila si Jesus nga ayohon kini. 39 Miduol si Jesus ug mitindog sa kilid sa higdaanan niini ug iyang gibadlong ang hilanat, ug naayo ang babaye. Unya mibangon dayon kini ug gisilbihan niya ug pagkaon sila si Jesus.

40 Sa dihang mosalop na ang adlaw daghang mga tawo ang nagdala sa ilang mga masakiton ngadto kang Jesus. Gipandong ni Jesus ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa kanila ug nangaayo silang tanan. 41 Bisan ang mga daotang espiritu gipagawas niya gikan sa daghang mga tawo. Ug samtang nanggawas ang mga daotang espiritu nagasinggit sila kang Jesus, “Ikaw ang Anak sa Dios!” Apan gibadlong sila ni Jesus ug gidid-an sa pagsulti niini, tungod kay nahibaloan man nila nga siya mao ang Cristo.

42 Sa dihang namanagbanag na, mibiya si Jesus niadto nga lungsod ug miadto sa kamingawan. Gipangita siya sa mga tawo ug sa dihang nakita nila siya, nagpakilooy sila nga dili una siya mobiya sa ilang dapit. 43 Apan miingon si Jesus kanila, “kinahanglan nga iwali ko usab sa ubang mga lungsod ang Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios, kay gipadala ako tungod niini.” 44 Unya nagpadayon si Jesus sa pagwali sa mga simbahan sa mga Judio didto sa Judea.

Notas al pie

  1. Lucas 4:4 Tan-awa usab ang Deu. 8:3.
  2. Lucas 4:8 Tan-awa usab ang Deu. 6:13.
  3. Lucas 4:11 Tan-awa usab ang Salmo 91:11-12.
  4. Lucas 4:12 Tan-awa usab ang Deu. 6:16.
  5. Lucas 4:19 Tan-awa usab ang Isa. 61:1-2.