Ang Pulong Sa Dios

Isaias 1:1-31

1Kini nga libro mahitungod sa gipadayag sa Dios kang Isaias nga anak ni Amos. Bahin kini sa Jerusalem ug sa ubang bahin sa Juda niadtong panahon sa paghari nila ni Uzia, Jotam, Ahaz, ug Hezekia sa Juda.

Ang Nasod nga Makasasala

2Pamati langit ug paminaw yuta, kay nagsulti ang Ginoo, “Nagaatiman ako ug nagpadakog mga anak, apan nakigbatok sila kanako. 3Bisan gani ang mga baka makaila sa ilang agalon, ug ang mga asno makatultol sa pasungan nga pakan-an kanila sa ilang agalon, apan ang Israel nga akong katawhan wala makasabot, wala makaila kanako.”

4Pagkamakasasala nga nasod! Katawhan nga puno sa kadaotan, kaliwat sa mga malapason ug malimbongon. Gisalikway ninyo ug gibiaybiay ang Ginoo, ang Balaan nga Dios sa Israel, ug mitalikod kamo kaniya.

5Mga taga-Israel, nganong nagapadayon man kamo sa pagkamasinupakon? Nganong gusto man ninyo nga masilotan? Sama kamo sa tawo kansang ulo pulos na samad ug kansang kasingkasing napuno sa kasakit. 6Gikan sa ulo hangtod sa lapalapa, wala gayoy bahin nga walay tatsa; nalukop kini sa mga samad, bun-og, ug kabahong. Wala man lang kini mahugasi, mabugkosi, ni mahidhirig lana.

7Naawaaw ang inyong nasod; ang inyong mga lungsod nangasunog. Samtang nagtan-aw kamo, panguhaon sa mga langyaw ang mga bunga sa mga tanom diha sa inyong uma. Pasipad-an nila ang inyong kaumahan hangtod nga dili na kini mapuslan. 8Mahibilin ang Jerusalem1:8 Jerusalem: sa Hebreo, anak nga babaye sa Zion. nga sama sa usa ka silonganan didto sa tamnanan ug ubas, o sama sa payag-payag didto sa tamnanan ug pipino, o sama sa siyudad nga gilibotan sa mga kaaway. 9Kon wala pa magbilin ang Ginoo nga Makagagahom ug pipila kanato, sama na unta kita sa Sodoma ug Gomora.

10Kamong mga tigdumala ug mga katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa mga taga-Sodoma ug Gomora. Pamatii ninyo ang pulong ug kasugoan sa Ginoo nga atong Dios. 11Miingon ang Ginoo, “Walay bili alang kanako ang daghan ninyong mga halad. Gipul-an na ako sa inyong mga halad nga sinunog—sa mga karnero ug sa tambok sa mga mananap nga inyong gipatambok. Wala ako malipay sa hinalad ninyong dugo sa mga torong baka, mga karnero, ug mga kanding. 12Kinsa ang nagsugo kaninyo nga dad-on kining tanan kon mosimba kamo kanako? Kinsa ang nagsugo kaninyo nga magtunob-tunob sa akong templo? 13Undangi na ninyo ang pagdala ug mga halad nga walay pulos. Gingil-aran ako sa inyong insenso. Dili ko na maagwanta ang inyong mga panagtigom sa panahon sa Pista sa Pagsugod sa Bulan o sa Adlaw nga Igpapahulay. Kay bisan ug nagtigom kamo naghimo kamog daotan. 14Gikapungtan ko ang inyong Pista sa Pagsugod sa Bulan ug ang uban pa ninyo nga mga pista. Nahimo kining kabug-aton alang kanako; dili ko na kini maagwanta.

15“Kon ibayaw ninyo ang inyong mga kamot sa pag-ampo dili ako manumbaling kaninyo. Dili ako mamati bisan pag kapila kamo mag-ampo, tungod kay daghan kamog gipamatay nga mga tawo. 16Hinloi ang inyong kaugalingon! Hunong na kamo sa paghimo ug daotan sa akong atubangan. 17Pagtuon kamo sa pagbuhat ug maayo, ug tinguhaa ninyo ang katarong. Badlonga ninyo ang mga madinaog-daogon,1:17 Badlonga ninyo ang mga madinaog-daogon: o, Tabangi ninyo ang mga gidaog-daog. ug panalipdi ninyo ang katungod sa mga ilo ug mga biyuda.”

18Miingon usab ang Ginoo, “Dali kamo, maghusay kita. Bisan unsa pa kahugaw ang inyong mga sala, limpyohan ko kini aron mahinloan kamo. 19Kon motuman kamo, panalanginan ko gayod kamo.1:19 panalanginan ko gayod kamo: o, makakaon kamo sa labing maayong abot sa yuta. 20Apan kon mosukol kamo ug magmagahi, sigurado gayod nga patyon kamo. Mahitabo gayod kini, kay ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

Ang Makasasala nga Siyudad

21Tan-awa ninyo ang siyudad nga kanhi buotan. Matinumanon kini kaniadto, apan karon nahisama na sa usa ka babayeng nagabaligya sa iyang dungog. Kaniadto, matarong ang mga tawo nga nagpuyo niini, apan karon pulos na mga mamumuno. 22Jerusalem, bililhon ka kaniadto sama sa pilak, apan karon wala ka nay pulos. Sama ka sa mahalon nga bino, apan karon mora ka na ug bino nga sinagolan ug tubig. 23Ang imong mga pangulo mga gahig ulo ug kauban sa mga kawatan. Ganahan sila kaayo sa mga suborno, ug kanunay silang nagaapas ug mga gasa. Wala sila mamati, wala sila panalipdi sa katungod sa mga ilo ug sa mga biyuda.

24Busa miingon ang Ginoo, ang Makagagahom nga Dios sa Israel, “Manimalos ako kaninyo nga akong mga kaaway, aron dili na ako mahasol pa sa inyong ginahimo. 25Silotan ko kamo aron mahinloan kamo, sama sa plata nga tunawon sa kalayo aron mahimong lunsay. 26Hatagan ko kamo pag-usab ug mga pangulo ug mga magtatambag nga sama kaniadto. Ug unya ang Jerusalem nga inyong siyudad pagatawgon na nga siyudad sa mga matarong ug matinumanon.”

27Pinaagi sa matarong nga paghukom sa Ginoo, luwason niya ang Jerusalem1:27 Jerusalem: Sa Hebreo makita usab ang pulong nga Zion, nga mao ang laing ngalan sa Jerusalem. ug ang mga lumulupyo niini nga naghinulsol. 28Apan laglagon niya ang mga masinupakon ug ang mga makasasala, nga nagsalikway kaniya.

29Maulawan kamo tungod sa inyong pagsimba sa mga kahoy nga terebinto ug sa mga pinili ninyong mga tanaman. 30Mahisama kamo sa kahoy kansang dahon nangalaya, ug sa tanaman nga wala mabisbisi. 31Ang mga gamhanan kaninyo mahimong sama sa uga nga kahoy nga daling masunog, ug ang ilang daotang binuhatan maoy mahimong sama sa silà nga mohaling sa kalayo nga mosunog kanila, ug walay makapalong niini.

Japanese Contemporary Bible

イザヤ書 1:1-31

1

1ユダの王のウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に、アモツの子イザヤに幻の中で神から与えられたことば。その中で、神はイザヤに、ユダ王国と首都エルサレムがどうなるかを示しました。

イスラエルの反逆

2天も地も、耳をすまして主の告げることばを聞きなさい。

「長い間かけて育て、世話をしてきた子どもたちが

わたしに逆らった。

3犬や猫でさえ飼い主の顔を覚えていて、

その恩に感謝するというのに、

わたしの民イスラエルは違う。

どんなに尽くしても、知らん顔なのだ。

4なんと罪深い民だろう。

罪の重さに耐えかね、前かがみで歩いている。

彼らの先祖も悪い者だった。

彼らは生まれながらの悪人で、

わたしに背き、わたしをさげすんだ。

自分から、わたしの助けを断わったのだ。

5-6ああ、わたしの民よ。

おまえたちはもう十分に罰を受けたではないか。

それなのになぜ、なおもわたしに

むちで打たれようとするのか。

いつまでも反逆するつもりか。

からだ全部が病気にかかり、弱り果て、

今にも倒れそうではないか。

全身切り傷と打ち身だらけで、

傷口はひどく化膿している。

しかも、薬はおろか包帯も巻いてもらえない。

7国は荒れ放題、町々は焼け落ちた。

外国人がおまえたちの見ている前で、

目につく物を手当たりしだい破壊し、略奪している。

8しかし、おまえたちは取り残され、

ただ呆然と眺めるだけだ。

収穫期の終わったあとの番小屋、

荒れた畑の掘っ立て小屋のように、

だれからも捨て置かれている。」

9もし天の軍勢の主が介入して、

わずかに生き残った私たちを救ってくれなかったら、

私たちはソドムやゴモラ(悪行のために神に滅ぼされた町)の住民のように

全滅していただろう。

10さあ、聞きなさい。ソドムとゴモラのような

イスラエルの指導者と住民ども。

主が語ることを聞きなさい。

11「おまえたちのいけにえなど、もううんざりだ。

これ以上わたしのところへ持って来るな。

丸々太った子羊もいらない。

おまえたちの供え物からしたたる血など見たくもない。

12-13罪を悔いていない者のいけにえなど欲しくもない。

おまえたちのたく香は、

匂いをかぐだけで胸がむかつく。

新月や安息日の儀式、

それに、おまえたちが最もおごそかな行事だという

特別の断食も、すべてまやかしだ。

これ以上、そんなものにわずらわされたくない。

14わたしは嫌気がさしている。

見ただけでも気分が悪くなるのだ。

15これからは、手を天に差し伸べて祈っても無駄だ。

目を閉じ、耳をふさぐ。

どんなに祈っても、わたしは聞かない。

おまえたちの手は人殺しの手で、

罪のない犠牲者の血がこびりついているからだ。

16身を洗いきよめなさい。

もうこれ以上、

悪い行いをわたしに見せるな。

悪の道ときっぱり縁を切るのだ。

17正しいことに打ち込み、貧しい人やみなしご、

気の毒な未亡人を助け、人並みに扱いなさい。」

18主はこうも告げます。

「さあ、語り合おう。

おまえたちの罪のしみがどんなに頑固でも、

わたしはそれをきれいにし、

降ったばかりの雪のように真っ白にする。

たとい紅のような真っ赤なしみでも、

羊毛のように白くする。

19喜んでわたしの助けを求め、

わたしに従いさえすれば、

おまえたちを富む者にしよう。

20だが、わたしに背き、

言うことを聞かないままでいるなら、

おまえたちは敵の手にかかって殺される。

主であるわたしがこう言うのだ。

21エルサレムよ。

一度はわたしの貞淑な妻であったおまえが、

今では娼婦になり下がり、

ほかの神々に夢中になっている。

一度は『紳士の都』と呼ばれたのに、

今では人殺しのならず者だ。

22以前は、混じり物のない銀のようだったのに、

今では安っぽい金属が混ざっている。

以前は純粋そのものだったのに、

今では混ざりもののぶどう酒のようになってしまった。

23指導者たちは謀反人、どろぼうの仲間で、

だれもかれもわいろを取り、

未亡人やみなしごの肩をもたない。」

24だからイスラエルの全能の神よ、

天の軍勢の主は告げます。

「わたしは、敵となったおまえに怒りをぶちまける。

25この手でおまえを溶鉱炉にぶち込み、溶かし、

金かすを取り除く。

26こうしていつか、以前いたような

りっぱな裁判官や助言者たちを与えよう。

そうすれば、エルサレムはまた

『正義の都』『忠実な町』と呼ばれるようになる。

27神のもとに帰る正しい者は罪を免れる。

28だが罪人は、最後の一人まで滅び去る。

わたしのところへ来ようとしないからだ。

29おまえたちは恥ずかしくてたまらなくなる。

おまえたちにとって神聖だった樫の木立で、

偶像にいけにえをささげた時を思って赤面する。

30まるで枯れ木か水のなくなった庭園のように、

見る影もなくなる。

31勇士も燃えるわらのように姿を消す。

悪の火花がわらに燃えつき、

いったん燃え上がったらだれも消せない。」