Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 15

Ang mga Anghel nga Nagdala sa Kataposan nga mga Katalagman

1Unya may nakita na usab akong kahibulongan kaayo nga talan-awon sa langit. Aduna didtoy pito ka anghel nga nagdala ug pito ka katalagman. Mao na kini ang kataposang mga katalagman nga ipadala sa Dios sa pagsilot sa mga tawo.

Ug nakakita akog morag dagat nga tin-aw sama sa kristal ug morag may kalayo niini. Ug nakakita usab akog mga tawo nga nagmadaogon batok sa mananap ug sa iyang rebulto. Wala gayod sila magpamarka sa numero sa mananap. Kini sila didto sa dagat nga nagakupot sa mga alpa nga gihatag sa Dios kanila. Nagaawit sila sa awit sa alagad sa Dios nga si Moises, nga awit usab sa Karnero. Mao kini ang ilang awit,

“Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan,
kahibulongan ang imong mga binuhatan!
Hari sa tanan nga mga nasod,
matarong ug matuod ang imong mga pamaagi!
Kinsa ba Ginoo ang dili mahadlok kanimo ug dili modayeg sa imong ngalan?
Ikaw lang gayod ang balaan.
Ang tanang mga tawo moduol ug mosimba kanimo,
tungod kay nakita nila ang imong matarong nga mga binuhatan.”

Human niini, nakita ko nga naabre ang templo sa langit, nga mao ang gibutangan sa gisulat nga kasabotan sa Dios. Ug gikan didto sa templo migawas ang pito ka anghel nga nagadala sa pito ka katalagman. Nagabisti silag puti nga panapton nga sinaw ug diha sa ilang dughan may bakos nga bulawan. Unya, ang usa sa upat ka nilalang mihatag ngadto sa pito ka anghel ug pito ka yahong nga bulawan, nga puno sa silot sa Dios nga walay kamatayon ngadto sa mga tawo nga nagpamarka sa ilang agtang. Nalukop ang templo sa aso tungod kay atua didto ang Dios ug ang iyang gahom. Ug walay makasulod didto sa templo samtang wala pa mahuman ang pito ka katalagman nga gikan sa pito ka anghel.