Ang Pulong Sa Dios

Efeso 6

Ang mga Kabataan ug mga Ginikanan

1Kamong mga kabataan, tumana ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang angay nga buhaton sa tinuod nga Kristohanon. “Tahora ang imong amahan ug inahan.” Mao kini ang una nga sugo nga may saad; ug mao kini ang saad, “Aron mahimong maayo ang imong umaabot ug lugwayan ang imong kinabuhi dinhi sa kalibotan.”[a]

Kamong mga ginikanan, ayaw ninyo hagita nga masuko ang inyong mga kabataan, kondili amumaha hinuon ninyo sila sa pagdisiplina ug pagtudlo nga gikan sa Ginoo.

Ang mga Ulipon ug mga Agalon

Kamong mga ulipon, tumana ninyo ang inyong mga agalon dinhi sa yuta nga may pagtahod ug kahadlok. Pagtrabaho kamo nga kinasingkasing, ug pag-alagad kamo kanila sama nga si Cristo ang inyong gialagaran. Busa pagtrabaho kamo nga kinasingkasing ingon nga mga ulipon ni Cristo, nga nagabuhat sa kabubut-on sa Dios ug dili nagapakita-kita lang aron malipay sila. Tumana ninyo ang inyong buluhaton sa maayong kabubut-on ingon nga mga ulipon. Isipa ninyo nga ang Ginoo mao ang inyong gialagaran ug dili ang tawo lamang. Hinumdomi ninyo nga ang Ginoo mao ang magabalos sa matag usa sumala sa iyang gibuhat nga maayo, ulipon man siya o dili.

Ug kamo nga mga agalon, sa sama nga pamaagi ayoha ninyo pagdala ang inyong mga ulipon. Ayaw ninyo sila hulgaa, kay nasayod kamo nga kamo ug ang inyong mga ulipon may usa lang ka agalon sa langit ug wala siyay pinalabi.

Mga Hinagiban Kontra kang Satanas

10 Agig panapos, ipahimangno ko kaninyo nga magmalig-on kamo diha sa Ginoo pinaagi sa iyang gahom. 11 Gamita ninyo ang tanang mga hinagiban nga gihatag sa Dios aron makasukol kamo sa mga paglipat-lipat ni Satanas. 12 Kay ang atong kaaway dili mga tawo, kondili ang mga daotan nga espiritu nga nangulo ug anaa sa gahom. Kini sila nagahari sa kadaotan nga anaa sa kalibotan, ug anaa usab sila sa kawanangan. 13 Busa gamita ninyo ang tanang mga hinagiban nga gihatag sa Dios, aron makasukol kamo sa panahon nga moabot ang kadaotan; ug sa pagkahuman niini magpabilin gihapon kamong lig-on. 14 Busa sukol kamo. Isul-ob ninyo ang kamatuoran ingon nga bakos. Gamita ninyo ang pagkamatarong ingon nga panagang sa dughan. 15 Ug isul-ob ninyo ingon nga sapatos ang pagka-kanunayng andam sa pagsugilon sa Maayong Balita mahitungod sa kalinaw nga gihatag sa Dios. 16 Gawas niana, gamita usab ninyo sa tanan nga panahon ang inyong pagtuo ingon nga taming, aron dili kamo madutlan sa mga pagsulay ni Satanas nga sama sa nagadilaab nga mga pana. 17 Ug gamita ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. 18 Ug pag-ampo kamo kanunay nga tabangan kamo sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Ayaw gayod kamo pagpasagad, kondili pagpadayon hinuon kamo sa pag-ampo ug ayaw ninyo kalimti sa pag-ampo ang mga katawhan sa Dios. 19 Ug iampo usab ninyo ako nga tabangan ako sa Dios kon unsa ang akong angay isulti. Ug iampo ninyo nga dili ako mahadlok sa pagsulti mahitungod sa Maayong Balita nga wala isugilon kaniadto. 20 Kay gipadala ako sa Dios aron magsangyaw niining Maayong Balita. Ug tungod sa akong pagsangyaw ania ako dinhi karon sa bilanggoan. Busa kon mahimo, iampo ninyo ako nga may kaisog ako sa pagsulti sumala sa angay kong buhaton.

Ang Kataposan nga mga Tugon

21 Si Tiquico mao ang mosugilon kaninyo mahitungod sa akong kahimtang ug buluhaton dinhi. Hinigugma siya nga igsoon ug kasaligan nga alagad sa Ginoo. 22 Gipadala ko siya diha aron masuginlan niya kamo mahitungod sa among kahimtang dinhi ug aron madasig kamo.

23 Mga igsoon, hinaut nga madawat ninyo gikan sa Dios nga Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo ang pakigdait ug ang dugang nga pagtuo ug paghinigugmaay sa usag usa. 24 Hinaut nga panalanginan sa Dios ang tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa walay kataposan nga gugma.

Notas al pie

 1. Efeso 6:3 Tan-awa usab ang Exo. 20:12; Deu. 5:16.

New American Standard Bible

Ephesians 6

Family Relationships

1Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother (which is the first commandment with a promise), so that it may be well with you, and that you may live long on the earth.

Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.

Slaves, be obedient to those who are your [a]masters according to the flesh, with fear and trembling, in the sincerity of your heart, as to Christ; not [b]by way of eyeservice, as men-pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the [c]heart. With good will [d]render service, as to the Lord, and not to men, knowing that whatever good thing each one does, this he will receive back from the Lord, whether slave or free.

And masters, do the same things to them, and give up threatening, knowing that both their Master and yours is in heaven, and there is no partiality with Him.

The Armor of God

10 Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. 11 Put on the full armor of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. 12 For our struggle is not against [e]flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. 13 Therefore, take up the full armor of God, so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm. 14 Stand firm therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness, 15 and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace; 16 [f]in addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. 17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God.

18 [g]With all prayer and petition [h]pray at all times in the Spirit, and with this in view, [i]be on the alert with all perseverance and petition for all the saints, 19 and pray on my behalf, that utterance may be given to me in the opening of my mouth, to make known with boldness the mystery of the gospel, 20 for which I am an ambassador in [j]chains; that [k]in proclaiming it I may speak boldly, as I ought to speak.

21 But that you also may know about my circumstances, [l]how I am doing, Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will make everything known to you. 22 [m]I have sent him to you for this very purpose, so that you may know [n]about us, and that he may comfort your hearts.

23 Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ. 24 Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ [o]with incorruptible love.

Notas al pie

 1. Ephesians 6:5 I.e. earthly masters, with fear
 2. Ephesians 6:6 Lit according to
 3. Ephesians 6:6 Lit soul
 4. Ephesians 6:7 Lit rendering
 5. Ephesians 6:12 Lit blood and flesh
 6. Ephesians 6:16 Lit in all
 7. Ephesians 6:18 Lit Through
 8. Ephesians 6:18 Lit praying
 9. Ephesians 6:18 Lit being
 10. Ephesians 6:20 Lit a chain
 11. Ephesians 6:20 Two early mss read I may speak it boldly
 12. Ephesians 6:21 Lit what
 13. Ephesians 6:22 Lit Whom I have sent to you
 14. Ephesians 6:22 Lit the things about us
 15. Ephesians 6:24 Lit in incorruption